Postopek : 2019/2614(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0171/2019

Predložena besedila :

RC-B8-0171/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0211

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0172/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 143kWORD 51k

<TitreType>SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,</TitreRecueil>


<Replacing>ki nadomesti naslednje predloge resolucij:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0171/2019 (PPE)

B8-0172/2019 (S&D)

B8-0173/2019 (ALDE)

B8-0174/2019 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}v imenu skupine PPE</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}v imenu skupine ECR</Commission>

<Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}v imenu skupine ALDE</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission></RepeatBlock-By>

PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju strateških prizadevanj Komisije za enakost spolov v obdobju 2016–2019,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 11. februarja 2019 o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB),

 ob upoštevanju drugega pododstavka člena 283(2) PDEU, v skladu s katero se je Evropski svet posvetoval s Parlamentom,

 ob upoštevanju Protokola št. 4 o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.2 Protokola,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0144/2019),

 ob upoštevanju, da je odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa 19. februarja 2019 za predsednika tega organa izbral Joséja Manuela Campo,

 ob upoštevanju člena 48(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[1],

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0146/2019),

 ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. januarja 2019 o imenovanju Sebastiana Laviole za člana Enotnega odbora za reševanje,

 ob upoštevanju člena 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010[2],

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0148/2019),

 ob upoštevanju dopisov, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta 5. marca 2019 poslal predsedniku Evropske komisije in predsedujočemu Svetu Evropske unije,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga je predsednik Evropskega parlamenta 5. marca 2019 poslal predsedniku Komisije, in odgovora predsednika Komisije z dne 11. marca 2019,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga je predsednik Evropskega parlamenta 23. marca 2018 poslal predsedniku Sveta,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga je predsednik Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve 8. marca 2018 poslal predsedniku Euroskupine,

 ob upoštevanju indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za leto 2017,

 ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A. ker člen 8 PDEU določa vključevanje načela enakosti spolov kot horizontalno načelo, člen 2 PEU pa načelo enakosti spolov kot vrednoto Unije;

B. ker sta dostop do enakih možnosti in nediskriminacija neodtujljivi vrednoti Evropske unije;

C. ker je svet dne 7. marca 2011 sprejel Evropski pakt za enakost spolov za obdobje 2011–2020;

D. ker Parlament obžaluje, da so ženske na izvršnih položajih na področju bančnih in finančnih storitev še vedno premalo zastopane; ker bi morale vse institucije in organi EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

E. ker so predsedniki Odbora za ekonomske in monetarne zadeve v imenu političnih skupin skozi leta večkrat obvestili predsednike Sveta, Euroskupine in Komisije in predsedujočega Svetu Evropske unije o neuravnoteženi zastopanosti spolov v Evropski centralni banki (ECB), pa tudi v drugih ekonomskih, finančnih in monetarnih institucijah EU;

F. ker indeks enakosti spolov za leto 2017, ki ga je pripravil Evropski inštitut za enakost spolov, kaže, da so ravno izvršni položaji v gospodarstvu tisto področje, kjer EU dosega najnižjo raven enakosti spolov in zastopanosti žensk;

G. ker je med šestimi člani izvršilnega odbora ECB samo ena ženska; ker sta med 25 člani sveta ECB samo dve ženski;

H. ker so predsedniki Evropskega bančnega organa (EBA), Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) sami moški;

I. ker je predsednico enotnega mehanizma nadzora pravkar nadomestil moški, tako da je Enotni odbor za reševanje še edini preostali organ EU na širšem področju finančnih in ekonomskih institucij EU, ki mu predseduje ženska;

J. ker Svet kljub številnim pozivom Parlamenta, naj uravnoteži zastopanost spolov v izvršilnem odboru ECB, te zahteve ne jemlje resno;

K. ker so bili kljub številnim pozivom Parlamenta v zvezi s prejšnjimi imenovanji, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati za mesto predsednika Evropskega bančnega organa sami moški;

L. ker je bilo v izbirnih postopkih za predsednika, podpredsednika in člane Enotnega odbora za reševanje doslej v splošnem upoštevano načelo uravnotežene zastopanosti spolov, v navedenem primeru pa so bili na ožjem seznamu, predloženem Parlamentu, samo moški, kljub obveznostim iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014;

M. ker sicer ni mogoče izključiti, da v posameznem izbirnem postopku na podlagi posameznih prijav ni dovolj kvalificiranih kandidatov obeh spolov, vseeno pa bi bilo treba splošno načelo uravnoteženosti spolov upoštevati pri sestavi izvršilnih odborov ECB in nadzornih organov;

N. ker je Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve vse sedanje kandidate za mesta glavnega ekonomista ECB, predsednika Evropskega bančnega organa in članov Enotnega odbora za reševanje obravnaval kot izkušene in kvalificirane ter so bili na tajnem glasovanju potrjeni z veliko večino glasov;

O. ker doseganje enakosti spolov ni žensko vprašanje, temveč mora zajemati vso družbo;

1. poudarja, da po spolu uravnotežena sestava odborov in vlad zagotavlja večjo usposobljenost in širša obzorja, neuravnoteženost pa pomeni nevarnost, da se spregledajo potencialno odlični kandidati;

2. obžaluje, da Komisija in velika večina vlad EU doslej nista uspeli spodbuditi bolj uravnotežene zastopanosti spolov v institucijah in organih EU, zlasti pri imenovanju na visoke položaje na področju ekonomskih, finančnih in monetarnih zadev; pričakuje, da bodo države članice in institucije EU hitro uravnotežile zastopanost spolov na najvišjih položajih;

3. poziva vlade držav članic, Evropski svet, Svet, Euroskupino in Komisijo, naj si dejavno prizadevajo za uravnoteženo zastopanost spolov v prihodnjih predlogih za ožje sezname in imenovanja, da bi bila v posamezen postopek imenovanja vključena vsaj po en kandidat in ena kandidatka;

4. poudarja, da se Parlament zavezuje, da v prihodnje ne bo upošteval seznamov kandidatov, pri katerih poleg zahtev v zvezi s kvalifikacijami in izkušnjami v izbirnem postopku ne bo upoštevano načelo uravnotežene zastopanosti spolov;

5. ugotavlja, da Parlament sam ne izpolnjuje teh standardov, in se zavezuje, da bo izboljšal stanje glede spodbujanja uravnotežene zastopanosti spolov na področju ekonomskih in monetarnih zadev;

6. priznava, da so za uravnoteženo zastopanost spolov na izvršni ravni v institucijah in organih Unije potrebni kvalificirani kandidati iz držav članic; zato poziva države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v nacionalnih institucijah in tako ustvarijo primerne okoliščine za visoko kvalificirane kandidate in kandidatke za najvišje položaje v EU na področju bančnih in finančnih storitev;

7. poziva k tesnejšemu sodelovanju med institucijami EU, da se zagotovi učinkovitost teh ukrepov;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, vladam držav članic, Evropski centralni banki, enotnemu mehanizmu nadzora, Enotnemu odboru za reševanje, Evropskemu bančnemu organu, Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter pristojnim nacionalnim organom držav članic.

 

 

[1] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[2] UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov