Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0223/2019Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0223/2019

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

27.3.2019 - (2019/2670(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8‑0223/2019 (ECR)
B8‑0224/2019 (PPE)

Jens Giesekeεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskiεξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2019/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0223/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0223/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

(2019/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων[1],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ[3],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική Επιτροπή για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004[6],

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 4ης Απριλίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[7],

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, της 2ας Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[8],

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στο σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 13ης Δεκεμβρίου 2018, στις συνδεδεμένες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16[9],

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση 1275/2018/EWM,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων με την Επίτροπο Elżbieta Bieńkowska σχετικά με την επακολούθηση των συστάσεων της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία[10],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους»[11],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Report on Raw Materials for Battery Applications» (Έκθεση σχετικά με τις πρώτες ύλες για εφαρμογές μπαταριών) (SWD(2018)0245),

–  έχοντας υπόψη τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει που δρομολόγησε η Επιτροπή το 2016 κατά επτά κρατών μελών, και συγκεκριμένα της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

1.  υπογραμμίζει ότι, από την εποχή που ξέσπασε το σκάνδαλο εκπομπών «ντίζελγκεϊτ» το 2015, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ιδίως στο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο, για παράδειγμα με τη θέσπιση νέων κανόνων έγκρισης τύπου (κανονισμός (ΕΕ) 2018/858) και νέων διαδικασιών δοκιμών, ώστε να καταστούν τα οχήματα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

2.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις καθιερώνουν πιο αυστηρές και ρεαλιστικές μεθόδους δοκιμών για τη μέτρηση ρύπων, όπως οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και CO2, εξασφαλίζουν ποιοτικότερες και ανεξάρτητες δοκιμές οχημάτων, και καθιστούν δυνατή τη βελτιωμένη επιτήρηση της συμμόρφωσης των οχημάτων που κυκλοφορούν ήδη·

3.  υπενθυμίζει ότι, την 1η Ιουνίου 2017, η Επιτροπή επίσης θέσπισε μια πιο αυστηρή και ρεαλιστική διαδικασία εργαστηριακών δοκιμών, την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), την οποία διαμόρφωσε σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), με σκοπό τη μέτρηση του CO2 που εκπέμπεται και των καυσίμων που καταναλώνονται από αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά, και η οποία κατέστη υποχρεωτική για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018·

4.  τονίζει επιπλέον ότι το δοκιμαστικό καθεστώς της ΕΕ περιλαμβάνει πλέον και δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) και είναι ως εκ τούτου το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο στον κόσμο που αξιοποιεί τις μετρήσεις RDE, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές των αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ είναι χαμηλές τόσο σε συνθήκες εργαστηρίου όσο και σε οδικές συνθήκες και να καταπολεμούνται οι δόλιες πρακτικές όσον αφορά τις δοκιμές εκπομπών των οχημάτων σε οδικές συνθήκες·

5.  υπενθυμίζει ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καταστούν υποχρεωτικές οι μετρήσεις NOx σε RDE για νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2019·

6.  υπογραμμίζει ότι οι νέοι ενωσιακοί κανόνες έγκρισης τύπου θα αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την εποπτεία των αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση τύπου και τις δοκιμές των οχημάτων· αναγνωρίζει εντούτοις ότι οι νέοι κανόνες που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ότι συνεπώς πολλές από τις βελτιώσεις στην ποιότητα, την ανεξαρτησία και την εποπτεία των αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση τύπου και τις δοκιμές δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιδιώκει τη μείωση των ορίων των εκπομπών NOx των αυτοκινήτων στην ΕΕ, με την επανεξέταση του συντελεστή συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη δεύτερη δέσμη επιτροπολογίας RDE, σε ετήσια βάση και σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις·

8.  επισημαίνει εντούτοις ότι η καθιέρωση ολοένα και αυστηρότερων ορίων για τους επιβλαβείς αέριους ρύπους δεν αποτελεί από μόνη της αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, όπως αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει που καλείται να εκδικάσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει ότι μια αποτελεσματική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή μακροπρόθεσμων και ολοκληρωμένων σχεδίων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, υποστηριζόμενη από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

9.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ορισμένα κράτη μέλη, ή οι τοπικές αρχές τους, έχουν εφαρμόσει δυσανάλογα μέτρα, όπως περιορισμούς για παλαιότερα ντιζελοκίνητα οχήματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η καθημερινή ζωή των ιδιοκτητών τέτοιων οχημάτων, να υποβαθμίζεται η αξία των οχημάτων αυτών και να διοχετεύεται μεγάλος αριθμός παλαιότερων και ιδιαιτέρως ρυπογόνων οχημάτων σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος·

10.  επισημαίνει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για να επιτύχουν τεράστια μείωση των εκπομπών NOx (για παράδειγμα με τη γενικευμένη εφαρμογή συστημάτων επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) και παγίδευσης NOx)·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εκτιμώνται οι εκπομπές κύκλου ζωής των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, μολονότι αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δύσκολο έργο που έχει να διεκπεραιώσει η Επιτροπή όσον αφορά την ανάπτυξη μιας κοινής ενωσιακής μεθοδολογίας για τις εκπομπές CO2 καθ’ όλον τον κύκλο ζωής·

12.  τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και ως εκ τούτου τη δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, να δώσουμε ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και να διαφυλάξουμε τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης, απαιτείται να στραφούμε σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο αποδοτική κινητικότητα, σε συνεργασία με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας·

13.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία ντίζελ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής χάρη στη μείωση των εκπομπών CO2, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν ακόμη πολλές αδυναμίες· αναγνωρίζει, επομένως, ότι τα σύγχρονα ντιζελοκίνητα οχήματα, όπως και τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της συμμόρφωσης των πόλεων με τους στόχους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·

14.  τονίζει τη σημασία της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και ζητεί επιτακτικά να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών καυσίμων και της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές CO2·

15.  επισημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται από προκλήσεις από πλευράς άνεσης των καταναλωτών (όπως εμβέλεια, βαρύ φορτίο, υψηλό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων και μικρός χρόνος ζωής των μπαταριών), αλλά και από σημαντικές νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις (όπως η προμήθεια των αναγκαίων πρώτων υλών για την κατασκευή μπαταριών και η ανακύκλωση των μπαταριών)·

16.  καλεί την Επιτροπή να ασκεί με αυστηρότητα την εντολή εποπτείας της και να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και άλλους συμφεροντούχους, ώστε να βελτιστοποιηθούν στο μέλλον οι κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εκπομπές των οχημάτων και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πιο καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα·

17.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι αρχές τους πρέπει να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επιβολή του νέου ενωσιακού πλαισίου έγκρισης τύπου και δοκιμών, ώστε να προληφθούν μελλοντικά σκάνδαλα και να αποκατασταθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ΕΕ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου