Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0242/2019Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0242/2019

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Μπρουνέι

17.4.2019 - (2019/2692(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8‑0242/2019 (Verts/ALE)
B8‑0243/2019 (ECR)
B8‑0244/2019 (GUE/NGL)
B8‑0246/2019 (EFDD)
B8‑0248/2019 (S&D)
B8‑0250/2019 (PPE)
B8‑0251/2019 (ALDE)

Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Elmar Brokεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Postεξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannockεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Terry Reintkeεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečnáεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Ageaεξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2019/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0242/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0242/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπρουνέι

(2019/2692(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 3ης Απριλίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του ποινικού κώδικα στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλα είδη απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 1ης Απριλίου 2019, με την οποία προτρέπει το Μπρουνέι να μη θέσει σε ισχύ τον «δρακόντειο» νέο ποινικό κώδικα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία υπογράφηκε από το Μπρουνέι το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ASEAN-ΕΕ 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο ASEAN-ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της 2ας Απριλίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή των σταδίων ΙΙ και ΙIΙ του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία στο Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το Μπρουνέι θέσπισε τον ποινικό κώδικα με βάση τη Σαρία, η εφαρμογή του οποίου εκτείνεται σε τρία στάδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο στάδιο εφαρμογής του ποινικού κώδικα τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο αυτό στάδιο θέτει σε ισχύ διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον θάνατο διά λιθοβολισμού για συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, σεξ εκτός γάμου και άμβλωση, καθώς και τον ακρωτηριασμό άκρου για κλοπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας επιβάλλει επίσης τη θανατική ποινή για εξύβριση ή προσβολή του προφήτη Μωάμεθ από Μουσουλμάνους και μη Μουσουλμάνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ισχύει τόσο για τους Μουσουλμάνους όσο και για τους μη Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, καθώς και για αδικήματα που διαπράττονται εκτός της χώρας από πολίτες ή μόνιμους κατοίκους·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που έχουν φτάσει στην εφηβεία και έχουν καταδικαστεί για τα εν λόγω αδικήματα μπορούν να τιμωρηθούν με τις ίδιες ποινές με τους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα παιδιά μικρότερης ηλικίας ενδέχεται να υποβληθούν σε μαστίγωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εισαγωγή του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία, η ομοφυλοφιλία στο Μπρουνέι ήταν παράνομη και τιμωρείτο έως και με δεκαετή φυλάκιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκλογές στο Μπρουνέι πραγματοποιήθηκαν το 1962· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σουλτάνος είναι ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και πρωθυπουργός και διαθέτει πλήρη εκτελεστική εξουσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε μορφή σωματικής τιμωρίας είναι αντίθετη προς την απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί σύννομη ποινή βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας ισοδυναμούν με βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση που απαγορεύεται από τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στην οποία το Μπρουνέι είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας από τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα εισάγουν διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και κατά των γυναικών και κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στο Μπρουνέι, και ενδέχεται να υποκινούν τη βία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) έχουν δηλώσει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα του Μπρουνέι που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και τιμωρούν μορφές υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και στα άτομα ΛΟΑΔΜ, δημιουργώντας εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα και επηρεάζοντας αρνητικά τη δημόσια υγεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση, η θρησκεία και ο πολιτισμός χρησιμοποιούνται στο Μπρουνέι για την αιτιολόγηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 11ης Μαρτίου 2019 για το Μπρουνέι αναφέρει ότι υπάρχουν βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και χρήση στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζονται στις επιλογές των γυναικών σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και το επάγγελμα, στην άνιση θέση τους στην αγορά εργασίας και στον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα στερεότυπα είναι τα βαθύτερα αίτια της βίας κατά των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι είναι γνωστό για τον πολυεθνοτικό πληθυσμό του με μεγάλη ποικιλία θρησκειών, μεταξύ των οποίων το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός και διάφορες αυτόχθονες θρησκείες, που συνυπάρχουν ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα του Μπρουνέι αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και ορίζει ότι όλες οι θρησκείες μπορούν να ασκούνται με ειρήνη και αρμονία από τα άτομα που τις ασπάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το σύνταγμα του Μπρουνέι, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τον προσηλυτισμό και τη διδασκαλία όλων των θρησκειών πλην του Ισλάμ, καθώς και κάθε δημόσιο εορτασμό των Χριστουγέννων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπρουνέι υπάρχει ντε φάκτο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ενώ η τελευταία εκτέλεση ανάγεται στο 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ουσιαστικά θα επαναφέρει τη θανατική ποινή, εάν εφαρμοστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει τη θανατική ποινή οπουδήποτε και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έγκριση των νέων νόμων έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των ξενοδοχείων που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι (BIA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επενδυτικός οργανισμός του Μπρουνέι, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Μπρουνέι, έχει την κυριότητα διάφορων επενδυτικών έργων ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο BIA έχει δηλώσει ότι οι βασικές του αξίες περιλαμβάνουν τον αμοιβαίο σεβασμό και τη θετική αποτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι έχει κυρώσει μόνο δύο βασικές διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος κύκλος της καθολικής περιοδικής εξέτασης του Μπρουνέι θα αρχίσει στις 10 Μαΐου 2019·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Μπρουνέι·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη θέση σε ισχύ του οπισθοδρομικού ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία· παροτρύνει τις αρχές του Μπρουνέι να προχωρήσουν στην άμεση κατάργησή του και να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι του Μπρουνέι συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι στο πλαίσιο διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών·

2.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διατηρήσουν το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

3.  καταδικάζει σθεναρά τη χρήση βασανιστηρίων, ωμής, απάνθρωπης, ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης σε κάθε περίπτωση· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι ποινές που προβλέπει παραβιάζουν εθιμικές απαγορεύσεις των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης βάσει του διεθνούς δικαίου·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ πολλές χώρες αποποινικοποιούν τη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, το Μπρουνέι είναι δυστυχώς η έβδομη χώρα που τιμωρεί τις συναινετικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις με τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σέβονται τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία·

5.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διασφαλίσουν την αρχή της ισότητας όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς καμία εξαίρεση για λόγους όπως, μεταξύ άλλων, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή ή η θρησκεία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πιθανή εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε παιδιά· καλεί το Μπρουνέι να μην επιβάλει σε καμία περίπτωση κεφαλική ποινή, βασανιστήρια ή φυλάκιση στα παιδιά αυτά·

6.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σεβαστούν πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία στο Σουλτανάτο, όπως ορίζεται στο σύνταγμά του, και να επιτρέψουν τον δημόσιο εορτασμό όλων των θρησκευτικών εορτών, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων· τονίζει ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  προτρέπει τις αρχές του Μπρουνέι να προαγάγουν τον πολιτικό διάλογο με τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τις επιχειρηματικές οργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Μπρουνέι, με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτειά του· υπογραμμίζει το δικαίωμα έκφρασης επικριτικών ή σατιρικών απόψεων ως νόμιμη άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία κατοχυρώνεται στο διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  παροτρύνει το Μπρουνέι να κυρώσει τις υπόλοιπες βασικές διεθνείς πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σε περίπτωση που εφαρμοστεί στην πράξη ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία, να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης περιοριστικών μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να θέσει ως όρο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ – Μπρουνέι τη συμμόρφωση του ποινικού κώδικα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  επισημαίνει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τη στήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπρουνέι·

12.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ινδονησία και στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι στην Τζακάρτα, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον ASEAN και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλεύονται με τις αρχές του Μπρουνέι, τους πρέσβεις και τους εκπροσώπους για το θέμα αυτό· καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει την κατάσταση στο Μπρουνέι ως σημείο στην ημερήσια διάταξη του επόμενου πολιτικού διαλόγου ASEAN – ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην προσεχή παγκόσμια περιοδική επανεξέταση, η οποία θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Μαΐου 2019 και θα εξετάσει τις επιδόσεις του Σουλτανάτου του Μπρουνέι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει ότι, για όσο διάστημα ο σημερινός ποινικός κώδικας παραμένει σε ισχύ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγγράψουν σε μαύρη λίστα τα ξενοδοχεία που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σεβαστούν το διεθνές νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και την ανθρωπιστική προστασία των θυμάτων του ισχύοντος ποινικού κώδικα του Μπρουνέι·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση των Γυναικών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε., τη Γραμματεία του ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Σουλτάνο του Μπρουνέι, Hassanal Bolkiah, και στην κυβέρνηση του Μπρουνέι.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου