Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0013/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0013/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Hongkong

17.7.2019 - (2019/2732(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0013/2019 (Verts/ALE)
B9‑0015/2019 (ECR)
B9‑0017/2019 (S&D)
B9‑0021/2019 (PPE)
B9‑0023/2019 (Renew)

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler‑Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Inese Vaidere
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Tonino Picula
for S&D-Gruppen
Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
for Renew-Gruppen
Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann, Gina Dowding
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko, Charlie Weimers
for ECR-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2019/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0013/2019
Indgivne tekster :
RC-B9-0013/2019
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hongkong

(2019/2732(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Hongkong,

 der henviser til erklæringen af 12. juni 2019 fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om de igangværende protester imod de foreslåede reformer vedrørende udlevering i Hongkong,

 der henviser til erklæringen af 1. juni 2019 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om den seneste udvikling i Hongkong,

 der henviser til den grundlæggende lov for Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkong, som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til den fælles meddelelse af 8. maj 2018 fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport for 2018",

 der henviser til den fælles erklæring fra det 21. topmøde mellem EU og Kina af 9. april 2019,

 der henviser til EU-Kina-dialogen om menneskerettigheder, der blev lanceret i 1995, og til den 37. runde i denne dialog den 1.-2. april 2019,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og NF/HR af 12. marts 2019 til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv",

 der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

 der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til FN's universelle regelmæssige gennemgang af Kina, som blev gennemført i november 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør have en central plads i det langvarige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sin eksterne optræden, og eftersom Kina har udtrykt interesse i at overholde de selvsamme værdier i sit eget udviklingssamarbejde og i sit internationale samarbejde;

B. der henviser til, at Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkongs regering har fremlagt et forslag til lov om gerningsmænd på flugt og om gensidig bistand i straffesager (ændring) af 2019 med henblik på at ændre bekendtgørelsen om gerningsmænd på flugt (FOO) og bekendtgørelsen om gensidig retshjælp i straffesager (MULAO);

C. der henviser til, at Hongkongs leder, Carrie Lam, den 9. juli bekendtgjorde, at den yderst forhadte lovgivning var "død"; der henviser til, at hun imidlertid ikke trak lovforslaget fuldstændig tilbage;

D. der henviser til, at det fremlagte lovforslag vil gøre det lettere at udlevere personer til Kina af politiske grunde og udsætte dem for et retssystem med alvorlige menneskerettighedsmangler; der henviser til, at Hongkongs domstol i henhold til de foreslåede ændringer ikke vil have den klare, udtrykkelige jurisdiktion og retlige forpligtelse til at prøve de forskellige menneskerettigheder, som er genstand for sager, der behandles af domstolene på det kinesiske fastland eller i andre lande;

E. der henviser til, at det kinesiske fastland ikke er uafhængigt af regeringen og det kinesiske kommunistparti og er karakteriseret ved vilkårlig tilbageholdelse, tortur og anden mishandling, alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang, tvungne forsvindinger og forskellige systemer med isolationsfængsling uden rettergang;

F. der henviser til, at mange borgere i Hongkong – lige fra prodemokratiske aktivister til forretningsfolk – frygter at blive udleveret til det kinesiske fastland;

G. der henviser til, at befolkningen i Hongkong er gået på gaden i et hidtil uset antal, og at de på fredelig vis har udøvet deres grundlæggende ret til at forsamle sig og protestere; der henviser til, at titusindvis af demonstranter den 12. juni samledes omkring det lovgivendes råds bygning og på de nærliggende veje, hvor de opfordrede regeringen til at opgive de foreslåede ændringer til Hongkongs udleveringslovgivning;

H. der henviser til, at over 70 menneskerettigheds-NGO'er, herunder Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Monitor, Hong Kong Bar Association og Law Society of Hong Kong, havde sendt en kollektiv skrivelse til regeringslederen Lam, med anmodning om, at hendes regering droppede udleveringsloven, eftersom den udgjorde en trussel mod respekten for menneskerettighederne;

I. der henviser til, at Hongkongs politi anvendte et lille antal demonstranters voldelige handlinger som påskud for at anvende unødvendig og overdreven magtanvendelse over for det store fredelige flertal, herunder tåregas, gummikugler, "beanbags" og peberspray, og betegnede hændelsen som et oprør og derpå indledte en lang række arrestationer; der henviser til, at adskillige personer blev sigtet for oprør, hvilket medfører en fængselsstraf på ti år;

J. der henviser til, at Hongkongs befolkning i årenes løb har været vidne til massedemonstrationer til fordel for demokrati og en fuldstændig gennemførelse af den grundlæggende lov, såsom den såkaldte Paraplybevægelses demonstrationer i 2014 og demonstrationer til fordel for mediefrihed og bl.a. imod, at Hongkongs boghandlere forsvinder;

K. der henviser til, at fire indbyggere i Hongkong, heriblandt Gui Minhai, og en ikkebosiddende med tilknytning til forlaget Mighty Current og dets boghandel, forsvandt i slutningen af 2015; der henviser til, at det flere måneder senere forlød, at de blev tilbageholdt på hemmelige steder på det kinesiske fastland; der henviser til, at en af de boghandlere, der vendte tilbage til Hongkong, siden er flyttet til Taiwan af frygt for udlevering;

L. der henviser til, at den grundlæggende lov fastsætter bestemmelser om beskyttelse af menneskerettighederne og de individuelle frihedsrettigheder; der henviser til, at artikel 27 i den grundlæggende lov garanterer ytrings-, presse-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed samt frihed til at gå i optog og demonstrere; der henviser til, at artikel 45 og 68 i den grundlæggende lov garanterer, at regeringslederen og alle medlemmer af det lovgivende råd i sidste ende bør vælges ved almindelige valg;

M. der henviser til, at EU støtter princippet om "ét land, to systemer" og Hongkongs høje grad af autonomi;

1. opfordrer Hongkongs regering til at trække forslaget til lov om gerningsmænd på flugt og om gensidig bistand i straffesager (ændring) af 2019 tilbage;

2. opfordrer Hongkongs regering til øjeblikkeligt at løslade og frafalde alle anklager mod fredelige demonstranter og mod alle dem, der tilbageholdes for fredelig udøvelse af deres ytringsfrihed under eller i tiden forud for demonstrationer;

3. opfordrer til, at der straks iværksættes en uafhængig, upartisk og effektiv undersøgelse af Hongkongs politis magtanvendelse mod demonstranter;

4. understreger, at EU deler mange af de bekymringer, som indbyggerne i Hongkong har givet udtryk for med hensyn til de foreslåede reformer vedrørende udlevering, og har sendt dem til regeringen i Hongkong; understreger, at lovforslaget har vidtrækkende konsekvenser for Hongkong og dets befolkning, for EU og for udenlandske borgere samt for erhvervslivets tillid til Hongkong;

5. opfordrer indtrængende Hongkong til at sikre, at dets lovgivning fortsat er i fuld overensstemmelse med dets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, herunder med bestemmelserne i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

6. anerkender, at befolkningen i Hongkong i de seneste uger er gået på gaden i et hidtil uset antal, som anslås at have udgjort mere end én million mennesker den 9. juni og op mod to millioner i den følgende uge, i overvejende fredelige massedemonstrationer udløst af den store bekymring med hensyn til de foreslåede udleveringslove;

7. understreger, at Hongkong-borgernes rettigheder generelt er blevet respekteret i Hongkong, men udtrykker stor bekymring over den stadige forringelse af borgerrettighederne, de politiske rettigheder og af pressefriheden; er dybt bekymret over det hidtil usete pres på journalister og deres stigende selvcensur, navnlig med hensyn til dækningen af følsomme spørgsmål på det kinesiske fastland eller spørgsmål, der vedrører regeringen i Hongkong;

8. understreger, at den grundlæggende lov garanterer ytrings-, presse-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed samt frihed til at gå i optog og demonstrere; opfordrer myndighederne i Hongkong og Kina til at sikre beskyttelse af menneskerettighederne og de frihedsrettigheder, der er forankret i den grundlæggende lov for alle borgere;

9. fordømmer på det kraftigste Kinas konstante og stigende indblanding i Hongkongs indre anliggender og Kinas nylige påstand om, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 er et historisk dokument og derfor ikke længere er gyldigt; understreger, at den kinesiske regering er bundet af den fælles erklæring om at opretholde Hongkongs høje grad af autonomi og dets rettigheder og friheder;

10. bemærker med dyb bekymring i denne forbindelse, at oppositionens kandidater, herunder Anges Chow og den tidligere lovgiver Lau Siu-Lai, ikke fik lov til at stille op til suppleringsvalget til det lovgivende råd på grund af deres politiske tilhørsforhold eller synspunkter;

11. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at arbejde hen imod indførelsen af passende eksportkontrolmekanismer med henblik på at nægte Kina, og navnlig Hongkong, adgang til teknologier, der anvendes til at krænke grundlæggende rettigheder;

12. opfordrer til en konsekvent omlægning med henblik på at gennemføre direkte valg til stillingen som regeringsleder og til det lovgivende råd, således som det er fastsat i den grundlæggende lov, og opfordrer til, at der opnås enighed om et valgsystem, der generelt er demokratisk, retfærdigt, åbent og gennemsigtigt, og at befolkningen i Hongkong gives ret til at vælge kandidater og til at stille op til valg inden for rammerne af udvælgelsesprocessen i forbindelse med alle ledende poster;

13. gentager sin opfordring til omgående at løslade forlæggere Gui Minhai, der er svensk statsborger;

14. understreger, at EU er fast besluttet på at styrke demokratiet, herunder retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed, de grundlæggende friheder og rettigheder, gennemsigtigheden og informations- og ytringsfriheden, i Hongkong;

15. minder om, at det er vigtigt, at EU fortsætter med at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina i enhver politisk dialog og dialog om menneskerettigheder med de kinesiske myndigheder i overensstemmelse med EU's tilsagn om at tale med én stærk, klar og fælles stemme i forbindelse med sin tilgang til landet; erindrer endvidere om, at Kina i forbindelse med sin igangværende reformproces og sit stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig de internationale menneskerettighedsrammer ved at undertegne en bred vifte af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor EU til at fortsætte dialogen med Kina for at sikre, at landet lever op til disse forpligtelser;

16. opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at rejse alle disse bekymringer og til sikre en dialog med regeringerne i Hongkong og Kina;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament og Statsoverhovedet og Forsamlingen for Det Særlige Administrative Område Hongkong.

 

 

 

Seneste opdatering: 17. juli 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik