Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0040/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{17/09/2019}17.9.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0040/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0042/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0043/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0047/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 156kWORD 47k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 136 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0040/2019 (PPE)

B9-0041/2019 (Verts/ALE)

B9-0042/2019 (GUE/NGL)

B9-0043/2019 (ECR)

B9-0044/2019 (S&D)

B9-0047/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Jan Huitema</Depute>

<Commission>v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Mazaly Aguilar</Depute>

<Commission>v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Manuel Bompard</Depute>

<Commission>v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické

(2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[3], najmä na jej článok 4, v ktorom sa stanovuje, že produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, nie sú patentovateľné,

 so zreteľom na Európsky patentový dohovor (EPD) z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

 so zreteľom na vykonávací predpis Európskeho patentového dohovoru, najmä na pravidlo 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade prihlášok európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[4],

 so zreteľom na závery Rady z 1. marca 2017 o oznámení Komisie o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[5],

 so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskej patentovej organizácie z 29. júna 2017, ktorým sa menia pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru (EPD) (CA/D 6/17)[6],

 so zreteľom na postúpenie viacerých otázok týkajúcich sa rozhodnutia T 1063/18 technického sťažnostného senátu 3.3.04 Európskeho patentového úradu (EPÚ) z 5. decembra 2018 predsedom EPÚ veľkému sťažnostnému senátu EPÚ[7],

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín[8] (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 2100/94“), najmä na jeho článok 15 písm. c), v ktorom sa stanovuje výnimka pre šľachtiteľov,

 so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva vrátane obchodu s falšovaným tovarom (TRIPS), a najmä na jej článok 27 ods. 3,

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku

A. keďže voľný prístup k rastlinnému materiálu (vrátane znakov rastlín) je absolútne nevyhnutný pre inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín a poľnohospodárstva, ich konkurencieschopnosti a pre vývoj nových rastlinných odrôd s cieľom zabezpečiť globálnu potravinovú bezpečnosť, bojovať proti zmene klímy, brániť monopolom v šľachtiteľskom sektore a súčasne poskytovať viac príležitostí pre MSP a poľnohospodárov;

B. keďže akékoľvek obmedzenie alebo pokus o obmedzenie prístupu ku genetickým zdrojom môže viesť k nadmernej koncentrácii trhu v oblasti šľachtenia rastlín na úkor hospodárskej súťaže na trhu, spotrebiteľov, európskeho vnútorného trhu a potravinovej bezpečnosti;

C. keďže patenty na produkty pochádzajúce z procesov, ktoré sú v podstate biologické, alebo na genetické materiály potrebné na konvenčné šľachtenie oslabujú výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a článku 4 smernice 98/44/ES;

D. keďže produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, musia byť vylúčené z patentovateľnosti;

E. keďže šľachtenie rastlín a zvierat je inovatívny proces, ktorý využívali poľnohospodári a poľnohospodárske komunity od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže neobmedzené využívanie odrôd a druhov a metód šľachtenia je dôležité pre genetickú diverzitu;

F. keďže smernica 98/44/ES sa vzťahuje na biotechnologické vynálezy, a najmä na genetické inžinierstvo;

G. keďže vo svojom oznámení z 8. novembra 2016 Komisia dospela k záveru, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

H. keďže Rada vo svojich záveroch z 3. februára 2017 uvítala oznámenie Komisie; keďže všetci príslušní zákonodarcovia EÚ jednoznačne objasnili, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

I. keďže 29. júna 2017 správna rada Európskej patentovej organizácie zmenila pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k EPD[9] a potvrdila, že patenty na rastliny a zvieratá sú zakázané;

J. keďže 38 zmluvných štátov EPD potvrdilo, že ich vnútroštátne právo a prax sú prispôsobené tak, že prakticky vylučujú z patentovateľnosti produkty získané procesom, ktorý je v podstate biologický;

K. keďže zmluvné štáty EPD vyjadrili svoje znepokojenie týkajúce sa právnej neistoty spôsobenej rozhodnutím T 1063/18[10] technického sťažnostného senátu 3.3.04 z 5. decembra 2018;

L. keďže predseda EPÚ sa s týmto rozhodnutím obrátil na veľký sťažnostný senát EPÚ počas 159. schôdze správnej rady v marci 2019;

M. keďže na rozhodnutie EPÚ v súčasnosti čakajú početné prihlášky týkajúce sa produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, pričom žiadatelia, ako aj tí, ktorých sa patenty budú týkať, naliehavo potrebujú právnu istotu týkajúcu sa platnosti pravidla 28 ods.2;

N. keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva k odrodám rastlín, ktorý je založený na dohovore UPOV z roku 1991, a systému EÚ, ktorý vychádza z nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, je to, že majiteľ práv k odrodám rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody na ďalšie šľachtenie;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím technického sťažnostného senátu EPÚ 3.3.04 z 5. decembra 2018 (T 1063/18), ktoré vyvolalo situáciu právnej neistoty;

2. pripomína, že rastlinné odrody a zvieracie druhy vrátane častí a znakov, procesy, ktoré sú v podstate biologické, ako aj produkty získané takýmito procesmi, nie sú žiadnym spôsobom patentovateľné, a to podľa smernice 98/44/ES a v zmysle zámeru zákonodarcu EÚ;

3. domnieva sa, že vnútorné pravidlá, ktoré EPÚ používa pri prijímaní rozhodnutí, nesmú ohrozovať demokratickú politickú kontrolu nad európskym patentovým právom a jeho výkladom, ani zámer zákonodarcu objasnený v oznámení Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov;

4. domnieva sa, že akýkoľvek pokus o patentovanie produktov pochádzajúcich z konvenčného šľachtenia vrátane kríženia a selekcie alebo genetických materiálov potrebných na konvenčné šľachtenie oslabuje výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a v článku 4 smernice 98/44/ES;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili  všetko, čo je v ich moci, na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti týkajúcej sa zákazu patentovateľnosti produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, zo strany EPÚ;

6. víta oznámenie Komisie z 8. novembra 2016, v ktorom objasňuje skutočnosť, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické; víta zosúladenie práva a praxe zmluvných štátov EPD a rozhodnutie správnej rady EPÚ objasniť rozsah pôsobnosti a zmysel článku 53 písm. b) EPD, pokiaľ ide o výnimky z patentovateľnosti;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby chránili inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín a poľnohospodárskeho odvetvia a všeobecný verejný záujem a zabezpečili, aby Únia prakticky zachovala zaručený prístup k materiálu získanému procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a jeho využívanie na účely šľachtenia rastlín, aby sa v náležitých prípadoch nenarúšali postupy zaručujúce práva pre poľnohospodárov a výnimku pre šľachtiteľov;

8. nalieha preto na Komisiu, aby do 1. októbra 2019 predložila veľkému sťažnostnému senátu EPÚ vyhlásenie, v ktorom sa posilnia závery uvedené v oznámení z roku 2016, že zámerom zákonodarcu EÚ pri prijímaní smernice 98/44 / ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a priložila toto uznesenie k svojmu vyhláseniu;

9. vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby kladnou odpoveďou na otázky, ktoré mu predložil predseda EPÚ, bezodkladne obnovil právnu istotu v záujme šľachtiteľov, poľnohospodárov a verejnosti;

10. vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapojila do rokovaní o obchodných a partnerských dohodách s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby v podstate biologické procesy a produkty z nich získané nebolo možné patentovať;

11. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci diskusií o harmonizácii mnohostranného patentového práva venovala otázke vylúčenia procesov, ktoré sú v podstate biologické, a ich produktov z patentovateľnosti;

12. vyzýva Komisiu, aby predložila správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje podľa článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín, a aby pokračovala v analyzovaní otázok súvisiacich s rozsahom ochrany patentov;

13. poveruje svojho predsedu, aby do 1. októbra 2019 predložil toto uznesenie ako písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu EPÚ a aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] Ú. v. EÚ C 411, 8.11.2016, s. 3.

[5] Ú. v. EÚ C 65, 1.3.2017, s. 2.

[6] Úradný vestník EPÚ, A56, 31.7.2017.

[7] Úradný vestník EPÚ, A52, 31.5.2019.

[8] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

[9] Úradný vestník EPÚ, A56, 31.7.2017 (CA/D 6/17).

[10] https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia