Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0013/2019Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0013/2019

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Hongkongu

17.7.2019 - (2019/2732(RSP))

złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9-0013/2019 (Verts/ALE)
B9-0015/2019 (ECR)
B9-0017/2019 (S&D)
B9-0021/2019 (PPE)
B9-0023/2019 (Renew Europe)

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Inese Vaidere
w imieniu grupy PPE
Kati Piri, Tonino Picula
w imieniu grupy S&D
Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
w imieniu grupy Renew Europe
Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann, Gina Dowding
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko, Charlie Weimers
w imieniu grupy ECR
Fabio Massimo Castaldo


Procedura : 2019/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0013/2019
Teksty złożone :
RC-B9-0013/2019
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Hongkongu

(2019/2732(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Hongkongu,

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 12 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie trwających protestów przeciwko reformom w dziedzinie ekstradycji w Hongkongu,

 uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ z 1 lipca 2019 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w Hongkongu,

 uwzględniając ustawę zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (SRA), przyjętą 4 kwietnia 1990 r., która weszła w życie 1 lipca 1997 r.,

 uwzględniając wspólne oświadczenie rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Hongkongu z 19 grudnia 1984 r., znane również jako wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie,

 uwzględniając skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady wspólny komunikat Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 8 maja pt. „Specjalny Region Administracyjny Hongkong: sprawozdanie roczne za 2018 r.”,

 uwzględniając wspólne oświadczenie z 21. szczytu UE-Chiny, który odbył się 9 kwietnia 2019 r.,

 uwzględniając rozpoczęty w 1995 r. dialog na temat praw człowieka między UE a Chinami oraz 37. rundę tego dialogu, która odbyła się w dniach 1–2 kwietnia 2019 r. ,

 uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 12 marca 2019 r. pt. „UE-Chiny – perspektywa strategiczna”,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r.,

 uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając powszechny okresowy przegląd praw człowieka w Chinach przeprowadzony przez ONZ w listopadzie 2018 r.,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że propagowanie praw człowieka, demokracji i praworządności oraz szanowanie ich powinno pozostać centralnym elementem długofalowego partnerstwa między UE a Chinami, zgodnie z zobowiązaniem UE do obrony tych wartości w jej działaniach zewnętrznych oraz w związku z faktem, że Chiny wyrażają zainteresowanie przestrzeganiem tych wartości we własnym rozwoju i we współpracy międzynarodowej;

B. mając na uwadze, że rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (SRA ChRL) przedłożył projekt ustawy (zmieniającej) z 2019 r. w sprawie zbiegłych przestępców i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, który ma zmienić ordynację w sprawie zbiegłych przestępców oraz ordynację w sprawie wzajemnej pomocy prawnej;

C. mając na uwadze, że 9 lipca szefowa rządu Hongkongu Carrie Lam zadeklarowała, że znienawidzone przez większość przepisy są „martwe”; mając na uwadze, że nie oświadczyła ona jednak, że projekt ustawy zostanie wycofany;

D. mając na uwadze, że proponowany projekt ustawy mógłby ułatwić przekazywanie osób do Chin z powodów politycznych oraz skazywanie ich na łaskę systemu sądowniczego, w którym poważnie narusza się prawa człowieka; mając na uwadze, że na mocy proponowanych zmian sąd w Hongkongu byłby pozbawiony jednoznacznej, wyraźnej kompetencji i prawnego obowiązku badania kwestii praw człowieka w sprawach, którymi zajmują się sądy w Chinach kontynentalnych lub w innych krajach;

E. mając na uwadze, że wymiar sprawiedliwości Chin kontynentalnych jest zależny od rządu i Komunistycznej Partii Chin oraz że dochodzi w nim do arbitralnych zatrzymań, tortur i innych form brutalnego traktowania, poważnych naruszeń prawa do sprawiedliwego procesu, wymuszonych zaginięć i różnych rodzajów zatrzymań bez sądu i bez prawa kontaktu;

F. mając na uwadze, że wielu obywateli Hongkongu, od działaczy prodemokratycznych po przedsiębiorców, obawia się ekstradycji do Chin kontynentalnych;

G. mając na uwadze, że mieszkańcy Hongkongu wyszli na ulice w bezprecedensowej liczbie, korzystając z podstawowego prawa do gromadzenia się i do protestu; mając na uwadze, że 12 czerwca dziesiątki tysięcy demonstrantów zgromadziło się wokół budynku Rady Ustawodawczej i na sąsiednich ulicach, żeby wezwać rząd do wycofania się z proponowanych zmian w prawie ekstradycyjnym w Hongkongu;

H. mając na uwadze, że ponad 70 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, w tym Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Monitor, Rada Adwokacka Hongkongu oraz Stowarzyszenie Prawnicze Hongkongu, skierowało do szefowej rządu Hongkongu Carrie Lam zbiorowe pismo, w którym domagają się od rządu rezygnacji z projektu ustawy o ekstradycji, ponieważ stwarzałaby ona zagrożenie dla poszanowania praw człowieka;

I. mając na uwadze, że policja w Hongkongu wykorzystała brutalne akty przemocy popełniane przez nielicznych demonstrantów jako pretekst do użycia przeciwko pokojowo nastawionej większości zbędnej i nadmiernej siły, w tym gazu łzawiącego, pocisków gumowych, torebek gumowych i gazu pieprzowego, określiła całe wydarzenie mianem zamieszek i dokonała kilkudziesięciu aresztowań; mając na uwadze, że kilka osób zostało oskarżonych o zamieszki, co grozi karą 10 lat pozbawienia wolności;

J. mając na uwadze, że na przestrzeni lat w Hongkongu odbywały się masowe demonstracje na rzecz demokracji i pełnego wprowadzenia w życie ustawy zasadniczej, w tym protesty zorganizowane w 2014 r. przez tzw. ruch parasolkowy, demonstracje na rzecz wolności mediów, a także m.in. manifestacje sprzeciwu w związku z zaginięciem miejscowych księgarzy;

K. mając na uwadze, że pod koniec 2015 r. zaginęło czterech mieszkańców Hongkongu, w tym Gui Minhai, oraz jeden nierezydent związany z wydawnictwem Mighty Current i należącą do niego księgarnią; mając na uwadze, że wiele miesięcy później pojawiły się doniesienia, że są oni przetrzymywani w nieujawnionych miejscach w Chinach kontynentalnych; mając na uwadze, że jeden z księgarzy, którzy powrócili do Hongkongu, przeprowadził się na Tajwan z obawy przed ekstradycją;

L. mając na uwadze, że przepisy ustawy zasadniczej gwarantują ochronę praw człowieka i swobód jednostki; mając na uwadze, że art. 27 ustawy zasadniczej gwarantuje wolność słowa, prasy i publikacji, wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolność pochodów i demonstracji; mając na uwadze, że zgodnie z art. 45 i 68 ustawy zasadniczej szef rządu i wszyscy członkowie Rady Ustawodawczej powinni być ostatecznie wybierani w wyborach powszechnych;

M. mając na uwadze, że UE popiera zasadę „jeden kraj, dwa systemy” oraz wysoki stopień autonomii Hongkongu;

1. wzywa rząd SRA ChRL do wycofania ustawy (zmieniającej) z 2019 r. w sprawie zbiegłych przestępców i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych;

2. wzywa rząd SRA ChRL do natychmiastowego uwolnienia pokojowych demonstrantów i wszystkich osób przetrzymywanych za pokojowe egzekwowanie prawa do wolności wypowiedzi przed protestami lub w ich trakcie oraz do wycofania wszystkich stawianych im zarzutów;

3. apeluje o niezależne, bezstronne, skuteczne i szybkie dochodzenie w sprawie użycia siły wobec demonstrantów przez hongkońską policję;

4. podkreśla, że UE podziela wiele obaw wyrażonych przez obywateli Hongkongu odnośnie do proponowanych reform w dziedzinie ekstradycji, o czym poinformowała rząd SRA ChRL; podkreśla, że projekt ustawy ma daleko idące konsekwencje dla Hongkongu i jego obywateli, dla UE i cudzoziemców, a także dla zaufania przedsiębiorców do Hongkongu;

5. wzywa Hongkong do zagwarantowania pełnej zgodności przepisów z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie praw człowieka, w tym z postanowieniami Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) i Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;

6. uznaje, że w ostatnich tygodniach tak olbrzymia liczba mieszkańców – szacuje się, że 9 czerwca było to ponad milion osób, a w następnym tygodniu nawet 2 miliony – wyszła na ulice Hongkongu głównie po to, aby wziąć udział w pokojowych masowych demonstracjach, których przyczyną były obawy związane z projektem zmian w prawie ekstradycyjnym;

7. podkreśla, że ogólnie prawa obywateli Hongkongu są przestrzegane; wyraża jednak głębokie zaniepokojenie z powodu ciągłego pogarszania się sytuacji w zakresie praw obywatelskich, praw politycznych i wolności prasy; jest głęboko zaniepokojony niespotykaną dotąd presją wywieraną na dziennikarzy i ich rosnącą autocenzurą, szczególnie w przypadku relacjonowania newralgicznych kwestii dotyczących Chin kontynentalnych lub rządu SRA ChRL;

8. podkreśla, że ustawa zasadnicza gwarantuje wolność słowa, prasy i publikacji, wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolność pochodów i demonstracji; wzywa władze Hongkongu i Chin do zapewnienia – w odniesieniu do wszystkich obywateli – ochrony praw człowieka i swobód zapisanych w ustawie zasadniczej;

9. zdecydowanie potępia nieustanną i rosnącą ingerencję Chin w sprawy wewnętrzne Hongkongu, jak również niedawne stwierdzenie Chin, że wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie z 1984 r. jest dokumentem historycznym, a zatem już nie obowiązuje; podkreśla, że wspólna deklaracja zobowiązuje rząd chiński do utrzymania wysokiego stopnia autonomii oraz praw i swobód Hongkongu;

10. w związku z tym z głębokim niepokojem odnotowuje, że kandydatom opozycji, w tym Anges Chow i byłej członkini Rady Ustawodawczej Lau Siu-Lai, nie pozwolono kandydować w wyborach uzupełniających do Rady Ustawodawczej ze względu na ich przynależność polityczną lub poglądy;

11. wzywa UE, jej państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów kontroli wywozu, tak aby uniemożliwić Chinom, a w szczególności Hongkongowi, dostęp do technologii wykorzystywanych do naruszania praw podstawowych;

12. apeluje o systematyczne reformy na rzecz wprowadzenia wyborów bezpośrednich na stanowisko szefa rządu i do Rady Ustawodawczej, zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej, oraz o porozumienie w sprawie systemu wyborczego, który będzie w pełni demokratyczny, sprawiedliwy, otwarty i przejrzysty oraz da mieszkańcom SRA ChRL czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na wszystkie stanowiska kierownicze;

13. ponawia apel o natychmiastowe uwolnienie wydawcy Gui Minhaia, obywatela Szwecji;

14. podkreśla zaangażowanie UE w umacnianie demokracji, w tym państwa prawa, niezależności sądów, podstawowych wolności i praw, przejrzystości oraz wolności informacji i wypowiedzi w Hongkongu;

15. przypomina, jak ważne jest dalsze podnoszenie przez UE kwestii łamania praw człowieka w Chinach podczas każdego dialogu politycznego i dialogu na temat praw człowieka prowadzonego z władzami chińskimi, zgodnie z zobowiązaniem UE do zajmowania zdecydowanego, jednoznacznego i wspólnego stanowiska w stosunkach z Chinami; przypomina również, że w ramach toczącego się procesu reform i z powodu rosnącego globalnego zaangażowania Chiny podpisały szereg międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, przez co przyjęły międzynarodowe ramy w tym zakresie; wzywa zatem UE do dalszego dialogu z Chinami w celu zagwarantowania, że państwo to będzie spełniać swoje zobowiązania;

16. wzywa wiceprzewodniczącą komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ESDZ oraz państwa członkowskie do poruszania tych kwestii i prowadzenia dialogu z rządami SRA ChRL i Chin;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej oraz szefowi rządu i zgromadzeniu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności