Postup : 2019/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0186/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0186/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0204

<Date>{13/03/2019}13.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0186/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0187/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0190/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0191/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0193/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0194/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 49k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0186/2019 (Verts/ALE)

B8-0187/2019 (GUE/NGL)

B8-0190/2019 (ALDE)

B8-0191/2019 (S&D)

B8-0193/2019 (ECR)

B8-0194/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Iráne, najmä o situácii obhajcov ľudských práv</Titre>

<DocRef>(2019/2611(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

<Commission>v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein, Wajid Khan</Depute>

<Commission>v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock</Depute>

<Commission>v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

<Depute>Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler</Depute>

<Commission>v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat</Depute>

<Commission>v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi</Depute>

<Commission>v mene skupiny EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne, najmä o situácii obhajcov ľudských práv

(2019/2611(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, konkrétne na uznesenie z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej[1], a na uznesenie z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[2],

 so zreteľom na závery Rady o Iráne zo 4. februára 2019,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 30. januára 2019 a na jeho vyhlásenie o Iráne z 29. novembra 2018,

 so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

 so zreteľom na chartu iránskeho prezidenta o právach občanov,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

 so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 29. novembra 2018, že „Irán musí chrániť obhajcov práv žien“,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, usmernenia EÚ týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018 o predĺžení jej reštriktívnych opatrení na ďalších 12 mesiacov v reakcii na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 12. marca 2019 o odsúdení iránskej právničky v oblasti ľudských práv Nasrín Sutúdeovej,

 so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže obhajcovia ľudských práv, novinári, právnici a internetoví aktivisti v Iráne v dôsledku svojej práce naďalej čelia obťažovaniu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a trestnému stíhaniu; keďže iránske ministerstvo spravodajských služieb a ďalšie sily v uplynulých mesiacoch tvrdo zakročili proti občianskej spoločnosti;

B. keďže v uznesení z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode sa zdôrazňuje význam dodržiavania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv v kontexte vzťahov medzi EÚ a Iránom, a to aj pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv;

C. keďže renomovaná právnička v oblasti ľudských práv Nasrín Sutúdeová bola nedávno odsúdená na trest odňatia slobody v dĺžke najmenej sedem rokov; keďže v priebehu dvoch súdnych konaní odznelo, že jej súhrnný trest by mohol byť podstatne dlhší, hoci presná dĺžka jej trestu odňatia slobody stále nie je jasná; keďže sa zdá, že skutočným dôvodom jej uväznenia bola jej pokojná obhajoba ľudských práv v Iráne; keďže jej súdne konanie neprebehlo v súlade so základnými medzinárodnými normami, ktorými sa riadi riadny proces;

D. keďže Rezá Chándan, manžel Nasrín Sutúdeovej, bol zadržaný v súvislosti s tým, že podporoval ženy, ktoré viedli pokojnú kampaň proti nútenému noseniu hidžábu a za prepustenie jeho manželky z väzenia; keďže v januári 2019 ho revolučný súd v Teheráne odsúdil na šesť rokov odňatia slobody;

E. keďže environmentálni aktivisti Táher Qadirián, Nilufar Bajáníová, Amírhussejn Chálegí, Humán Džokar, Sam Radžábí, Sepíde Kášáníová, Abdulrezá Kúhpaje a Morad Tahbáz, ktorí zastupujú Perzskú nadáciu na ochranu dedičstva voľne žijúcich druhov (Persian Wildlife Heritage Foundation), boli v priebehu januára a februára 2018 zatknutí, sú zadržiavaní bez prístupu k právnikovi a v posledných týždňoch boli súdení v rámci konania, ktoré nespĺňa normy spravodlivého procesu; keďže ďalší člen skupiny, iránsko-kanadský univerzitný profesor Kavús Sájed-Imámí, minulý rok za záhadných okolností umrel vo väzbe;

F. keďže v rokoch 2018 a 2019 boli zatknutí odborárski aktivisti Ismael Bachší, Sepíde Qoliánová a Muhammad Habíbí, ktorí viedli protesty na podporu práv robotníkov a učiteľov; keďže v roku 2010 bola obhajkyňa ľudských práv Mariam Akbariová Monfaredová odsúdená na 15 rokov odňatia slobody za tzv. nepriateľstvo voči Bohu a že jej bola odopretá lekárska starostlivosť, hoci trpela rôznymi chorobami;

G. keďže aktivisti Araš Sádegí, Narges Muhammadí a Farhad Mejsamí dostali dlhodobé tresty odňatia slobody za to, že viedli kampane za obhajobu práv žien, zrušenie trestu smrti a presadzovanie ľudských práv;

H. keďže iránskym súdom sa pravidelne nedarí zabezpečiť spravodlivé súdne konania a keďže ako dôkaz na súde používajú priznania získané na základe mučenia; keďže orgány naďalej kriminalizujú činnosť zameranú na obranu ľudských práv a keďže na obmedzenie prístupu zadržaných k právnemu poradenstvu využívajú článok 48 iránskeho trestného práva procesného; keďže neexistujú žiadne nezávislé mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti v rámci súdnictva;

I. keďže po pretrvávajúcej praxi zatýkania osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu vrátane britsko-iránskej štátnej príslušníčky Názanín Zágharíovej-Ratcliffovej nasleduje zdĺhavá samoväzba a výsluchy, nespravodlivý proces a dlhé tresty odňatia slobody založené na vágnych alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia „národnej bezpečnosti“ a „špionáže“, ako aj štátom podporované kampane na očierňovanie väznených osôb;

J. keďže existujú správy o mnohých prípadoch neľudských a ponižujúcich podmienok vo väzniciach a nedostatku primeraného prístupu k lekárskej starostlivosti počas väzby v Iráne, čo je v rozpore so Štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

K. keďže podľa správy mimovládnej organizácie pôsobiacej v oblasti ľudských práv v Iráne (Iran Human Rights) bolo v Iráne v roku 2018 podľa odhadov popravených 273 osôb, čo bol v uvedenom roku druhý najvyšší počet na svete;

L. keďže v roku 2018 tisíce ľudí organizovali pokojné demonštrácie a štrajky na protest proti nevyplateným mzdám, zlým pracovným podmienkam, korupcii, politickej represii a ďalším problémom; keďže iránske orgány stovky týchto ľudí zatkli a mnoho z nich odsúdili na trest odňatia slobody a bičovanie;

M. keďže iránske súdnictvo naďalej ostro zasahuje proti pokojným aktom odporu, ktoré organizujú obhajcovia práv žien protestujúci proti povinnému noseniu hidžábu; keďže v roku 2018 bolo v súvislosti s týmito protestmi zatknutých najmenej 39 žien a ďalších 55 ich bolo zadržaných za ich činnosť v oblasti presadzovania práv žien;

N. keďže v Iráne sa potláča sloboda tlače online aj offline, sloboda združovania a sloboda myslenia;

O. keďže iránske orgány sa systematicky zameriavajú na novinárov vrátane tých, ktorí pracujú pre perzskú službu BBC, a na ich rodiny, a to prostredníctvom trestného vyšetrovania, zmrazovania majetku, svojvoľného zatýkania, zadržiavania, sledovania a obťažovania a tým, že o nich šíria falošné, zlomyseľné a hanlivé informácie; keďže v Iráne je v súčasnosti zadržiavaných najmenej osem novinárov;

P. keďže iránsky prezident Hasan Rúhání v decembri 2016 vydal Chartu práv občanov; keďže táto charta nie je právne záväzná;

Q. keďže príslušníci náboženských a etnických menšín vrátane členov bahájskej viery a komunít Azerbajdžancov, Kurdov, Arabov a Balúčov, sunnitských moslimov, kresťanov a osôb bez vyznania čelia v Iráne diskriminácii v oblasti zamestnania, vzdelávania, slobody náboženského vyznania a politickej činnosti;

1. vyzýva iránske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv, väzňov svedomia a novinárov, ktorí boli zadržaní a odsúdení len za vyjadrenie svojho práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie; zdôrazňuje, že iránske orgány musia za každých okolností zabezpečiť, aby obhajcovia ľudských práv, právnici a novinári mohli svoju prácu vykonávať bez toho, aby zažívali vyhrážky, zastrašovanie alebo aby sa im bránilo v ich činnosti;

2. opakuje svoju výzvu iránskej vláde, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila laureátku Sacharovovej ceny Nasrín Sutúdeovú, a oceňuje jej odvahu a odhodlanie, pokiaľ ide o otázku ľudských práv a práv žien v Iráne; považuje mimoriadne nespravodlivé súdne konanie a odsúdenie Nasrín Sutúdeovej za závažný justičný omyl a víta vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 12. marca 2019 v tejto veci;

3. vyzýva iránske orgány, aby zmenili článok 48 trestného práva procesného svojej krajiny s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci obžalovaní právo byť zastupovaní právnym zástupcom podľa svojho výberu a právo na spravodlivý proces v súlade so záväzkami Iránu v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

4. naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zaistili bezpečnosť a dobré podmienky všetkých zadržiavaných osôb, a to aj pokiaľ ide o prístup k primeranej lekárskej starostlivosti; ďalej vyzýva na nezávislé vyšetrenie úmrtia Kávúsa Saída-Imámího vo väzbe, ako aj na vyšetrenie údajného mučenia ďalších aktivistov vo väzbe, a odsudzuje prax úmyselného odopierania lekárskej starostlivosti politickým väzňom;

5. vyzýva iránske orgány, aby urýchlene prestali sledovať, zatýkať, obťažovať a stíhať novinárov, internetových aktivistov a ich rodiny a aby ukončili cenzúru internetu a vytvorili podmienky, v ktorých by sa tolerovala sloboda prejavu a sloboda médií tak online, ako aj offline;

6. vyzýva iránsku vládu, aby spolupracovala s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, a to aj tým, že mu umožní vstup do krajiny;

7. vyzýva členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ, aby svojich iránskych partnerov aj naďalej upozorňovali na prípady zatknutých obhajcov ľudských práv a aby sa o tejto problematike zmienili aj na nasledujúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve;

8. vyzýva ESVČ, aby sa v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom aj naďalej zaoberala otázkou ľudských práv, najmä situáciou obhajcov ľudských práv; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby znovu verejne potvrdila, že dodržiavanie ľudských práv je základnou súčasťou vývoja vzťahov medzi EÚ a Iránom;

9. naliehavo vyzýva PK/VP a Radu, aby v súlade s usmerneniami EÚ pre dialógy o ľudských právach s tretími krajinami preskúmali možnosť otvorenia formálneho dialógu o ľudských právach s Iránom;

10. naliehavo vyzýva predstaviteľov EÚ, aby od iránskych orgánov požadovali záruku bezpečnosti a dobrých podmienok aktivistov za ľudské práva, ktorí sa nachádzajú vo väzbe, a aby sa snažili o úplné vyšetrenie ich údajného mučenia;

11. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, ktoré majú v Teheráne svoje diplomatické zastúpenie, aby na podporu a ochranu týchto osôb využili mechanizmy uvedené v usmerneniach EÚ o ochrancoch ľudských práv, a to vrátane verejných vyhlásení, diplomatických demaršov, monitorovania súdnych procesov a návštev väzníc;

12. naliehavo vyzýva Irán, aby prestal kriminalizovať činnosť obhajcov práv žien vrátane tých, ktorí pokojne protestujú proti povinnému noseniu hidžábu, a žiada, aby sa táto diskriminačná a ponižujúca prax zrušila;

13. vyzýva iránsku vládu, aby chránila práva všetkých príslušníkov náboženských a etnických menšín a aby sa zaoberala všetkými formami ich diskriminácie;

14. víta zmenu zákona o obchodovaní s drogami, ktorou sa obmedzuje ukladanie trestu smrti, a požaduje preskúmanie všetkých uložených trestov smrti s cieľom zabezpečiť, že príslušné súdne konania prebehli v súlade s medzinárodnými normami; vyzýva iránske orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok smerom k jeho zrušeniu;

15. odporúča, aby sa ešte pred skončením súčasného mandátu vyslala do Iránu ad hoc delegácia Podvýboru pre ľudské práva, ktorá by navštívila väznených obhajcov ľudských práv a uskutočnila potrebné stretnutia s iránskymi orgánmi;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, najvyššiemu vodcovi Iránskej islamskej republiky, prezidentovi Iránskej islamskej republiky a poslancom iránskeho Madžlísu.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0525.

[2] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia