Διαδικασία : 2019/2821(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0049/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0049/2019

Συζήτηση :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0017

<Date>{18/09/2019}18.9.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0049/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0083/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0084/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0085/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0088/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 185kWORD 62k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0049/2019 (Verts/ALE)

B9‑0083/2019 (S&D)

B9‑0084/2019 (Renew)

B9‑0085/2019 (GUE/NGL)

B9‑0088/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων</Titre>

<DocRef>(2019/2821(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López‑Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler‑Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Ioan‑Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Abir Al‑Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon‑Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik, Ellie Chowns </Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manu Pineda</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων

(2019/2821(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας[1], το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[2], το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία[3] και το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2019 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2019)0260) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση του 2019 για την Τουρκία (SWD(2016)0220),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2018 και προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

 έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αποστολής παρακολούθησης εκλογών του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και τη δέσμευση της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2260 που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) στις 24 Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Η επιδείνωση της κατάστασης των πολιτικών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία: τι μπορεί να γίνει για να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης;»,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στις 19 Αυγούστου 2019, σχετικά με την παύση εκλεγμένων δημάρχων και την κράτηση εκατοντάδων ατόμων στη νοτιοανατολική Τουρκία,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία,

 έχοντας υπόψη ότι οι ιδρυτικές αξίες της ΕΕ εδράζονται στο κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αξίες που ισχύουν επίσης για όλες τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος και ότι αναμένεται από αυτή, ως υποψήφια χώρα, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, αξιόπιστων εκλογικών διαδικασιών, των θεμελιωδών ελευθεριών και του οικουμενικού δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τοπικές εκλογές  και ότι «διεξήχθησαν ομαλά», σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών από το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων στις τοπικές εκλογές ήταν εντυπωσιακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική διαδικασία επικρίθηκε ευρέως από τους παρατηρητές λόγω της υπέρμετρης μεροληπτικής προσέγγισης υπέρ της κυβερνώσας Λαϊκής Συμμαχίας στα μέσα ενημέρωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, ο δήμαρχος του Ντιγιαρμπακίρ Adnan Selçuk Mızraklı συγκέντρωσε πλειοψηφία 63 %, ο δήμαρχος του Μαρντίν Ahmet Türk 56 %, και η δήμαρχος του Βαν Bedia Özgökçe πλειοψηφία 54 %, πράγμα που σημαίνει ότι και οι τρεις δήμαρχοι έλαβαν καθαρή λαϊκή εντολή για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με το αξίωμά τους ως δημάρχων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις δήμαρχοι έλαβαν την έγκριση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής της Δημοκρατίας της Τουρκίας (YSK) προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικά εκλεγμένοι δήμαρχοι του Ντιγιαρμπακίρ, του Βαν και του Μαρντίν στη νοτιοανατολική Τουρκία αντικαταστάθηκαν από διορισμένους από την κυβέρνηση κυβερνήτες επαρχιών/εντολοδόχους, με την αιτιολογία ότι τελούν επί του παρόντος υπό ποινική έρευνα για εικαζόμενους δεσμούς με την τρομοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση των Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk και Bedia Özgökçe Ertan από κρατικούς κυβερνήτες προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, δεδομένου ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τον σεβασμό των δημοκρατικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 31ης Μαρτίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Αυγούστου 2019, συνελήφθησαν άλλοι 418 πολίτες, κυρίως μέλη δημοτικών συμβουλίων και εργαζόμενοι από 29 διαφορετικές επαρχίες σε όλη την Τουρκία, με παρόμοιες ατεκμηρίωτες κατηγορίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί δήμων τροποποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο διατάγματος περί έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθεί η διοικητική απομάκρυνση δημάρχων που κατηγορούνται για δεσμούς με την τρομοκρατία και η αντικατάστασή τους από κυβερνήτες επαρχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας κάλεσε τις τουρκικές αρχές να καταργήσουν τις διατάξεις που θεσπίστηκαν με το τουρκικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 674 της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 – οι οποίες δεν είναι απολύτως αναγκαίες με βάση την κατάσταση έκτακτης ανάγκης – ιδίως αυτές που αφορούν τους κανόνες που επιτρέπουν την πλήρωση μέσω διορισμών των κενών θέσεων δημάρχων, αντιδημάρχων και μελών του τοπικού συμβουλίου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Απριλίου 2019, η YSK κήρυξε τέσσερις άλλους εκλεγμένους δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας μη επιλέξιμους να αναλάβουν καθήκοντα, παρόλο που είχε επικυρώσει τις υποψηφιότητές τους πριν από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω υποψήφιοι είχαν χρηματίσει προηγουμένως δημόσιοι υπάλληλοι και απολύθηκαν από την εργασία τους με κυβερνητικό διάταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση αυτή, η YSK χορήγησε τις θέσεις αυτές σε υποψηφίους του κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (AKP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή εναντίον της τουρκικής πολιτικής αντιπολίτευσης λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο συρρικνούμενου, για τις δημοκρατικές φωνές, χώρου και συνεχών μέτρων από τις τουρκικές αρχές που αποσκοπούν στη φίμωση των διαφωνούντων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακών, δικαστών και δικηγόρων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι δυσανάλογα, παραβιάζουν την τουρκική εθνική νομοθεσία αλλά και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αντίθετα προς το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 150 000 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής που ακολούθησε μετά το πραξικόπημα και 78 000 έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της τρομοκρατικής δράσης, ενώ περισσότερα από 50 000 άτομα παραμένουν στη φυλακή, τις περισσότερες φορές χωρίς να υπάρχουν βάσιμα στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων σε φυλακές χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή εν αναμονή δίκης ανέρχεται περίπου σε 57 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 20 % των φυλακισμένων βρίσκονται στη φυλακή για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών, δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της YSK να επαναλάβει τις εκλογές στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης, καθώς και να χορηγήσει το δημαρχιακό αξίωμα σε επιμέρους δήμους της νοτιοανατολικής Τουρκίας σε υποψηφίους που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και για την ανεξαρτησία του θεσμού έναντι πολιτικών παρεμβάσεων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ο τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες διαταγές για την απομάκρυνση εκλεγμένων αξιωματούχων, απειλώντας συγκεκριμένα με αντικατάσταση τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ekrem Imamoğlu·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ο επαρχιακός πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Canan Kaftancıoğlu, καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών και οκτώ μηνών με την κατηγορία της εξύβρισης του Προέδρου, της εξύβρισης δημόσιων αξιωματούχων, της προσβολής του κράτους, της υποκίνησης έχθρας και μίσους και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης κατά την περίοδο μεταξύ 2012 και 2017·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες διαδηλώσεις που οργανώνονται κατά της απομάκρυνσης των δημάρχων έχουν απαγορευτεί για λόγους ασφάλειας και ότι η κατάληξη όσων πραγματοποιήθηκαν ήταν η βίαιη διάλυσή τους από την αστυνομία, συχνά με μαζικές κρατήσεις και διώξεις συμμετεχόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας που θεσπίστηκε αμέσως μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία σημειώθηκαν αρκετές επιθέσεις και η απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, στην οποία σκοτώθηκαν 248 άτομα·

1. καταδικάζει την απόφαση των τουρκικών αρχών να απομακρύνουν δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους από τα καθήκοντά τους με βάση αμφισβητήσιμα αποδεικτικά στοιχεία· τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές εξακολουθούν να υπονομεύουν την ικανότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τον δημοκρατικό της ρόλο· καλεί τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τα μέλη της αντιπολίτευσης που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της καταστολής εναντίον όλων των διαφωνούντων στη χώρα και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

2. επικρίνει σθεναρά την αυθαίρετη αντικατάσταση τοπικά εκλεγμένων αντιπροσώπων από μη εκλεγμένους εντολοδόχους, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τη δημοκρατική δομή της Τουρκίας· καλεί τις τουρκικές αρχές να επαναφέρουν όλους τους δημάρχους και λοιπούς εκλεγμένους αξιωματούχους που κέρδισαν τις τοπικές εκλογές στις 31 Μαρτίου 2019 και δεν μπόρεσαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αποπέμφθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από μη εκλεγμένους εντολοδόχους βάσει ατεκμηρίωτων ισχυρισμών·

3. καταδικάζει δριμύτατα την πολιτικά υποκινούμενη ποινή που επιβλήθηκε στον Canan Kaftancıoğlu, ο οποίος είναι προφανές ότι τιμωρείται για τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε στην επιτυχή προεκλογική εκστρατεία του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, και ζητεί την άμεση ανατροπή της·

4. καταδικάζει τις απειλές των τουρκικών αρχών περί αποπομπής άλλων εκλεγμένων αξιωματούχων και καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε περαιτέρω μέτρο εκφοβισμού·

5. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικές είναι οι καλές σχέσεις με την Τουρκία που έχουν ως βάση τις κοινές αξίες, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των εκλογικών αποτελεσμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του οικουμενικού δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους όσοι ζουν και εργάζονται στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας·

6. εκφράζει εκ νέου τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία και καταδικάζει τη χρήση αυθαίρετων κρατήσεων, δικαστικών και διοικητικών παρενοχλήσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε συνδυασμό με άλλα μέσα για τη δίωξη χιλιάδων τούρκων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και αιρετών αξιωματούχων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσίων υπαλλήλων, μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακών και αναρίθμητων απλών πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες συνεχείς διώξεις και έρευνες για τρομοκρατικά αδικήματα που ορίζονται με υπέρμετρα ευρύ και ασαφή τρόπο·

7. παροτρύνει την Τουρκία να ευθυγραμμίσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία της με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι η με ευρύ τρόπο οριζόμενη τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την τιμωρία των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, ή για την αυθαίρετη απομάκρυνση αιρετών αντιπροσώπων και την αντικατάστασή τους από κυβερνητικούς εντολοδόχους·

8. καλεί τις τουρκικές αρχές να τηρούν τις διεθνείς αρχές, διασφαλίζοντας την πολυφωνία και τις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, τις βέλτιστες πρακτικές και να εγγυώνται ένα πρόσφορο περιβάλλον για όσους εκλέγονται μέσω της ελεύθερης και δίκαιης έκφρασης της βούλησης του τουρκικού λαού· τονίζει ότι οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν το δικαίωμα ελεύθερων εκλογών, το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

9. εκφράζει και πάλι την ανησυχία του για την υπέρμετρη προσφυγή σε νομικές διαδικασίες κατά τοπικών αιρετών αντιπροσώπων στην Τουρκία και για την αντικατάστασή τους από διορισμένους υπαλλήλους, πρακτική η οποία υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας·

10. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και σε επανεξέταση των υποθέσεών τους από ανεξάρτητο δικαστήριο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα διασφαλίζει επανόρθωση, περιλαμβανομένης αποζημίωσης για την προκληθείσα υλική και ηθική βλάβη· καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την επιχειρησιακή, διαρθρωτική και οικονομική ανεξαρτησία του τουρκικού Εθνικού ιδρύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας και του τούρκου Διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανότητά τους να παρέχουν πραγματικές ευκαιρίες επανεξέτασης και επανόρθωσης και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

11. καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να κρατείται ο Selahattin Demirtas, ηγέτης της αντιπολίτευσης και υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα, και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκισή του· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεσή του, που καλεί τις τουρκικές αρχές να τον απελευθερώσουν αμέσως·

12. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την παρακολούθηση στην οποία υποβάλλονται οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το κλείσιμο προσωπικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις τουρκικές αρχές·

13. αναμένει από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν στο Κοινοβούλιο συνολική ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας της 13ης Σεπτεμβρίου 2019·

14. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να θίγουν με τους τούρκους συνομιλητές τους το θέμα της κατάστασης των συλληφθέντων μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών, δικηγόρων, δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών που τελούν υπό κράτηση, και να τους παράσχουν διπλωματική και πολιτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης δικών και υποθέσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρήση των επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον τούρκο Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας, και ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά.

 

[1] ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 93.

[2] ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 199.

[3] ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 56.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0200.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου