Postup : 2019/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0245/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0245/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0423

<Date>{17/04/2019}17.4.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0245/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0252/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0253/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0254/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 160kWORD 56k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0245/2019 (ECR)

B8‑0247/2019 (GUE/NGL)

B8‑0249/2019 (S&D)

B8‑0252/2019 (PPE)

B8‑0253/2019 (Verts/ALE)

B8‑0254/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>o Kamerune</Titre>

<DocRef>(2019/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

<Depute>Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, Marie‑Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Helmut Scholz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Agea</Depute>

<Commission>{EFDD}v mene skupiny EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Kamerune

(2019/2691(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedu podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva Antonia Panzeriho o situácii v Kamerune zo 7. marca 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie z 5. marca 2019 vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej o zhoršujúcej sa politickej a bezpečnostnej situácii v Kamerune,

 so zreteľom na rôzne vyhlásenia hovorkyne vysokej predstaviteľky o situácii v Kamerune, najmä na vyhlásenie z 31. januára 2019,

 so zreteľom na predbežné vyhlásenie z 9. októbra 2018 volebnej pozorovateľskej misie Africkej únie k prezidentským voľbám v roku 2018 v Kamerune,

 so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN z 11. decembra 2018 k zásahu proti protestom,

 so zreteľom na vyhlásenie zo 6. marca 2019 Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov o stave ľudských práv v Kamerune,

 so zreteľom na kamerunský zákon o boji proti terorizmu z roku 2014,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou),

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981, ktorú Kamerun ratifikoval,

 so zreteľom na ústavu Kamerunskej republiky,

 so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Kamerun čelí súbežne viacerým politickým a bezpečnostným výzvam vrátane hrozieb od skupiny Boko Haram v regióne Ďaleký sever, cezhraničných hrozieb pozdĺž východnej hranice so Stredoafrickou republikou, ako aj vnútornému ozbrojenému separatistickému povstaniu v anglofónnom Severozápadnom a Juhozápadnom regióne;

B. keďže prezidentské voľby sa v Kamerune konali 7. októbra 2018; keďže voľby boli poznačené podozreniami z podvodov a správami o nezrovnalostiach; keďže prezident Paul Biya je vo funkcii od roku 1982; keďže ústava Kamerunu bola v roku 2008 novelizovaná s cieľom odstrániť obmedzenia volebných období;

C. keďže stúpenci opozičnej strany Hnutie znovuzrodenia Kamerunu (MRC) pod vedením Maurica Kamta uskutočnili protesty v Douale, Yaoundé, Dshangu, Bafoussame a Bafangu; keďže štátne bezpečnostné sily použili na potlačenie týchto protestov neprimeranú silu vrátane slzotvorného plynu a gumových projektilov;

D. keďže približne 200 osôb vrátane Maurica Kamta a iných opozičných lídrov bolo v januári 2019 svojvoľne zatknutých a zadržaných bez okamžitého prístupu k advokátovi; keďže medzi trestné činy, z ktorých boli obvinení títo prívrženci opozície vrátane lídra, zahŕňajú povstanie, prejavy nepriateľstva proti vlasti, vzburu, poškodzovanie verejných budov alebo majetku, pohŕdanie prezidentom republiky a zhromažďovania politického charakteru;

E. keďže 9. apríla 2019 odvolací súd v Centrálnom regióne Kamerunu potvrdil rozhodnutie prijaté v prvej inštancii a odmietol prepustiť Maurica Kamta a šesť ďalších osôb; keďže konanie na odvolacom súde sa uskutočnilo v neprítomnosti Maurica Kamta a jeho právnikov;

F. keďže kamerunské orgány prijali proti niektorým členom opozície neprimerané kroky, keď podnietili vojenské súdne procesy s niektorými členmi opozície, čo zhoršuje politickú nestabilitu v Kamerune; keďže obžalovaní, ak by boli odsúdení, by mohli čeliť trestu smrti;

G. keďže kamerunské orgány opakovane obmedzujú slobodu prejavu tým, že vypínajú internet, zastrašujú a zadržiavajú novinárov, odmietajú udeľovať licencie nezávislým médiám a zintenzívňujú politické útoky proti nezávislej tlači;

H. keďže pretrváva napätie medzi väčšinovou frankofónnou a menšinovou anglofónnou komunitou v Kamerune; keďže Severozápadný a Juhozápadný región Kamerunu sú naďalej prevažne anglický hovoriace s osobitnými vzdelávacími a právnymi systémami;

I. keďže koncom roka 2016 viedla diskriminácia a relatívne zanedbávanie anglofónnych regiónov a zavedenie francúzskeho právneho systému a jazyka na súdoch a v školách k pokojným štrajkom učiteľov a právnikov, ako aj pokojným demonštráciám;

J. keďže od októbra 2018 dochádza k vystupňovaniu násilia, pričom bezpečnostné sily vykonávajú rozsiahle operácie, ktorých súčasťou sú často neprimerané použitie násilia a porušovanie ľudských práv vrátane nezákonného zabíjania, znásilnení, násilia páchaného na ženách a deťoch a ničenia majetku;

K. keďže ozbrojení separatisti páchajú masové únosy vrátane žiakov a študentov, cielené zabíjanie policajtov, zástupcov orgánov presadzovania práva a miestnych orgánov, sú zapojení do vydierania, nútia k týždenným protestom „miest duchov“ a bojkotujú a vypaľujú vzdelávacie inštitúcie a nemocnice, čím tisíckam mladým ľuďom odopierajú prístup k vzdelávaniu a celkovej populácii prístup k zdravotnej starostlivosti;

L. keďže kríza viedla k tomu, že odhadom 444 000 osôb bolo vysídlených v rámci krajiny a ďalších 32 000 ľudí utieklo do susednej Nigérie; keďže celková humanitárna kríza, ktorej Kamerun čelí, zahŕňa viac ako 600 000 osôb vysídlených v rámci krajiny, približne 35 000 utečencov zo susedných konfliktov a 1,9 milióna ľudí ohrozených nedostatkom potravín;

M. keďže v rokoch 2018 a 2019 Kamerun zaviedol núdzový plán humanitárnej pomoci pre Severozápadný a Juhozápadný región s prioritou zabezpečiť mnohotvárnu ochranu a pomoc vysídleným osobám a poskytnúť zdravotnú starostlivosť ľuďom postihnutým krízou;

N. keďže rodovo motivované násilie a prenasledovanie menšín sú aj naďalej závažnými problémami; keďže v kamerunskom trestnom zákonníku sa trestá sexuálny vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia odňatím slobody až na päť rokov; keďže polícia a vojenská polícia naďalej zatýkajú a obťažujú LGBTIQ ľudí;

O. keďže skupina Boko Haram naďalej pácha závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v regióne Ďaleký Sever vrátane rabovania a ničenia majetku a zabíjania a únosov civilistov;

1. odsudzuje prípady mučenia, nedobrovoľných zmiznutí a mimosúdneho zabíjania, ktorých sa dopúšťajú bezpečnostné služby a ozbrojení separatisti; vyjadruje osobitné znepokojenie nad účasťou vládnych síl na násilí; vyzýva bezpečnostné sily, aby dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pri vykonávaní operácií, a vyzýva vládu, aby prijala okamžité opatrenia na ukončenie násilia a beztrestnosti v krajine;

2. odsudzuje používanie neprimeranej sily proti protestujúcim a politickým oponentom a porušovanie slobôd tlače, prejavu a zhromažďovania; vyjadruje hlboké poľutovanie nad zatknutím a zadržaním Maurica Kamta a iných pokojných protestujúcich; vyzýva kamerunské orgány na okamžité prepustenie Maurica Kamta a všetkých ostatných osôb zadržaných na základe politicky motivovaných obvinení bez ohľadu na to, či boli zatknutí pred prezidentskými voľbami v roku 2018 alebo po nich;

3. ďalej vyzýva vládu Kamerunu, aby zastavila akékoľvek prenasledovanie a zastrašovanie politických aktivistov, a to aj zrušením zákazu pokojných politických zhromaždení, demonštrácií a protestov, a aby prijala opatrenia s cieľom zakročiť proti prípadom nenávistných prejavov;

4. pripomína, že vojenské súdy by za žiadnych okolností nemali mať súdnu právomoc nad civilným obyvateľstvom; pripomína Kamerunu medzinárodné záväzky týkajúce sa zachovania práva všetkých občanov na spravodlivý proces pred nezávislými súdmi;

5. pripomína, že trest smrti sa v Kamerune nepoužíva od roku 1997; konštatuje, že ide o míľnik na ceste krajiny k jeho úplnému zrušeniu; pripomína absolútny nesúhlas Európskej únie s trestom smrti a vyzýva vládu Kamerunu, aby potvrdila, že nebude žiadať o trest smrti pre politických aktivistov a demonštrantov;

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vláda Kamerunu neberie svoje bezpečnostné sily na zodpovednosť, čo vyostruje násilie a kultúru beztrestnosti; vyzýva na nezávislé a transparentné vyšetrenie použitia sily políciou a bezpečnostnými silami proti protestujúcim a politickým oponentom, a žiada, aby sa voči zodpovedným osobám viedli spravodlivé súdne konania;

7. naliehavo vyzýva orgány Kamerunu aby prijali všetky potrebné opatrenia v súlade so záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv s cieľom ukončiť cyklus násilia; vyzýva najmä vládu, aby zorganizovala inkluzívny politický dialóg zameraný na nájdenie mierového a trvalého riešenia krízy v anglofónnych regiónoch; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo uľahčiť inkluzívny národný mierový dialóg tým, že by ponúklo úlohu sprostredkovateľa;

8. vyjadruje poľutovanie nad neochotou oboch strán konfliktu zapojiť sa do mierových rozhovorov; naliehavo vyzýva Africkú úniu a Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov, aby presadzovali organizovanie takýchto rozhovorov, a vyzýva EÚ, aby bola pripravená podporiť tento proces; domnieva sa, že vzhľadom na to, že nedošlo k pokroku, by o kríze v Kamerune mala rokovať Bezpečnostná rada OSN; ďalej vyzýva EÚ, aby využila politický vplyv, ktorý poskytuje rozvojová pomoc a iné dvojstranné programy, na posilnenie ochrany ľudských práv v Kamerune;

9. naliehavo vyzýva Kamerunskú vládu, aby vybudovala skutočnú, reprezentatívnu a dynamickú demokraciu; vyzýva preto vládu, aby zvolala všetky zainteresované politické subjekty na konsenzuálny prieskum volebného systému s cieľom zabezpečiť slobodný, transparentný a dôveryhodný volebný proces; žiada, aby sa tento proces uskutočnil ešte pred tým, ako sa uskutočnia akékoľvek ďalšie voľby, aby sa podporil mier a predišlo povolebným krízam; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila technickú pomoc s cieľom podporiť Kamerun v jeho úsilí o posilnenie a demokratizáciu volebných postupov;

10. opätovne zdôrazňuje, že dynamická a nezávislá občianska spoločnosť je nevyhnutná pre dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že boli zakázané činnosti Kamerunského anglofónneho konzorcia pre občiansku spoločnosť; naliehavo vyzýva vládu, aby zrušila zákaz a zabezpečila otvorený priestor, v ktorom môže pôsobiť občianska spoločnosť;

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zákon o boji proti terorizmu z roku 2014 sa zneužíva na obmedzovanie základných slobôd; podporuje žiadosti odborníkov OSN o revíziu zákona s cieľom zabezpečiť, aby sa nezneužíval na obmedzovanie práv na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania;

12. berie na vedomie rozhodnutie USA obmedziť vojenskú pomoc Kamerunu z dôvodu dôveryhodných obvinení z hrubého porušovania ľudských práv zo strany bezpečnostných síl; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vykonala hodnotenie podpory EÚ venovanej bezpečnostným službám, a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že žiadna podpora kamerunských orgánov nebude prispievať k porušovaniu ľudských práv alebo ho neuľahčí;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade AKT – EÚ, inštitúciám Africkej únie a vláde a parlamentu Kamerunu.

 

 

Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia