Procedura : 2019/2734(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0012/2019

Teksty złożone :

RC-B9-0012/2019

Debaty :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Głosowanie :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0006

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0012/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0016/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0018/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0022/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0025/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 196kWORD 57k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0012/2019 (Verts/ALE)

B9-0016/2019 (ECR)

B9-0018/2019 (S&D)

B9-0022/2019 (PPE)

B9-0025/2019 (Renew Europe)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych</Titre>

<DocRef>(2019/2734(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew Europe</Commission>

<Depute>Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter, Viola Von Cramon-Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Alexandr Vondra</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych

(2019/2734(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji i sytuacji na Krymie, w szczególności rezolucję z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję[1]; rezolucję z dnia 10 września 2015 r. w sprawie Rosji, w szczególności spraw Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki[2]; rezolucję z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie stanu poszanowania praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacji Tatarów krymskich[3]; rezolucję z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Tatarów krymskich[4]; rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie[5]; rezolucję z dnia 5 października 2017 r. w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny[6]; rezolucję z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Rosji – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”[7]; rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa[8], rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim[9], rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii i sprawy Ojuba Titijewa[10], rezolucję z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą[11] oraz rezolucję z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją[12],

 uwzględniając oświadczenia rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie szeregu osób zatrzymanych na bezprawnie zajętym Krymie i w Sewastopolu, z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przypadków nielegalnego przetrzymywania obywateli Ukrainy, z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dalszego nielegalnego przetrzymywania ukraińskich żołnierzy przez Rosję, z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie skazania Pawło Hryba oraz z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużonego nielegalnego przetrzymywania ukraińskich żołnierzy,

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie obywateli Ukrainy przetrzymywanych przez Federację Rosyjską w charakterze więźniów politycznych,

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie eskalacji napięć wokół Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej oraz zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa,

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzmocnienia procesu decyzyjnego Zgromadzenia Parlamentarnego w odniesieniu do mandatów i głosowań,

 uwzględniając zarządzenie Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie nr 26 dotyczącej zatrzymania trzech ukraińskich okrętów,

 uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

 uwzględniając konstytucję Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza rozdział 2 o prawach i wolnościach człowieka i obywatela,

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 68/262 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy oraz rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 71/205 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w Republice Autonomicznej Krymu i w Sewastopolu (Ukraina),

 uwzględniając europejską konwencję praw człowieka i załączony do niej protokół, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Deklarację praw ludów tubylczych ONZ,

 uwzględniając art. 5 Powszechnej deklaracji praw człowieka (PDPC), której Federacja Rosyjska jest stroną, oraz art. 7 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, które stanowią, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, art. 9 PDPC, który stanowi, że nikt nie może być narażony na arbitralne aresztowanie, zatrzymanie lub wygnanie, a także art. 19 i 20 PDPC, które przewidują odpowiednio wolność poglądów i wolność wypowiedzi oraz wolność pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Weneckiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie finansowania stowarzyszeń,

 uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie rosyjskiej ustawy federalnej nr 129-FZ (ustawa federalna o niepożądanych działaniach zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych),

 uwzględniając konwencję genewską z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

A. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska – na mocy Powszechnej deklaracji praw człowieka i europejskiej konwencji praw człowieka oraz jako pełnoprawny członek Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji, praworządności i poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka;

B. mając na uwadze, że Unia Europejska nie uznaje egzekwowania prawa rosyjskiego na Krymie i w Sewastopolu oraz oczekuje natychmiastowego uwolnienia wszystkich obywateli ukraińskich nielegalnie przetrzymywanych na Półwyspie Krymskim i w Rosji;

C. mając na uwadze, że UE w dalszym ciągu w pełni wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz ponownie podkreśla ogromne znaczenie polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola;

D. mając na uwadze, że rosyjskie władze i rosyjscy przywódcy polityczni w dalszym ciągu kierują represyjnym i autorytarnym reżimem przeciwko własnym obywatelom, społeczeństwu obywatelskiemu, opozycji politycznej i pracownikom mediów; mając na uwadze, że przejście Rosji do rządów autorytarnych wywarło negatywny wpływ na stosunki między UE a Rosją oraz na stabilność w Europie i na świecie; mając na uwadze, że wspomniane represje przyjmują również formę wykluczania kandydatów opozycji z wyborów, tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku kandydatów w wyborach samorządowych w Moskwie, takich jak Ilja Jaszyn, Ljubow Sobol i Iwan Żdanow;

E. mając na uwadze, że ustawa z 2015 r. o „niepożądanych organizacjach” dała prokuratorowi generalnemu Rosji prawo do zakazywania zagranicznych i międzynarodowych organizacji uznanych za „niepożądane” bez przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania sądowego; mając na uwadze, że ustawa ta jest coraz częściej stosowana w celu penalizowania rosyjskich organizacji pozarządowych i działaczy społeczeństwa obywatelskiego;

F. mając na uwadze, że według doniesień w wielu przypadkach stosowano tortury oraz okrutne i poniżające traktowanie;  mając na uwadze, że zarzuty te nie zostały dotychczas odpowiednio zbadane; mając na uwadze, że tortury stosowano w celu wymuszenia zeznań i poparcia fałszywych dowodów lub wymuszenia przyznania się do winy; mając na uwadze, że celem ataków stali się także krymscy prawnicy udzielający pomocy prawnej ofiarom, obrońcy praw człowieka, którzy zgłaszają przypadki politycznie motywowanych wymuszonych zaginięć na Krymie, a także dziennikarze, którzy relacjonują sytuację Tatarów krymskich;

G. mając na uwadze, że wielu więźniów i zatrzymanych przebywa w więzieniach w ciężkich i nieludzkich warunkach, które zagrażają ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu; mając na uwadze, że więźniowie wymagają pomocy medycznej i leczenia;

H. mając na uwadze, że 25 listopada 2018 r. w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej 24 ukraińskich marynarzy zostało zatrzymanych, a ich trzy okręty zostały przejęte przez siły wojskowe Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że ci ukraińscy żołnierze są nielegalnie przetrzymywani od 25 listopada 2018 r.;

I. mając na uwadze, że siły separatystyczne wspierane przez Rosję przetrzymują w regionie Donbasu co najmniej 130 ukraińskich więźniów, w tym co najmniej 25 żołnierzy;

J. mając na uwadze, że w swoim zarządzeniu z dnia 25 maja 2019 r. ITLOS – stosunkiem głosów 19 do 1 – stwierdził, że Federacja Rosyjska „powinna natychmiast zwolnić ukraińskie okręty Berdiańsk, Nikopol i Jani Kapu oraz oddać je pod kontrolę Ukrainy”, „niezwłocznie uwolnić 24 przetrzymywanych ukraińskich żołnierzy i zezwolić im na powrót na Ukrainę” oraz że obie strony „powinny powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań mogących zaostrzyć lub pogłębić spór”;

K. mając na uwadze, że w reakcji na eskalację napięcia w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim, w tym na nielegalne przetrzymywanie 24 ukraińskich żołnierzy, w dniu 15 marca 2019 r. Unia Europejska dodała ośmiu rosyjskich urzędników do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi;

L. mając na uwadze, że według sprawozdania OHCHR z dnia 25 czerwca 2019 r. Rosja przeprowadziła 27 marca 2019 r. 26 rewizji domów, a następnie aresztowała 24 osoby, z których większość to działacze Tatarów krymskich, którym obecnie grozi nielegalne pozbawienie wolności do 20 lat; mając na uwadze, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. co najmniej 37 obywateli Ukrainy zostało bezprawnie aresztowanych przez Rosję na nielegalnie okupowanym Krymie; mając na uwadze, że prawie wszyscy z nich są przedstawicielami rdzennych Tatarów krymskich;

M. mając na uwadze, że od początku czerwca 2018 r. ponad 70 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych z powodów politycznych w różnych regionach Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie; mając na uwadze, że według szacunków Centrum Praw Człowieka „Memoriał” z marca 2019 r. w Rosji przetrzymywanych jest obecnie w charakterze więźniów politycznych 297 osób (w porównaniu do 50 cztery lata temu), w tym reżyser Ołeh Sencow, laureat Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2018 r.;

N. mając na uwadze, że w grudniu 2017 r. Andrej Rudomacha, szef organizacji pozarządowej „Ekologiczna Straż na Północnym Kaukazie”, oraz jego współpracownicy Wiktor Czirikow, Aleksandr Saweljew i Wera Chołodnaja zostali brutalnie zaatakowani przez zamaskowanych mężczyzn, po czym u A. Rudomachy zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu i wielokrotne złamania twarzoczaszki; mając na uwadze, że chociaż władze dysponują istotnymi dowodami, w tym nagraniami z monitoringu i odciskami palców napastników, dochodzenie nie przyniosło konkretnych rezultatów, a sprawcy i zleceniodawcy brutalnych ataków wciąż cieszą się bezkarnością; mając na uwadze, że zamiast tego przeciwko A. Rudomasze toczy się śledztwo w sprawie „pomówienia” członka Dumy Państwowej;

O. mając na uwadze, że w rosyjskiej ustawie o „agentach zagranicznych” nałożono na organizacje pozarządowe otrzymujące środki finansowe z zagranicy i prowadzące „działalność polityczną” wymóg złożenia wniosku o wpisanie na specjalną rządową listę agentów zagranicznych, poddawanych dodatkowej ścisłej kontroli ze strony rządu, a wszystkie ich publikacje, komunikaty prasowe i sprawozdania muszą być opatrzone informacją, że zostały opracowane przez agenta zagranicznego;

P. mając na uwadze, że jedna z najstarszych i najbardziej znanych obrończyń środowiska w kraju, Aleksandra Korolewa, szefowa organizacji pozarządowej Ekozaszczita! („ekoobrona”) mającej siedzibę w Kaliningradzie, musiała uciekać z kraju i ubiegać się o azyl za granicą w związku ze stawianymi jej zarzutami karnymi za niezapłacenie grzywny w związku z ciągłą odmową rejestracji grupy jako „agenta zagranicznego”; mając na uwadze, że w przypadku uznania jej winną grozi jej kara do dwóch lat pozbawienia wolności;

Q. mając na uwadze, że Ekozaszczita! to jedna z 49 rosyjskich organizacji pozarządowych, które odwołały się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wniosek nr 9988/13), argumentując, że ustawa o agentach zagranicznych narusza szereg norm w zakresie praw człowieka, w tym dotyczących wolności słowa i zrzeszania się, a wniosek ten został zatwierdzony przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy;

R. mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach wszczęto co najmniej dwa postępowania karne przeciwko obrońcom środowiska, Andrejowi Borowikowi i Wiaczesławowi Jegorowi, za powtarzające się naruszenia przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych w związku z protestami ekologicznymi w obwodzie archangielskim i moskiewskim;

S. mając na uwadze, że po ostatnim szczycie UE-Ukraina w dniu 8 lipca 2019 r. Unia Europejska i Ukraina wezwały we wspólnym oświadczeniu do natychmiastowego uwolnienia wszystkich obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych i więzionych na Półwyspie Krymskim i w Rosji, w tym działaczy Tatarów krymskich;

T. mając na uwadze, że czterech ukraińskich więźniów politycznych – Ołeh Sencow, laureat Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2018 r., Ołeksandr Kołczenko, Ołeksandr Szumkow i Wołodymyr Bałuch – prowadziło w czerwcu 2018 r. strajk głodowy w proteście przeciwko ciągłemu przetrzymywaniu ukraińskich więźniów politycznych przez Rosję;

U. mając na uwadze, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zezwoliło na powrót delegacji Federacji Rosyjskiej do Rady Europy, wiodącej organizacji europejskiej w zakresie praw człowieka, a w dniu 25 czerwca 2019 r. przywróciło jej prawo do głosowania, nalegając, by temu ponownemu zaangażowaniu towarzyszyło przestrzeganie wartości i norm tej organizacji;

1. wzywa władze Rosji, aby bez dalszej zwłoki i bezwarunkowo uwolniła wszystkich bezprawnie i arbitralnie przetrzymywanych, zarówno w Rosji, jak i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, obywateli Ukrainy[13],  w tym Tatarów krymskich, osób zatrzymanych po pokojowych protestach na Placu Czerwonym w dniu 10 lipca 2019 r., obywateli Ukrainy zatrzymanych na podstawie zarzutów politycznych oraz 24 członków załogi ukraińskich okrętów;

2. wzywa władze rosyjskie do natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania wszelkich prześladowań – również na szczeblu sądownictwa – Aleksandry Korolewej i organizacji „Ekozaszczita!” oraz wszystkich obrońców praw człowieka i aktywistów na rzecz ochrony środowiska w kraju, a także do umożliwienia im prowadzenia legalnej działalności bez jakiejkolwiek ingerencji;

3. wzywa władze rosyjskie do wycofania tzw. ustawy o agentach zagranicznych, a także do poszukiwania wsparcia i pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń Komisji Weneckiej Rady Europy, zgodnie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami w tym zakresie;

4. wzywa Rosję do opublikowania pełnej listy więźniów przetrzymywanych na okupowanych terytoriach ukraińskich w Donbasie i Ługańsku oraz do ułatwienia im kontaktów z rodzinami i prawnikami;

5. zdecydowanie potępia ciągłe naruszanie przez Rosję podstawowych zasad i norm prawa międzynarodowego, w szczególności odmowę przestrzegania decyzji międzynarodowych trybunałów i sądów; wzywa Federację Rosyjską do wdrożenia decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie naruszania praw człowieka osób przetrzymywanych na Półwyspie Krymskim i w Federacji Rosyjskiej;

6. podkreśla, że sądy rosyjskie, wojskowe czy cywilne, nie są uprawnione do orzekania w sprawie czynów popełnionych poza uznanym na arenie międzynarodowej terytorium Rosji, a także zwraca uwagę, że postępowania sądowe w takich przypadkach nie mogą być uznawane za zgodne z prawem;

7. wzywa Federację Rosyjską do zagwarantowania swobodnego dostępu do okupowanych terytoriów ukraińskich Krymu oraz Donbasu międzynarodowym organizacjom międzyrządowym, w szczególności misji obserwacyjnej ONZ ds. praw człowieka, misji OBWE ds. oceny praw człowieka na Krymie, Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy, innym podmiotom w ramach konwencji i mechanizmów instytucjonalnych Rady Europy, a także międzynarodowym organizacjom humanitarnym, w szczególności Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża;

8. wzywa władze Rosji do zapewnienia pełnej współpracy ze specjalnymi ekspertami ONZ ds. praw człowieka, między innymi poprzez wystosowanie zaproszeń do złożenia wizyty w kraju do specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka i środowiska, specjalnego sprawozdawcy ds. obrońców praw człowieka i specjalnego przedstawiciela ds. praw do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, tak aby mogli oni składać sprawozdania na temat sytuacji obrońców środowiska i obrońców praw człowieka;

9. podkreśla, że obrońcy praw człowieka w Federacji Rosyjskiej, w tym aktywiści na rzecz ochrony środowiska, często są obiektem prześladowań, inwigilacji, ataków fizycznych, gróźb, kampanii pomówień i oszczerstw, nękania metodami sądowymi, arbitralnych zatrzymań i złego traktowania; ich biura i domy są przedmiotem nalotów i przeszukań, naruszane są również ich prawa do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń;

10. proponuje, aby Unia Europejska rozważyła wprowadzenie stałego monitorowania procesów sądowych ofiar prześladowań politycznych w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie oraz wzywa delegaturę UE w Rosji i ambasady państw członkowskich do dalszego monitorowania procesów działaczy na rzecz praw człowieka i ukraińskich więźniów politycznych, uczestnictwa w tych procesach, a także do zorganizowania misji z udziałem niezależnych lekarzy w celu monitorowania warunków przetrzymywania obywateli Ukrainy więzionych z przyczyn politycznych w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie, a także ich stanu zdrowia;

11. wzywa władze rosyjskie na wszystkich szczeblach, aby uznały kluczową rolę obrońców środowiska dla ochrony środowiska i zapewnienia poszanowania praw środowiskowych, a także aby publicznie potępiły wszystkie ataki na obrońców środowiska oraz przypadki ich zastraszania, nękania i penalizacji;

12. wzywa władze rosyjskie, by zaprzestały działań ograniczających pokojową i zgodną z prawem działalność organizacji ekologicznych, które to działania polegają na wszczynaniu sfabrykowanych spraw karnych przeciwko lokalnym aktywistom na rzecz ochrony środowiska, aresztowaniu uczestników pokojowych protestów lokalnych i nakładaniu na nich nieproporcjonalnie wysokich grzywien;

13. wzywa władze rosyjskie do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi prawnych w celu zapobieżenia i położenia kresu atakom na aktywistów na rzecz ochrony środowiska; wzywa władze rosyjskie do zapewnienia skutecznego dochodzenia i do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności w sprawie Andreja Rudomachy i w innych sprawach dotyczących ataków na obrońców środowiska;

14. apeluje do Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka, do delegatury UE w Rosji oraz do ambasad państw członkowskich UE o stałe zwracanie uwagi na sytuację obrońców środowiska; wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia dodatkowych kroków w celu wsparcia rosyjskich obrońców środowiska i obrońców praw człowieka;

15. wyraża zaniepokojenie doniesieniami o warunkach przetrzymywania więźniów, w tym oskarżeniami o tortury i złe traktowanie, a także o to, że odmawia się im dostępu do podstawowej opieki medycznej, w związku z czym ponawia swój apel do władz Rosji o zapewnienie pełnego poszanowania praw wszystkich osób zatrzymanych, o zadbanie o to, by wszystkim więźniom zagwarantowano odpowiednią opiekę medyczną i odpowiednie leczenie, oraz o poszanowanie etyki lekarskiej, w tym niestosowanie niepożądanego leczenia lub przymusowego karmienia w przypadku strajku głodowego, które może być równoznaczne z torturami i innym złym traktowaniem;

16. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o przedłużeniu środków ograniczających; ponownie wyraża głębokie przekonanie, że nie wolno znieść sankcji UE, dopóki Rosja nie wypełni swoich zobowiązań międzynarodowych, w tym nie będzie przestrzegać porozumień z Mińska; wzywa państwa członkowskie UE do stanowczości i jedności w stosowaniu uzgodnionych sankcji wobec Rosji, a także do rozważenia zastosowania ukierunkowanych środków względem osób odpowiedzialnych za aresztowanie i osądzenie więźniów politycznych; wzywa społeczność międzynarodową do zwiększenia nacisków na uwolnienie wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych na terytorium okupowanym przez Rosję;

17. wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do opracowania nowej, kompleksowej strategii w stosunkach UE-Rosja, ukierunkowanej na zwiększenie pokoju i stabilności; podkreśla, że konieczny dialog powinien opierać się na solidnych zasadach, obejmujących poszanowanie prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej sąsiadów Rosji, a jednocześnie wzmacniać kontakty międzyludzkie z obywatelami Rosji; podkreśla, że sankcje wobec Rosji mogą zostać zniesione jedynie wówczas, gdy kraj ten będzie w pełni wywiązywać się ze swoich zobowiązań; podkreśla jednak, że UE powinna również być gotowa do przyjęcia, w razie konieczności, dalszych sankcji, w tym ukierunkowanych sankcji osobistych, i do ograniczenia dostępu do finansów i technologii, jeśli Rosja nadal będzie naruszać prawo międzynarodowe;

18. ponownie wyraża poparcie dla europejskiego systemu sankcji za naruszanie praw człowieka, który powinien przewidywać sankcje wobec sprawców poważnych naruszeń praw człowieka, i wzywa Radę do niezwłocznego kontynuowania prac w tym zakresie; podkreśla, że sprawcy naruszeń praw człowieka nie powinni otrzymywać wiz UE ani mieć zezwolenia na posiadanie aktywów w państwach członkowskich UE;

19. ponownie zdecydowanie potępia akt agresji ze strony Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, do którego doszło 25 listopada 2018 r. w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej u wybrzeży nielegalnie okupowanego Krymu; podkreśla, że Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza nakazał Rosji, by niezwłocznie i bezwarunkowo zwolniła okręty i uwolniła marynarzy; podkreśla, że brak wdrożenia zarządzenia trybunału stanowi kolejne poważne naruszenie zobowiązań międzynarodowych; uważa, że „warunki” uwolnienia przez Rosję okrętów i marynarzy, przedstawione w komunikacie skierowanym do Ukrainy w dniu 25 czerwca 2019 r., są wyraźnie sprzeczne z zarządzeniem trybunału, a nawet naruszają go jeszcze bardziej, zaostrzając i pogłębiając spór;

20. wzywa Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka, aby nieprzerwanie obserwował sytuację dotyczącą praw człowieka na Półwyspie Krymskim i na obszarach wschodniej Ukrainy, które nie są kontrolowane przez rząd;

21. wzywa Federację Rosyjską do pełnego wdrożenia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy, z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w Republice Autonomicznej Krymu i w Sewastopolu (Ukraina), z dnia 19 grudnia 2017 r. i z dnia 22 grudnia 2018 r., a także postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego środków tymczasowych w sprawie Ukraina przeciwko Rosji dotyczącej stosowania Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej;

22. z zaniepokojeniem przypomina, że wiele wyroków rosyjskich sądów przeciwko ukraińskim więźniom politycznym dotyczy szpiegostwa (m.in. w sprawach Pawło Hryba, Ołeksija Stohnija, Hleba Szablija, Wołodymyra Prysycza, Wołodymyra Dudki, Dmytro Sztyblikowa, Jewhena Panowa, Andrija Zachteja, Walentyna Wyhowskiego, Wiktora Szura i Dmytro Dołhopołowa), co przywołuje na myśl czasy represji od lat 30. do połowy lat 50. XX wieku, kiedy z tego powodu aresztowano i skazano wielu obywateli ówczesnego Związku Radzieckiego;

23. protestuje przeciwko decyzji prokuratora generalnego Rosji, w której ogłoszono, że Światowy Kongres Ukraińców stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji;

24. oczekuje, że decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 25 czerwca 2019 r. doprowadzi do natychmiastowej poprawy sytuacji w Rosji w zakresie przestrzegania praw człowieka i standardów Rady Europy, a zwłaszcza w zakresie wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy.

 

[1] Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 74.

[2] Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 198.

[3] Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 38.

[4] Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 27.

[5] Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 109.

[6] Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 86.

[7] Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 31.

[8] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0259.

[9] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0435.

[10] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0115.

[11] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0518.

[12] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0157.

[13] Do osób tych należą m.in.: Ołeh Sencow, Ołeksandr Kołczenko, Ołeksij Czyrnij, Mykoła Karpiuk, Stanisław Kłych, Walentyn Wyhiwski, Jurij Primow, Rustem Wajtow, Rusłan Zejtułłajew, Ferat Sajfułłajew, Wiktor Szur, Andrij Kołomijec, Roman Suszczenko, Pawło Hryb, Ołeksij Syzonowicz, Enwer Mamutow, Rustem Abiltarow, Zewri Absejtow, Remzi Memetow, Hennadij Łemeszko, Jewhen Panow, Hleb Szablij, Wołodymyr Prisicz, Ihor Kijaszko, Tejmur Abdułłajew, Uzeir Adsułłajew, Rustem Ismaiłow, Ajder Saledinow, Emil Dżemadenow, Wołodymyr Bałuch, Dmytro Sztyblikow, Muslim Alijew, Emir Usejn Kuku, Wadim Siruk, Inwer Bekirow, Refat Alimow, Arsen Dżepparow, Ołeksandr Szumkow, Tofik Abdulgazjew, Izzet Abdułłajew, Wladlen Abdulkadyrow, Miedżyt Abdurachmanow, Bilal Adiłow, Osman Arifmemetow, Farchod Bazarow, Serwet Gazjew, Dżemil Gafarow, Reza Izetow, Alim Karimow, Sejran Murtaza, Jaszar Mujedinow, Erfan Osmanow, Sejtweli Sjetabdiew, Rustem Sjethaliłow, Rusłan Sulejmanow, Szaban Umerow, Marlen Asanow, Sejran Sakijew, Memet Belałow, Tymur Ibrahimow, Serwer Zekiriajew, Ernes Ametow, Ołeksij Bessarabow, Wołodymyr Dudka, Ołeksij Stohnij, Mykoła Szyptur, Jewhen Karakaszew, Nariman Memedeminow, Ołeksandr Steszenko, Enwer Sejtosmanow, Serwer Mustafajew, Edem Smaiłow, Edem Bekirow, Diliawer Gafarow, Renat Sulejmanow, Eskender Abdulganiew, Rustem Emirusejnow, Arsen Abchajrow, Raim Ajwazow, Ajder Dżepparow, Talat Abdurachmanow, Sejran Mustafajew, Arsen Kubedinow, Mustafa Dehermendżi, Ali Asanow, Arsen Junusow, Eskender Kantemyrow, Eskender Emirwaljew, Sulejman Kadyrow, Talat Junusow, Mykoła Semena, Musa Abkerimow, Witalij Kuharenko, Asan Czapuch, Bekir Dehermendżi, Kiazim Ametow, Rusłan Trubach, Szaban Umerow, Rustem Sejczaliłow, Riza Izetow, Farid Bazarow, Dżemil Gafarow, Sejran Murtazi, Alim Kerimow, Tofik Abdulgariew, Bilala Adiłow, Miedżyt Abdurachmanow, Rustem Szejchaliew, Alim Szejchaliew, Sejtweli Sejtabdiew, Jaszar Muedinow, Asan Janikow, Enver Ametow, Rusłan Sulejmanow, Akim Bekirow, Erfan Osmanow, Serwer Gazjew, Remzi Bekirow, Osman Arifmetow, Wlaslen Abdulkadyrow, Izzet Abdułłajew, Tair Ibrahimow, Ajder Dżepparow, Eldar Kantermirow, Rusłan Mesutow, Rusłan Nagajew, Enwer Omerow, Riza Omerow, Eskander Sulejmanow i Lenur Chaliłow.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności