Postup : 2019/2611(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0186/2019

Předložené texty :

RC-B8-0186/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0204

<Date>{13/03/2019}13.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0186/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0187/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0190/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0191/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0193/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0194/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 162kWORD 56k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0186/2019 (Verts/ALE)

B8-0187/2019 (GUE/NGL)

B8-0190/2019 (ALDE)

B8-0191/2019 (S&D)

B8-0193/2019 (ECR)

B8-0194/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Íránu, zejména o situaci obhájců lidských práv</Titre>

<DocRef>(2019/2611(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Wajid Khan</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

<Depute>Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi</Depute>

<Commission>{EFDD}za skupinu EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>


Usnesení Evropského parlamentu o Íránu, zejména o situaci obhájců lidských práv

(2019/2611(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové[1] a na usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě[2],

 s ohledem na závěry Rady o Íránu ze dne 4. února 2019,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 30. ledna 2019 a na jeho prohlášení o Íránu ze dne 29. listopadu 2018,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2018 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

 s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva s názvem „Írán musí chránit obhájce práv žen“ ze dne 29. listopadu 2018,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, na obecné zásady EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2018 o prodloužení platnosti jejích restriktivních opatření o dalších 12 měsíců v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 12. března 2019 o odsouzení íránské právničky působící v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeové,

 s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům a aktivistům vystupujícím na internetu v Íránu stále v důsledku jejich práce hrozí pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že v posledních měsících íránské ministerstvo pro zpravodajství a další síly provedly několik drastických zásahů proti občanské společnosti;

B. vzhledem k tomu, že se v usnesení EP ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě poukazuje na význam prosazování zásad EU v oblasti lidských práv v kontextu vztahů mezi EU a Íránem, včetně zásad týkajících se obránců lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že nedávno byla nejméně k sedmi letům odnětí svobody odsouzena renomovaná právnička působící v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová; vzhledem k tomu, že v průběhu dvou soudních řízení bylo uvedeno, že její souhrnný trest by mohl být podstatně delší, ačkoli přesná délka tohoto trestu je stále nejasná; vzhledem k tomu, že skutečným důvodem uložení tohoto trestu je podle všeho její mírumilovná obrana lidských práv v Íránu; vzhledem k tomu, že její soudní řízení neproběhlo v souladu se základními mezinárodními normami, kterými se řídí řádný proces;

D. vzhledem k tomu, že manžel Nasrín Sotúdeové Rezá Chandán byl v souvislosti s podporou žen, které pokojně protestovaly proti nutnosti nosit hidžáb, a kvůli tomu, že usiloval o propuštění své ženy z vězení, zadržen; vzhledem k tomu, že v lednu 2019 jej Revoluční soud v Teheránu odsoudil na šest let odnětí svobody;

E. vzhledem k tomu, že v průběhu ledna a února 2018 byli zadrženi ekologičtí aktivisté Táher Qadirián, Nílúfar Bajáníová, Amírhussejn Cháleqí, Húman Džókár, Sam Radžábí, Sepíde Kášáníová, Abdulrezá Kúhpáje a Morád Táhbáz, kteří zastupují Perskou nadaci na ochranu divoké přírody (Persian Wildlife Heritage Foundation), a že jsou zadržováni bez přístupu k právnímu zástupci a byli v posledních týdnech postaveni před soud v rámci řízení, která nesplňují normy spravedlivého soudu; vzhledem k tomu, že další člen skupiny – íránsko-kanadský univerzitní profesor Kávús Saíd-Imámí – zemřel za záhadných okolností loni ve vazbě;

F. vzhledem k tomu, že v letech 2018 a 2019 byli zatčeni odboroví aktivisté Ismáíl Bachší, Sepíde Qoliánová a Mohammed Habíbí, kteří organizovali protesty na podporu práv dělníků a učitelů; vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla za tzv. „nepřátelství vůči Bohu“ odsouzena na 15 let odnětí svobody ochránkyně lidských práv Mariam Akbarí Monfaredová, které byla odepřena zdravotní péče, přestože trpěla nejrůznějšími chorobami;

G. vzhledem k tomu, že za obhajobu práv žen, zrušení trestu smrti a prosazování lidských práv byli na dlouhou dobu odnětí svobody odsouzeni Áraš Sádeqí, Narges Mohammedíová a Farhad Mejsamí;

H. vzhledem k tomu, že se íránským soudům soustavně nedaří zajistit spravedlivé soudní řízení a že jako důkaz v rámci řízení používají přiznání získaná na základě mučení; vzhledem k tomu, že íránské orgány i nadále považují činnost na obranu lidských práv za trestný čin a k omezování přístupu zadržených k právnímu poradenství používají článek 48 íránského trestního řádu; vzhledem k tomu, že neexistují nezávislé mechanismy, které by zajišťovaly odpovědnost soudců;

I. vzhledem k setrvalé praxi zatýkání osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu, jako v případě britské a íránské státní příslušnice Názanín Zagarí-Ratcliffové, po kterém následuje dlouhé věznění v izolaci, výslechy, nespravedlivé řízení, dlouhé tresty odnětí svobody založené na vágních nebo blíže neupřesněných obviněních z ohrožení „národní bezpečnosti“ nebo „špionáže“ a státem podporované kampaně na očerňování vězněných jednotlivců;

J. vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a nedostatku přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby v Íránu, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

K. vzhledem k tomu, že podle zprávy nevládní organizace na obranu lidských práv (Iran Human Rights) bylo v Íránu v roce 2018 podle odhadů popraveno 273 osob, což je druhé nejvyšší číslo za uvedený rok na světě;

L. vzhledem k tomu, že v roce 2018 tisíce lidí zorganizovaly pokojné demonstrace a stávky na protest proti nevyplaceným mzdám, nevhodným pracovním podmínkám, korupci, politickému útlaku a dalším problémům; vzhledem k tomu, že íránské orgány stovky lidí zatkly a celou řadu jich odsoudily k trestu odnětí svobody a bičování;

M. vzhledem k tomu, že íránské soudnictví pokračuje v potírání pokojných aktů odporu, které pořádají obránci práv žen protestující proti povinnému nošení hidžábu; vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo v souvislosti s těmito protesty zatčeno nejméně 39 žen a dalších 55 bylo zadrženo v souvislosti se svou činností na obranu práv žen;

N. vzhledem k tomu, že v Íránu je potírána svoboda tisku online i offline, svoboda sdružování a svoboda myšlení;

O. vzhledem k tomu, že íránské orgány systematicky cílí na novináře, a to i na ty, kteří pracují pro perské vydání BBC, a na jejich rodiny tím, že používají trestní vyšetřování, zmrazování majetku, svévolné zatýkání, zadržování, sledování a pronásledování a že o nich šíří falešné, zlomyslné a pomlouvačné informace; vzhledem k tomu, že v Íránu je v současné době ve vazbě nejméně osm novinářů;

P. vzhledem k tomu, že íránský prezident Hasan Rúhání vydal v prosinci 2016 Listinu občanských práv; vzhledem k tomu, že tato listina není právně závazná;

Q. vzhledem k tomu, že v Íránu čelí členové náboženských a etnických menšin, včetně členů baháistické víry a komunit Ázerbájdžánců, Kurdů, Arabů a Balúčů, sunnitských muslimů, křesťanů a osob bez vyznání, diskriminaci v zaměstnání, vzdělávání, v rámci svobody vyznání a politické činnosti;

1. vyzývá íránské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, vězně svědomí a novináře, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování; zdůrazňuje, že íránské orgány musejí za všech okolnosti zajistit, aby mohli obránci lidských práv, právníci a novináři vykonávat svou práci, aniž by jim bylo vyhrožováno a bráněno v činnosti a aniž by byli zastrašováni;

2. znovu opakuje svou výzvu adresovanou íránské vládě, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila laureátku Sacharovovy ceny Nasrín Sotúdeovou, a vzdává hold její odvaze a oddanosti věci, pokud jde o otázku lidských práv a práv žen v Íránu; považuje mimořádně nespravedlivé soudní řízení a odsouzení Nasrín Sotúdeové za závažné pochybení soudu a vítá prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 12. března 2019 v této věci;

3. vyzývá íránské orgány, aby novelizovali článek 48 trestního řádu své země, tak aby bylo zajištěno, že všichni obžalovaní budou mít právo na právního zástupce, kterého si zvolí, a na spravedlivý proces v souladu s íránskými závazky v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

4. naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zajistily bezpečnost a dobré podmínky všech zadržovaných osob, mj. přístup k přiměřené lékařské péči; vyzývá také k nezávislému vyšetření smrti Kávúse Saída-Imámího ve vazbě a k vyšetření údajného mučení dalších zadržovaných aktivistů a odsuzuje praxi, kdy je politickým vězňům záměrně odpírána lékařská péče;

5. vyzývá íránské orgány, aby urychleně přestaly sledovat, zadržovat, pronásledovat a trestně stíhat novináře, online aktivisty a jejich rodiny a aby ukončily cenzuru internetu a vytvořily podmínky, kdy by byla tolerována svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků online i offline;

6. vyzývá íránskou vládu, aby spolupracovala se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, mj. tím, že mu umožní vstup do země;

7. vyzývá členské státy EU a unijní instituce, aby i nadále své íránské protějšky upozorňovaly na případy zadržovaných obránců lidských práv a aby se o této problematice zmínily i na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě;

8. vyzývá ESVČ, aby se v kontextu dialogu mezi EU a Íránem na vysoké úrovni i nadále zabývala otázkou lidských práv, zejména situací obránců lidských práv; vyzývá dále místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby znovu veřejně potvrdila, že dodržování lidských práv je základní součástí vývoje vztahů mezi EU a Íránem;

9. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby se v souladu s obecnými zásadami EU pro dialog o lidských právech se třetími zeměmi zabývaly možností zahájit s Íránem formální dialog o otázce lidských práv;

10. naléhavě vyzývá představitele EU, aby po íránských orgánech požadovali záruku bezpečnosti a dobrých podmínek lidskoprávních aktivistů, kteří se nacházejí ve vazbě, a úplné vyšetření jejich údajného mučení;

11. naléhavě vyzývá všechny členské státy, které mají v Teheránu své diplomatické zastoupení, aby na podporu a ochranu těchto osob využívaly mechanismy uvedené v zásadách EU týkajících se obránců lidských práv, včetně veřejných prohlášení, diplomatických nót, sledování soudních řízení a návštěv ve věznicích;

12. naléhavě vyzývá Írán, aby přestal považovat činnost na obranu práv žen za trestný čin, mj. v případě pokojných protestů proti povinnému nošení hidžábu, a vyzývá ke zrušení této diskriminační a ponižující praxe;

13. vyzývá íránskou vládu, aby chránila práva všech osob, které patří k náboženským a etnickým menšinám, a věnovala se všem formám jejich diskriminace;

14. vítá novelizaci zákona o obchodování s omamnými látkami, která omezila ukládání trestu smrti, a vyzývá k přehodnocení všech uložených trestů smrti, aby bylo zajištěno, že se příslušná soudní řízení konala v souladu s mezinárodními normami; vyzývá íránské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na uplatňování trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

15. doporučuje, aby před koncem stávajícího volebního období byla do Íránu vyslána účelově sestavená delegace podvýboru pro lidská práva, která by navštívila zatčené obránce lidských práv a zúčastnila se nezbytných schůzek s íránskými orgány;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0525.

[2] Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 86.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí