Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0182/2019Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0182/2019

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα

13.3.2019 - (2019/2618(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8‑0182/2019 (Verts/ALE)
B8‑0183/2019 (EFDD)
B8‑0185/2019 (ECR)
B8‑0189/2019 (GUE/NGL)
B8‑0192/2019 (ALDE)
B8‑0196/2019 (S&D)
B8‑0197/2019 (PPE)

Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšilεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ramón Jáuregui Atondoεξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanskáεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Molly Scott Catoεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie‑Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Δημήτριος Παπαδημούληςεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksasεξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2019/2618(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0182/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0182/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα

(2019/2618(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2007 για τη Γουατεμάλα[1], της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου[2], και το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 για τη Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[3],

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό και τη Γουατεμάλα, τον Φεβρουάριο 2016, και την τελική της έκθεση σχετικά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής σχετικά με την επίσκεψή της στη Γουατεμάλα και την Ονδούρα από τις 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής στη Γουατεμάλα από τις 28 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες[4],

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για τη Γουατεμάλα για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τη δέσμευσή του να συμβάλει στην επίλυση των συγκρούσεων, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της δικαιοσύνης στη Γουατεμάλα, και ιδίως το SEJUST,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα οποία η ΕΕ δεσμεύεται για συνεργασία με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ του 2018 για τη Γουατεμάλα, και ειδικότερα για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη της όμορης ζώνης (adjacency zone) και της γειτονικής της περιοχής, αλλά και για την υποστήριξη της εκτεταμένης εντολής της Διεθνούς Επιτροπής κατά της Ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG),

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή συμφωνίας διαβούλευσης μεταξύ της CICIG και του ανώτατου δικαστηρίου της Γουατεμάλας, τον Αύγουστο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης της Γουατεμάλας να μην ανανεώσει την εντολή της CICIG,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις Αναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις (WGEID) και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επανόρθωσης και των εγγυήσεων για την αποφυγή επανάληψης, προς τον Πρόεδρο της Γουατεμάλας στις 6 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης της Γουατεμάλας να μην εγκρίνει παράταση της εντολής της CICIG,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 6ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη νομοθεσία της Γουατεμάλας για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση της οργάνωσης Human Rights Watch για τη Γουατεμάλα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Γουατεμάλας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλο βαθμό χάρη στη συνεργασία του Γενικού Εισαγγελέα με τη διεθνή επιτροπή κατά της ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG) που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ η οποία δημιουργήθηκε το 2007 για να διερευνήσει το οργανωμένο έγκλημα, και να ενισχύσει τις τοπικές προσπάθειες να ισχυροποιηθεί το κράτος δικαίου, η Γουατεμάλα συνέχισε να σημειώνει κάποια πρόοδο στη δίωξη των υποθέσεων που αφορούσαν ανθρώπινα δικαιώματα και διαφθορά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των δολοφονιών και των επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών, οργανώσεων και κοινοτήτων που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτόχθονων πληθυσμών, ιδίως δε οι επιθέσεις εναντίον όσων εργάζονται σε θέματα που αφορούν τη γη και τα εδαφικά δικαιώματα ανήρθε σε 391 επιθέσεις, σύμφωνα με έκθεση της μονάδας για την προστασία υπερασπιστριών και υπερασπιστών δικαιωμάτων του ανθρώπου (UDEFEGUA), συμπεριλαμβανομένων 147 περιπτώσεων ποινικοποίησης και 26 δολοφονιών, μια αύξηση κατά 136 % σε σχέση με το 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έρχονται αντιμέτωποι με απειλές, εκφοβισμό, στιγματισμό, εκστρατείες δυσφήμισης τόσο από ιδιωτικούς παράγοντες όσο και από τις αρχές της Γουατεμάλας, ενώ υπόκεινται και δικαστικές διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση των ποινικών διαδικασιών εναντίον υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την παρεμπόδιση ή την επιβολή κυρώσεων στο έργο τους εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων είναι επίσης εξαιρετικά ανησυχητικός με 93 επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δολοφονιών, να έχουν καταγραφεί το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στα χέρια ολιγάριθμων εταιριών, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να υφίστανται επιθέσεις και απειλές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει ένα σοβαρότατο πρόβλημα στη Γουατεμάλα όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι βίαιοι θάνατοι των γυναικών αυξήθηκαν κατά 8 % φτάνοντας τις 662 υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 2017, 41 κορίτσια έχασαν τη ζωή τους, όταν όσο βρίσκονταν σε κλειδωμένο χώρο μετά από διαμαρτυρία κατά της κακοποίησης από φύλακες, ξέσπασε φωτιά σε κρατικό ίδρυμα ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Γουατεμάλα το ποσοστό ατιμωρησίας για διάπραξη εγκλημάτων ανέρχεται σε 97%·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007, η CICIG αγωνίζεται κατά της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης τους Γουατεμάλας και σε στενή συνεργασία με τα εθνικά θεσμικά όργανα στη χώρα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι παρακρατικές οργανώσεις και να συνδράμει στην εξάρθρωσή τους, αλλά και να συνεισφέρει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των θεσμικών οργάνων στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας·

Ζ,  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τέσσερεις παρατάσεις σε διαδοχικές διετείς εντολές της CICIG η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την παράταση της εντολής της CICIG για μία ακόμη φορά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019, ενισχύοντας περαιτέρω τη διακυβέρνηση μέσω των ερευνών υψηλού αντίκτυου της CICIG, την υποστήριξή της στο κράτος δικαίου στη Γουατεμάλα, και την εδραίωση των επιτευγμάτων της στη σημαντική μείωση της διαφθοράς και στην αμφισβήτηση του καθεστώτος ατιμωρησίας γύρω από μη κρατικές δραστηριότητες με δεσμούς με το κράτος (CIACS)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2018 η CICIG και το υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασαν το αποτέλεσμα των νέων ερευνών σχετικά με την παράνομη χρηματοδότηση του κυβερνώντος κόμματος FCN στο πλαίσιο της εκλογικής του εκστρατείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο προγραμμάτισε έρευνα στις δραστηριότητες του προέδρου Jimmy Morales για παράνομη χρηματοδότηση της εκλογικής του εκστρατείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος Αυγούστου 2018, η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε τη λήξη της εντολής της CICIG από τον Σεπτέμβριο 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγο αργότερα η κυβέρνηση απαγόρευσε την επιστροφή στη χώρα του διευθυντή της CICIG, Iván Velásquez, και εν συνεχεία ακύρωσε τις θεωρήσεις 11 υπαλλήλων της CICIG οι οποίοι πραγματοποιούσαν έρευνες σε υποθέσεις διαφθοράς σε υψηλόβαθμα κλιμάκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 2019, η κυβέρνηση ακύρωσε μονομερώς και με άμεση εφαρμογή, τη συμφωνία με τον ΟΗΕ σχετικά με την CICIG και ζήτησε την αποχώρησή της από τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Iván Velásquez αντιμετωπίζει κατηγορίες και αποτελεί υποκείμενο εκστρατείας δυσφήμισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν αμφισβητηθεί και ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γουατεμάλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση όφειλε να επιτρέψει την επιστροφή του Iván Velasquez στη Γουατεμάλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει αγνοήσει τις αποφάσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κογκρέσο ετοιμάζεται να λάβει μέτρα εναντίον του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των μελών του, προκαλώντας κατάφωρη σύγκρουση με την έννοια του κράτους δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο αριθ. 5377 με το οποίο τροποποιείται ο νόμος για την εθνική συμφιλίωση, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο στη δεύτερη από τις τρεις αναγνώσεις, στις αρχές Μαρτίου 2019, επεκτείνει την αμνηστία για το σύνολο των εγκλημάτων που πραγματοποιήθηκαν από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας, και για όλα τα άτομα τα οποία δρουν με εντολή της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως είναι βασανιστήρια, βίαιες εξαφανίσεις και γενοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το νομοσχέδιο και έκαναν επίκληση να μην τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την IACHR, το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο αριθ. 5377 δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Γουατεμάλας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, και παραβιάζει το άρθρο 171 στοιχείο ζ) του Συντάγματος της Γουατεμάλας, καθώς επιτρέπει σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στις φυλακές και έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για πολιτικά εγκλήματα και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης, να απελευθερωθούν εντός ωρών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Γουατεμάλας είναι αντιμέτωπος με εξαιρετικά μεγάλη ανασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Πολιτική Αστυνομία (PNC) έχει υπονομευθεί σοβαρά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες για εκφοβισμό και απειλές κατά δικαστών, εισαγγελέων και άλλων δικαστικών λειτουργών και παραγόντων που έχουν συνεργαστεί με την CICIG·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι συνθήκες φυλάκισης, η συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών και οι καταγγελίες για βασανιστήρια, ζητήματα που επιδείνωσαν η ευρεία διαφθορά, οι συμπαιγνίες και η ατιμωρησία εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γουατεμάλας, ο προϋπολογισμός του οποίου έχει μειωθεί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το δικαστικό σύστημα έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα κατά της ατιμωρησίας και για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Γουατεμάλας κάνουν ξεκάθαρες απόπειρες να ζημιωθεί ο αγώνας κατά της διαφθοράς, της ατιμωρησίας, όπως και το κράτος δικαίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UDEFEGUA, τα θύματα επιθέσεων είναι κυρίως ηγέτες αυτόχθονων πληθυσμών που υπερασπίζονται δικαιώματα που αφορούν τη γη και το έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ εκδήλωσε την ανησυχία του για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών μετά από διαμαρτυρίες που αφορούσαν υδροηλεκτρικά, μεταλλευτικά και αγροβιομηχανικά έργα, των οποίων τόσο οι άδειες όσο και η λειτουργία έχουν προκαλέσει παραβιάσεις στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες κοινοτήτων αντιμετωπίζονται από το κράτος και τρίτα εμπλεκόμενα μέρη ως καταστάσεις παράνομων συγκρούσεων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Aura Lolita Chávez, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων για το περιβάλλον και τους αυτόχθονες πληθυσμούς και υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκατέλειψε τη χώρα της αφού δέχθηκε σοβαρές επιθέσεις, απειλές για τη ζωή της και δυσφήμιση, ενώ εάν επιστρέψει θα βρεθεί κατηγορούμενη σε σωρεία δικαστικών υποθέσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018, μέλη του κινήματος ειρηνικής αντίστασης για την περιοχή Ixquisis, μεταξύ άλλων, δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής της PNC, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι διαδηλωτές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σουηδός πρέσβης στη Γουατεμάλα κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο (διακήρυξη που στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο) γιατί σύμφωνα με κατηγορίες υποστήριξε το έργο της CICIG στη χώρα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές και οι προεδρικές εκλογές στη Γουατεμάλα είναι προγραμματισμένες για τις 16 Ιουνίου και τις 11 Αυγούστου 2019·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης του 2012 μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει μια δημοκρατική ρήτρα, η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουατεμάλα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αποδέκτη διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην Κεντρική Αμερική, με τη συνδρομή αυτή να ανέρχεται στα 167 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020 και να εστιάζεται στην επισιτιστική ασφάλεια, την επίλυση των συγκρούσεων, την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό δολοφονιών και βίαιων πράξεων και για την έλλειψη ασφάλειας για το σύνολο των πολιτών, αλλά ειδικότερα για τις γυναίκες και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία ενός ανεξάρτητου και αποτελεσματικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και την ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γουατεμάλας συνεχίζει να παραβιάζει το κράτος δικαίου και το διαχωρισμό των εξουσιών· υπενθυμίζει ότι η βασική αρχή των φιλελεύθερων δημοκρατιών είναι ο διαχωρισμός των εξουσιών και ο σεβασμός στο κράτος δικαίου·

2.  καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας να παύσουν κάθε πράξη εκφοβισμού εναντίον της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα εναντίον των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σεβαστούν τη συνταγματική τάξη και να εγγυηθούν τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών της Γουατεμάλας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο προκειμένου το κράτος να είναι πιο υπεύθυνο προσαρμοστικό, πολυδεκτικό και αποτελεσματικό σε όλα τα επίπεδα, και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση· επιμένει ότι όλα τα θεσμικά όργανα που υπερασπίζονται τη συνταγματική δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γουατεμάλα χρειάζονται υποστήριξη και ενδυνάμωση· υπενθυμίζει ότι η εγγύηση του ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και ο σεβασμός της ανεξαρτησίας αυτής, καθώς και η διασφάλιση ενός αμερόληπτου νομικού συστήματος είναι ουσιαστικής σημασίας· τονίζει ότι πρόκειται για στοιχεία βασικής σημασίας για την εδραίωση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας· θεωρεί ότι οι καταγγελίες για εκφοβισμό και απειλές κατά δικαστών, δικαστικών λειτουργών και εισαγγελέων απαιτούν άμεση δράση υπέρ της προστασίας των δικαστικών θεσμών της χώρας και των αντιπροσώπων τους· καλεί επιτακτικά την εκτελεστική εξουσία της Γουατεμάλας να διασφαλίσει άμεσα την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και να εγγυηθεί την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης·

3.  διαθέτει την πεποίθηση ότι η CICIG έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη Γουατεμάλα και ότι η συνέχιση του έργου της στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και της διαφθοράς και στην προετοιμασία των ερευνών για την διεξαγωγή δικών από τα θεσμικά όργανα της Γουατεμάλας είναι ζωτικής σημασίας για την προάσπιση του κράτους δικαίου· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει η CICIG στην Γουατεμάλα και ζητεί από την κυβέρνηση της χώρας να παύσει κάθε παράνομη επίθεση κατά της CICIG και των υπαλλήλων της, είτε προέρχεται από τη Γουατεμάλα είτε από το εξωτερικό·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου 2018, για υποστήριξη της διευρυμένης εντολής της CICIG με χορήγηση πρόσθετου ποσού πέντε εκατομμυρίων EUR από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τη Γουατεμάλα· καλεί την Επιτροπή να εκταμιεύσει επειγόντως τα πέντε εκατομμύρια ευρώ όπως έχει συμφωνηθεί, και να συνεχίσει όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα με τη CICIG· ζητεί από την Επιτροπή να είναι έτοιμη για τη συνέχιση της συνεργασίας με τη CICIG και τη χρηματοδότησή της μετά τον Σεπτέμβριο 2019, και στηρίζει ενεργά μια τέτοια παράταση·

5.  είναι πεπεισμένο ότι η προτεινόμενη τροπολογία του νόμου περί εθνικής συμφιλίωσης συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου στη Γουατεμάλα και θα υπονόμευε σοβαρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσα από το έργο των εθνικών δικαστηρίων για τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας· συμμερίζεται την άποψη της Ύπατης Αρμοστή σχετικά με την αμνηστία όσων καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσων διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και των εγκληματιών πολέμου η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού σχεδίου και η οποία θα πυροδοτούσε ακόμη μεγαλύτερη βία στο εσωτερικό της χώρας· σημειώνει ότι αντίστοιχη δράση μπορεί να περιλαμβάνει αντίποινα από κρατούμενους που απελευθερώνονται και θα οδηγούσε σε κοινωνική αποσταθεροποίηση· κατά συνέπεια ζητεί επιτακτικά από το Κογκρέσο της Γουατεμάλας να μην εγκρίνει το νομοσχέδιο·

6.  ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην οποία θα αντικατοπτρίζεται ο αντίκτυπος του έργου της CICIG στο δικαστικό σύστημα της Γουατεμάλα και η συνεισφορά της στην πολιτική σταθερότητα της χώρας, και το αποτέλεσμα της συμφωνίας που έχει υπογραφεί από την CICIG και το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη νομοθεσία όσον αφορά τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη· ζητεί από το Κογκρέσο της Γουατεμάλας, σύμφωνα με τις τεχνικές συμβουλές του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να μην υπάρξει έγκριση του νομοσχεδίου το οποίο αν εγκριθεί θα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι για τις ΜΚΟ, θα περιορίσει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και θα περιορίσει τον ορισμό και άρα το πεδίο εφαρμογής τους παρεμποδίζοντας τις δραστηριότητές τους, ενώ μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την αυθαίρετη απαγόρευση της λειτουργίας τους· υπενθυμίζει στις αρχές και στα θεσμικά όργανα της Γουατεμάλας ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί η ασφάλεια και το πρόσφορο έδαφος για τη λειτουργία των ΜΚΟ προκειμένου να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να εκτελούν το έργο τους προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες όσον αφορά την έλλειψη ελεύθερων και εμπεριστατωμένων εκ των προτέρων διαβουλεύσεων (Σύμβαση 169 ΔΟΕ)· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ ότι τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών θα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν το δικαίωμα για ελεύθερες, εμπεριστατωμένες εκ των προτέρων διαβουλεύσεις· υπενθυμίζει ότι οι εθνικές και διεθνείς εταιρείες δεσμεύονται άμεσα από τις συνθήκες και άλλους εθνικούς και διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα μέσω των αξιακών αλυσίδων τους και συνεπώς εάν προκαλέσουν ζημία ή συμβάλουν σε αυτή έχουν υποχρέωση να παράσχουν στα θιγόμενα άτομα ή τις θιγόμενες κοινότητες αποτελεσματικές διαδικασίες διορθωτικών μέτρων ή να συμμετάσχουν σε αυτές· σημειώνει ότι οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την επανόρθωση, την αποζημίωση, την αποκατάσταση, καθώς και εγγυήσεις μη επανάληψης· υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσάγουν όσους τα καταπατούν στη δικαιοσύνη·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των υπερασπιστριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει και υποστηρίζει τη δράση που έχει αναληφθεί μέχρι στιγμής από τις πρεσβείες των ευρωπαϊκών κρατών και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Γουατεμάλα· ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει και εάν κρίνεται σκόπιμο να εντατικοποιήσει σχέδια, καθώς και την υποστήριξή της στο έργο εθνικών και διεθνών οργανισμών στη Γουατεμάλα·

10.  επιμένει ότι οι αρχές της Γουατεμάλας θα πρέπει να επιβεβαιώσουν και να διασφαλίσουν τη νομική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα της υποψήφιας για το βραβείο Ζαχάρωφ Lolita Chávez εάν εκείνη αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα της·

11.  καλεί επιτακτικά η διενέργεια των εκλογών στη Γουατεμάλα να πραγματοποιηθεί με ειρηνικό και διαφανή τρόπο, με ασφάλεια για όλους τους υποψηφίους· τονίζει ότι το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβολές από τα κρατικά θεσμικά όργανα και τους κρατικούς παράγοντες· προτείνει να σταλεί αποστολή παρατήρησης εκλογών από την ΕΕ·

12.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια οι Ειρηνευτικές Συμφωνίες της Γουατεμάλας δεν έχουν εφαρμοστεί και πράγματι βρίσκονται στα πρόθυρα διάλυσης· ενθαρρύνει σθεναρά όλους τους εθνικούς και διεθνείς παράγοντες να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιταχυνθεί η πλήρης εφαρμογή τους· καλεί την κυβέρνηση της Γουατεμάλας, για τούτο, να διασφαλίσει το δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο και την επαγγελματική λειτουργία της PNC και άλλων θεσμικών οργάνων όπως ο CONRED, εθνικός συντονιστής για τη μείωση καταστροφών, προκειμένου να αποφευχθεί η στρατιωτικοποίησή τους και η διοχέτευση ανθρωπιστικών κεφαλαίων μέσα από το στρατό, καθώς κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τους στόχους των ειρηνευτικών συμφωνιών·

13.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής περιλαμβάνει μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας, και ότι η συμμετοχή στη συμφωνία μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση παραβίασής της· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν τους μηχανισμούς που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης και τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου για να ενθαρρύνουν σθεναρά τη Γουατεμάλα να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας, στη Διεθνή Επιτροπή κατά της Ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG), στη Γραμματεία οικονομικής ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SIECA), στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου