Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0171/2019Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0171/2019

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a

12.3.2019 - (2019/2614(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0171/2019 (PPE, ECR)
B8-0172/2019 (S&D)
B8-0173/2019 (ALDE)
B8-0174/2019 (Verts/ALE)

Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewiczu ime Kluba zastupnika PPE-a
Pervenche Berès, Mercedes Bressou ime Kluba zastupnika S&D-a
Kay Swinburneu ime Kluba zastupnika ECR-a
Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuisu ime Kluba zastupnika ALDE-a
Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegoldu ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a


Postupak : 2019/2614(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0171/2019
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0171/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a

(2019/2614(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir dokument Komisije pod nazivom „Strateška suradnja za jednakost spolova od 2016. do 2020.ˮ,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 11. veljače 2019. za imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke,

–  uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak UFEU-a, na temelju kojeg se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 4 o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11.2.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0144/2019),

–  uzimajući u obzir odabir Joséa Manuela Campe za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, o čemu je 19. veljače 2019. odlučeno u Odboru nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (C8-0052/2019),

–  uzimajući u obzir članak 48. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ[1],

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0146/2019),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 30. siječnja 2019. u vezi s imenovanjem Sebastiana Laviole na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora,

–  uzimajući u obzir članak 56. stavak 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010[2],

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0148/2019),

–  uzimajući u obzir pisma koja je 5. ožujka 2019. predsjednik Europskog parlamenta uputio predsjedniku Komisije i predsjedniku Vijeća EU-a,

–  uzimajući u obzir pismo koje je 5. ožujka 2019. predsjednik Europskog parlamenta uputio predsjedniku Komisije i odgovor predsjednika Komisije od 11. ožujka 2019.,

–  uzimajući u obzir pismo koje je 23. ožujka 2018. predsjednik Europskog parlamenta uputio predsjedniku Vijeća,

–  uzimajući u obzir pismo koje je 8. ožujka 2018. predsjednik Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta uputio predsjedniku Euroskupine,

–  uzimajući u obzir indeks ravnopravnosti spolova za 2017. Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je člankom 8. UFEU-a rodno osviještena politika utvrđena kao horizontalno načelo, dok je člankom 2. UEU-a načelo ravnopravnosti žena i muškaraca utvrđeno kao vrijednost Unije;

B.  budući da su jednak pristup mogućnostima i nediskriminacija sastavne vrijednosti Europske unije;

C.  budući da je 7. ožujka 2011. Vijeće usvojilo Europski pakt za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. – 2020.;

D.  budući da Parlament žali zbog činjenice da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u području bankarstva i financijskih usluga; budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

E.  budući da su predsjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u ime klubova zastupnika, tijekom godina u više navrata obavijestili predsjednike Vijeća, Euroskupine, Komisije i Vijeća EU-a o nedostatku rodne raznolikosti u ESB-u, ali i u drugim gospodarskim, financijskim i monetarnim institucijama EU-a;

F.  budući da je iz indeksa ravnopravnosti spolova EIGE-a za 2017. vidljivo da je donošenje ekonomskih odluka i dalje područje na kojemu EU bilježi najniže rezultate u pogledu rodne ravnopravnosti i zastupljenosti žena;

G.  budući da je među šestero članova Izvršnog odbora ESB-a samo jedna žena; budući da su među 25 članova Upravnog vijeća ESB-a samo dvije žene;

H.  budući da su predsjednici Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) svi redom muškarci;

I.  budući da je predsjednicu jedinstvenog nadzornog mehanizma nedavno zamijenio muškarac, čime je Jedinstveni sanacijski odbor ostao jedino tijelo EU-a u široj sferi financijskih i gospodarskih institucija EU-a kojim predsjeda žena;

J.  budući da, unatoč brojnim zahtjevima koje je Parlament uputio Vijeću tražeći da se popravi nedostatak rodne ravnoteže u Izvršnom odboru ESB-a, Vijeće te zahtjeve nije ozbiljno shvatilo;

K.  budući da su, unatoč brojnim pozivima na poštovanje rodne ravnoteže pri podnošenju popisa kandidata koje je Europski parlament uputio u vezi s prethodnim imenovanjima, svi kandidati za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo bili muškarci;

L.  budući da su se, iako se u postupcima odabira predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora dosad uzimalo u obzir načelo rodne ravnoteže, u spomenutom slučaju na popisu kandidata koji su ušli u uži izbor predstavljenom Parlamentu nalazili samo muškarci, unatoč obavezama iz članka 56. stavka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

M.  budući da bi se, iako se ne može isključiti mogućnost da u jednom postupku odabira na temelju pojedinačnih prijava nema kvalificiranih kandidata obaju spolova, trebalo poštovati opće načelo rodne ravnoteže kada je riječ o sastavu odbora ESB-a i nadzornih tijela;

N.  budući da je Odbor za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta aktualne kandidate za položaje glavnog ekonomista ESB-a, predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i člana Jedinstvenog sanacijskog odbora smatrao iskusnima i kvalificiranima te su ti kandidati osvojili znatnu većinu u tajnom glasovanju;

O.  budući da ostvarivanje rodne ravnopravnosti nije samo žensko pitanje, već ono treba uključivati društvo u cjelini;

1.  naglašava da rodna ravnoteža u odborima i vladama osigurava šire kompetencije i šire perspektive te da nedostatak rodne ravnoteže dovodi institucije u opasnost od nerazmatranja potencijalno izvrsnih kandidata;

2.  izražava žaljenje zbog toga što Komisija i velika većina vlada EU-a do sada nisu bile uspješne u promicanju veće rodne ravnoteže u institucijama i tijelima EU-a, posebno u pogledu imenovanja na visokoj razini u području gospodarske, financijske i monetarne politike; očekuje od država članica i institucija EU-a da hitro povećaju rodnu ravnotežu na najvišim položajima;

3.  poziva vlade država članica, Europsko vijeće, Vijeće, Euroskupinu i Komisiju da u okviru svojih predstojećih prijedloga u vezi s užim izborom kandidata i imenovanjima aktivno rade na postizanju rodne ravnoteže te da pritom nastoje predložiti barem po jednu kandidatkinju i jednog kandidata u svakom postupku imenovanja;

4.  naglašava da se obvezuje da u budućnosti neće uzimati u obzir popise kandidata ako se njima, uz zahtjeve koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo, u postupku odabira ne bude poštovalo i načelo rodne ravnoteže;

5.  priznaje da sam Parlament nije poštovao te standarde i obvezuje se da će poboljšati svoje rezultate u promicanju rodne ravnoteže u području ekonomske i monetarne politike;

6.  potvrđuje da su za postizanje rodne ravnoteže na izvršnoj razini u institucijama i tijelima Unije potrebni kvalificirani kandidati iz država članica; stoga poziva države članice da poduzmu konkretne korake za poboljšanje rodne ravnoteže u nacionalnim institucijama i na taj način pripreme temelje i za muške i za ženske visokokvalitetne kandidate za vodeće položaje u EU-u u području bankarstva i financijskih usluga;

7.  poziva na bližu suradnju među institucijama EU-a kako bi se osigurala djelotvornost tih mjera;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, vladama država članica, Europskoj središnjoj banci, jedinstvenom nadzornom mehanizmu, Jedinstvenom sanacijskom odboru, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo, Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala te nadležnim nacionalnim tijelima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti