Menetlus : 2019/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0225/2019

Esitatud tekstid :

RC-B8-0225/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0327

<Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0227/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 147kWORD 56k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0225/2019 (PPE)

B8-0227/2019 (ECR)

B8-0229/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>hädaolukorra kohta Venezuelas</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}fraktsiooni ALDE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon hädaolukorra kohta Venezuelas

(2019/2628(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni presidendivalimiste kohta Venezuelas[1], 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga[2] ning 25. oktoobri 2018. aasta[3] ja 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni[4] olukorra kohta Venezuelas, millest viimases tunnustatakse Juan Guaidód Venezuela seadusliku ajutise presidendina,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. jaanuari 2019. aasta, 26. jaanuari 2019. aasta ja 24. veebruari 2019. aasta deklaratsioone Venezuela kohta ning nõukogu viimaseid järeldusi,

 võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 20. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni humanitaarolukorra halvenemise kohta Venezuelas ja ARO liikmesriikide 24. jaanuari 2019. aasta ühisavaldust Venezuela kohta,

 võttes arvesse Lima rühma 25. veebruari 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 25. jaanuari 2019. aasta ja 20. märtsi 2019. aasta avaldusi Venezuela kohta,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Venezuelat on tabanud sügav ja enneolematu poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja mitmemõõtmeline humanitaarkriis, ravimite ja toidu nappus ning olukord, kus toimuvad ulatuslikud inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline rõhumine, korruptsioon ja vägivald; arvestades, et elamistingimused on tõsiselt halvenenud ja 87 % elanikkonnast elab nüüd vaesuses; arvestades, et 78 % Venezuela lastest ähvardab alatoitumine; arvestades, et 1000 lapsest 31 sureb enne viiendat eluaastat; arvestades, et rohkem kui miljon last ei käi enam koolis;

B. arvestades, et Venezuela juba niigi piiratud toiduvarud on riknemisohus; arvestades, et inimestel on raskusi vee, toidu ja ravimite hankimisel; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on Venezuelast alates 2015. aastast lahkunud üle 2,7 miljoni elaniku ning kriisi süvenemise korral võib see arv aasta lõpuks jõuda 5 miljonini;

C. arvestades, et Maduro ebaseaduslik režiim lükkas 23. veebruaril 2019 järsult tagasi Colombias ja Brasiilias ladustatud humanitaarabi ja mõnel juhul hävitas selle sõjaväeliste ja poolsõjaväeliste jõudude abiga; arvestades, et repressioonide käigus on mitmed inimesed tapetud, kümneid vigastatud ja sajad vahistatud; arvestades, et Venezuela sõjalised operatsioonid, organiseeritud kuritegevus ja terroristid ohustavad piirkonna stabiilsust, eelkõige naaberriigi Colombia territooriumi;

D. arvestades, et märtsi alguses jättis võimas elektrikatkestus Venezuela rohkem kui 100 tunniks elektrita, süvendades veelgi juba äärmiselt rasket tervishoiukriisi, mille käigus jäid haiglad ilma joogiveest, nende teenused lakkasid toimimast ning pandi toime rüüstamisi; arvestades, et organisatsiooni Doctors for Health andmetel suri elektri puudumise tõttu haiglates vähemalt 26 inimest; arvestades, et 25. märtsil leidis aset veel üks pikk elektrikatkestus, mis jättis Caracase ja veel 20 piirkonda riigis täielikku pimedusse;

E. arvestades, et elektrikatkestusi on toimunud juba palju aastaid ja need on Maduro ebaseadusliku režiimi juhtimisvigade, puuduliku hoolduse ja korruptsiooni otsene tagajärg;

F. arvestades, et 2019. aasta veebruaris saadeti Venezuelast välja Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (PPE) neljaliikmeline delegatsioon, kelle Venezuela rahvuskogu ja ajutine president Juan Guaidó olid ametlikult külla kutsunud;

G. arvestades, et 6. märtsil 2019 käskis Maduro ebaseaduslik režiim Saksamaa suursaadikul riigist lahkuda, süüdistades teda „korduvas siseasjadesse sekkumises”; arvestades, et vahistati ka mõned välismaa ja kohalikud ajakirjanikud, kelle meediavahendid konfiskeeriti ja kes saadeti pärast vahi alt vabastamist riigist välja;

H. arvestades, et Juan Guaidó nimetas riigi esindajaks Ameerika Riikide Arengupangas (IDB) ja Ameerika Riikide Investeerimiskorporatsioonis (IIC) Ricardo Hausmanni;

I. arvestades, et 21. märtsil 2019 vahistas Venezuela julgeolekupolitsei Juan Guaidó kantselei ülema Roberto Marrero ning tungis jõuga sisse Táchira osariigist rahvuskogusse valitud parlamendiliikme Sergio Vergara koju, eirates tema parlamentaarset puutumatust;

J. arvestades, et 23. märtsil maandusid Maiquetías asuvas Simón Bolívari rahvusvahelises lennujaamas kaks Venemaa õhujõudude lennukit, mille pardal oli sõjalist varustust ja vähemalt sada sõdurit, ning et seda liiki tegevust on viimastel kuudel korratud;

K. arvestades, et 21. märtsil 2019 määrati Venezuela kohtunikule Afiuni Morale nn spirituaalse korruptsiooni eest viieaastane vanglakaristus; arvestades, et nimetatud kohtunik oli varem juba pikalt vangis olnud ja viibis ikka veel ebaõiglases koduarestis;

L. arvestades, et 15. märtsil 2019 teatati, et Poola ajalehe Gazeta Wyborcza Venezuela korrespondent Tomasz Surdel langes vägivaldse rünnaku ohvriks, kui ta sõitis autoga Caracases, ja et rünnaku panid väidetavalt toime Venezuela riikliku politsei erijõud;

M. arvestades, et strateegiline element, mis võimaldab Maduro ebaseaduslikul režiimil püsima jääda, on Kuuba politseijõud ja sõjaväeluure;

1. kinnitab, et tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi legitiimse ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233, ning kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela praegust ainsat legitiimset demokraatlikku organit; väljendab täielikku toetust Guaidó tegevuskavale, eeskätt omavoli lõpetamisele, rahvusliku üleminekuvalitsuse loomisele ja enneaegsete presidendivalimiste korraldamisele; väljendab heameelt asjaolu üle, et märkimisväärne osa rahvusvahelisest üldsusest ja enamik ELi liikmesriike on juba tunnustanud Guaidód legitiimse presidendina, ning nõuab, et ülejäänud liikmesriigid teeksid seda kiiresti;

2. mõistab hukka ägedad repressioonid ja vägivalla, mille tagajärjeks on tapmised ja inimohvrid; väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga ja avaldab siirast kaastunnet nende perekondadele ja sõpradele;

3. väljendab veel kord sügavat muret raske humanitaarhädaolukorra pärast, mis kahjustab sügavalt Venezuela elanikkonna elu;

4. kordab oma nõudmist, et Venezuela Bolívari Vabariigi legitiimse ajutise presidendi Juan Guaidó poolt ELi ja selle liikmesriikidesse määratud diplomaatilisi esindajaid tuleb täielikult tunnustada suursaadikutena; kiidab heaks asjaolu, et Ameerika Riikide Arengupanga (IDB) juhatajate nõukogu ja Ameerika Riikide Investeerimiskorporatsioon (IIC) tunnustasid Venezuela esindajana nendes üksustes Ricardo Hausmanni; peab kahetsusväärseks, et Hiina kui võõrustaja peatas IDB juhatajate nõukogu 2019. aasta koosoleku;

5. mõistab hukka õiguskaitse kuritarvitamise ja julmad repressioonid julgeolekuorganite poolt, mis takistab humanitaarabi sissetoomist; mõistab hukka ebaseaduslike relvastatud rühmituste kasutamise selleks, et hirmutada tsiviilelanikke ja seadusandjaid, kes tegelevad abi jagamisega; toetab Venezuela sõjaväelasi, kes keeldusid selle kriisi käigus tsiviilelanikkonda maha surumast ning deserteerusid; tunnustab Colombia ametiasutuste tegevust nende Venezuela põhiseadusele ja inimestele lojaalsete sõjaväelaste kaitsmisel ja nende eest hoolitsemisel;

6. mõistab karmilt hukka mitmete Venezuela inimõiguste olukorda kajastavate ajakirjanike ahistamise, kinnipidamise ja väljasaatmise; kordab Maduro ebaseaduslikule režiimile esitatud varasemat nõudmist lõpetada viivitamata poliitiliste juhtide, ajakirjanike ja opositsiooniliikmete, sealhulgas Sahharovi auhinna laureaadi Leopoldo Lópeze represseerimine; nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik isikud, keda peetakse kinni seetõttu, et nad on ajutise presidendi Juan Guaidó sugulased või tema meeskonna liikmed;

7. mõistab hukka Maduro julgeolekuteenistuste haarangud ja ajutise presidendi Guaidó kabineti juhataja Roberto Marrero kinnipidamise, samuti hiljutise jõuga sissetungimise rahvuskogu liikme Sergio Vergara koju; nõuab Marrero viivitamatut vabastamist; mõistab hukka rahvuskogu liikme Juan Requesensi röövimise ja nõuab tema viivitamatut vabastamist;

8. kordab oma seisukohta, et pooldab riigi jaoks ainsa lahendusena vabasid, läbipaistvaid ja usaldusväärseid presidendivalimisi, mis põhinevad kindlal ajakaval, õiglastel tingimustel kõigi osalejate jaoks, mis hõlmavad neutraalset riiklikku valimisnõukogu, läbipaistvusel ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalolul;

9. tunnustab jõupingutusi, mida Lima rühma riigid on juhtiva piirkondliku mehhanismina teinud, et leida kriisile demokraatlik lahendus Venezuela õiguspärase ajutise presidendi Juan Guaidó juhtimisel;

10. juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale rändekriisile, avaldab tunnustust naaberriikide jõupingutustele ja solidaarsusele ning palub komisjonil jätkata nende riikidega koostööd mitte ainult humanitaarabi andmise, vaid ka rohkemate vahendite eraldamise ja arengupoliitika kaudu;

11. väljendab sügavat muret teadete pärast terrorirühmituste ja organiseeritud kuritegevuse esinemise kohta Venezuelas, selle laienemise ja piiriüleste operatsioonide pärast, eelkõige Colombia suunas, mis seavad ohtu kogu piirkonna stabiilsuse;

12. nõuab täiendavate sanktsioonide kehtestamist ebaseaduslike ametivõimude välismaal paiknevate varade ja nende isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest; on seisukohal, et ELi ametiasutused peavad seepärast piirama nii nende isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist ning külmutama nende varad ja viisad;

13. võtab teadmiseks rahvusvahelise kontaktrühma loomise, mille puhul tuleb vältida olukorda, et Maduro ebaseaduslik režiim kasutab rühma kui strateegiat, et kriisi lahendamist edasi lükata ja võimul püsida; märgib, et kontaktrühm ei ole seni andnud konkreetseid tulemusi, mille peamine eesmärk peaks olema selliste tingimuste loomine, mis võivad viia ennetähtaegsete presidendivalimisteni ja hõlbustavad humanitaarabi toimetamist Venezuela elanikkonna pakiliste vajaduste rahuldamiseks; palub rahvusvahelisel kontaktrühmal teha koostööd Lima rühma kui juhtiva piirkondliku osalejaga; palub selles raamistikus Euroopa välisteenistusel koostöös Euroopa Parlamendiga pakkuda oma eksperditeadmisi valimisabi valdkonnas;

14. kutsub liikmesriike, komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja piirkonna riike üles uurima võimalust korraldada rahvusvaheline rahastajate konverents, et pakkuda laialdast rahalist toetust riigi ülesehitamiseks ja üleminekuks demokraatiale;

15. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri üleskutset teatatud inimohvrite kohta sõltumatu ja täieliku uurimise läbiviimiseks; tuletab meelde ELi pühendumust tõhusale mitmepoolsusele ÜRO raamistikus, et vältida veel rängemate tagajärgedega humanitaarkatastroofi; kordab oma toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rollile võitluses karistamatuse vastu ning vägivallategude ja inimõiguste rikkumiste toimepanijate vastutusele võtmisel, ning toetab uurimise alustamist Maduro ebaseadusliku režiimi poolt toime pandud kuritegude, sh mõne raske inimsusevastase kuriteo asjus pärast nende kohta eeluurimise korraldamist;

16. mõistab hukka, et Venezuelat mõjutab Kuuba režiim, kes on oma agentide kasutamise abil aidanud kaasa demokraatia nõrgestamisele ja Venezuela demokraatlike jõudude vastu suunatud poliitiliste repressioonide süvendamisele; juhib tähelepanu asjaolule, et selline sekkumine võib mõjutada ELi ja Kuuba suhteid, sealhulgas ELi ja Kuuba vahelist poliitilise dialoogi ja koostöö lepingut;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela õiguspärasele ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

[4] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0061.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika