Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0014/2019Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0014/2019

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii na hraniciach medzi USA a Mexikom

17.7.2019 - (2019/2733(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0014/2019 (Verts/ALE)
B9‑0027/2019 (S&D)
B9‑0030/2019 (Renew)

Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
v mene skupiny S&D
Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew
Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2019/2733(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0014/2019
Predkladané texty :
RC-B9-0014/2019
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na hraniciach medzi USA a Mexikom

(2019/2733(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa stanovuje, že v prvom rade treba brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa a že každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobného vzťahu a priameho styku s obidvoma svojimi rodičmi,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín,

 so zreteľom na vyhlásenia členov Kongresu USA po návšteve zariadení určených na zaistenie v júli 2019,

 so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov (dohovor z roku 1951) a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2008,

 so zreteľom na súčasné politické iniciatívy vlády USA týkajúce sa migrácie a azylu a na protokoly na ochranu migrantov (MPP),

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 8. júla 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie úradujúceho ministra USA pre vnútornú bezpečnosť z 9. júla 2019,

 so zreteľom na memorandum Úradu generálneho inšpektora USA pre ministerstvo vnútornej bezpečnosti pre úradujúceho ministra USA pre vnútornú bezpečnosť o situácii v záchytnom centre v Rio Grande Valley z 2. júla 2019,

 so zreteľom na globálny pakt o migrácii prijatý Valným zhromaždením OSN 19. decembra 2018,

 so zreteľom na Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov z roku 1776,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A. keďže USA a EÚ považujú ľudské práva za neodňateľné a základné právo všetkých ľudských bytostí;

B. keďže zložitá kríza násilia a zakorenenej chudoby viedla v uplynulých rokoch k tomu, že celé rodiny vrátane mladých ľudí a detí utekajú z Mexika a tzv. Severného trojuholníka Strednej Ameriky, t. j. zo Salvádoru, z Guatemaly a Hondurasu, aby v USA hľadali bezpečie, ochranu a hospodársku stabilitu;

C. keďže USA sú z historického hľadiska prisťahovaleckou krajinou, v ktorej žijú rôzne spoločenstvá;

D. keďže každý zvrchovaný štát má výsadnú právomoc rozhodovať o podmienkach vstupu a pobytu cudzincov, ale zároveň musí dodržiavať všetky príslušné medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv;

E. keďže USA boli v roku 2018 zďaleka najväčším darcom vo vzťahu k Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), keďže prispeli celkovou sumou vo výške 1 589 776 543 USD;

F. keďže USA prijali prísne opatrenia, ktoré majú dosah na migrantov a žiadateľov o azyl prekračujúcich hranice do krajiny v snahe o uplatnenie svojho neodňateľného práva na život, slobodu a šťastie;

G. keďže na hraniciach medzi USA a Mexikom vládne núdzová humanitárna situácia, v rámci ktorej sú migranti a žiadatelia o azyl po prekročení hraníc zadržiavaní na americkej strane; keďže obzvlášť znepokojivá a odsúdeniahodná je situácia detí vzhľadom na to, že stovky z nich živoria v hraničných stanových mestečkách alebo sú uzamknuté za mrežami v zariadeniach určených na zaistenie, ktoré nespĺňajú minimálne normy v oblasti ľudských práv, pretože sú preplnené a neposkytujú dostatočné zdravotnícke vybavenie, primeranú stravu ani hygienické zariadenia;

H. keďže úrad generálneho inšpektora USA (OIG) v memorande o situácii v záchytnom centre v Rio Grande Valley pre ministerstvo vnútornej bezpečnosti upozornil na „naliehavé problémy, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť a prijatie náležitých opatrení“ z dôvodu „závažného preľudnenia a dlhotrvajúceho zaistenia maloletých cudzincov bez sprievodu, rodín a osamelých dospelých osôb, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť“, a preto vyzval, aby sa urýchlene podnikli „kroky na zmiernenie nebezpečnej preplnenosti a dlhotrvajúceho zaistenia detí a dospelých v Rio Grande Valley“;

I. keďže pozbavenie detí ich slobody na základe migračného statusu ich rodičov nie je nikdy v záujme dieťaťa, presahuje rámec požiadavky nevyhnutnosti, je hrubo neprimeraným opatrením a môže predstavovať kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie s migrujúcimi deťmi; keďže každé pozbavenie slobody postihujúce dospelých migrantov a žiadateľov o azyl by malo byť len krajným opatrením a v prípade, že k nemu dôjde, by malo trvať čo najkratšie, pričom by malo zahŕňať záruky riadneho procesu a podmienky, ktoré v plnej miere spĺňajú všetky príslušné medzinárodné normy v oblasti ľudských práv;

J. keďže podľa údajov, ktoré poskytol americký Úrad pre clá a ochranu hraníc organizácii Amnesty International, došlo v období od roku 2017 do augusta 2018 k rozdeleniu približne 8 000 rodín po prekročení hraníc; keďže tieto odhady nezahŕňajú mnohé ďalšie prípady rozdelenia, napríklad odlúčenie detí od ich starších súrodencov, tiet a strýkov, starých rodičov a ďalších rodinných príslušníkov;

K. keďže federálny sudca v San Diegu nariadil v júni 2018 vláde USA rozdeľovanie zastaviť; keďže podľa údajov, ktoré boli poskytnuté federálnemu sudcovi, americký Úrad pre clá a ochranu hraníc v rozdeľovaní i napriek tomu pokračuje, pričom od júna 2018 bolo od rodín odlúčených minimálne 245 detí, v mnohých prípadoch bez jasnej dokumentácie, ktorá by pomohla sledovať miesto pobytu týchto detí;

L. keďže do decembra 2018 identifikovalo americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb 2 737 odlúčených detí, pričom priznalo, že od roku 2017 ich mohlo byť o niekoľko tisíc viac, a to bez toho, aby ich vláda mohla identifikovať z dôvodu chýbajúceho účinného systému sledovania;

M. keďže akt rozdelenia rodiny a časovo neobmedzené zaistenie predstavujú zlé zaobchádzanie; keďže deti, ktoré žijú v zariadeniach vzdialených od ich rodín sú mimoriadne zraniteľné voči emocionálnemu, fyzickému a psychologickému zneužívaniu, čo môže viesť k trvalým vývojovým problémom, zraneniam a hlbokej traume a môže to mať vážne negatívne sociálne dôsledky;

N. keďže podľa správ Americkej únie pre občianske slobody a rôznych vyhlásení hovorcov amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb a ministerstva vnútornej bezpečnosti zomrelo od minulého roka počas zaistenia imigračnými úradmi najmenej šesť detí po takmer desiatich rokoch, počas ktorých nezomrelo podľa dostupných informácií počas zaistenia americkým Úradom pre clá a ochranu hraníc žiadne dieťa;

O. keďže podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo v roku 2019 doposiaľ 197 osôb, ktoré sa pokúsili o prechod z Mexika do USA, vrátane najmenej 13 detí; keďže za posledných 5 rokov počet úmrtí neustále narastá, pričom v období 2014 – 2018 dosiahol celkový počet viac než 1 900 úmrtí;

P. keďže v uplynulých týždňoch mexické orgány výrazne zintenzívnili úsilie o presadzovanie migračných politík, čo viedlo k zvýšeniu počtu zaistených a vyhostených migrantov;

Q. keďže migranti, najmä zo Strednej Ameriky, ktorí sú v zúfalej situácii, sú donútení k ceste do USA a prekročeniu hranice s USA; keďže tlak na južné a severné hranice vedie tisíce migrantov, z ktorých väčšina sú ženy a deti, k tomu, aby vážne ohrozovali svoj život;

R. keďže Mexiko podľa tamojšej vlády v súčasnosti čelí násilnej kríze verejnej bezpečnosti; keďže podľa amerických protokolov na ochranu migrantov sú žiadatelia o azyl vracaní do Mexika, a to aj do dvoch severných štátov, ktoré patria medzi najnásilnejšie v krajine – Baja California a Chihuahua, a žijú v extrémne neistých podmienkach, kde im hrozí, že sa stanú obeťami závažnej trestnej činnosti vrátane únosov, sexuálnych útokov a násilia;

S. keďže rozsiahle odopieranie vstupu žiadateľom o azyl, nezákonné rozdeľovanie rodín a svojvoľné a časovo neobmedzené zaistenie žiadateľov o azyl bez podmienečného prepustenia predstavujú kruté politiky a zjavné porušenie azylového práva USA a medzinárodného práva;

T. keďže 27. júna 2019 Snemovňa reprezentantov USA schválila finančné prostriedky vo výške 4,6 miliardy USD na riešenie situácie na hraniciach medzi USA a Mexikom;

U. keďže pobočky úradov OSN pre ľudské práva v Mexiku a Strednej Amerike zdokumentovali početné prípady porušovania ľudských práv a zneužívania migrantov a žiadateľov o azyl počas tranzitu vrátane nadmerného použitia sily, svojvoľného pozbavenia slobody, rozdelenia rodín, odopretia prístupu k službám, vyhostenia alebo vrátenia a svojvoľného vyhostenia;

V. keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa podpísalo a ratifikovalo 195 strán; keďže Spojené štáty sú jediným členským štátom OSN, ktorý tento dohovor neratifikoval;

W. keďže partnerstvo medzi EÚ a USA je historicky založené na pevných politických, kultúrnych, hospodárskych a historických väzbách a na spoločných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, podpora mieru a stability, ľudské práva a právny štát; keďže pevné vzťahy medzi EÚ a USA sú kľúčové pre budovanie demokratickejšieho, bezpečnejšieho a prosperujúcejšieho sveta;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so situáciou migrantov a žiadateľov o azyl na hraniciach medzi USA a Mexikom, najmä situáciou migrujúcich detí;

2. vyjadruje poľutovanie nad mnohými úmrtiami, ku ktorým došlo v prípade osôb cestujúcich na trasách smerujúcich k hraniciam medzi USA a Mexikom; vyjadruje maximálnu solidaritu so všetkými obeťami a s ich rodinami;

3. vyjadruje znepokojenie nad hroznými podmienkami, v ktorých sú migranti a žiadatelia o azyl, najmä deti, zadržiavaní v prisťahovaleckých zariadeniach určených na zaistenie, ktorým chýba náležitá zdravotná starostlivosť, riadna strava a primerané hygienické zariadenia; vyjadruje hlboké poľutovanie nad úmrtiami siedmich maloletých migrantov v uplynulých mesiacoch, ktorí boli zaistení americkým ministerstvom vnútornej bezpečnosti, a podporuje všetky snahy Kongresu a vlády USA o zabezpečenie dohľadu, vyšetrovania, transparentnosti a zodpovednosti v súvislosti s okolnosťami týchto úmrtí;

4. zdôrazňuje, že opatrenia týkajúce sa riadenia hraníc musia byť v súlade s medzinárodnými záväzkami USA v oblasti ľudských práv a nemali by byť založené na úzko vymedzených politikách zameraných na odhaľovanie, zaisťovanie a rýchle vyhostenie neregulárnych migrantov;

5. žiada, aby boli zaručené ľudské práva, bezpečnosť a prístup k azylovým postupom, ktoré sú v súlade s ľudskými právami, a to aj dodržiavaním zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a poskytovaním dôstojných podmienok prijímania;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozdeľovaním rodín, ktoré môže spôsobovať systematickú traumatizáciu detí a ich bezprostredných rodín a je metódou, ktorú – ako sa zdá – súčasná vláda USA používa ako nástroj prisťahovaleckej politiky zameranej na odrádzanie ľudí hľadajúcich bezpečnosť;

7. zdôrazňuje, že rozdeľovanie rodín a zaisťovanie prisťahovalcov nie je nikdy v záujme dieťaťa;

8. berie na vedomie memorandum úradu generálneho inšpektora a podobné správy a vyzýva USA, aby revidovali všetky súčasné migračné politiky a postupy, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv vrátane základného práva žiadať o azyl, zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a práva na ľudskú dôstojnosť;

9. vyzýva vládu USA, aby skoncovala s rozdeľovaním rodín a naliehavo zlúčila všetky deti, ktoré sú naďalej odlúčené od svojich rodičov alebo opatrovníkov, s ich rodinami s cieľom zabezpečiť ich rehabilitáciu a aby osobitnú pozornosť venovala potrebám dotknutých detí;

10. vyzýva príslušné orgány USA, aby okamžite zabezpečili prístup všetkých zaistených osôb k základným právam, ako sú právo na vodu, potraviny, zdravie a prístrešie;

11. vyzýva orgány USA, aby urýchlene našli alternatívy k zaisteniu migrantov a žiadateľov o azyl, a to ako pre maloleté, tak aj pre dospelé osoby; žiada, aby boli dotknuté deti vrátené do ich rodín;

12. naliehavo vyzýva vládu USA, aby ratifikovala Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý Spojené štáty podpísali v roku 1995, ale nikdy ho následne neprijali, v dôsledku čoho sú USA jedinou krajinou na svete, ktorá dohovor neprijala; dôrazne žiada vládu USA, aby ratifikovala tretí opčný protokol k dohovoru o postupe oznamovania sťažností;

13. vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnymi raziami amerického úradu pre prisťahovalectvo a presadzovanie colných predpisov, ktoré postihli migrantov bez dokladov, najmä migrantov zo Strednej Ameriky, ich rodičov a deti a ktoré vedú k ich kriminalizácii;

14. vyjadruje presvedčenie, že reagovať na migračné toky represiami alebo kriminalizáciou znamená podnecovať xenofóbiu, nenávisť a násilie;

15. vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi zmenami migračných politík, ktoré prijali mexické orgány, a vyzýva mexickú vládu, aby pri riešení migrácie dodržiavala medzinárodné normy a právo v oblasti ľudských práv;

16. domnieva sa, že armáda nie je vhodným nástrojom na riešenie migračných problémov; poukazuje na to, že situáciu na hraniciach by mala riešiť špecializovaná polícia, ktorá bola riadne vyškolená a poverená dodržiavaním ľudských práv a rešpektovaním dôstojnosti migrantov;

17. uznáva, že migrácia je celosvetovou výzvou, a vyzýva krajiny pôvodu a tranzitu, ako aj cieľové krajiny, aby spolupracovali pri riešení základných príčin migračných tokov prostredníctvom komplexného prístupu; v tejto súvislosti opakuje svoju plnú podporu vypracovaniu a vykonávaniu globálneho paktu o utečencoch a globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktoré sú významnou príležitosťou na zlepšenie riadenia migrácie a riešenie súvisiacich výziev;

18. zdôrazňuje svoju vieru v otvorený a spravodlivý obchod a vyjadruje pevné presvedčenie, že hospodársky nátlak a hrozba represívnych ciel sú kontraproduktívne a nepomáhajú suverénnym krajinách nájsť konštruktívne a udržateľné riešenia politických výziev, akou je i migrácia;

19. vzdáva poctu jednotlivcom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré zabezpečujú, aby migranti uplatňovali najzákladnejšie práva, ako sú právo na vodu, potraviny, zdravie, primerané prístrešie a inú podobnú pomoc, na oboch stranách hranice a v celom regióne; opakuje svoju výzvu, aby sa humanitárna pomoc nekriminalizovala, a opäť naliehavo žiada Komisiu, aby v súlade s uznesením z 5. júla 2018 prijala usmernenia v tejto oblasti;

20. víta vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva; privítal by vyšetrovaciu misiu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) alebo príslušných odborníkov OSN s cieľom vyšetriť situáciu v oblasti ľudských práv na hraniciach medzi USA a Mexikom;

21. zaväzuje sa podrobne monitorovať rozvojovú pomoc EÚ v regióne s cieľom zabezpečiť účinné normy rozvoja, keďže to môže pomôcť pri riešení základných príčin nútenej migrácie;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho vláde, Kongresu USA a vláde a parlamentu Mexika.

 

Posledná úprava: 17. júla 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia