Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0013/2019Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0013/2019

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Hongkongu

17.7.2019 - (2019/2732(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0013/2019 (Verts/ALE)
B9-0015/2019 (ECR)
B9-0017/2019 (S&D)
B9-0021/2019 (PPE)
B9-0023/2019 (Renew)

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Tonino Picula
v mene skupiny S&D
Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew
Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann, Gina Dowding
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko, Charlie Weimers
v mene skupiny ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2019/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0013/2019
Predkladané texty :
RC-B9-0013/2019
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Hongkongu

(2019/2732(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 12. júna 2019 o prebiehajúcich protestoch proti navrhovaným reformám vydávania v Hongkongu,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 1. júla 2019 o najnovšom vývoji v Hongkongu,

 so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti (ďalej len „OAO“) Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky o otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, tiež známe ako spoločné čínsko-britské vyhlásenie,

 so zreteľom na spoločnú správu Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Európskemu parlamentu a Rade z 8. mája 2018 s názvom Osobitná administratívna oblasť Hongkong: výročná správa za rok 2018,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ-Čína 9. apríla 2019,

 so zreteľom na dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 1995 a jeho 37. kolo, ktoré sa konalo 1. až 9. apríla 2019,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a PK/VP Európskemu parlamentu a Rade z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína – strategická vízia,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Organizácie Spojených národov (UPR), ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásady právneho štátu by v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojich vonkajších činnostiach a s jednoznačne vyjadreným záujmom Číny hlásiť sa k rovnakým hodnotám v rámci vlastnej rozvojovej a medzinárodnej spolupráce malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou;

B. keďže vláda Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong predložila návrh zákona č. 2019 o páchateľoch na úteku a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach s cieľom zmeniť nariadenie o páchateľoch na úteku (FOO) a nariadenie o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (MLAO);

C. keďže Carrie Lam, ktorá stojí na čele administratívy Hongkongu, 9. júla oznámila, že plošne odmietaná legislatíva je „mŕtva“; keďže k vyhláseniu stiahnutia návrhu nedošlo;

D. keďže tento návrh by mohol Číne uľahčiť vydávanie osôb z politických dôvodov a vystaviť ich súdnemu systému, ktorý závažným spôsobom porušuje ľudské práva; keďže podľa navrhovaných zmien by hongkonský súd nemal jasnú, výslovnú právomoc ani právnu povinnosť preskúmať dodržiavanie rôznych ľudských práv vo veciach, ktoré riešia súdy v kontinentálnej Číne alebo v iných krajinách;

E. keďže súdnictvo kontinentálnej Číny nie je nezávislé od vlády a Komunistickej strany Číny a sú preň typické svojvoľné zadržiavanie, mučenie a iné zlé zaobchádzanie, vážne porušenia práva na spravodlivé súdne konanie, nedobrovoľné zmiznutia a rôzne systémy zadržiavania v izolácii bez súdneho konania;

F. keďže mnohí občania Hongkongu, od prodemokratických aktivistov po podnikateľov, sa obávajú vydania do kontinentálnej Číny;

G. keďže obyvatelia Hongkongu vyšli do ulíc v bezprecedentnom počte a pokojne uplatňovali svoje základné právo zhromažďovať a protestovať; keďže 12. júna sa desaťtisíce demonštrantov zhromaždili v blízkosti budovy legislatívnej rady a v priľahlých uliciach a vyzývali vládu, aby stiahla navrhované zmeny hongkongského zákona o vydávaní;

H. keďže viac ako 70 mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv vrátane Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Monitor, hongkongskej advokátskej komory a právnej spoločnosti adresovalo kolektívny list guvernérke Lamovej, v ktorom žiadali, aby jej vláda stiahla zákon o vydávaní, pretože predstavuje hrozbu pre dodržiavanie ľudských práv;

I. keďže hongkonská polícia využila násilnosti niekoľkých demonštrantov ako zámienku na použitie zbytočnej a neprimeranej sily proti pokojnej väčšine vrátane slzného plynu a gumových projektilov a označila incident za vzburu, v dôsledku čoho zatkla niekoľko desiatok osôb; keďže niekoľko osôb bolo obvinených z buričstva, za ktoré hrozí desaťročný trest odňatia slobody;

J. keďže v priebehu rokov boli obyvatelia Hongkongu svedkami masových demonštrácií za demokraciu a dôsledné vykonávanie základného zákona, napr. protestov tzv. „dáždnikového hnutia“ v roku 2014, ako aj za slobodu médií a, okrem iných vecí, proti zmiznutiu hongkonských kníhkupcov;

K. keďže na konci roka 2015 zmizli štyria obyvatelia Hongkongu, medzi nimi aj Kuej Min-chaj, a jeden nerezident, ktorí boli spájaní s vydavateľstvom Mighty Current a jeho kníhkupectvom; keďže o niekoľko mesiacov neskôr sa objavili informácie o tom, že sú zadržiavaní v kontinentálnej Číne na neznámych miestach; keďže jeden z kníhkupcov, ktorý sa vrátil do Hongkongu, sa odvtedy presťahoval do Taiwanu zo strachu, že bude vydaný;

L. keďže v ustanoveniach základného zákona sa zaručuje ochrana ľudských práv a osobných slobôd; keďže v článku 27 základného zákona sa zaručuje sloboda prejavu, tlače a publikovania a združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie; keďže v článkoch 45 a 68 základného zákona sa stanovuje, že guvernér a všetci členovia legislatívnej rady by v konečnom dôsledku mali byť volení vo všeobecných voľbách;

M. keďže EÚ podporuje zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a vysoký stupeň autonómie Hongkongu;

1. vyzýva vládu OAO v Hongkongu, aby stiahla zákon o páchateľoch na úteku a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (novela) z roku 2019;

2. vyzýva vládu OAO v Hongkongu, aby okamžite prepustila a stiahla všetky obvinenia voči pokojným protestujúcim a všetkým osobám, ktoré boli zadržané za pokojné uplatňovanie slobody prejavu počas protestov alebo v období pred protestami;

3. požaduje nezávislé, nestranné, účinné a rýchle vyšetrenie použitia sily zo strany hongkonskej polície voči protestujúcim;

4. zdôrazňuje, že EÚ sa stotožňuje s mnohými obavami občanov Hongkongu, pokiaľ ide o navrhované reformy vydávania, a postúpila ich vláde OAO; zdôrazňuje, že návrh zákona má pre Hongkong a jeho obyvateľov, pre EÚ a cudzincov, ako aj z hľadiska dôvery podnikateľskej sféry v Hongkong ďalekosiahle dôsledky;

5. naliehavo vyzýva Hongkong, aby zabezpečil, že jeho právne predpisy budú aj naďalej plne v súlade so jeho medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane ustanovení Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

6. uznáva, že obyvatelia Hongkongu vyšli v posledných týždňoch do ulíc v mimoriadnych počtoch, pričom podľa odhadov to 9. júna bolo viac než milión ľudí a takmer dva milióny v nasledujúcom týždni, a to počas v prevažnej miere pokojných masových demonštrácií vyvolaných vážnymi obavami z navrhovaných zákonov o vydávaní;

7. zdôrazňuje, že práva občanov Hongkongu sa vo všeobecnosti v Hongkongu dodržiavajú, ale vyjadruje veľké znepokojenie nad neustálym zhoršovaním občianskych práv, politických práv a slobody tlače; je hlboko znepokojený bezprecedentným tlakom na novinárov a ich rastúcou autocenzúrou, najmä pokiaľ ide o informovanie o citlivých otázkach týkajúcich sa kontinentálnej Číny alebo vlády OAO;

8. zdôrazňuje, že v základnom zákone sa zaručuje sloboda prejavu, tlače a publikovania a združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie; vyzýva orgány v Hongkongu a Číne, aby zabezpečili ochranu ľudských práv a slobôd zakotvených v základnom zákone pre všetkých občanov;

9. dôrazne odsudzuje neustále a narastajúce zasahovanie Číny do vnútorných záležitostí Hongkongu, ako aj nedávne tvrdenie Číny, že spoločné čínsko-britské vyhlásenie z roku 1984 je historickým dokumentom, a preto už nie je platné; zdôrazňuje, že čínska vláda je viazaná spoločným vyhlásením, ktorým sa potvrdzuje vysoký stupeň samostatnosti Hongkongu a jeho práv a slobôd;

10. v tejto súvislosti s hlbokým znepokojením berie na vedomie, že opoziční kandidáti vrátane Anages Chow a bývalého zákonodarcu Lau Su-laja nemohli kandidovať do legislatívnej rady kvôli svojej politickej príslušnosti alebo názorom;

11. žiada EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pracovali na zavedení vhodných mechanizmov kontroly vývozu s cieľom zabrániť Číne, a najmä Hongkongu, v prístupe k technológiám používaným na porušovanie základných práv;

12. naliehavo vyzýva na systematickú reformu zameranú na uskutočnenie priamych volieb na funkciu guvernéra a do legislatívnej rady, ako je to zakotvené v základnom zákone, a požaduje dosiahnutie dohody o volebnom systéme, ktorý bude celkovo demokratický, spravodlivý, otvorený a transparentný a poskytne obyvateľom Hongkongu právo voliť kandidátov a kandidovať vo voľbách na všetky vedúce pozície;

13. opakuje svoju požiadavku na okamžité prepustenie vydavateľa kníh Kuej Min-chaja, švédskeho štátneho príslušníka;

14. zdôrazňuje odhodlanie EÚ zamerané na posilňovanie demokracie v Hongkongu vrátane zásady právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

15. pripomína, že je dôležité, aby EÚ pokračovala v nastoľovaní otázky porušovania ľudských práv v Číne v rámci každého politického dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi v súlade so záväzkom EÚ prezentovať silný, jasný a jednotný postoj vo svojom prístupe ku krajine; ďalej pripomína, že v rámci prebiehajúceho procesu reforiem a čoraz intenzívnejšej globálnej angažovanosti sa Čína rozhodla pre dodržiavanie medzinárodného rámca pre ľudské práva podpísaním širokej škály medzinárodných zmlúv o ľudských právach; žiada preto EÚ, aby sa pokračovala v dialógu s Čínou v záujme splnenia týchto záväzkov;

16. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, ESVČ a členské štáty, aby nastolili všetky tieto obavy a zabezpečili dialóg s vládami Hongkongu a Číny;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcemu správy a zhromaždeniu osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

 

 

 

Posledná úprava: 17. júla 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia