Postup : 2019/2733(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0014/2019

Předložené texty :

RC-B9-0014/2019

Rozpravy :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Hlasování :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0005

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0014/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0027/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0030/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 164kWORD 55k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0014/2019 (Verts/ALE)

B9-0027/2019 (S&D)

B9-0030/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situaci na hranici mezi USA a Mexikem</Titre>

<DocRef>(2019/2733(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na hranici mezi USA a Mexikem

(2019/2733(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie, který stanoví, že prvořadým hlediskem musí být vždy nejvlastnější zájem dítěte a že každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči,

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin,

 s ohledem na prohlášení členů Kongresu USA po návštěvě zajišťovacích zařízení v červenci 2019,

 s ohledem na Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na Protokol týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1967,

 s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se ochránců lidských práv,

 s ohledem na současné politické iniciativy vlády USA v oblasti migrace a azylu a na Protokoly ochrany migrantů (Migrant Protection Protocols, MPP),

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 8. července 2019,

 s ohledem na prohlášení úřadujícího ministra USA pro vnitřní bezpečnost ze dne 9. července 2019,

 s ohledem na zprávu ze dne 2. července 2019 o situaci v přijímacím zařízení Rio Grande Valley, kterou vypracovala kancelář generálního inspektora na ministerstvu pro vnitřní bezpečnost pro úřadujícího ministra pro vnitřní bezpečnost, 

 s ohledem na globální pakt o migraci přijatý Valným shromážděním OSN dne 19. prosince 2018,

 s ohledem na Deklaraci nezávislosti USA z roku 1776,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že USA a EU považují lidská práva za nezadatelné a základní právo všech lidských bytostí;

B. vzhledem k tomu, že krizová bezpečnostní situace a hluboká bída v posledních letech dohání rodiny, včetně mladistvých a dětí, k útěku z Mexika a tzv. severního trojúhelníku ve Střední Americe (El Salvador, Guatemala a Honduras) do USA, aby tam hledaly bezpečí, ochranu a hospodářskou stabilitu;

C. vzhledem k tomu, že USA jsou historicky zemí přistěhovalců a že v nich žije pestrá škála různých komunit;

D. vzhledem k tomu, že každý svrchovaný stát má právo rozhodovat o podmínkách vstupu a pobytu cizích státních příslušníků na svém území, avšak současně se musí řídit všemi příslušnými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv;

E. vzhledem k tomu, že USA v roce 2018 poskytly Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR) částku 1 589 776 543 USD, což z nich učinilo zdaleka největšího dárce Úřadu;

F. vzhledem k tomu, že USA přijaly přísná opatření vůči migrantům a žadatelům o azyl, kteří překročili jejich hranice ve snaze uplatnit své nezadatelné právo na šťastný život ve svobodě;

G. vzhledem k tomu, že na americké straně hranic USA a Mexika jsou zadržováni migranti a žadatelé o azyl, kterým se podařilo překročit hranice, a panuje tam krizová humanitární situace; vzhledem k tomu, že obzvláště znepokojivá a odsouzeníhodná je situace stovek dětí, které buď živoří na hranicích ve stanových městech, nebo jsou za mřížemi v detenčních zařízeních, jež nesplňují základní lidskoprávní standardy, neboť jsou přelidněná a chybí v nich adekvátní zdravotní a hygienická zařízení a řádná strava;

H. vzhledem k tomu, že kancelář generálního inspektora ve zprávě o situaci v přijímacím zařízení Rio Grande Valley, kterou vypracovala pro ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, poukázala na „naléhavé problémy detenčních zařízení, které vyžadují okamžitou pozornost a náležité kroky“ v důsledku „obrovského přeplnění jejich kapacit a dlouhodobého zadržování dětí bez doprovodu, rodin i jednotlivých dospělých osob cizí státní příslušnosti“, a proto vyzvala, aby byly „bezodkladně provedeny kroky k snížení nebezpečného přeplnění a ke zkrácení dlouhodobé internace dětí a dospělých v zařízení Rio Grande Valley“;

I. vzhledem k tomu, děti nelze zbavit svobody na základě jejich migračního statusu nebo statusu jejich rodičů s odkazem na nejlepší zájem dítěte a že tento krok překračuje nezbytné meze, a stává se tak zcela nepřiměřeným opatřením, které s sebou nese riziko krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení s migrujícími dětmi; vzhledem k tomu, že dospělí migranti a žadatelé o azyl by měli být zbavováni svobody pouze v krajním případě, a je-li takové opatření nezbytné, měli by být zadržování co nejkratší možnou dobu, měl by jim být zaručen řádný proces a podmínky v detenčních zařízeních by měly plně vyhovovat všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti lidských práv;

J. vzhledem k tomu, že podle údajů, které Úřad USA pro cla a ochranu hranic poskytl organizaci Amnesty International, bylo od roku 2017 do srpna 2018 po překročení hranic rozděleno asi 8 000 rodin; vzhledem k tomu, že tyto údaje nezahrnují mnoho dalších případů separace, např. oddělení dětí od jejich starších sourozenců, tet a strýců, prarodičů a dalších vzdálenějších příbuzných;

K. vzhledem k tomu, že v červnu 2018 nařídil federální soudce v San Diegu vládě USA tuto praxi ukončit; vzhledem k tomu, že podle údajů poskytnutých federálnímu soudci však Úřad USA pro cla a ochranu hranic pokračoval v nuceném rozdělování rodin, kdy od června 2018 bylo od rodin odloučeno nejméně 245 dětí, a že v mnoha případech nebyla pořízena jasná dokumentace, která by pomohla tyto děti vypátrat;

L. vzhledem k tomu, že v prosinci 2018 evidovalo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA 2 737 odloučených dětí a současně připustilo, že od roku 2017 tento osud zřejmě potkal tisíce dalších dětí, které vláda nebyla schopna identifikovat, protože nemá k dispozici efektivní systém sledování;

M. vzhledem k tomu, že rozdělování rodin a časově neomezené zadržování osob představují špatné zacházení; vzhledem k tomu, že děti, které žijí bez svých rodin v institucionální péči, se mohou velmi snadno stát obětmi citového, tělesného a psychického zneužívání, které může trvale poznamenat jejich další vývoj, vést ke zraněním a hlubokým traumatům a mít vážné negativní sociální důsledky;

N. vzhledem k tomu, že podle zpráv Americké unie pro občanské svobody a podle různých prohlášení mluvčích ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA a ministerstva USA pro vnitřní bezpečnost je známo minimálně šest případů dětí, které od loňska zemřely v imigrační vazbě, zatímco za předchozích téměř deset let podle informací žádné dítě zadržované Úřadem USA pro cla a ochranu hranic o život nepřišlo;

O. vzhledem k tomu, že podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zatím v roce 2019 zemřelo při pokusu o přechod hranice z Mexika do USA 197 osob, z toho minimálně 13 dětí; vzhledem k tomu, že počet úmrtí v posledních pěti letech neustále roste a že v letech 2014 a 2018 celkem zemřelo více než 1 900 osob;

P. vzhledem k tomu, že mexické orgány v posledních týdnech mnohem důrazněji prosazují migrační politiky, takže roste počet zadržených a deportovaných migrantů;

Q. vzhledem k tomu, že migranti, zejména ze Střední Ameriky, jsou v důsledku zoufalé situace dohnáni k cestě a překročení hranic s USA; vzhledem k tomu, že tlak na jižních a severních hranicích vede tisíce migrantů, z nichž většinu tvoří ženy a děti, k tomu, aby své životy vážně riskovaly;

R. vzhledem k tomu, že podle mexické vlády nyní Mexiko čelí krizi veřejného pořádku a bezpečnosti, kterou provázejí násilnosti; vzhledem k tomu, že v rámci amerického programu Protokoly ochrany migrantů (Migrant Protection Protocols, MPP) jsou žadatelé o azyl vraceni do Mexika, mj. do jeho dvou severních států Baja California a Chihuahua, které patří mezi mezi státy s nejvyšší mírou kriminality v zemi, a žijí v krajně nedůstojných podmínkách, ve kterých jim hrozí, že se stanou oběťmi závažné trestné činnosti, jako jsou únosy, sexuální útoky a násilí;

S. vzhledem k tomu, že masové vyhošťování žadatelů o azyl, protiprávní rozdělování rodin a svévolné a časově neomezené zadržování žadatelů o azyl v detenčních centrech bez vyhlídky na propuštění jsou krutými politikami a hrubým porušením azylových zákonů USA a mezinárodního práva;

T. vzhledem k tomu, že dne 27. června 2019 schválila americká Sněmovna reprezentantů finanční balíček ve výši 4,6 miliardy USD na řešení situace na hranici USA s Mexikem;

U. vzhledem k tomu, že pracovníci kanceláří OSN pro lidská práva v Mexiku a ve Střední Americe zdokumentovali četné případy porušování lidských práv a protiprávního zacházení s migranty a žadateli o azyl při tranzitu, včetně případů neúměrného použití síly, svévolného zbavení svobody, rozdělení rodin, odepření přístupu ke službám, navrácení a svévolného vyhoštění;

V. vzhledem k tomu, že Úmluvu OSN o právech dítěte podepsalo a ratifikovalo 195 států; vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou jediným členským státem OSN, který tuto úmluvu neratifikoval;

W. vzhledem k tomu, že partnerství EU a USA je založeno na silných politických, kulturních, ekonomických a historických vazbách a na sdílených hodnotách, jako je svoboda, demokracie, prosazování míru a stability, lidská práva a právní stát; vzhledem k tomu, že silné vztahy mezi EU a USA jsou zásadní pro budování demokratičtějšího, bezpečnějšího a lépe prosperujícího světa;

1. je hluboce znepokojen situací migrantů a žadatelů o azyl na hranicích mezi USA a Mexikem, zejména situací dětí migrantů;

2. vyjadřuje politování nad úmrtím mnoha lidí, kteří se vydali na cestu po trasách směřujících na hranice mezi USA a Mexikem; vyjadřuje nejhlubší solidaritu se všemi oběťmi a jejich rodinami;

3. je znepokojen úděsnými podmínkami, za jakých jsou migranti a žadatelé o azyl, zejména děti, drženi v amerických detenčních zařízeních pro přistěhovalce, v nichž chybí odpovídající zdravotní péče, řádná strava a adekvátní hygienické podmínky; hluboce lituje, že v posledních měsících došlo k úmrtí sedmi nezletilých migrantů, kteří byli ve vazební věznici amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost, a podporuje veškeré úsilí Kongresu USA a americké vlády o zajištění dohledu, řádného vyšetření, transparentnosti a zodpovědnosti, pokud jde o okolnosti těchto úmrtí;

4. zdůrazňuje, že opatření na ochranu hranic musí být v souladu s mezinárodními závazky USA v oblasti lidských práv a neměla by vycházet z úzce koncipovaných politik zaměřených na odhalení, zadržení a urychlené deportace nelegálních migrantů;

5. žádá, aby byla zaručena lidská práva, bezpečnost a přístup k azylovému řízení odpovídajícímu   lidskoprávním standardům, mj. tím, že bude dodržována zásada nenavracení a budou zajištěny důstojné podmínky přijímání migrantů;

6. odsuzuje používání metody rozdělování rodin, která může způsobovat systematickou traumatizaci dětí a jejich nejbližších rodinných příslušníků a je metodou, která se zdá být v rukou současné americké vlády nástrojem přistěhovalecké politiky, který má sloužit k odrazení lidí hledajících bezpečné útočiště;

7. zdůrazňuje, že rozdělování rodin a zadržování přistěhovalců v detenčních centrech nejsou nikdy v nejlepším zájmu dětí;

8. bere na vědomí memorandum americké kanceláře generálního inspektora a vyzývá USA, aby revidovaly všechny své současné migrační politiky a postupy, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv, včetně základního práva žádat o azyl, zásady nenavracení a práva na lidskou důstojnost;

9. vyzývá vládu USA, aby ukončila rozdělování rodin a s okamžitou platností vrátila všechny děti, které jsou stále odděleny od svých rodičů či poručníků, k jejich rodinám a znovu jim zajistila bezpečí známého prostředí jejich blízkých, a věnovala zvláštní pozornost potřebám těchto dětí;

10. vyzývá příslušné orgány v USA, aby okamžitě zajistily, aby měli všichni zadržovaní přístup k základním právům, jako je právo na vodu, stravu, zdravotní péči a střechu nad hlavou;

11. se vší naléhavostí žádá orgány v USA, aby nalezly nedetenční alternativy pro migranty a žadatele o azyl, jak děti, tak dospělé; žádá, aby byly děti, kterých se to týká, vráceny ke svým rodinám;

12. naléhavě vyzývá vládu USA, aby ratifikovala Úmluvu OSN o právech dítěte, kterou USA podepsaly v roce 1995, poté ji však nikdy formálně nepřijaly, takže jsou jedinou zemí na světě, která tento krok neučinila; naléhavě vyzývá vládu USA, aby ratifikovala třetí opční protokol k této úmluvě, který se týká postupu předkládání oznámení případů porušování úmluvy;

13. vyjadřuje vážné znepokojení nad posledními raziemi americké agentury pro přistěhovalectví a výběr cel (ICE), které postihují nehlášené migranty, zejména ze zemí Střední Ameriky, jejich rodiče a děti a mají za důsledek jejich kriminalizaci;

14. je přesvědčen, že reagovat na migrační toky represí a kriminalizací jen přiživuje xenofobii, nenávist a náchylnost k násilí;

15. je znepokojen nedávnými změnami v migračních politikách, které uplatňují mexické orgány, a vyzývá mexickou vládu, aby si při řešení problému migrace počínala v souladu s mezinárodními standardy a s mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

16. má za to, že armáda není tím pravým nástrojem k řešení problémů migrace; upozorňuje na to, že situaci na hranicích by měly mít na starost speciální policejní složky, které by byly náležitě vyškoleny a vycvičeny a měly by pokyn dodržovat lidská práva a brát ohled na důstojnost migrantů;

17. uvědomuje si, že migrace je globální výzvou, a vyzývá země původu a tranzitu a cílové země, aby společně pracovaly na řešení základních příčin migračních toků prostřednictvím komplexního přístupu; v tomto ohledu opakuje, že plně podporuje vypracování a uplatňování globálního paktu pro uprchlíky a globálního paktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci, které jsou významnou příležitostí ke zlepšení řízení migrace a k řešení výzev s ní spojených;

18. opakuje, že věří v otevřený a spravedlivý obchod, a vyjadřuje pevné přesvědčení, že ekonomický nátlak a hrozby represivními cly jsou kontraproduktivní a nejsou s to pomoci suverénním zemím nalézt konstruktivní a dlouhodobá řešení politických výzev, jako je migrace;

19. vzdává hold jednotlivcům a organizacím občanské společnosti, kteří se snažili zajistit, aby se migrantům dostalo těch nejzákladnějších práv, jako je právo na vodu, stravu, zdravotní péči, odpovídající přístřeší a další podobná pomoc, a to po obou stranách hranic a v celém regionu; opakuje svůj požadavek, aby humanitární pomoc nebyla kriminalizována, a znovu naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala v této věci pokyny, v souladu s usnesením ze dne 5. července 2018;

20. vítá prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva; přivítal by zjišťovací misi Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva nebo relevantních expertů OSN, která by prošetřila situaci v oblasti lidských práv na hranicích mezi USA a Mexikem;

21. zavazuje se, že bude důkladně sledovat rozvojovou pomoc EU tomuto regionu, aby byly zajištěny efektivní standardy rozvoje, protože to může pomoci řešit základní příčiny nucené migrace;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a jeho vládě, Kongresu USA a vládě a parlamentu Mexika.

 

Poslední aktualizace: 17. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí