Predlog skupne resolucije - RC-B8-0242/2019Predlog skupne resolucije
RC-B8-0242/2019

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Bruneju

17.4.2019 - (2019/2692(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B8-0242/2019 (Verts/ALE)
B8-0243/2019 (ECR)
B8-0244/2019 (GUE/NGL)
B8-0246/2019 (EFDD)
B8-0248/2019 (S&D)
B8-0250/2019 (PPE)
B8-0251/2019 (ALDE)

Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Sandra Kalniete, Elmar Brokv imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Postv imenu skupine S&D
Charles Tannockv imenu skupine ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäv imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Terry Reintkev imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečnáv imenu skupine GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Ageav imenu skupine EFDD


Postopek : 2019/2692(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0242/2019
Predložena besedila :
RC-B8-0242/2019
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Bruneju

(2019/2692(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 3. aprila 2019 o uvedbi kazenskega zakonika v Bruneju,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju in drugem krutem, nečloveškem ali poniževalnem ravnanju ali kaznovanju, o zagovornikih človekovih pravic ter o spodbujanju in zaščiti uživanja vseh človekovih pravic s strani oseb LGBTI,

–  ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z dne 1. aprila 2019, v kateri je Brunej pozvala, naj ne uveljavi novega drakonskega kazenskega zakonika,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je Brunej podpisal leta 2015,

–  ob upoštevanju Konvencije o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

–  ob upoštevanju deklaracije združenja ASEAN o človekovih pravicah iz leta 2012,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta ASEAN-EU za obdobje 2018–2022,

–  ob upoštevanju političnega dialoga ASEAN-EU o človekovih pravicah, ki je potekal 29. novembra 2017,

–  ob upoštevanju izjave namestnika tiskovnega predstavnika ministrstva za zunanje zadeve ZDA z dne 2. aprila 2019 o drugi in tretji fazi uveljavljanja šeriatskega kazenskega zakonika v Bruneju,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Brunej leta 2014 uvedel šeriatski kazenski zakonik, ki naj bi ga uveljavili v treh fazah; ker se je 3. aprila 2019 začela tretja faza uveljavljanja; ker ta faza uveljavlja določbe, ki vključujejo smrt s kamenjanjem za sporazumna spolna dejanja istospolnih partnerjev, zunajzakonske spolne odnose in splave, pa tudi amputacijo udov za krajo; ker zakonik uvaja tudi smrtno kazen zaradi razžalitve ali sramotitve preroka Mohameda, tako za muslimane kot za nemuslimane; ker šeriatski kazenski zakonik velja za muslimane in nemuslimane, vključno s tujci, pa tudi za kazniva dejanja, ki jih brunejski državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v državi storijo zunaj države;

B.   ker so lahko otrokom, ki so že prišli v puberteto in so obsojeni za kazniva dejanja, izrečene enake kazni kot odraslim; ker se nekaterim mlajšim otrokom lahko izreče kazen bičanja;

C.  ker je bila homoseksualnost pred uvedbo šeriatskega kazenskega zakonika v Bruneju protizakonita in se je kaznovala z zaporno kaznijo do 10 let;

D.  ker so bile zadnje volitve v Bruneju leta 1962; ker sultan zavzema vlogo tako vodje države kot predsednika vlade in ima popolno izvršno oblast;

E.  ker je posebni poročevalec OZN o mučenju izjavil, da je vsaka oblika telesnega kaznovanja v nasprotju s prepovedjo mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in se po mednarodnem pravu ne more šteti za zakonito sankcijo; ker nekatere kazni iz kazenskega zakonika pomenijo mučenje, kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje, ki je prepovedano s Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je Brunej podpisal leta 2015;

F.  ker določbe šeriatskega kazenskega zakonikom kršijo obveznosti Bruneja iz mednarodnega prava o človekovih pravicah, vključno s pravico do življenja, prepovedjo mučenja in drugega grdega ravnanja, svobodo izražanja, svobodo vere in pravico do zasebnosti; ker določbe zakonika diskriminirajo na podlagi spolne usmerjenosti, pa tudi ženske in verske manjšine v Bruneju ter bi lahko spodbujale k nasilju;

G.  ker skupni program Združenih narodov za boj proti virusu HIV in aidsu (UNAIDS) in Sklad Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) navajata, da določbe brunejskega kazenskega zakonika, ki inkriminirajo homoseksualnost in določajo kaznovanje nekaterih oblik reproduktivnega zdravstva, nesorazmerno negativno vplivajo na ženske in osebe LGBTI, kar pomeni oviro pri dostopu do zdravstvenih informacij in storitev, ovira dostop do spolnega in reproduktivnega zdravstva in pravic ter negativno vpliva na javno zdravje;

H.  ker se tradicija, vera in kultura v Bruneju uporabljajo za upravičevanje diskriminacije žensk in oseb LGBTI; ker je v poročilu Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice o Bruneju z dne 11. marca 2019 navedeno, da so tam globoko zakoreninjena patriarhalna stališča in da se uporabljajo diskriminatorni stereotipi, ki se odražajo v akademskih in poklicnih izbirah žensk, njihovem neenakem položaju na trgu dela ter v zakonskih in družinskih odnosih; ker so ti stereotipi temeljni vzroki za nasilje nad ženskami;

I.  ker je Brunej znan po večetničnem prebivalstvu in zelo različnih verah, vključno z islamom, krščanstvom, budizmom, hinduizmom in različnimi avtohtonimi veroizpovedmi, ki miroljubno sobivajo; ker brunejska ustava priznava versko svobodo in določa, da lahko pripadniki vse te vere prakticirajo v miru in složnosti; ker je vlada ne glede na brunejsko ustavo prepovedala širjenje in poučevanje vseh veroizpovedi razen islama ter je prepovedala vsakršno javno krščansko praznovanje;

J.  ker ima Brunej de facto moratorij za izvrševanje smrtne kazni, zadnja pa je bila izvršena leta 1957; ker bo šeriatski kazenski zakonik, če se bo uveljavil, dejansko znova uvedel smrtno kazen; ker EU obsoja smrtno kazen, povsod in vedno;

K.  ker je sprejetje novih zakonov povzročilo mednarodno ogorčenje in sprožilo pozive k bojkotu hotelov, ki so v lasti brunejske agencije za naložbe; ker je ta agencija del brunejskega ministrstva za finance in gospodarstvo ter ima v lasti številne naložbene projekte po vsem svetu; ker je agencija izjavila, da njene temeljne vrednote vključujejo vzajemno spoštovanje ter pozitivno vrednotenje razlik in raznolikosti;

L.  ker je Brunej ratificiral le dve temeljni mednarodni konvenciji OZN o človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih pravicah in Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; ker se bo tretji cikel splošnega rednega pregleda Bruneja začel 10. maja 2019;

M.  ker je EU prekinila pogajanja o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju z Brunejem;

1.  odločno obsoja, da je začel veljati nazadnjaški šeriatski kazenski zakonik; poziva oblasti Bruneja, naj ga nemudoma razveljavijo in naj zagotovijo, da bodo brunejski zakoni v skladu z mednarodnim pravom in standardi ter z obveznostmi te države, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, tudi glede spolnih manjšin, verskih manjšin in nevernikov;

2.  ponavlja, da obsoja smrtno kazen; poziva Brunej, naj še naprej izvaja moratorij za smrtno kazen, kar bi bil prvi korak k njeni odpravi;

3.  odločno obsoja mučenje in kruto, ponižujoče in nečloveško ravnanje v vseh okoliščinah; poudarja, da določbe šeriatskega kazenskega zakonika kršijo obveznosti Bruneja po mednarodnem pravu o človekovih pravicah in da kazni v skladu z njim kršijo običajne prepovedi mučenja in drugega grdega ravnanja v skladu z mednarodno zakonodajo;

4.  je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da je Brunej, medtem ko številne države dekriminalizirajo sporazumne istospolne odnose, žal že sedma država, ki sporazumna homoseksualna dejanja kaznuje s smrtjo; poziva oblasti Bruneja, naj spoštujejo mednarodne človekove pravice in dekriminalizirajo homoseksualnost;

5.  poziva brunejske oblasti, naj vsem državljanom zagotovijo načelo enakosti pred zakonom in spoštovanje temeljnih pravic vseh državljanov brez diskriminacije na kateri koli podlagi, tudi na podlagi spola, spolne usmerjenosti, rase ali veroizpovedi; je močno zaskrbljen zaradi morebitne uporabe kazenskega prava pri otrocih; poziva Brunej, naj pri teh pod nobenim pogojem ne uporabi smrtne kazni, mučenja ali zaporne kazni;

6.  poziva oblasti Bruneja, naj v celoti spoštujejo versko svobodo v sultanatu, kot je določeno v ustavi, in naj dovolijo javno praznovanje vseh verskih praznikov, vključno z božičem; poudarja, da mora zakonodaja v zvezi s tem strogo spoštovati človekove pravice;

7.  spodbuja oblasti Bruneja, naj krepijo politični dialog s ključnimi deležniki civilne družbe, organizacijami za človekove pravice, verskimi ustanovami in poslovnimi organizacijami v Bruneju in zunaj njega, da bi spodbujale in varovale človekove pravice na ozemlju države; poudarja pravico do izražanja kritičnega ali satiričnega mnenja kot legitimno uveljavljanje svobode izražanja iz mednarodnega okvira človekovih pravic;

8.  poziva Brunej k ratifikaciji ostalih ključnih mednarodnih instrumentov OZN o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah in Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, poziva oblasti Bruneja, naj v okviru vseh posebnih postopkov Sveta OZN za človekove pravice podaljšajo stalno povabilo za obisk;

9.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v primeru učinkovitega izvajanja šeriatskega kazenskega zakonika razmisli o sprejetju omejevalnih ukrepov na ravni EU v zvezi z resnimi kršitvami človekovih pravic, vključno z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo izdajanja vizumov;

10.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj ponovno začne pogajanja za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Brunejem, za katerega bi veljal kazenski zakonik v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic;

11.  poudarja delo zagovornikov človekovih pravic pri spodbujanju in varovanju pravic oseb LGBTI; poziva institucije EU, naj okrepijo podporo organizacijam civilne družbe in zagovornikom človekovih pravic v Bruneju;

12.  poziva delegacijo EU v Indoneziji in Bruneju v Džakarti, delegacijo EU pri združenju ASEAN in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pozorno spremljajo razmere in se v zvezi s tem posvetujejo z brunejskimi oblastmi, veleposlaniki in predstavniki; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj razmere v Bruneju obravnava kot točko na dnevnem redu naslednjega političnega dialoga ASEAN-EU o človekovih pravicah;

13.  spodbuja države članice, naj dejavno sodelujejo v prihodnjem splošnem rednem pregledu, ki bo potekal od 6. do 17. maja 2019, v okviru katerega se bo preučilo poročilo o človekovih pravicah v Bruneju;

14.  poudarja, da morajo institucije EU, dokler velja sedanji kazenski zakonik, razmisliti o uvrstitvi hotelov, ki so v lasti brunejske agencije za naložbe, na črni seznam;

15.  poziva EU in njene države članice, naj spoštujejo mednarodni pravni okvir v zvezi z dostopom do azilnih postopkov in humanitarno zaščito žrtev sedanjega brunejskega kazenskega zakonika;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam držav članic, generalnemu sekretarju OZN, visokemu komisarju OZN za človekove pravice, Komisiji OZN o položaju žensk, Svetu OZN za človekove pravice, sekretariatu ASEAN, medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, brunejskemu sultanu Hassanalu Bolkiahu in vladi Bruneja.

Zadnja posodobitev: 17. april 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov