Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0040/2019/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0040/2019/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice

17.9.2019 - (2019/2800(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0040/2019 (PPE)
B9‑0041/2019 (Verts/ALE)
B9‑0042/2019 (GUE/NGL)
B9‑0043/2019 (ECR)
B9‑0044/2019 (S&D)
B9‑0047/2019 (Renew)

Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann
în numele Grupului PPE
Paolo De Castro
în numele Grupului S&D
Jan Huitema
în numele Grupului Renew Europe
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
Anthea McIntyre, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Mazaly Aguilar
în numele Grupului ECR
Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0040/2019
Texte depuse :
RC-B9-0040/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[2],

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3], în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

 având în vedere Normele de aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că, pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2016 privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[4],

 având în vedere Concluziile Consiliului din 1 martie 2017 referitoare la avizul Comisiei privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[5],

 având în vedere decizia Consiliului de administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB) din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a CBE (CA/D 6/17)[6],

 având în vedere sesizarea adresată Marii Camere de Apel a OEB de către președintele OEB, ce conținea mai multe întrebări referitoare la Decizia T 1063/18 a Camerei Tehnice de Apel 3.3.04 a Oficiului European de Brevete (OEB) din 5 decembrie 2018[7],

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante[8] [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului”], în special articolul 15 litera (c), care face referire la scutirea amelioratorilor,

 având în vedere Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv aspectele care țin de comerțul cu mărfuri contrafăcute (TRIPS), în special articolul 27 alineatul (3),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul neîngrădit la materialul vegetal (inclusiv caracteristicile plantelor) este absolut vital pentru capacitatea de inovare a sectorului agricol și a celui de ameliorare a plantelor din Europa, competitivitatea lor globală și dezvoltarea unor noi soiuri de plante cu scopul de a garanta securitatea alimentară mondială, a combate schimbările climatice și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul ameliorării plantelor, oferind totodată mai multe oportunități IMM-urilor și agricultorilor;

B. întrucât orice restricție sau încercare de a îngrădi accesul la resurse genetice poate conduce la o concentrare excesivă a pieței în domeniul ameliorării plantelor, în detrimentul concurenței pe piață, al consumatorilor, al pieței interne europene și al securității alimentare;

C. întrucât brevetele pentru produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice sau brevetele pentru materialul genetic necesar pentru ameliorarea convențională subminează excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

D. întrucât produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele moștenite trebuie excluse din categoria produselor brevetabile;

E. întrucât ameliorarea plantelor și a animalelor reprezintă un proces care a fost practicat de agricultori și de comunitățile agricole încă de la apariția agriculturii, și întrucât utilizarea fără restricții a soiurilor, raselor și a metodelor de ameliorare este importantă pentru diversitatea genetică;

F. întrucât Directiva 98/44/CE adoptă dispoziții cu privire la invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică;

G. întrucât în avizul său din 8 noiembrie 2016, Comisia concluzionează că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice;

H. întrucât Consiliul salută avizul Comisiei în concluziile sale din 3 februarie 2017; întrucât toți legiuitorii UE implicați au clarificat în mod explicit că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute prin intermediul unor procedee esențialmente biologice;

I. întrucât, la 29 iunie 2017, Consiliul de administrație al OEB a modificat articolele 27 și 28 din Normele de aplicare a CBE[9] și a hotărât că brevetarea plantelor și animalelor obținute în urma unor procedee esențialmente biologice este interzisă;

J. întrucât cele 38 de state contractante ale OEB au confirmat că legislația și practica lor internă sunt aliniate pentru a exclude efectiv produsele obținute prin procedee esențialmente biologice de la brevetabilitate;

K. întrucât statele contractante la CBE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incertitudinea juridică cauzată de decizia T 1063/18[10] din 5 decembrie 2018 a Camerei Tehnice de Apel 3.3.04;

L. întrucât această decizie a fost supusă Marii Camere de Apel a OEB de către președintele OEB în cadrul celei de a 159-a reuniuni a Consiliului de administrație din martie 2019;

M. întrucât există numeroase cereri privind produse obținute prin procedee esențialmente biologice care așteaptă o decizie a OEB, astfel încât pentru solicitanți, precum și pentru toți cei care vor fi afectați de aceste brevete, este extrem de important să existe certitudine juridică cu privire la validitatea articolului 28 alineatul (2);

N. întrucât un principiu fundamental al sistemului internațional al drepturilor soiurilor de plante, întemeiat pe Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 1991, și al sistemului UE fondat pe Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului constă în aceea că deținătorul unui drept de proprietate asupra unui soi de plante nu poate să împiedice alte persoane să utilizeze planta protejată în alte activități de ameliorare,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia Camerei Tehnice de Apel 3.3.04 a OEB din 5 decembrie 2018 (T 1063/18), care creează o situație de incertitudine juridică;

2. reafirmă că soiurile de plante și rasele de animale, inclusiv părțile și caracteristicile acestora, procedeele esențialmente biologice și produsele obținute din aceste procedee nu sunt sub nicio formă brevetabile, în conformitate cu Directiva 98/44/CE și intenția legiuitorului UE;

3. consideră că normele interne în materie de adoptare a deciziilor ale OEB nu pot submina controlul politic democratic asupra dreptului european al brevetelor și interpretarea acestuia sau intenția legiuitorului, astfel cum este clarificată prin avizul Comisiei din 8 noiembrie 2016 cu privire la anumite articole din Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice;

4. consideră că orice încercare de a breveta produse obținute prin metode convenționale de ameliorare, inclusiv prin încrucișare și selecție, sau material genetic necesar pentru ameliorarea convențională subminează excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

5. invită Comisia și statele membre să facă tot ce le stă în putință pentru a obține claritatea juridică în ceea ce privește interzicerea brevetării de către OEB a produselor obținute prin procedee esențialmente biologice;

6. salută avizul Comisiei din 8 noiembrie 2016 care clarifică că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetare produsele obținute prin intermediul unor procedee esențialmente biologice; salută alinierea de către statele contractante la CBE a dreptului și a practicilor lor, precum și decizia Consiliului de administrație al OEB de a clarifica domeniul de aplicare și sensul articolului 53 litera (b) din CBE cu privire la excepțiile de la brevetare;

7. invită Comisia și statele membre să protejeze capacitatea de inovare a sectorului agricol și a celui de ameliorare a plantelor din Europa, precum și interesul public general și să se asigure că Uniunea va proteja în mod eficace accesul garantat la materialul obținut prin procedee esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel încât, după caz, să nu se afecteze practicile care garantează drepturile agricultorilor și scutirea amelioratorilor;

8. îndeamnă Comisia, prin urmare, să prezinte înainte de 1 octombrie 2019 o declarație de tip amicus curiae Marii Camere de Apel a OEB, în care să-și reafirme concluziile prezentate în avizul său din 2016, potrivit căruia intenția legiuitorului la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetare produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, și să anexeze această rezoluție la declarația sa;

9. invită Marea Cameră de Apel a OEB să restabilească fără întârziere certitudinea juridică prin oferirea unui răspuns afirmativ la întrebările care i-au fost adresate de către președintele OEB în interesul amelioratorilor, al agricultorilor și al publicului;

10. invită Comisia să dialogheze în mod activ cu țările terțe atunci când negociază acorduri comerciale și de parteneriat cu scopul de a asigura excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice și a produselor rezultate din acestea;

11. invită Comisia să urmărească excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice și a produselor rezultate în urma lor în contextul discuțiilor multilaterale privind armonizarea legislației în materie de brevete;

12. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante și să analizeze, în continuare, aspectele legate de domeniul de aplicare al protecției brevetelor;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție sub forma unei declarații scrise Marii Camere de Apel a OEB, până la 1 octombrie 2019, precum și de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

 

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate