Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0171/2019

Teksty złożone :

RC-B8-0171/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0211

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0172/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 152kWORD 54k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0171/2019 (PPE, ECR)

B8‑0172/2019 (S&D)

B8‑0173/2019 (ALDE)

B8‑0174/2019 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}w imieniu grupy ALDE</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

(2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

 uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019”;

 uwzględniając zalecenia Rady z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC),

 uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi TFUE, na mocy którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem,

 uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0144/2019),

 uwzględniając wybór José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dokonany 19 lutego 2019 r. przez Radę Organów Nadzoru,

 uwzględniając art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE[1],

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0146/2019),

 uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

 uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010[2],

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0148/2019),

 uwzględniając pisma skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 5 marca 2019 r. do przewodniczącego Komisji oraz urzędującego przewodniczącego Rady UE,

 uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 5 marca 2019 r. do przewodniczącego Komisji oraz odpowiedź przewodniczącego Komisji z dnia 11 marca 2019 r.,

 uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 23 marca 2018 r. do przewodniczącego Rady,

 uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 8 marca 2018 r. do przewodniczącego Eurogrupy,

 uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE),

 uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 8 TFUE określa uwzględnianie aspektu płci jako zasadę horyzontalną, a art. 2 TUE uznaje zasadę równości płci za wartość Unii;

B. mając na uwadze, że równość szans i brak dyskryminacji to nienaruszalne wartości Unii Europejskiej;

C. mając na uwadze, że 7 marca 2011 r. Rada przyjęła europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020;

D. mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w sektorze usług bankowych i finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne oraz krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

E. mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej – w imieniu grup politycznych – przez lata wielokrotnie informowali przewodniczących Rady, Eurogrupy i Komisji oraz urzędujących przewodniczących Rady UE o braku równowagi płci w EBC, ale także w innych instytucjach gospodarczych, finansowych i monetarnych UE;

F. mając na uwadze, że wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. sporządzony przez EIGE wykazał, że proces podejmowania decyzji gospodarczych nadal jest obszarem, w którym UE plasuje się na najniższym poziomie pod względem równouprawnienia płci i reprezentacji kobiet;

G. mając na uwadze, że tylko jedna z sześciu osób zasiadających w Zarządzie EBC jest kobietą; mając na uwadze, że tylko dwie z 25 osób zasiadających w Radzie Prezesów EBC to kobiety;

H. mając na uwadze, że przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to mężczyźni;

I. mając na uwadze, że przewodnicząca Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego została właśnie zastąpiona przez mężczyznę, w związku z czym Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji pozostała jedynym organem UE spośród szeroko pojętych unijnych instytucji finansowych i gospodarczych, któremu przewodniczy kobieta;

J. mając na uwadze, że pomimo licznych wniosków wystosowanych przez Parlament do Rady w celu rozwiązania problemu braku równowagi płci w Zarządzie EBC Rada nie potraktowała tych wniosków poważnie;

K. mając na uwadze, że mimo licznych apeli o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów, wystosowanych przez Parlament przy poprzednich nominacjach, wśród kandydatów na stanowisko przewodniczącego EUNB znaleźli się wyłącznie mężczyźni;

L. mając na uwadze, że choć procedury wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji do tej pory ogólnie uwzględniały zasadę równowagi płci, w tym przypadku lista kandydatów przedstawiona Parlamentowi składała się tylko z mężczyzn mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

M. mając na uwadze, że chociaż nie można wykluczyć, że w ramach jednolitej procedury selekcji opartej o indywidualne wnioski brak jest wykwalifikowanych kandydatów obu płci, należy przestrzegać ogólnej zasady równowagi płci w odniesieniu do składu zarządu EBC i organów nadzorczych;

N. mając na uwadze, że wszyscy obecni kandydaci na stanowiska głównego ekonomisty EBC, przewodniczącego EUNB i członka SRB zostali uznani przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu za doświadczonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zostali zatwierdzeni znaczną większością głosów w tajnych głosowaniach;

O. mając na uwadze, że osiągnięcie równouprawnienia płci nie jest kwestią kobiet, lecz powinno angażować całe społeczeństwo;

1. podkreśla, że równowaga płci w zarządach i rządach zapewnia bardziej zróżnicowane kompetencje i szersze perspektywy, a brak równowagi płci naraża instytucje na niebezpieczeństwo pominięcia potencjalnie znakomitych kandydatów;

2. ubolewa, że Komisja i większość rządów UE jak dotąd nie promowały większej równowagi płci w instytucjach i organach UE, zwłaszcza w odniesieniu do nominacji wysokiego szczebla w polityce gospodarczej, finansowej i monetarnej; oczekuje, że państwa członkowskie i instytucje UE szybko doprowadzą do większej równowagi płci na najwyższych stanowiskach;

3. wzywa rządy państw członkowskich, Radę Europejską, Radę, Eurogrupę oraz Komisję do aktywnego działania na rzecz zapewnienia równowagi płci w ich przyszłych wnioskach dotyczących list kandydatów i nominacji, tak aby listy kandydatów obejmowały co najmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę na każdą procedurę nominacji;

4. podkreśla, że Parlament zobowiązuje się nie uwzględniać w przyszłości list kandydatów, w przypadku których zasada równowagi płci nie została zachowana, oprócz wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia w procesie selekcji;

5. uznaje, że sam Parlament nie spełnia tych standardów i zobowiązuje się do szerszego promowania równowagi płci w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej;

6. przyznaje, że równowaga płci na szczeblu wykonawczym w instytucjach i organach Unii wymaga wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do podjęcia konkretnych kroków w celu poprawy równowagi płci w instytucjach krajowych, a tym samym do przygotowania gruntu dla kandydatek i kandydatów o wysokich kwalifikacjach na najwyższe stanowiska w UE w sektorze usług bankowych i finansowych;

7. wzywa do ściślejszej współpracy między instytucjami UE w celu zapewnienia skuteczności tych środków;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Jednolitemu Mechanizmowi Nadzorczemu, Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom krajowym państw członkowskich.

 

[1] Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

[2] Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności