Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0014/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0014/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen ved grænsen mellem USA og Mexico

17.7.2019 - (2019/2733(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0014/2019 (Verts/ALE)
B9‑0027/2019 (S&D)
B9‑0030/2019 (Renew)

Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
for S&D-Gruppen
Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
for Renew-Gruppen
Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2019/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0014/2019
Indgivne tekster :
RC-B9-0014/2019
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved grænsen mellem USA og Mexico

(2019/2733(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastsætter, at barnets tarv skal komme i første række, og at ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre,

 der henviser til FN's internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder,

 der henviser til erklæringer fremsat af medlemmer af den amerikanske kongres efter besøg i interneringscentre i juli 2019,

 der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen om flygtninges retsstilling fra 1967,

 der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til EU's retningslinjer fra 2008 vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til den nuværende amerikanske regerings politiske initiativer vedrørende migration og asyl og den såkaldte "Migrant Protection Protocol" (MPP),

 der henviser til erklæring af 8. juli 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

 der henviser til erklæring af 9. juli 2019 fra den fungerende chef for USA's Department of Homeland Security,

 der henviser til notat af 2. juli 2019 fra inspektionsmyndigheden (OIG) under USA's Department of Homeland Security til den fungerende chef for Department of Homeland Security om situationen i modtagelsescentret i Rio Grande Valley,

 der henviser til den globale aftale om migration, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 19. december 2018,

 der henviser til USA's uafhængighedserklæring fra 1776,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at både USA og EU betragter menneskerettighederne som en umistelig grundlæggende rettighed, der gælder for alle mennesker;

B. der henviser til, at en kompleks krise affødt af vold og rodfæstet fattigdom i de seneste år har drevet familier, herunder børn og unge, til at flygte fra Mexico og den nordlige trekant af stater i Mellemamerika — El Salvador, Guatemala og Honduras — og søge sikkerhed, beskyttelse og økonomisk stabilitet i USA;

C. der henviser til, at USA historisk set er et indvandringsland med mange forskellige befolkningsgrupper;

D. der henviser til, at enhver suveræn stat har ret til at træffe afgørelse om betingelserne for udlændinges indrejse og ophold, men samtidig skal overholde alle relevante internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

E. der henviser til, at USA i 2018 var langt den største donor til FN's flygtningeagentur (UNHCR) og bidrog med i alt 1 589 776 543 USD;

F. der henviser til, at USA har vedtaget strenge foranstaltninger, der berører migranter og asylansøgere, som krydser grænsen til landet for at virkeliggøre deres grundlæggende ret til liv, frihed og stræben efter lykke;

G. der henviser til, at der er en humanitær nødsituation ved grænsen mellem USA og Mexico, hvor migranter og asylansøgere frihedsberøves efter at være kommet ind i USA; der henviser til, at navnlig situationen for børn er alarmerende og uacceptabel, da flere hundrede af dem sygner hen i teltbyer på grænsen eller bag lås og slå i interneringscentre, som ikke lever op til minimumsstandarderne for menneskerettigheder, idet de er overfyldte og med utilstrækkelige sundheds- , forplejnings- og sanitetsforhold;

H. der henviser til, at inspektionsmyndigheden (OIG) under USA's Department of Homeland Security i et notat om situationen i modtagelsescentret i Rio Grande Valley fremhævede "presserende problemer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed og handling" på grund af "alvorlig overbelægning og langvarig frihedsberøvelse af uledsagede mindreårige, familier og enlige voksne, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed" og derfor opfordrede til, at der straks blev taget skridt til at "mindske den farlige overbelægning og langvarige frihedsberøvelse af børn og voksne i Rio Grande Valley";

I. der henviser til, at frihedsberøvelse af børn på grundlag af deres eller deres forældres migrationsstatus aldrig kan være i barnets tarv, går ud over og er groft ude af proportion med, hvad der er nødvendigt, og kan udgøre en grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling af migrantbørn; der henviser til, at enhver frihedsberøvelse af voksne migranter og asylansøgere bør være en sidste udvej, og, hvis det ikke kan undgås, bør være så kortvarig som muligt, være omfattet af behørige procesgarantier samt ske under forhold, der fuldt ud opfylder alle relevante internationale menneskerettighedsstandarder;

J. der henviser til, at ifølge oplysninger, som Amnesty International har fået af de amerikanske told- og grænsemyndigheder, blev ca. 8 000 familieenheder mellem 2017 og august 2018 adskilt efter at have krydset grænsen; der henviser til, at dette tal ikke omfatter mange andre tilfælde af adskillelse, f.eks. mellem børn og deres ældre søskende, tanter og onkler, bedsteforældre og andre fjernere slægtninge;

K. der henviser til, at en forbundsdommer i San Diego i juni 2018 beordrede administrationen til at standse adskillelsen; der henviser til, at de amerikanske told- og grænsemyndigheder i henhold til oplysninger, der er blevet fremlagt for forbundsdommeren, ikke desto mindre har fortsat adskillelserne, og at mindst 245 børn er blevet fjernet fra deres familie efter juni 2018, i mange tilfælde uden klar dokumentation, der kunne gøre det muligt at finde frem til børnenes opholdssted;

L. der henviser til, at det amerikanske Department of Health and Human Services i december 2018 havde identificeret 737 børn, der var blevet adskilt fra deres familie, og samtidig erkendte, at flere tusinde andre børn kunne være blevet adskilt siden 2017, uden at administrationen havde været i stand til at identificere dem på grund af manglen på et effektivt sporingssystem;

M. der henviser til, at familieadskillelse og tidsubegrænset frihedsberøvelse udgør mishandling; der henviser til, at børn, der bor i institutioner væk fra deres familier, er meget sårbare over for følelsesmæssigt, fysisk og psykisk misbrug, som kan føre til varige udviklingsproblemer, skader og dybe traumer samt alvorlige negative sociale konsekvenser;

N. der henviser til, at mindst seks børn ifølge rapporter fra American Civil Liberties Union og forskellige udtalelser fra talspersoner for Department of Health and Human Services og Department of Homeland Security med sikkerhed er afgået ved døden i immigrationsmyndighedernes varetægt siden sidste år, efter næsten ti år, hvor ingen børn angiveligt døde, mens de var i USA's told- og grænsemyndigheders varetægt;

O. der henviser til, at 197 mennesker ifølge Den Internationale Migrantorganisation (IOM) indtil nu i 2019 har mistet livet under forsøg på at krydse grænsen mellem Mexico og USA, heraf mindst 13 børn; der henviser til, at antallet af døde har været konstant stigende i løbet af de sidste 5 år, og at der har været over 1 900 dødsfald fra 2014 til 2018;

P. der henviser til, at de mexicanske myndigheder i de seneste uger i væsentlig grad har øget håndhævelsesindsatsen i migrationspolitikken, idet et stigende antal migranter er blevet tilbageholdt og deporteret;

Q. der henviser til, at migranter, navnlig fra Mellemamerika, befinder sig i en alvorlig situation, som tvinger dem til at rejse til og krydse grænsen til USA; der henviser til, at presset på de sydlige og nordlige grænser får tusindvis af migranter, hvoraf de fleste er kvinder og børn, til at bringe deres liv i alvorlig fare;

R. der henviser til, at Mexico ifølge landets regering i øjeblikket står over for en voldelig offentlig sikkerhedskrise; der henviser til, at asylansøgere i henhold til USA's såkaldte Migration Protection Protocols (MPP) sendes tilbage til Mexico, herunder til to nordlige delstater, der er blandt de mest voldelige i landet — Baja California og Chihuahua — og lever under ekstremt usikre forhold, hvor de risikerer at blive ofre for alvorlig kriminalitet, herunder kidnapning, seksuelle overgreb og vold;

S. der henviser til, at storstilet tilbagesendelse af asylansøgere, ulovlige familieadskillelser og vilkårlig og tidsubegrænset frihedsberøvelse af asylansøgere uden prøveløsladelse udgør en grusom politik og en åbenlys krænkelse af både amerikansk asyllovgivning og folkeretten;

T. der henviser til, at USA's Repræsentanternes Hus den 27. juni 2019 vedtog en pakke på 4,6 mia. USD til håndtering af situationen ved grænsen mellem USA og Mexico;

U. der henviser til, at afdelinger af FN's menneskerettighedskontorer i Mexico og Mellemamerika har dokumenteret talrige menneskerettighedskrænkelser og overgreb mod migranter og asylansøgere i transit, herunder overdreven magtanvendelse, vilkårlig frihedsberøvelse, familieadskillelse, nægtelse af adgang til tjenesteydelser, refoulement og vilkårlig udvisning;

V. der henviser til, at 195 parter har ratificeret FN-konventionen om barnets rettigheder; der henviser til, at USA er det eneste FN-medlem, der ikke har ratificeret denne konvention;

W. der henviser til, at partnerskabet mellem EU og USA historisk set er baseret på stærke politiske, kulturelle, økonomiske og historiske forbindelser og fælles værdier som frihed, demokrati, fremme af fred og stabilitet, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; der henviser til, at stærke forbindelser mellem EU og USA er afgørende for opbygningen af en mere demokratisk, sikker og velstående verden;

1. er dybt bekymret over den situation, migranter og asylansøgere befinder sig i ved grænsen mellem USA og Mexico, især situationen for migrantbørn;

2. beklager de mange dødsfald, der er sket blandt mennesker, der rejser på ruterne til den mexicansk-amerikanske grænse; giver udtryk for sin dybe solidaritet med ofrene og deres familier;

3. er bekymret over de forfærdelige forhold, som migranter og asylansøgere, navnlig børn, har i de amerikanske interneringscentre for migranter, som savner tilstrækkelige sundheds-, forplejnings- og sanitetsforhold; beklager dybt, at syv mindreårige migranter i de seneste måneder har mistet livet, mens de var i USA's Department of Homeland Security's varetægt, og støtter den amerikanske kongres' og regerings bestræbelser på at efterforske og skabe overblik og klarhed omkring omstændighederne ved og ansvaret for disse dødsfald;

4. understreger, at grænseforvaltningsforanstaltninger skal overholde USA's internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet og ikke bør være baseret på snævre politiske hensyn med det formål at afsløre, tilbageholde og hurtigt deportere irregulære migranter;

5. opfordrer til at sikre menneskerettighederne, sikkerheden og adgangen til asylprocedurer, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne, herunder ved at overholde princippet om non-refoulement og sikre værdige modtagelsesforhold;

6. beklager brugen af familieadskillelse, som kan føre til en systematisk traumatisering af børn og deres nærmeste familie, og som den nuværende amerikanske regering synes at bruge som et indvandringspolitisk redskab med det formål at afskrække personer, der søger sikkerhed;

7. understreger, at familieadskillelse og frihedsberøvelse i forbindelse med indvandring aldrig er i barnets tarv;

8. noterer sig notatet fra OIG og lignende rapporter og opfordrer USA til at revidere alle nuværende migrationspolitikker og -praksisser, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder den grundlæggende ret til at søge asyl, princippet om non-refoulement og retten til menneskelig værdighed;

9. opfordrer den amerikanske regering til at sætte en stopper for adskillelsen af familier og til som et hasteanliggende at genforene alle de børn, der stadig er adskilt fra deres forældre eller værger, med deres familier for at sikre deres rehabilitering og i den forbindelse lægge særlig vægt på de berørte børns behov;

10. opfordrer de relevante myndigheder i USA til straks at sikre, at alle frihedsberøvede har adgang til grundlæggende rettigheder, såsom retten til vand, mad, lægehjælp og husly;

11. opfordrer myndighederne i USA til hurtigst muligt at finde alternativer for migranter og asylansøgere, der ikke indebærer frihedsberøvelse, både for børn og voksne; kræver, at de pågældende børn sendes tilbage til deres familier;

12. opfordrer indtrængende den amerikanske regering til at ratificere FN's konvention om barnets rettigheder, der blev undertegnet af USA i 1995, men som aldrig efterfølgende blev vedtaget, hvilket gør USA til det eneste land i verden, der ikke har vedtaget konventionen; opfordrer indtrængende den amerikanske regering til at ratificere den tredje valgfri protokol til konventionen om en procedure for henvendelser;

13. udtrykker alvorlig bekymring over de seneste razziaer gennemført af USA's Immigration and Customs Enforcement (ICE)-agentur, som har ramt papirløse indvandrere, primært fra Mellemamerika, deres forældre og deres børn, og som fører til, at de kriminaliseres;

14. mener, at man ved at reagere på migrationsstrømme med undertrykkelse eller kriminalisering fremmer fremmedhad, had og vold;

15. er bekymret over de seneste migrationspolitiske ændringer, som de mexicanske myndigheder har foretaget, og opfordrer den mexicanske regering til at overholde de internationale standarder og menneskerettighedsbestemmelser i forbindelse med migration;

16. anser ikke hæren for at være det rette instrument til at håndtere migrationsspørgsmål; påpeger, at situationen ved grænsen bør håndteres af et specialiseret politi, der er blevet behørigt uddannet og instrueret i at respektere menneskerettighederne og migranters værdighed;

17. anerkender, at migration er en global udfordring, og opfordrer oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene til at samarbejde om at tackle de grundlæggende årsager til disse migrationsstrømme gennem en holistisk tilgang; gentager i denne forbindelse sin fulde støtte til udviklingen og gennemførelsen af den globale aftale om flygtninge og den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, som giver en væsentlig mulighed for at forbedre forvaltningen af migration og imødegå de dermed forbundne udfordringer;

18. fastholder sin støtte til åben og fair handel og giver udtryk for sin faste overbevisning om, at økonomisk tvang og trusler om straftold virker mod hensigten og ikke kan hjælpe suveræne stater med at finde konstruktive og bæredygtige løsninger på politiske udfordringer såsom migration;

19. udtrykker sin hyldest af de enkeltpersoner og civilsamfundsorganisationer, der har sikret migranter de mest grundlæggende rettigheder, såsom rettigheder til vand, fødevarer, sundhed, passende husly og anden sådan bistand på begge sider af grænsen og i hele regionen; gentager sin opfordring til, at humanitær bistand ikke kriminaliseres, og opfordrer endnu en gang indtrængende Kommissionen til at vedtage retningslinjer herom i overensstemmelse med sin beslutning af 5. juli 2018;

20. hilser erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder velkommen; opfordrer FN's højkommissæriat for menneskerettigheder (OHCHR) eller de relevante FN-eksperter til at foretage en undersøgelsesrejse med henblik på at undersøge menneskerettighedssituationen ved grænsen mellem USA og Mexico;

21. forpligter sig til nøje at overvåge EU's udviklingsbistand til regionen for at sikre effektive udviklingsstandarder, da dette kan bidrage til at tackle de grundlæggende årsager til tvungen migration;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, USA's præsident Donald Trump og hans regering, USA's kongres samt Mexicos regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 17. juli 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik