Διαδικασία : 2019/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0245/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0245/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0423

<Date>{17/04/2019}17.4.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0245/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0252/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0253/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0254/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 176kWORD 58k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0245/2019 (ECR)

B8-0247/2019 (GUE/NGL)

B8-0249/2019 (S&D)

B8-0252/2019 (PPE)

B8-0253/2019 (Verts/ALE)

B8-0254/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με το Καμερούν</Titre>

<DocRef>(2019/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}εξ ονόματος της Ομάδας ALDE</Commission>

<Depute>Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Helmut Scholz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Agea</Depute>

<Commission>{EFDD}εξ ονόματος της Ομάδας EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Καμερούν

(2019/2691(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Antonio Panzeri, της 7ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini, της 5ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση και την κατάσταση της ασφάλειας στο Καμερούν,

 έχοντας υπόψη τις διάφορες δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν, και ιδίως τη δήλωση της 31ης Ιανουαρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση, της 9ης Οκτωβρίου 2018, της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης στις προεδρικές εκλογές του 2018 στο Καμερούν,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την καταστολή των διαμαρτυριών,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, της 6ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν,

 έχοντας υπόψη τον αντιτρομοκρατικό νόμο του Καμερούν, του 2014,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («συμφωνία Κοτονού»),

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, τον οποίο έχει κυρώσει το Καμερούν,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Καμερούν,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καμερούν αντιμετωπίζει πολλές ταυτόχρονες πολιτικές προκλήσεις και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων απειλές από την Μπόκο Χαράμ στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειάς του, διασυνοριακές απειλές κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και την εσωτερική ένοπλη αποσχιστική εξέγερση στις αγγλόφωνες Βορειοδυτικές και Νοτιοδυτικές περιφέρειές του·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθησαν στο Καμερούν προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από καταγγελίες για νοθεία και αναφορές παρατυπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Paul Biya βρίσκεται στην εξουσία από το 1982· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Καμερούν τροποποιήθηκε το 2008 προκειμένου να αρθούν τα χρονικά όρια των θητειών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οπαδοί και σύμμαχοι του αντιπολιτευόμενου Κόμματος για την Αναγέννηση του Καμερούν (MRC), υπό την ηγεσία του Maurice Kamto, προέβησαν σε διαμαρτυρίες στη Ντουάλα, στη Γιαουντέ, στο Dshang, στο Bafoussam και στο Bafang· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία, μεταξύ άλλων δακρυγόνα αέρια και σφαίρες από καουτσούκ, για την καταστολή των διαμαρτυριών αυτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Maurice Kamto και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συνελήφθησαν αυθαίρετα τον Ιανουάριο του 2019 και κρατήθηκαν χωρίς άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι εν λόγω υποστηρικτές και ο ηγέτης τους περιλαμβάνονται η εξέγερση, οι βιαιοπραγίες κατά της πατρίδας, η στάση, η καταστροφή δημόσιων κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων, η προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Απριλίου 2019, το Εφετείο της Κεντρικής Περιφέρειας του Καμερούν επιβεβαίωσε την απόφαση που ελήφθη πρωτοδίκως και απέρριψε την απελευθέρωση του Maurice Kamto και άλλων έξι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία στο Εφετείο διεξήχθη χωρίς τον Maurice Kamto και τους δικηγόρους του·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν ανέλαβαν δυσανάλογη δράση κατά την έναρξη στρατιωτικών δικών ορισμένων μελών της αντιπολίτευσης, επιδεινώνοντας την πολιτική αναταραχή στο Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι, εάν καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν έχουν επανειλημμένα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης κλείνοντας το Διαδίκτυο, παρενοχλώντας και συλλαμβάνοντας δημοσιογράφους, αρνούμενες τη χορήγηση άδειας σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και εντείνοντας τις πολιτικές επιθέσεις κατά του ανεξάρτητου Τύπου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις μεταξύ της γαλλόφωνης πλειονότητας και της μειονοτικής αγγλόφωνης κοινότητας του Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες του Βορειοδυτικού και του Νοτιοδυτικού Καμερούν παραμένουν κυρίως αγγλόφωνες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2016 οι διακρίσεις και η σχετική παραμέληση των αγγλόφωνων περιφερειών της χώρας και η επιβολή του γαλλικού νομικού συστήματος και της γλώσσας στα δικαστήρια και στις αίθουσες διδασκαλίας, οδήγησαν σε ειρηνικές απεργίες εκπαιδευτικών και δικηγόρων και σε ειρηνικές διαδηλώσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κλιμακώθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 και οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας συχνά συνοδεύονται από κατάχρηση εξουσίας, με συνέπεια παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βιασμών, της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, καθώς και της καταστροφής περιουσιών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οπλισμένες αποσχιστικές ομάδες έχουν προβεί σε μαζικές απαγωγές, ακόμη και μαθητών και σπουδαστών, έχουν αναλάβει στοχευμένες δολοφονίες αστυνομικών και αξιωματούχων των τοπικών αρχών, έχουν εμπλακεί σε εκβιασμούς, έχουν επιβάλει εβδομαδιαίες διαδηλώσεις «πόλεων φάντασμα» και έχουν αποκλείσει και πυρπολήσει εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, στερώντας έτσι χιλιάδες νέους από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και τον γενικό πληθυσμό από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της κρίσης, περίπου 444.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και άλλοι 32.000 έχουν καταφύγει στη γειτονική Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει το Καμερούν πλήττει πάνω από 600.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, περίπου 35.000 πρόσφυγες από γειτονικές συγκρούσεις, και 1,9 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από επισιτιστική ανασφάλεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018 και το 2019, η κυβέρνηση του Καμερούν έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Βορειοδυτική και τη Νοτιοδυτική περιφέρεια, με σκοπό να διασφαλίσει την πολύπλευρη προστασία και παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους ως ζήτημα προτεραιότητας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα που έχουν πληγεί από την κρίση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου και η δίωξη μειονοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας του Καμερούν τιμωρεί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με φυλάκιση έως πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και οι «gendarmes» (πολιτοφυλακή) συνεχίζουν να συλλαμβάνουν και να παρενοχλούν άτομα ΛΟΑΔΜΙ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ εξακολουθεί να διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας και της καταστροφής περιουσιών, καθώς και της θανάτωσης και απαγωγής αμάχων·

1. αποδοκιμάζει τις περιπτώσεις βασανιστηρίων, βίαιων εξαφανίσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους ένοπλους αυτονομιστές· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις ενέργειες των κυβερνητικών δυνάμεων στις βιαιοπραγίες· καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να σέβονται το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων και καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της βίας και της ατιμωρησίας στη χώρα·

2. καταδικάζει τη χρήση υπέρμετρης βίας εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων και τις παραβιάσεις των ελευθεριών του Τύπου, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη σύλληψη και κράτηση του Maurice Kamto και άλλων ειρηνικών διαδηλωτών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση από τις αρχές του Καμερούν του Maurice Kamto και όλων των άλλων κρατουμένων που κρατούνται με πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, ανεξάρτητα από το αν συνελήφθησαν πριν ή μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018·

3. καλεί επίσης την κυβέρνηση του Καμερούν να σταματήσει κάθε παρενόχληση και εκφοβισμό των πολιτικών ακτιβιστών, μεταξύ άλλων με την άρση της απαγόρευσης ειρηνικών πολιτικών συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, και να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους·

4. υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν δικαιοδοσία επί του μη στρατιωτικού πληθυσμού· υπενθυμίζει στο Καμερούν τις διεθνείς του υποχρεώσεις να υποστηρίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων·

5. υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο Καμερούν από το 1997· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την πλήρη κατάργησή της· επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θανατική ποινή και καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής για πολιτικούς ακτιβιστές και διαδηλωτές·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Καμερούν δεν έχει επιβάλει στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να λογοδοτήσουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της βίας και του αισθήματος ατιμωρησίας· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων, και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες·

7. καλεί τις αρχές του Καμερούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον τερματισμό του κύκλου της βίας· ζητεί ειδικότερα από την κυβέρνηση να διοργανώσει πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για την κρίση στις αγγλόφωνες περιφέρειες· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στη διευκόλυνση ενός εθνικού ειρηνευτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο·

8. εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία και των δύο μερών της σύγκρουσης να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες· καλεί την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Κεντρικής Αφρικής να ασκήσουν πιέσεις για τη διοργάνωση τέτοιων συνομιλιών και καλεί την ΕΕ να είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία· θεωρεί ότι, ελλείψει προόδου, η κρίση στο Καμερούν θα πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτική επιρροή που της παρέχει η αναπτυξιακή βοήθεια και άλλα διμερή προγράμματα για την ενίσχυση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν·

9. προτρέπει την κυβέρνηση του Καμερούν να οικοδομήσει μια γνήσια, αντιπροσωπευτική και δυναμική δημοκρατία· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση να συγκαλέσει όλους τους πολιτικούς παράγοντες για μια συναινετική επανεξέταση του εκλογικού συστήματος, με στόχο τη διασφάλιση μιας ελεύθερης, διαφανούς και αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας· ζητεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αυτή πριν από τη διεξαγωγή τυχόν περαιτέρω εκλογών, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν οι μετεκλογικές κρίσεις· καλεί την ΕΕ να εντείνει την τεχνική βοήθεια για να στηρίξει το Καμερούν στις προσπάθειές του να ενισχύσει τις εκλογικές διαδικασίες του και να τις καταστήσει πιο δημοκρατικές·

10. επαναλαμβάνει ότι μια δραστήρια και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν απαγορευτεί οι δραστηριότητες της αγγλόφωνης κοινοπραξίας της κοινωνίας των πολιτών του Καμερούν· παροτρύνει την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση και να εξασφαλίσει έναν ανοικτό χώρο στον οποίο θα μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάχρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2014 για τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών· υποστηρίζει τα αιτήματα που διατύπωσαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για την αναθεώρηση του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

12. σημειώνει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Καμερούν, λόγω αξιόπιστων ισχυρισμών περί κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της στήριξης της ΕΕ στις υπηρεσίες ασφαλείας του Καμερούν στο πλαίσιο αυτό και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε στήριξη των αρχών του Καμερούν δεν συμβάλλει ούτε συνιστά διευκόλυνση σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτική και πολιτική ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Συμβούλιο ΑΚΕ/ΕΕ, στους θεσμούς της Αφρικανικής Ένωσης και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καμερούν.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου