Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0014/2019Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0014/2019

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na granicy USA–Meksyk

17.7.2019 - (2019/2733(RSP))

złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9-0014/2019 (Verts/ALE)
B9-0027/2019 (S&D)
B9-0030/2019 (Renew Europe)

Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
w imieniu grupy S&D
Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
w imieniu grupy Renew Europe
Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE


Procedura : 2019/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0014/2019
Teksty złożone :
RC-B9-0014/2019
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na granicy USA–Meksyk

(2019/2733(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że dobro dziecka musi być traktowane priorytetowo oraz że każde dziecko ma prawo do utrzymywania osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców,

 uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin,

 uwzględniając oświadczenia członków Kongresu Stanów Zjednoczonych wydane po wizycie w ośrodkach detencyjnych w lipcu 2019 r.,

 uwzględniając Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców z 1967 r.,

 uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

 uwzględniając inicjatywy polityczne obecnej administracji USA w zakresie migracji i azylu oraz protokoły ochrony migrantów (Migrant Protection Protocols – MPP),

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z 8 lipca 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego USA z 9 lipca 2019 r.,

 uwzględniając memorandum Biura Inspektora Generalnego Stanów Zjednoczonych (Office of Inspector General – OIG) dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dla p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych z 2 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji w ośrodku recepcyjnym „Rio Grande Valley”,

 uwzględniając globalne porozumienie w sprawie migracji przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 2018 r.,

 uwzględniając Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 r.,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i UE uznają prawa człowieka za niezbywalne i podstawowe prawo właściwe wszystkim ludziom;

B. mając na uwadze, że w ostatnich latach kryzys połączony z występowaniem przemocy i głęboko zakorzenionego ubóstwa skłania rodziny, w tym młodzież i dzieci, do ucieczki z Meksyku i północnego trójkąta Ameryki Środkowej (Salwador, Gwatemala i Honduras) oraz do poszukiwania bezpieczeństwa, ochrony i stabilności ekonomicznej w USA;

C. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone są tradycyjnie krajem imigracji, w którym spotykają się różne społeczności;

D. mając na uwadze, że każde suwerenne państwo ma prawo decydować o warunkach wjazdu i pobytu cudzoziemców, ale jednocześnie musi przestrzegać wszystkich stosownych międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka;

E. mając na uwadze, że w 2018 r. Stany Zjednoczone były zdecydowanie największym darczyńcą pomocy na rzecz Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), przekazując łącznie 1 589 776 543 USD;

F. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone przyjęły rygorystyczne środki dotyczące migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy przekraczają granicę w poszukiwaniu niezbywalnego prawa do życia, wolności i szczęścia;

G. mając na uwadze, że na granicy USA–Meksyk dochodzi do sytuacji nadzwyczajnej pod względem humanitarnym, ponieważ migranci i osoby ubiegające się o azyl są zatrzymywani po stronie amerykańskiej po przekroczeniu granicy; mając na uwadze, że sytuacja, w której znajdują się dzieci, jest szczególnie alarmująca i godna potępienia, ponieważ setki z nich są przetrzymywane w namiotowych miastach na granicy lub są więzione w ośrodkach detencyjnych, które nie spełniają minimalnych standardów humanitarnych, z uwagi na przeludnienie, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej, przyzwoitego wyżywienia i właściwych warunków sanitarnych;

H. mając na uwadze, że w memorandum w sprawie sytuacji w ośrodku recepcyjnym „Rio Grande Valley”, przygotowanym przez Biuro Inspektora Generalnego USA dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwrócono uwagę na „pilne kwestie wymagające natychmiastowej uwagi i reakcji” ze względu na „duże przeludnienie i długotrwałe przetrzymywanie pozbawionych opieki cudzoziemskich dzieci, rodzin i samotnych dorosłych, którzy wymagają natychmiastowej opieki”, i w związku z tym wezwano do podjęcia „natychmiastowych kroków w celu zmniejszenia stanowiącego zagrożenie przeludnienia i poprawy warunków długotrwałego przetrzymywania dzieci i dorosłych w «Rio Grande Valley»”;

I. mając na uwadze, że pozbawianie dzieci wolności z powodu ich własnego lub ich rodziców statusu imigracyjnego nigdy nie leży w najlepszym interesie dziecka, wykracza poza wymóg konieczności, staje się rażąco niewspółmiernym postępowaniem i może stanowić okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie migrujących dzieci; mając na uwadze, że każde pozbawienie wolności dorosłych migrantów lub osób ubiegających się o azyl powinno być środkiem ostatecznym, a jeżeli musi nastąpić, powinno trwać jak najkrócej, z zachowaniem należytych procedur i w warunkach, które są w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka;

J. mając na uwadze, że według danych ujawnionych Amnesty International przez amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic, w okresie od 2017 r. do sierpnia 2018 r. po przekroczeniu granicy rozdzielono około 8 tys. rodzin; mając na uwadze, że dane te pomijają wiele innych przypadków separacji, takich jak te między dziećmi a ich starszym rodzeństwem, ciotkami i wujkami, dziadkami i innymi niebezpośrednimi członkami rodziny;

K. mając na uwadze, że sędzia federalny z San Diego nakazał administracji USA zaprzestanie separacji w czerwcu 2018 r.; mając jednak na uwadze, że według danych przekazanych sędziemu federalnemu amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic nadal egzekwował separacje, i co najmniej 245 dzieci zostało odseparowanych od rodzin od czerwca 2018 r., a w wielu przypadkach brak jest właściwej dokumentacji pozwalającej na ustalenie miejsca pobytu dzieci;

L. mając na uwadze, że do grudnia 2018 r. Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych zidentyfikował 2 737 odseparowanych dzieci, przyznając przy okazji, że tysiące dzieci mogły zostać odseparowane od 2017 r., przy czym administracja nie jest w stanie ich zidentyfikować ze względu na brak skutecznego systemu śledzenia;

M. mając na uwadze, że rozdzielanie rodzin i bezterminowe przetrzymywanie stanowi przykład złego traktowania; mając na uwadze, że dzieci mieszkające w placówkach z dala od rodziny są szczególnie narażone na znęcanie psychiczne i fizyczne, co może prowadzić do trwałych problemów rozwojowych, obrażeń i głębokich urazów, a także powodować poważne negatywne skutki społeczne;

N. mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich oraz różnymi oświadczeniami rzeczników Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiadomo, że co najmniej sześcioro dzieci zmarło w areszcie imigracyjnym od zeszłego roku, co zdarza się po raz pierwszy od prawie dekady w przypadku dzieci zatrzymywanych przez amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic;

O. mając na uwadze, że według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w 2019 r. zginęło jak dotąd 197 osób próbujących przedostać się do USA z Meksyku, w tym co najmniej 13 dzieci; mając na uwadze, że liczba zgonów stale rośnie w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym w latach 2014–2018 odnotowano łącznie ponad 1 900 przypadków śmiertelnych;

P. mając na uwadze, że w ostatnich tygodniach władze Meksyku zintensyfikowały wysiłki w zakresie egzekwowania prawa w polityce migracyjnej, co doprowadziło do zwiększenia liczby migrantów zatrzymanych i deportowanych;

Q. mając na uwadze, że wobec swojej tragicznej sytuacji migranci, głównie z Ameryki Środkowej, nie mają innego wyboru niż podróżować do USA i przekraczać granicę; mając na uwadze, że presja na granicy południowej i północnej prowadzi do sytuacji, w której tysiące migrantów, w większości kobiety i dzieci, naraża życie;

R. mając na uwadze, że Meksyk, w opinii jego własnego rządu, przechodzi obecnie ostry kryzys bezpieczeństwa publicznego; mając na uwadze, że na podstawie amerykańskich protokołów ochrony migrantów osoby ubiegające się o azyl są odsyłane do Meksyku, w tym do dwóch najbardziej niebezpiecznych stanów położonych na północy kraju – Kalifornia Dolna i Chihuahua – gdzie mieszkają w wyjątkowo trudnych warunkach, w których mogą paść ofiarą poważnych przestępstw, w tym uprowadzeń, napaści na tle seksualnym i przemocy;

S. mając na uwadze, że masowe odsyłanie osób ubiegających się o azyl, nielegalne rozdzielanie rodzin oraz arbitralne i nieograniczone przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl bez możliwości zwolnienia stanowi okrutną politykę i rażące naruszenie zarówno amerykańskiego prawa azylowego, jak i prawa międzynarodowego;

T. mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Izba Reprezentantów USA przyjęła pakiet na kwotę 4,6 mld USD, aby zaradzić sytuacji na granicy USA z Meksykiem;

U. mając na uwadze, że oddziały biur ONZ ds. praw człowieka w Meksyku i Ameryce Środkowej udokumentowały liczne przypadki łamania praw człowieka i nadużyć wobec migrantów i osób ubiegających się o azyl podczas tranzytu, w tym nadmierne użycie siły, arbitralne pozbawienie wolności, rozdzielanie rodzin, odmowę dostępu do usług, zawracanie na granicy i arbitralne wydalenia;

V. mając na uwadze, że Konwencję ONZ o prawach dziecka podpisało i ratyfikowało 195 stron; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem członkowskim ONZ, które nie ratyfikowało tej konwencji;

W. mając na uwadze, że partnerstwo UE–USA opiera się tradycyjnie na silnych więzach politycznych, kulturowych, gospodarczych i historycznych oraz na wspólnych wartościach, takich jak wolność, demokracja, wspieranie pokoju i stabilności, prawa człowieka i praworządność; mając na uwadze, że bliskie stosunki UE–USA mają zasadnicze znaczenie dla budowania bardziej demokratycznego, bezpiecznego i dostatniego świata;

1. jest głęboko zaniepokojony sytuacją migrantów i osób ubiegających się o azyl na granicy USA–Meksyk, zwłaszcza migrujących dzieci;

2. ubolewa nad licznymi ofiarami śmiertelnymi wśród osób podróżujących szlakami w kierunku granicy USA–Meksyk; wyraża najgłębszą solidarność ze wszystkimi ofiarami i ich rodzinami;

3. jest zaniepokojony katastrofalnymi warunkami, w jakich migranci i osoby ubiegające się o azyl, a zwłaszcza dzieci, są przetrzymywani w ośrodkach detencyjnych w Stanach Zjednoczonych, w których brakuje dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, przyzwoitego wyżywienia i właściwych warunków sanitarnych; wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci w ostatnich miesiącach siedmiu nieletnich migrantów, którzy przebywali pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, i popiera wszelkie wysiłki Kongresu i administracji Stanów Zjednoczonych na rzecz nadzoru, zbadania, przejrzystości i odpowiedzialności w związku z okolicznościami tych zgonów;

4. podkreśla, że środki zarządzania granicami muszą być zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami USA w zakresie praw człowieka i nie powinny opierać się na krótkowzrocznej polityce, której celem jest wykrywanie, zatrzymywanie i szybkie wydalanie nielegalnych imigrantów;

5. wzywa do zagwarantowania praw człowieka, bezpieczeństwa i dostępu do zgodnych z prawami człowieka procedur azylowych, w tym poprzez przestrzeganie zasady non-refoulement i zapewnienie godnych warunków przyjmowania;

6. ubolewa nad rozdzielaniem rodzin, które może powodować systematyczne traumatyzowanie dzieci i ich najbliższych rodzin i jest metodą, która – jak się wydaje – stanowi dla obecnej administracji USA narzędzie polityki imigracyjnej mające na celu zniechęcenie osób poszukujących bezpieczeństwa;

7. podkreśla, że rozdzielanie rodzin i zatrzymywanie imigrantów nigdy nie leży w najlepszym interesie dziecka;

8. odnotowuje memorandum OIG i podobne sprawozdania oraz wzywa USA do przeglądu wszystkich obecnych polityk w dziedzinie migracji i praktyk, które naruszają międzynarodowe prawo w zakresie praw człowieka, w tym podstawowe prawo do ubiegania się o azyl, zasadę non-refoulement oraz prawo do godności ludzkiej;

9. wzywa rząd USA, aby położył kres rozdzielaniu rodzin i pilnie doprowadził do połączenia z rodzinami wszystkich dzieci, które są nadal odseparowane od rodziców lub opiekunów, w celu zapewnienia ich ponownej adaptacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb takich dzieci;

10. wzywa właściwe organy USA do natychmiastowego zapewnienia wszystkim zatrzymanym dostępu do podstawowych praw, takich jak prawo do wody, żywności, zdrowia i schronienia;

11. wzywa władze USA, aby w trybie pilnym znalazły dla migrantów i osób ubiegających się o azyl – zarówno dzieci, jak i dorosłych – rozwiązania niepolegające na pozbawieniu wolności; żąda, by dzieci, których to dotyczy, wróciły do swoich rodzin;

12. wzywa rząd USA do ratyfikowania Konwencji ONZ o prawach dziecka, która została podpisana przez USA w 1995 r., ale nigdy później nie została przyjęta, co oznacza, że USA jest jedynym krajem na świecie, który jej nie przyjął; wzywa rząd USA do ratyfikowania trzeciego protokołu fakultatywnego do Konwencji, dotyczącego procedury komunikacji w przypadku skarg;

13. wyraża poważne zaniepokojenie ostatnimi operacjami Służb Imigracyjnych i Celnych USA (ICE) przeciwko migrantom nieposiadającym dokumentów, głównie z Ameryki Środkowej, ich rodzicom i dzieciom, czego skutkiem jest kryminalizacja tych osób;

14. uważa, że reagowanie na przepływy migracyjne represjami lub kryminalizacją sprzyja ksenofobii, nienawiści i przemocy;

15. jest zaniepokojony ostatnimi zmianami w polityce migracyjnej przyjętymi przez władze Meksyku i wzywa rząd meksykański do przestrzegania międzynarodowych standardów i praw człowieka przy zajmowaniu się kwestią migracji;

16. uważa, że wojsko nie jest właściwym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z migracją; zwraca uwagę, że sytuacją na granicy powinny się zająć wyspecjalizowane siły policyjne, które byłyby odpowiednio przeszkolone i poinstruowane, by szanować prawa człowieka i godność migrantów;

17. uznaje, że migracja stanowi globalne wyzwanie, i wzywa kraje pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia do współpracy w celu zajęcia się podstawowymi przyczynami przepływów migracyjnych w ramach kompleksowego podejścia; w tym kontekście ponownie wyraża pełne poparcie dla opracowania i wdrożenia globalnego porozumienia w sprawie uchodźców oraz globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, które będą stanowić istotną okazję do poprawy zarządzania migracją i sprostania wyzwaniom z nią związanym;

18. podtrzymuje swoją wiarę w otwarty i sprawiedliwy handel i wyraża zdecydowane przekonanie, że przymus ekonomiczny i groźba wprowadzenia ceł retorsyjnych przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych i prawdopodobnie nie pomogą suwerennym krajom w znalezieniu konstruktywnych i trwałych rozwiązań dla wyzwań politycznych takich jak migracja;

19. wyraża uznanie dla indywidualnych osób i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dopilnowują, by migranci korzystali z najbardziej podstawowych praw, takich jak prawo do wody, żywności, zdrowia, odpowiedniego schronienia i innej tego rodzaju pomocy, po obu stronach granicy i w całym regionie; ponawia apel o nieuznawanie pomocy humanitarnej za przestępstwo i ponownie wzywa Komisję do przyjęcia wytycznych w tej sprawie, zgodnie z rezolucją z dnia 5 lipca 2018 r.;

20. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka; przyjąłby z zadowoleniem misję informacyjną Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) lub odpowiednich ekspertów ONZ w celu zbadania sytuacji w zakresie praw człowieka na granicy USA i Meksyku;

21. zobowiązuje się do ścisłego monitorowania pomocy rozwojowej UE dla regionu w celu zapewnienia skutecznych standardów rozwoju, ponieważ może to pomóc w zwalczaniu podstawowych przyczyn wymuszonej migracji;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej / wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i jego administracji, Kongresowi Stanów Zjednoczonych oraz rządowi i parlamentowi Meksyku.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności