Διαδικασία : 2019/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0225/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0225/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0327

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 178kWORD 51k
27.3.2019
PE637.668v01-00}
PE637.670v01-00}
PE637.672v01-00} RC1
 
B8-0225/2019}
B8-0227/2019}
B8-0229/2019} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0225/2019 (PPE)

B8‑0227/2019 (ECR)

B8‑0229/2019 (ALDE)


σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Julia Pitera, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildtεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannockεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2019/2628(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(1), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(2) και της 25ης Οκτωβρίου 2018(3) και 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), το τελευταίο εκ των οποίων αναγνωρίζει τον Juan Guaidó ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019 και της 24ης Φεβρουαρίου 2019, και τα πλέον πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΕ) της 20ής Απριλίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Βενεζουέλα και την κοινή δήλωση των κρατών μελών του ΟΑΕ της 24ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας της Λίμα της 25ης Φεβρουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 25ης Ιανουαρίου 2019 και της 20ής Μαρτίου 2019 σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και συγκεκριμένα το άρθρο 233,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει βαθιά και πρωτοφανή πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση, ελλείψεις σε φάρμακα και τρόφιμα, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερπληθωρισμό, πολιτική καταπίεση, διαφθορά και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό και το 87 % του πληθυσμού ζει σήμερα σε κατάσταση φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 78 % των παιδιών στη Βενεζουέλα κινδυνεύουν από υποσιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα χίλια παιδιά τα 31 πεθαίνουν πριν από την ηλικία των 5 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ήδη περιορισμένα αποθέματα τροφίμων στη Βενεζουέλα κινδυνεύουν να αλλοιωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2015 και ο αριθμός ενδέχεται να ανέλθει στα 5 εκατομμύρια έως τα τέλη του έτους εάν η κρίση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2019, η ανθρωπιστική βοήθεια που είχε αποθηκευτεί στην Κολομβία και τη Βραζιλία απορρίφθηκε με σφοδρότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστράφηκε από το παράνομο καθεστώς Maduro που έκανε χρήση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή είχε ως συνέπεια τον θάνατο πολλών ανθρώπων, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες αποτελούν κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής, και κυρίως για την επικράτεια της γειτονικής Κολομβίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές Μαρτίου η Βενεζουέλα επλήγη από μια τεράστια γενική διακοπή ρεύματος που διήρκεσε περισσότερο από 100 ώρες, γεγονός που επέτεινε την ήδη δραματική κρίση στον τομέα της περίθαλψης και είχε ως αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να μη διαθέτουν πόσιμο νερό, να καταρρεύσουν οι υπηρεσίες τους και να σημειωθούν λεηλασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Doctors for Health, τουλάχιστον 26 άνθρωποι πέθαναν στα νοσοκομεία επειδή δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου, σημειώθηκε νέα παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, που άφησε το Καράκας και άλλες 20 περιφέρειες της χώρας στο απόλυτο σκοτάδι·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διακοπές στα δίκτυα συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν άμεση απόρροια κακοδιαχείρισης, έλλειψης συντήρησης και της διαφθοράς του παράνομου καθεστώτος Maduro·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, τετραμελής αντιπροσωπεία της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς, η οποία είχε λάβει επίσημη πρόσκληση από την Εθνοσυνέλευση και τον προσωρινό πρόεδρο Juan Guaidó, απελάθηκε από τη χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαρτίου 2019, το παράνομο καθεστώς Maduro διέταξε τον γερμανό πρέσβη να εγκαταλείψει τη χώρα, κατηγορώντας τον για επανειλημμένη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν επίσης ορισμένοι δημοσιογράφοι από ξένες χώρες και από την ίδια τη Βενεζουέλα, ότι ο εξοπλισμός τους κατασχέθηκε και ότι μετά την απελευθέρωσή τους απελάθηκαν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Juan Guaidó όρισε τον Ricardo Hausmann εκπρόσωπο της χώρας στη Διαμερικανική Τράπεζα Aναπτύξεως (IDB) και στη Διαμερικανική Εταιρία Επενδύσεων (IIC)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαρτίου 2019, η αστυνομική υπηρεσία πληροφοριών προσήγαγε τον επιτελάρχη του Juan Guaidó, Roberto Marrero, και εισήλθε διά της βίας στην κατοικία του Sergio Vergara, μέλους της Εθνοσυνέλευσης που εκπροσωπεί την πολιτεία της Táchira, αγνοώντας τη βουλευτική ασυλία του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαρτίου 2019, δύο αεροσκάφη της ρωσικής αεροπορίας έφτασαν στο διεθνές αεροδρόμιο Simón Bolívar, στη Maiquetía, με στρατιωτικό εξοπλισμό και τουλάχιστον εκατό στρατιώτες και ότι αυτό το είδος δράσεων έχει επαναληφθεί τους τελευταίους μήνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαρτίου 2019, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στον βενεζουελάνο δικαστή Afiuni Moraa με την κατηγορία της «πνευματικής διαφθοράς»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής αυτός είχε ήδη εκτίσει στο παρελθόν μακρά ποινή φυλάκισης και παρέμενε αδίκως σε κατ’ οίκον περιορισμό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με δημοσίευμα, στις 15 Μαρτίου 2019, ο Tomasz Surdel, ανταποκριτής της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza στη Βενεζουέλα, δέχτηκε βίαιη επίθεση από τις ειδικές δυνάμεις της βενεζουελανής αστυνομίας, όπως εικάζεται, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Καράκας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κούβας είναι το στρατηγικό στοιχείο που επιτρέπει στο παράνομο καθεστώς Maduro να παραμένει στη θέση του·

1.  επιβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, το μόνο νόμιμο δημοκρατικό σώμα της Βενεζουέλας· εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον χάρτη πορείας Guaidó, ιδίως όσον αφορά τον τερματισμό του σφετερισμού της εξουσίας, τη συγκρότηση μεταβατικής εθνικής κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών· χαιρετίζει το γεγονός ότι σημαντική μερίδα της διεθνούς κοινότητας και η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει τη νομιμότητα του Guaidó και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να σπεύσουν να το πράξουν·

2.  καταδικάζει τη σφοδρή καταστολή και βία που οδηγεί σε φόνους και τραυματισμούς· εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων·

3.  εκφράζει και πάλι τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα που ρημάζει τις ζωές των Βενεζουελάνων·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την πλήρη αναγνώριση ως πρέσβεων των διπλωματικών αντιπροσώπων που διορίζει ο νόμιμος προσωρινός πρόεδρος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Juan Guaidó στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) και της Διαμερικανικής Επενδυτικής Εταιρείας (IIC) του Ricardo Hausmann ως διοικητή της Βενεζουέλας στις εν λόγω οντότητες· εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή της ετήσιας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της IDB για το 2019 από τους κινέζους διοργανωτές της·

5.  καταγγέλλει την κατάχρηση στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου και τη βίαιη καταστολή από τα σώματα ασφαλείας που παρεμποδίζουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας· καταδικάζει τη χρήση παράνομων ένοπλων ομάδων για επιθέσεις και εκφοβισμό των αμάχων και των μελών του νομοθετικού σώματος που έχουν κινητοποιηθεί υπέρ της διανομής της βοήθειας· εκφράζει την υποστήριξή του στα μέλη του στρατού της Βενεζουέλας που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της κρίσης και λιποτάκτησαν· αναγνωρίζει το έργο των αρχών της Κολομβίας για την προστασία και τη φροντίδα των στρατιωτών αυτών που είναι πιστοί στο Σύνταγμα και στον λαό της Βενεζουέλας·

6.  καταδικάζει δριμύτατα την παρενόχληση, κράτηση και απέλαση πολλών δημοσιογράφων που καλύπτουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς το παράνομο καθεστώς Maduro να θέσει αμέσως τέλος στην καταστολή στην οποία επιδίδεται κατά πολιτικών ηγετών, δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Leopoldo López· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται επειδή είναι συγγενείς του προσωρινού προέδρου Juan Guaidó ή μέλη της ομάδας του·

7.  καταδικάζει τις επιδρομές των υπηρεσιών ασφαλείας του Maduro και την κράτηση του επιτελάρχη του προσωρινού προέδρου Juan Guaidó, Roberto Marrero, καθώς και την πρόσφατη βίαιη εισβολή στην κατοικία του μέλους της Εθνοσυνέλευσης Sergio Vergara· ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Marrero· καταδικάζει την απαγωγή του μέλους της Εθνοσυνέλευσης Juan Requesens και ζητεί την απελευθέρωσή του·

8.  επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ μιας ειρηνικής λύσης για τη χώρα μέσω ελεύθερων, διαφανών και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιους όρους για όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου ουδέτερου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, διαφάνεια και με την παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

9.  εξαίρει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες της Ομάδας της Λίμα, ως ηγετικού περιφερειακού μηχανισμού που επιζητεί μια δημοκρατική επίλυση της κρίσης υπό την ηγεσία του Juan Guaidó ως νόμιμου προσωρινού προέδρου της Βενεζουέλας·

10.  εφιστά την προσοχή στην αύξηση της προσφυγικής κρίσης σε όλη την περιοχή και αναγνωρίζει τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη των γειτονικών χωρών, και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες αυτές όχι μόνο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης πόρων και της αναπτυξιακής πολιτικής·

11.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παρουσία συμμοριών τρομοκρατών και οργανωμένου εγκλήματος στη Βενεζουέλα, την επέκτασή του και τη διασυνοριακή δράση του, ιδίως προς την Κολομβία, που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα όλης της περιοχής·

12.  ζητεί πρόσθετες κυρώσεις που θα έχουν ως στόχο τα περιουσιακά στοιχεία των παράνομων αρχών της χώρας και των ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστολή· θεωρεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει, κατά συνέπεια, να περιστείλουν τις μετακινήσεις των ατόμων αυτών, όπως και των στενότερων συγγενών τους, και να παγώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις θεωρήσεις·

13.  σημειώνει τη σύσταση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής, η οποία πρέπει να αποφύγει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί από το παράνομο καθεστώς του Maduro ως στρατηγική για την καθυστέρηση της επίλυσης της κρίσης με σκοπό την παραμονή στην εξουσία· επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα από την ομάδα επαφής, κύριος σκοπός της οποίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία συνθηκών που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρες προεδρικές εκλογές και να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών του πληθυσμού της Βενεζουέλας· ζητεί από τη Διεθνή Ομάδα Επαφής να συνεργαστεί με την Ομάδα της Λίμα ως ηγετικό περιφερειακό παράγοντα·ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΥΕΔ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της εκλογικής βοήθειας·

14.  καλεί τα κράτη μέλη, την ΑΠ/ΥΕ και τις χώρες της περιοχής να διερευνήσουν τη δυνατότητα συγκρότησης διεθνούς διάσκεψης δωρητών με σκοπό την παροχή ευρείας χρηματοδοτικής στήριξης για την ανοικοδόμηση και τη μετάβαση στη δημοκρατία·

15.  υποστηρίζει ένθερμα την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για διεξαγωγή ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης έρευνας για τις απώλειες που καταγγέλλονται· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ουσιαστικής πολυμερούς προσέγγισης στο πλαίσιο του δόγματος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής που θα έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες· επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στον ρόλο του ΔΠΔ στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προσαγωγή των υπαίτιων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δικαιοσύνη, και στην κίνηση έρευνας μετά την προκαταρκτική διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράττει το παράνομο καθεστώς Maduro, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων που συνιστούν σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

16.  επικρίνει την επιρροή του καθεστώτος της Κούβας στη Βενεζουέλα, το οποίο, χρησιμοποιώντας τους πράκτορές του, έχει συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας και στην ενίσχυση της πολιτικής καταστολής κατά των δημοκρατικών δυνάμεων της Βενεζουέλας· επισημαίνει ότι η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να έχει συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ και Κούβας, μεταξύ άλλων στη Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου