Postup : 2019/2732(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0013/2019

Předložené texty :

RC-B9-0013/2019

Rozpravy :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Hlasování :

PV 18/07/2019 - 7.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0004

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0013/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0015/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0017/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0021/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0023/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 160kWORD 54k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0013/2019 (Verts/ALE)

B9-0015/2019 (ECR)

B9-0017/2019 (S&D)

B9-0021/2019 (PPE)

B9-0023/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situaci v Hongkongu</Titre>

<DocRef>(2019/2732(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann, Gina Dowding</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Hongkongu

(2019/2732(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Hongkongu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 12. června 2019 o přetrvávajících protestech proti navrhované reformě zákona o vydávání osob v Hongkongu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 1. července 2019 o nejnovějším vývoji v Hongkongu,

 s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

 s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-britské prohlášení,

 s ohledem na společnou zprávu Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. května 2018 pro Evropský parlament a Radu nazvanou „Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2018“,

 s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu mezi EU a Čínou konaného dne 9. dubna 2019,

 s ohledem na dialog o lidských právech vedený mezi EU a Čínou, který byl zahájen v roce 1995, a na 37. kolo tohoto dialogu, které proběhlo ve dnech 1.–2. dubna 2019,

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – strategický výhled“ adresované Evropskému parlamentu,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

 s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum OSN z listopadu 2018 věnovaný Číně,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou by mělo zůstat prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem řídit se v rámci vlastního rozvoje a mezinárodní spolupráce právě těmito hodnotami, který vyjádřila Čína;

B. vzhledem k tomu, že vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu navrhla novelu zákona o uprchlých pachatelích a vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 2019, který má nahradit předpis o uprchlých pachatelích a předpis o vzájemné právní pomoci v trestních věcech;

C. vzhledem k tomu, že vedoucí představitelka Hongkongu Carrie Lamová dne 9. července prohlásila, že zákon, který vyvolal všeobecnou vlnu odporu, je „mrtvý“; vzhledem k tomu, že však neohlásila jeho úplné stažení;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku navrhovaného zákona by mohlo být snadnější vydávat osoby do Číny z politických důvodů, kde by byly vystaveny soudnímu systému, který závažným způsobem porušuje lidská práva; vzhledem k tomu, že podle navrhované novely by hongkongský soud neměl jasnou, výslovnou pravomoc ani právní povinnost posuzovat dodržování nejrůznějších lidských práv v případech, které řeší soudy pevninské Číny nebo jiných zemí;

E. vzhledem k tomu, že soudnictví pevninské Číny postrádá nezávislost na vládě a Čínské komunistické straně a vyznačuje se svévolným zadržováním, mučením a jiným špatným zacházením, závažným porušováním práva na spravedlivý soudní proces, případy násilného mizení a nejrůznějšími formami držení osob v izolaci bez soudu;

F. vzhledem k tomu, že mnoho občanů Hongkongu, od prodemokratických aktivistů až po podnikatele, má obavy z vydání do pevninské Číny;

G. vzhledem k tomu, že se do ulic Hongkongu vydalo nevídané množství občanů, kteří pokojně využili svého základního práva na shromažďování a protest; vzhledem k tomu, že dne 12. června 2019 se kolem budovy legislativní rady a v okolních ulicích shromáždily stovky protestujících, kteří požadovali, aby vláda upustila od navrhované reformy hongkongského zákona o vydávání osob do pevninské Číny;

H. vzhledem k tomu, že více než 70 nevládních lidskoprávních organizací, včetně Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Monitor, hongkongské advokátní komory a hongkongské právnické společnosti, zaslalo společný dopis předsedkyni vlády Hongkongu paní Lamové, v němž požadovaly, aby její vláda stáhla uvedenou novelu zákona, protože ohrožuje dodržování lidských práv;

I. vzhledem k tomu, že hongkongská policie využila násilných činů malého počtu protestujících jako záminku k použití zbytečně nadměrné síly proti pokojné většině, včetně slzného plynu, gumových projektilů a pepřového spreje, označila tento incident za nepokoje a následně přistoupila k zatčení několika desítek osob; vzhledem k tomu, že několik osob bylo obviněno z výtržností, které se trestají 10 lety odnětí svobody;

J. vzhledem k tomu, že v průběhu let byli obyvatelé Hongkongu svědky masových demonstrací na podporu demokracie a plného uplatňování základního zákona, například protestů tzv. deštníkového hnutí v roce 2014, a také demonstrací na podporu svobody sdělovacích prostředků a proti zmizení hongkongských knihkupců;

K. vzhledem k tomu, že na konci roku 2015 zmizeli čtyři obyvatelé Hongkongu, mj. Gui Minhai, a jedna osoba spojená s vydavatelstvím Mighty Current a jeho knihkupectvím, která není občanem Hongkongu; vzhledem k tomu, že po měsících se objevily informace, že tyto osoby jsou zadržovány v pevninské Číně na neznámém místě; vzhledem k tomu, že jeden z knihkupců, který se vrátil do Hongkongu, se mezitím z obavy, že bude vydán, odstěhoval na Tchaj-wan;

L. vzhledem k tomu, že základní zákon stanovuje povinnost chránit lidská práva a svobody jednotlivců; vzhledem k tomu, že v článku 27 základního zákona je zaručena svoboda slova, tisku a publikování a svoboda sdružování, shromažďování, pochodů a demonstrací; vzhledem k tomu, že v článku 45 a 68 základního zákona je stanoveno, že předseda výkonné rady a všichni členové legislativní rady by měli být nakonec voleni ve všeobecných volbách;

M. vzhledem k tomu, že EU podporuje zásadu „dvou zemí a dvou systémů“ a vysokou míru autonomie Hongkongu;

1. vyzývá vládu Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu, aby stáhla návrh novely zákona o uprchlých pachatelích a o vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 2019;

2. vyzývá ji dále, aby okamžitě propustila všechny pokojné protestující a osoby, které byly zadrženy proto, že během protestů nebo v období před nimi pokojně uplatňovaly své právo na svobodu projevu, a aby stáhla veškerá proti nim vznesená obvinění;

3. požaduje nezávislé nestranné účinné a okamžité prošetření použití síly proti protestujícím ze strany hongkongské policie;

4. zdůrazňuje, že EU sdílí mnohé obavy občanů Hongkongu, pokud jde o navrhovanou reformu vydávacího zákona, a že tyto své obavy sdělila vládě Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu; poukazuje na to, že tento zákon má pro Hongkong a jeho obyvatele stejně jako pro EU a cizí státní příslušníky a také pro důvěru podnikatelské sféry v Hongkong dalekosáhlé důsledky;

5. naléhavě vyzývá Hongkong, aby zajistil, že jeho právní předpisy budou i nadále v souladu se všemi jeho mezinárodními povinnostmi v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

6. je si vědom toho, že obyvatelé Hongkongu vyšli v posledních týdnech do ulic v nebývalém počtu, přičemž podle odhadů se převážně pokojných demonstrací, které odstartovaly závažné obavy týkající se navrhovaného zákona o vydávání osob, zúčastnil dne 9. června 2019 více než milion lidí a následující týden až dva miliony lidí;

7. zdůrazňuje, že v Hongkongu jsou práva jeho občanů obecně dodržována, vyjadřuje však závažné znepokojení nad postupným zhoršováním situace v oblasti občanských a politických práv a svobody tisku; je velmi znepokojen nebývalým tlakem na novináře a jejich rostoucí autocenzurou, zejména pokud jde o zpravodajství o citlivých otázkách týkajících se pevninské Číny nebo vlády Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu;

8. vzhledem k tomu, že v základním zákoně je zaručena svoboda slova, tisku a publikování a svoboda sdružování, shromažďování, pochodů a demonstrací, vyzývá orgány Hongkongu a Číny, aby zajistily ochranu lidských práv a svobod zakotvených v základním zákoně pro všechny občany;

9. důrazně odsuzuje neustálé stupňující se vměšování Číny do vnitřních záležitostí Hongkongu i nedávné prohlášení Číny, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 je historický dokument, a tudíž už neplatí; poukazuje na to, že čínská vláda je podle tohoto společného prohlášení povinna zachovat vysokou míru autonomie Hongkongu a jeho práva a svobody;

10. s politováním bere v této souvislosti na vědomí, že se v doplňovacích volbách do legislativní rady vzhledem ke své politické příslušnost či politickým názorům nemohli zúčastnit opoziční kandidáti, včetně Agnes Chowové a bývalé poslankyně Lau Siu-Lai;

11. vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly na zavedení vhodných mechanismů na kontrolu exportu, které by zabránily Číně a zejména Hongkongu v přístupu k technologiím používaným k porušování základních práv;

12. naléhavě vyzývá k provedení systematické reformy k zavedení přímé volby správce Hongkongu a legislativní rady, jak je zakotveno v základním zákoně, a k uzavření dohody o volebním systému, který by byl obecně demokratický, spravedlivý, otevřený a transparentní a který by obyvatelům Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu poskytoval právo volit kandidáty a byt volen ve volbách do všech vedoucích pozic;

13. znovu poukazuje na svou výzvu k okamžitému propuštění švédského státního příslušníka vydavatele Guie Minhaie;

14. zdůrazňuje, že EU je odhodlána usilovat o upevňování demokracie, včetně právního státu, nezávislosti soudnictví, základních práv a svobod, transparentnosti a svobody informací a projevu v Hongkongu;

15. připomíná, že je důležité, aby EU v souladu se svým závazkem prosazovat v rámci svého přístupu k Číně silný, jasný a jednotný hlas i nadále v rámci každého politického dialogu a každého dialogu o lidských právech vedeném s čínskými orgány poukazovala na otázku porušování lidských práv v této zemi; dále připomíná, že v kontextu svého probíhajícího reformního procesu a rostoucí globální angažovanosti se Čína podpisem široké škály mezinárodních smluv v oblasti lidských práv rozhodla začlenit do mezinárodního rámce pro lidská práva; vyzývá proto EU, aby v zájmu splnění těchto závazků pokračovala v dialogu s Čínou;

16. vyzývá místopředsedkyni EU, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby upozorňovaly na všechny tyto obavy a zajistily dialog s vládou Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu a Číny;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni vlády a Shromáždění Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

 

Poslední aktualizace: 17. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí