Διαδικασία : 2019/2690(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0255/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0255/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0422

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 183kWORD 63k
17.4.2019
PE637.753v01-00}
PE637.754v01-00}
PE637.756v01-00}
PE637.757v01-00}
PE637.758v01-00} RC1
 
B8-0255/2019}
B8-0256/2019}
B8-0258/2019}
B8-0259/2019}
B8-0260/2019} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0255/2019 (ECR)

B8‑0256/2019 (Verts/ALE)

B8‑0258/2019 (S&D)

B8‑0259/2019 (PPE)

B8‑0260/2019 (ALDE)


σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων  (2019/2690(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés, Elmar Brokεξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Jo Leinenεξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotygaεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäεξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Helga Trüpelεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων  (2019/2690(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(1), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, Κίνα)(2), της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(3), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(4) και της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας, που ξεκίνησε το 2003, καθώς και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 22ας Ιουνίου 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 12ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «ΕΕ-Κίνα — Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την «Κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας» της 9ης Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τον 37ο γύρο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων σχετικά με την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις ίδιες αυτές αξίες στην εξωτερική της δράση και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας να προσχωρήσει σε αυτές στο πλαίσιο της δικής της αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα κατόρθωσε να απαλλάξει 700 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια, αλλά ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πρόεδρο Xi Jinping τον Μάρτιο του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολούθησε να επιδεινώνεται, με την κυβέρνηση να εντείνει την εχθρική της στάση απέναντι σε ειρηνικούς αντιφρονούντες, στην ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας και στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση και ασκήσει δίωξη σε εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκεύματος και συνείδησης έχει φθάσει σε νέο χαμηλό σημείο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα στεγάζει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς θρησκευτικών κρατούμενων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Αγίας Έδρας και της κινεζικής κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο του 2018 σχετικά με τους ορισμούς επισκόπων στην Κίνα, οι χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταπίεση στην Κίνα, ενώ οι Χριστιανοί, τόσο σε παράνομες όσο και σε κρατικά εγκεκριμένες εκκλησίες, βρίσκονται στο στόχαστρο μέσω της παρενόχλησης και της κράτησης πιστών, της κατεδάφισης εκκλησιών, της κατάσχεσης θρησκευτικών συμβόλων και της καταστολής των χριστιανικών συναθροίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές σε ορισμένες επαρχίες δεν επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 18 ετών να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2018, η Κίνα έθεσε υπό απαγόρευση την Eκκλησία της Σιών, τη μεγαλύτερη αδελφότητα ιδιωτικού χώρου λατρείας στην Κίνα με περισσότερους από 1 500 πιστούς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, επιδεινώθηκε ταχέως, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα για τις κινεζικές αρχές, λόγω τόσο των περιοδικών τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράττονται από Ουιγούρους στο Σινγιάνγκ ή εικάζεται ότι διαπράττονται σε σχέση με την περιοχή αυτή, όσο και της στρατηγικής θέσης που έχει η αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ για την πρωτοβουλία «Μια ζώνη ένας δρόμος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα των στρατοπέδων στο Σινγιάνγκ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί ένα εξωδικαστικό πρόγραμμα κράτησης, στο πλαίσιο του οποίου «δεκάδες χιλιάδες έως και άνω του ενός εκατομμυρίου Ουιγούροι» εξαναγκάζονται να υποβληθούν σε πολιτική «επανεκπαίδευση», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να δικάζονται για απροσδιόριστες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, να κρατούνται αυθαίρετα, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία Σινγιάνγκ έχουν αναπτυχθεί αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά τις θρησκευτικές πρακτικές και τη γλώσσα και τα έθιμα των Ουιγούρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο επεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και συλλογή δεδομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει πολλά αιτήματα της Ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις (WGEID), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλες εντολές των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ για την αποστολή ανεξάρτητων ερευνητών στο Σινγιάνγκ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Θιβέτ έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των υποδομών, με την κινεζική κυβέρνηση να περιορίζει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της σταθερότητας και να προβαίνει σε διαρκείς επιθέσεις κατά της θιβετιανής ταυτότητας και του θιβετιανού πολιτισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου στο Θιβέτ έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως και οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στο Θιβέτ ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τίθενται όρια στην κρατική εξουσία, είναι διάχυτο ένα κλίμα φόβου, και κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ελέγχεται και ρυθμίζεται στενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Θιβέτ κάθε μη βίαιη ενέργεια διαφωνίας ή κριτικής των κρατικών πολιτικών αναφορικά με εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες δύναται να θεωρηθεί «διασπαστική» και, ως εκ τούτου, να ποινικοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ είναι σήμερα περισσότερο περιορισμένη παρά ποτέ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάρα πολλοί Θιβετιανοί, κυρίως μοναχοί και μοναχές, έχουν αυτοπυρποληθεί από το 2009, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της καταπιεστικής κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ και ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Άμπα (Νγκάμπα) της επαρχίας Σιτσουάν και σε άλλες περιοχές του υψιπέδου του Θιβέτ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος όσον αφορά την επίλυση της θιβετιανής κρίσης·

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες πολλές θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, και ιδίως Ουιγούροι και Καζάχοι, Θιβετιανοί και Χριστιανοί, το οποίο επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισμούς στις συνταγματικές εγγυήσεις των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του λόγου και της έκφρασης, και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις εν λόγω θεμελιώδεις ελευθερίες·

2.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα, μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, καθώς και των Θιβετιανών, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους κρατούμενους·

3.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνται αυθαίρετα, των κρατούμενων συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστών της Falun Gong, και τον τερματισμό των βίαιων εξαφανίσεων, και επιμένει ότι όλα τα άτομα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, να έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους και σε ιατρική βοήθεια, καθώς και να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους·

4.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως: Ουιγούρους, συμπεριλαμβανομένων των Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun, και Abdukerim Abduweli· άτομα που διώκονται για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi και Sun Qian· Θιβετιανούς ακτιβιστές, συγγραφείς και θρησκευτικούς ηγέτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα ή έχουν φυλακιστεί επειδή άσκησαν ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των Tashi Wangchuk και Lobsang Dargye·

5.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Σουηδού πολίτη, εκδότη βιβλίων Gui Minhai και των δύο Καναδών πολιτών Michael Spavor και Michael Kovrig·

6.  προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των αγνοουμένων στο Σινγιάνγκ στις οικογένειές τους·

7.  καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις εκστρατείες τους κατά των χριστιανικών αδελφοτήτων και οργανώσεων και να σταματήσουν την παρενόχληση και κράτηση Χριστιανών ιερέων και τις αναγκαστικές κατεδαφίσεις εκκλησιών·

8.  καλεί τις κινεζικές αρχές να προασπίσουν την γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών και να θέσουν τέρμα σε πολιτικές μετεγκατάστασης υπέρ πληθυσμών Χαν και εις βάρος των Θιβετιανών, και παράλληλα να σταματήσουν να εξαναγκάζουν Θιβετιανούς νομάδες να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους·

9.  καταδικάζει τις εκστρατείες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προσέγγισης της «πατριωτικής παιδείας», συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη συγκαλυμμένη ανάληψη της διαχείρισης θιβετιανών βουδιστικών μονών· εκφράζει ανησυχία για την καταχρηστική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της Κίνας με σκοπό τη δίωξη Θιβετιανών και Βουδιστών, οι θρησκευτικές δραστηριότητες των οποίων εξομοιώνονται με «αποσχιστικές ενέργειες»· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για την άσκηση της βουδιστικής λατρείας στο Θιβέτ επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις θιβετιανές διαδηλώσεις του Μαρτίου του 2008, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση υιοθετεί μια πιο γενικευμένη προσέγγιση της «πατριωτικής παιδείας»·

10.  προτρέπει τις κινεζικές αρχές να εφαρμόσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων για όλους τους Κινέζους πολίτες·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πολιτικό επίπεδο με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να προβάλλει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της έναντι της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του στρατηγικού διαλόγου, του οικονομικού διαλόγου υψηλού επιπέδου και της αντίστοιχης συνόδου κορυφής, καθώς και της προσεχούς συνόδου κορυφής Ευρώπης-Ασίας·

12.  υπογραμμίζει ότι, ενώ στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, η ΕΕ θα πρέπει να παροτρύνει την Κίνα να ενεργεί αναλόγως· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 9 Απριλίου 2019, οι επείγουσες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραμάτισαν για μια ακόμα φορά περιθωριακό ρόλο· είναι της άποψης ότι αν και όταν η διατύπωση του κειμένου της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας υστερεί ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή θα πρέπει να αρνούνται να το συμπεριλαμβάνουν και να εκδίδουν χωριστή ανακοίνωση επί του θέματος στην οποία να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση τόσο της κατάστασης όσο και του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνηθεί πιο έντονη διατύπωση·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποτρέψουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες των κινεζικών αρχών στο έδαφος της ΕΕ που αποβλέπουν σε παρενόχληση μελών των τουρκικών κοινοτήτων, Θιβετιανών και άλλων θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων, προκειμένου να τα υποχρεώσουν να ενεργούν ως πληροφοριοδότες, να τα αναγκάσουν να επιστρέψουν στην Κίνα ή να τα φιμώσουν·

14.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην επαρχία Σινγιάνγκ και στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, μεταξύ άλλων και για τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ειδικές Διαδικασίες του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με ένα ψήφισμα για τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής στο Σινγιάνγκ·

15.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών που αναγνωρίζονται στο κινεζικό Σύνταγμα, όσον αφορά το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τις εθνικές μειονότητες· το άρθρο 35, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, την ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, και το δικαίωμα για πορείες και διαδηλώσεις· το άρθρο 36, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων· και το άρθρο 41, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα για άσκηση κριτικής και υποβολή προτάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε κρατικό όργανο ή αξιωματούχο·

16.  ζητεί επιμόνως από την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

17.  παροτρύνει την Κίνα να παρέχει στους διπλωμάτες, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες της ΕΕ ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ, σε αμοιβαιότητα για την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση που έχουν οι Κινέζοι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πρόσβασης στο Θιβέτ κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων·

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 37ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινεζική αντιπροσωπεία δεν συμμετείχε στις 2 Απριλίου στη συνέχιση του διαλόγου, όπου προβλεπόταν η ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

19.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εντατικότερα τις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κυβερνητικής καταστολής και επιτήρησης, και να καταγγέλλουν τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα·

20.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καταστολή στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ·

21.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας για αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η Κίνα για να επεκτείνει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς κυβερνοεποπτείας και κατασκευής προγνωστικών προφίλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά κράτη σε όλο τον κόσμο·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

 

(1)

ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.

(2)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.

(3)

ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου