Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0225/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0225/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0327

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 51k
27.3.2019
PE637.668v01-00}
PE637.670v01-00}
PE637.672v01-00} RC1
 
B8-0225/2019}
B8-0227/2019}
B8-0229/2019} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0225/2019 (PPE)

B8-0227/2019 (ECR)

B8-0229/2019 (ALDE)


o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildtv mene skupiny PPE
Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannockv mene skupiny ECR
Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäv mene skupiny ALDE

  

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii vo Venezuele

(2019/2628(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o prezidentských voľbách vo Venezuele(1), na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(2), na uznesenie o situácii vo Venezuele z 25. októbra 2018(3) a na uznesenie o situácii vo Venezuele z 31. januára 2019(4), ktorým sa Juan Guaidó uznáva za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. januára 2019 a 24. februára 2019, a na najnovšie závery Rady,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov OAS z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele a na spoločné vyhlásenie členských štátov OAS o Venezuele z 24. januára 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 25. februára 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 25. januára 2019 a 20. marca 2019,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej článok 233,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Venezuela čelí hlbokej a bezprecedentnej politickej, hospodárskej, inštitucionálnej, sociálnej a mnohorozmernej humanitárnej kríze, nedostatku liekov a potravín, rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv, hyperinflácii, politickému útlaku, korupcii a násiliu; keďže životné podmienky sa výrazne zhoršili a 87 % obyvateľstva dnes žije v chudobe; keďže 78 % detí vo Venezuele hrozí podvýživa; keďže z každých 1000 detí zomiera 31 do veku 5 rokov; keďže viac ako 1 milión detí už nenavštevuje školu;

B.  keďže hrozí, že už obmedzené zásoby potravín vo Venezuele sa pokazia; keďže ľudia sa len ťažko dostávajú k vode, potravinám a liekom; keďže podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM od roku 2015 opustilo krajinu viac ako 2,7 milióna Venezuelčanov a ak sa krízová situácia bude ďalej zhoršovať, mohol by tento počet do konca roka vzrásť na 5 miliónov;

C.  keďže 23. februára 2019 nezákonný Madurov režim rázne zamietol a v niektorých prípadoch použitím vojenských a polovojenských jednotiek zničil humanitárnu pomoc uskladnenú v Kolumbii a Brazílii; keďže v represiách bolo zabitých množstvo osôb, desiatky boli zranené a stovky zatknuté; keďže vojenské operácie Venezuely, organizovaný zločin a teroristi ohrozujú stabilitu regiónu, a najmä územie susednej Kolumbie;

D.  keďže v dôsledku rozsiahleho výpadku elektrického prúdu zostala začiatkom marca väčšina Venezuely viac ako 100 hodín bez elektriny, čím sa zhoršila už aj tak dramatická kríza v oblasti zdravotnej starostlivosti, v nemocniciach nastal nedostatok pitnej vody, ich služby zlyhávali a dochádzalo k rabovaniu; keďže podľa organizácie Lekári za zdravie v dôsledku výpadku elektriny zahynulo v nemocniciach najmenej 26 ľudí; keďže 25. marca došlo k ďalšiemu dlhodobému výpadku elektrickej energie, pričom Caracas a 20 ďalších regiónov krajiny ostalo v úplnej tme;

E.  keďže výpadky, ku ktorým dochádza už dlhé roky, sú priamym dôsledkom zlého hospodárenia, nedostatočnej údržby a korupcie nezákonného Madurovho režimu;

F.  keďže vo februári 2019 boli z krajiny vyhostení štyria členovia skupiny Európskej ľudovej strany PPE, ktorých oficiálne pozvalo národné zhromaždenie a dočasný prezident Juan Guiadó;

G.  keďže 6. marca 2019 nezákonný Madurov režim nariadil nemeckému veľvyslancovi, aby opustil krajinu, a obvinila ho z „opakovaného zasahovania do vnútorných záležitostí“; keďže boli zatknutí aj niektorí zahraniční a domáci novinári, bolo im zabavené pracovné vybavenie a po prepustení boli vyhostení;

H.  keďže Juan Guaidó vymenoval Ricarda Hausmanna za splnomocnenca krajiny v Medziamerickej rozvojovej banke IDB a Medziamerickej investičnej korporácii IIC;

I.  keďže 21. marca 2019 spravodajská polícia Venezuely zadržala Roberta Marreru, vedúceho kancelárie Juana Guaidóa, a násilne vnikla do domu Sergia Vergaru, člena národného zhromaždenia za štát Táchira, v rozpore s jeho poslaneckou imunitou;

J.  keďže 23. marca 2019 prileteli na medzinárodné letisko Simón Bolívar v meste Maiquetía dve lietadlá ruských leteckých síl s najmenej stovkou vojakov na palube, a keďže tento typ operácie sa v posledných mesiacoch opakoval;

K.  keďže 21. marca 2019 bol venezuelský sudca Afiuni Mora odsúdený na päť rokov odňatia slobody za „skazenosť ducha“; keďže tento sudca si už v minulosti odpykal dlhý čas odňatia slobody a nespravodlivo ostával v domácom väzení;

L.  keďže podľa dostupných správ bol Tomasz Surdel, korešpondent poľských novín Gazeta Wyborcza vo Venezuele, počas jazdy svojím autom v Caracase 15. marca 2019 násilne napadnutý, údajne špeciálnymi akčnými jednotkami venezuelskej národnej polície;

M.  keďže kubánske policajné sily a vojenská spravodajská služba sú strategickým prvkom, ktorý umožňuje, aby nezákonný Madurov režim zotrvával;

1.  potvrdzuje svoje uznanie Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy a vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu ako jedinému legitímnemu demokratickému orgánu Venezuely; vyjadruje plnú podporu plánu Juana Guaidóa, konkrétne skoncovať s prisvojením si moci, vytvoriť dočasnú národnú vládu a urýchlené usporiadať prezidentské voľby; víta, že významná časť medzinárodného spoločenstva a prevažná väčšina členských štátov EÚ už legitímnosť Juana Guaidóa uznali, a vyzýva ostatné členské štáty, aby tak urýchlene učinili;

2.  odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a stratám na životoch; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad náročnou naliehavou humanitárnou situáciou, ktorá ťažko poškodzuje život obyvateľov Venezuely;

4.  opätovne požaduje, aby diplomatickí zástupcovia vymenovaní legitímnym dočasným prezidentom Venezuelskej bolívarovskej republiky Juanom Guaidóom boli v plnej miere uznaní ako veľvyslanci v EÚ a jej členských štátoch; víta to, že Rada guvernérov Medziamerickej rozvojovej banky IDB a Medziamerickej investičnej korporácie IIC uznali Ricarda Hausmanna za guvernéra Venezuely v uvedených subjektoch; vyjadruje poľutovanie, že Čína ako usporiadateľ pozastavila v roku 2019 výročné zasadnutie Rady guvernérov IDB;

5.  odsudzuje zneužívanie presadzovania práva a brutálne represie zo strany bezpečnostných orgánov, ktoré prekážajú vstupu humanitárnej pomoci; odsudzuje využívanie nelegálnych ozbrojených skupín na útoky a zastrašovanie civilného obyvateľstva a poslancov, ktorí zmobilizovali rozdeľovanie núdzovej pomoci; podporuje príslušníkov venezuelskej armády, ktorí počas krízy odmietli zasiahnuť proti civilnému obyvateľstvu a dezertovali; oceňuje prácu kolumbijských orgánov pri ochrane a opatere týchto vojakov verných ústave a ľudu Venezuely;

6.  dôrazne odsudzuje obťažovanie, väzbu a vyhostenie viacerých novinárov, ktorí informovali o situácii vo Venezuele; pripomína svoje predchádzajúce výzvy nezákonnému Madurovmu režimu, aby okamžite skončil represie proti politickým lídrom, novinárom a členom opozície vrátane nositeľa Sacharovovej ceny Leopolda Lópeza; požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb zadržiavaných na základe toho, že sú príbuznými dočasného prezidenta Juana Guaidóa alebo členmi jeho tímu:

7.  odsudzuje útoky Madurových bezpečnostných služieb a zadržiavanie Roberta Marreru, vedúceho kancelárie dočasného prezidenta Juana Guaidóa, ako aj nedávne násilné vniknutie do domu člena národného zhromaždenia Sergia Vergaru; žiada okamžité prepustenie Marreru; odsudzuje únos člena národného zhromaždenia Juana Requessena a vyzýva na jeho okamžité prepustenie;

8.  opakuje svoje stanovisko v prospech pokojného riešenia pre krajinu, ktorým sú slobodné, transparentné a dôveryhodné prezidentské voľby podľa pevného harmonogramu, za spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov vrátane neutrálnej národnej volebnej rady, transparentnosti a prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

9.  chváli úsilie krajín Limskej skupiny ako vedúceho regionálneho mechanizmu, ktorý sa snaží o demokratické riešenie krízy pod vedením Juana Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuely;

10.  upozorňuje na prehlbujúcu sa migračnú krízu v celom regióne, oceňuje úsilie a solidaritu susedných krajín a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s týmito krajinami nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj väčšieho objemu zdrojov a prostredníctvom rozvojovej politiky;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad prítomnosťou teroristických gangov a organizovanou trestnou činnosťou vo Venezuele, jej expanziou a cezhraničnými aktivitami, najmä voči Kolumbii, ktoré ohrozujú stabilitu celého regiónu;

12.  požaduje ďalšie sankcie zamerané proti nelegitímnym aktívam štátnych orgánov v zahraničí a osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv a represie; domnieva sa, že orgány EÚ musia dôsledne obmedziť pohyb týchto osôb, ako aj pohyb ich najbližších príbuzných a zmraziť ich aktíva a víza;

13.  berie na vedomie vytvorenie medzinárodnej kontaktnej skupiny, pričom sa musí zamedziť jej využívanie zo strany nezákonného Madurovho režimu ako stratégie na odďaľovanie riešenia krízy s cieľom udržať sa pri moci; konštatuje nedostatok akýchkoľvek doteraz dosiahnutých konkrétnych výsledkov kontaktnej skupiny, ktorých hlavným zámerom by malo byť vytvorenie podmienok, ktoré môžu viesť k urýchleným prezidentským voľbám a umožnia dodávky humanitárnej pomoci na riešenie naliehavých potrieb obyvateľstva Venezuely; žiada medzinárodnú kontaktnú skupinu, aby spolupracovala s Limskou skupinou ako hlavným regionálnym aktérom;v tomto kontexte žiada ESVČ, aby v spolupráci s Európskym parlamentom ponúkla svoje odborné znalosti v oblasti volebnej pomoci;

14.  vyzýva členské štáty, VP/PK a krajiny regiónu, aby preskúmali možnosť usporiadateľ konferenciu darcov s cieľom poskytnúť rozsiahlu finančnú podporu na obnovu a na prechod k demokracii;

15.  dôrazne podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN na nezávislé a riadne vyšetrenie údajných obetí na životoch; pripomína záväzok EÚ k účinnému multilateralizmu v rámci OSN s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe so širšími dôsledkami; opakuje svoju plnú podporu úlohe MTS v boji proti beztrestnosti s cieľom postaviť páchateľov násilia a porušovania ľudských práv pred súd, ako aj začať vyšetrovanie v nadväznosti na predbežné preskúmanie trestných činov nezákonného Madurovho režimu, a to aj tých, ktoré sú zločinmi proti ľudskosti;

16.  odsudzuje vplyv kubánskeho režimu vo Venezuele, ktorý pôsobením svojich agentov prispieva k destabilizácii demokracie a k zvyšujúcim sa politickým represiám voči demokratickým silám Venezuely; poukazuje na to, že takáto intervencia by mohla mať dôsledky pre vzťahy medzi EÚ a Kubou, a to aj na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia