Postup : 2019/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0171/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0211

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0172/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 150kWORD 54k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0171/2019 (PPE, ECR)

B8-0172/2019 (S&D)

B8-0173/2019 (ALDE)

B8-0174/2019 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

(2019/2614(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na strategický záväzok Komisie týkajúci sa rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 11. februára 2019 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB),

 so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek ZFEÚ, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom,

 so zreteľom na Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0144/2019),

 so zreteľom na výber Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo Radou orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 19. februára 2019,

 so zreteľom na článok 48 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES[1],

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0146/2019),

 so zreteľom na návrh Komisie z 30. januára 2019 na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,

 so zreteľom na článok 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010[2],

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0148/2019),

 so zreteľom na listy predsedu Európskeho parlamentu z 5. marca 2019 zaslané predsedovi Komisie a úradujúcemu predsedovi Rady EÚ,

 so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 5. marca 2019 zaslaný predsedovi Komisie a na odpoveď predsedu Komisie z 11. marca 2019,

 so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 23. marca 2018 zaslaný predsedovi Rady,

 so zreteľom na list predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci z 8. marca 2018 zaslaný predsedovi Euroskupiny,

 so zreteľom na index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z roku 2017,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 8 ZFEÚ sa stanovuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti ako horizontálna zásada a v článku 2 Zmluvy o EÚ sa stanovuje zásada rodovej rovnosti ako jedna z hodnôt Únie;

B. keďže rovný prístup k príležitostiam a nediskriminácia sú neoddeliteľnou súčasťou hodnôt Európskej únie;

C. keďže 7. marca 2011 Rada prijala Európsky pakt pre rodovú rovnosť na roky 2011 až 2020;

D. keďže Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy;

E. keďže predsedovia jeho Výboru pre hospodárske a menové veci v mene politických skupín pri viacerých príležitostiach v priebehu rokov informovali predsedov Rady, Euroskupiny a Komisie a úradujúcich predsedov Rady EÚ o nedostatočnej rodovej rozmanitosti v ECB, ako aj v ďalších hospodárskych, finančných a menových inštitúciách EÚ;

F. keďže index rodovej rovnosti z roku 2017, ktorý vypracoval EIGE, poukázal na to, že hospodárske rozhodovanie je naďalej oblasťou, v ktorej EÚ dosahuje najhoršie výsledky, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a zastúpenie žien;

G. keďže medzi šiestimi členmi Výkonnej rady ECB je len jedna žena; keďže medzi 25 členmi Rady guvernérov ECB sú len dve ženy;

H. keďže predsedami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) sú muži;

I. keďže predsedníčku jednotného mechanizmu dohľadu nedávno nahradil muž, takže jediným orgánom EÚ v širšej oblasti finančných a hospodárskych inštitúcií EÚ, ktorému predsedá žena, je Jednotná rada pre riešenie krízových situácií;

J. keďže napriek početným žiadostiam Parlamentu adresovaným Rade o nápravu nedostatočnej rodovej rovnováhy v rámci Výkonnej rady ECB Rada túto požiadavku nevzala vážne;

K. keďže napriek početným žiadostiam Parlamentu pri predchádzajúcich nomináciách, aby sa dodržiavala rodová rovnováha pri predkladaní zoznamu kandidátov, všetci kandidáti na predsedu EBA boli muži;

L. keďže doposiaľ sa síce pri výberových konaniach na predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií celkovo zohľadňovala zásada rodovej rovnováhy, v tomto prípade užší zoznam predložený Parlamentu pozostával len z mužov, a to napriek povinnostiam stanoveným v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

M. keďže napriek tomu, že nemožno vylúčiť, že v rámci jedného výberového konania založeného na jednotlivých žiadostiach sa nenájdu kvalifikovaní kandidáti oboch pohlaví, pri zložení rád ECB a dozorných orgánov by sa mala dodržať všeobecná zásada rodovej rovnováhy;

N. keďže Výbor Parlamentu pre hospodárske a menové veci považuje všetkých súčasných kandidátov na posty hlavného ekonóma ECB, predsedu EBA a člena SRB za skúsených a kvalifikovaných a títo kandidáti boli potvrdení výraznou väčšinou v tajnom hlasovaní;

O. keďže dosiahnutie rodovej rovnosti sa netýka iba žien, ale malo by zahŕňať celú spoločnosť;

1. zdôrazňuje, že rodová rovnováha v radách a vo vládach zaručuje väčšiu kompetenciu a širšiu perspektívu a že nedostatočná rodová rovnováha znamená, že inštitúciám hrozí, že prídu o potenciálne vynikajúcich kandidátov;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia a veľká väčšina vlád v EÚ doteraz nepresadzovali väčšiu rodovú rovnováhu v inštitúciách a orgánoch EÚ, najmä pokiaľ ide o menovania do vysokých funkcií v hospodárskych, finančných a menových záležitostiach; očakáva, že členské štáty a inštitúcie EÚ urýchlene zlepšia rodovú rovnováhu vo vrcholových pozíciách;

3. vyzýva vlády členských štátov, Európsku radu, Radu, Euroskupinu a Komisiu, aby sa aktívne usilovali o rodovú rovnováhu v ich nadchádzajúcich návrhoch na užšie zoznamy a vymenovania a aby v prípade jednotlivých postupov vymenúvania bola aspoň jedna ženská kandidátka a jeden mužský kandidát;

4. zdôrazňuje, že Parlament sa zaväzuje nezohľadňovať v budúcnosti pri výberových konaniach zoznamy kandidátov, v prípade ktorých sa nebude dodržiavať zásada rodovej rovnováhy spolu s požiadavkami na kvalifikáciu a skúsenosti;

5. uznáva, že samotný Parlament tieto normy nedodržiava, a zaväzuje sa, že zlepší svoje výsledky pri presadzovaní rodovej rovnováhy v oblasti hospodárskych a menových záležitostí;

6. uznáva, že pre rodovú rovnováhu na výkonnej úrovni v inštitúciách a orgánoch Únie sú potrební kvalifikovaní kandidáti z členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby podnikli konkrétne kroky na zlepšenie rodovej rovnováhy vo vnútroštátnych inštitúciách, a tým pripravili podmienky pre kvalitných kandidátov aj kandidátky na vrcholné pozície na úrovni EÚ v oblasti bankových a finančných služieb;

7. vyzýva na užšiu spoluprácu medzi inštitúciami EÚ s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto opatrení;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, vládam členských štátov, Európskej centrálnej banke, jednotnému mechanizmu dohľadu, Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, Európskemu orgánu pre bankovníctvo, Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia