Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0245/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0245/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Cameroun

17.4.2019 - (2019/2691(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B8‑0245/2019 (ECR)
B8‑0247/2019 (GUE/NGL)
B8‑0249/2019 (S&D)
B8‑0252/2019 (PPE)
B8‑0253/2019 (Verts/ALE)
B8‑0254/2019 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brokfor PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arenafor S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macoveifor ECR-Gruppen
Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäfor ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Michèle Rivasifor Verts/ALE-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Marie‑Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Helmut Scholzfor GUE/NGL-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Ageafor EFDD-Gruppen


Procedure : 2019/2691(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0245/2019
Indgivne tekster :
RC-B8-0245/2019
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Cameroun

(2019/2691(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen af 7. marts 2019 fra formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder, Antonio Panzeri, om situationen i Cameroun,

–  der henviser til den højtstående repræsentant Federica Mogherinis erklæring af 5. marts 2019 om den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Cameroun,

–  der henviser til de forskellige erklæringer fra talsmanden for den højtstående repræsentant om situationen i Cameroun, navnlig den af 31. januar 2019,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 9. oktober 2018 fra AU’s valgobservationsmission til præsidentvalget i Cameroun i 2018,

–  der henviser til den erklæring af 11. december 2018 af FN-eksperter det brutale anslag mod demonstrationerne,

–  der henviser til erklæringen af 6. marts 2019 fra Den Afrikanske Menneskerettighedskommission om menneskerettighedssituationen i Cameroun,

–  der henviser til Camerouns antiterrorlov fra 2014,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til partnerskabsaftalen AVS-EU ("Cotonouaftalen"),

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder af 1981, som Cameroun har ratificeret,

–  der henviser til Republikken Camerouns forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Cameroun står over for en række samtidige politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, herunder trusler fra Boko Haram i dets nordligste region, grænseoverskridende trusler langs sin østlige grænse til Den Centralafrikanske Republik og et internt væbnet separatistoprør i dets engelsktalende nordvestlige og sydvestlige regioner;

B.  der henviser til, at der blev afholdt præsidentvalg i Cameroun den 7. oktober 2018; der henviser til, at disse valg var præget af beskyldninger om svig og indberetning af uregelmæssigheder; der henviser til, at præsident Paul Biya har haft magten siden 1982; der henviser til, at Camerouns forfatning blev ændret i 2008 for at fjerne begrænsninger;

C.  der henviser til, at tilhængere og allierede i Camerouns modstandsbevægelse (MRC) under ledelse af Maurice Kamto organiserede protester i Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam og Bafang; der henviser til, at de statslige sikkerhedsstyrker har anvendt uforholdsmæssig magt, herunder tåregas og gummikugler, til at undertrykke disse protester;

D.  der henviser til, at omkring 200 mennesker, herunder Maurice Kamto og andre oppositionsledere, blev vilkårligt anholdt i januar 2019 og tilbageholdt uden øjeblikkelig adgang til en advokat; der henviser til, at de forbrydelser, som disse oppositionstilhængere og deres leder er blevet anklaget for, omfatter oprør, fjendtligheder over for fædrelandet, modstand, ødelæggelser på offentlige bygninger og varer, foragt for republikkens præsident og forsamlinger af politisk karakter;

E.  der henviser til, at appelretten i Camerouns centrale region den 9. april 2019 bekræftede den afgørelse, der blev truffet i første instans, og afviste at løslade Maurice Kamto og seks andre; der henviser til, at retssagen i appelretten fandt sted uden Maurice Kamto og hans advokater;

F.  der henviser til, at Camerouns myndigheder har truffet uforholdsmæssige foranstaltninger til at indlede militære retssager mod nogle af oppositionsmedlemmerne, hvilket har forværret den politiske uro i Cameroun; der henviser til, at den anklagede, hvis han dømmes, risikerer dødsstraf;

G.  der henviser til, at Camerouns myndigheder gentagne gange har begrænset ytringsfriheden ved at lukke internettet, chikanere og tilbageholde journalister, nægte licenser til uafhængige medier og intensivere de politiske angreb mod den uafhængige presse;

H.  der henviser til, at der fortsat er spændinger mellem Camerouns fransksprogede flertal og det engelsktalende mindretal; der henviser til, at Camerouns nordvestlige og sydvestlige regioner fortsat overvejende er engelsktalende med forskellige uddannelses- og retssystemer;

I.  der henviser til, at i slutningen af 2016 førte forskelsbehandlingen og den relative forsømmelse af de angelsaksiske regioner og indførelsen af det franske retssystem og sproget i deres domstole og klasseværelser til fredelige strejker blandt lærere og advokater og til fredelige demonstrationer;

J.  der henviser til, at volden er eskaleret siden oktober 2018, og at de storstilede operationer, der gennemføres af sikkerhedsstyrkerne, ofte indebærer misbrug og fører til krænkelser af menneskerettighederne, herunder ulovlige drab, voldtægt, vold mod kvinder og børn og ødelæggelse af ejendom;

K.  der henviser til, at bevæbnede separatister har udført massebortførelser, herunder af skoleelever og studerende, har gennemført målrettede drab på politi, retshåndhævende myndigheder og embedsmænd i lokale myndigheder, har været involveret i afpresning, har påtvunget ugentlige demonstrationer mod "spøgelsesbyen" og har boykottet og nedbrændt uddannelsesinstitutioner og hospitaler, hvilket har frataget tusindvis af unge adgang til uddannelse og den generelle befolkning adgang til sundhedspleje;

L.  der henviser til, at det skønnes, at 444 000 mennesker er blevet internt fordrevet som følge af krisen, og at yderligere 32 000 er flygtet til nabolandet Nigeria; der henviser til, at den humanitære krise, som Cameroun står over for, omfatter over 600 000 internt fordrevne personer, omkring 35 000 flygtninge fra konflikter i nabolandene og 1,9 mio. mennesker, der er i risiko for fødevareusikkerhed;

M.  der henviser til, at Camerouns regering i 2018 og 2019 gennemførte beredskabsplanen for humanitær bistand til det nordvestlige og sydvestlige område med henblik på at sikre en mangesidet beskyttelse af og hjælp til fordrevne personer som en prioritet og levering af sundhedsydelser til mennesker, der er berørt af krisen;

N.  der henviser til, at kønsbaseret vold og forfølgelsen af mindretal fortsat er et alvorligt problem; der henviser til, at Camerouns straffelov straffer seksuelle forhold mellem personer af samme køn med op til fem års fængsel; der henviser til, at politiet og gendarmer (militærpolitiet) fortsat arresterer og chikanerer LGTBQI-mennesker;

O.  der henviser til, at Boko Haram fortsat begår alvorlige menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret i den nordligste region, herunder plyndringer og ødelæggelse af ejendom samt drab på og bortførelse af civile;

1.  beklager tilfældene af tortur, tvungne forsvindinger og udenretslige drab begået af sikkerhedstjenesterne og de væbnede separatister; udtrykker særlig bekymring over regeringsstyrkers handlinger i forbindelse med volden; opfordrer sikkerhedsstyrkerne til at respektere den internationale menneskerettighedslovgivning, når de gennemfører operationer, og opfordrer regeringen til omgående at tage skridt til at bringe volden og straffriheden til ophør i landet;

2.  fordømmer brugen af overdreven magtanvendelse mod demonstranter og politiske modstandere og krænkelser af presse-, ytrings- og forsamlingsfriheden; beklager dybt anholdelsen og tilbageholdelsen af Maurice Kato og andre fredelige demonstranter; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af Camerouns myndigheder af Maurice Kamto og alle andre tilbageholdte, som blev tilbageholdt med politisk motiverede anklager, uanset om de blev anholdt før eller efter præsidentvalget i 2018;

3.  opfordrer endvidere Camerouns regering til at standse al chikane og intimidering af politiske aktivister, herunder ved at ophæve forbuddet mod fredelige politiske forsamlinger, demonstrationer og protester og til at træffe foranstaltninger til at slå ned på tilfælde af hadefulde udtalelser;

4.  minder om, at militærdomstole under ingen omstændigheder bør have jurisdiktion over civilbefolkningen; minder Cameroun om dets internationale forpligtelser til at opretholde retten til en retfærdig rettergang for alle borgere ved uafhængige domstole;

5.  minder om, at dødsstraf ikke har været anvendt i Cameroun siden 1997; bemærker, at dette er en milepæl på landets vej mod fuld afskaffelse; gentager Den Europæiske Unions absolutte modstand mod dødsstraf og opfordrer Camerouns regering til at bekræfte, at den ikke vil søge dødsstraf for politiske aktivister og demonstranter;

6.  udtrykker bekymring over Camerouns regerings manglende evne til at holde sine sikkerhedsstyrker ansvarlige, hvilket har forværret volden og kulturen med straffrihed; opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af politiets og sikkerhedsstyrkernes magtanvendelse over for demonstranter og politiske modstandere og til, at de ansvarlige drages til ansvar med en retfærdig rettergang;

7.  opfordrer myndighederne i Cameroun til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, som er i overensstemmelse med landets menneskerettighedsforpligtelser, for at sætte en stopper for volden; opfordrer navnlig regeringen til at organisere en inklusiv politisk dialog med henblik på at finde en fredelig og varig løsning på krisen i den angelsaksiske region; opfordrer det internationale samfund til at hjælpe med at fremme en inklusiv national fredsdialog ved at tilbyde at spille en mæglerrolle;

8.  beklager, at begge parter i konflikten ikke er villige til at deltage i fredsforhandlinger; opfordrer indtrængende Den Afrikanske Union og Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab til at presse på for at tilrettelægge sådanne drøftelser og opfordrer EU til at være parat til at støtte denne proces; mener, at krisen i Cameroun i mangel af fremskridt bør overvejes af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd; opfordrer endvidere EU til at anvende den politiske indflydelse, som udviklingsbistand og andre bilaterale programmer giver for at fremme menneskerettighederne i Cameroun;

9.  opfordrer Camerouns regering til at opbygge et ægte, repræsentativt og dynamisk demokrati; opfordrer derfor regeringen til at indkalde alle politiske aktører til en konsensuspræget revision af valgsystemet med henblik på at sikre en fri, gennemsigtig og troværdig valgproces; opfordrer til, at denne proces finder sted, inden der afholdes yderligere valg med henblik på at fremme fred og undgå kriser efter valget; opfordrer EU til at optrappe den tekniske bistand for at støtte Cameroun i dets bestræbelser på at styrke sine valgprocedurer og gøre dem mere demokratiske;

10.  gentager, at et levende og uafhængigt civilsamfund er afgørende for at opretholde menneskerettighederne og retsstatsprincippet; udtrykker bekymring over, at aktiviteterne i det engelsksprogede camerounske civilsamfundskonsortium er blevet forbudt; opfordrer indtrængende regeringen til at ophæve forbuddet og sikre et åbent rum, hvor civilsamfundet kan virke;

11.  udtrykker bekymring over, at antiterrorloven fra 2014 misbruges til at begrænse de grundlæggende frihedsrettigheder; støtter anmodningerne fra FN-eksperter om, at loven skal revideres for at sikre, at den ikke anvendes til at begrænse retten til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed;

12.  noterer sig USA's afgørelse om at nedtrappe sin militære bistand til Cameroun på grund af troværdige beskyldninger om grove krænkelser af menneskerettighederne fra sikkerhedsstyrkernes side; opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af EU's støtte til sikkerhedstjenester i denne henseende og til at rapportere tilbage til Europa-Parlamentet; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at ingen støtte til Camerouns myndigheder bidrager til eller fremmer menneskerettighedskrænkelser;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, AVS-EU-Ministerrådet, Den Afrikanske Unions institutioner og Camerouns regering og parlament.

 

 

Seneste opdatering: 17. april 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik