Postup : 2019/2822(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0050/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0050/2019

Rozpravy :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0018

<Date>{18/09/2019}18.9.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0050/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0081/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0086/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0087/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0091/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0092/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 59k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0050/2019 (ECR)

B9‑0081/2019 (Verts/ALE)

B9‑0086/2019 (S&D)

B9‑0087/2019 (Renew)

B9‑0091/2019 (GUE/NGL)

B9‑0092/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingov</Titre>

<DocRef>(2019/2822(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López‑Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler‑Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Agnes Jongerius</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon‑Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik, Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Miroslav Radačovský</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

(2019/2822(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov, najmä uznesenia z 21. mája 2015[1], 7. júla 2016[2], 15. decembra 2016[3], 14. septembra 2017[4], 14. júna 2018[5] a 13. septembra 2018[6],

 so zreteľom na závery Rady z 26. februára 2018 o Mjanmarsku/Barme a na závery Rady z 10. decembra 2018,

 so zreteľom na piaty dialóg medzi Európskou úniou a Mjanmarskom o ľudských právach, ktorý sa uskutočnil 14. júna 2019 v meste Nepjito v Mjanmarsku,

 so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

 so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948,

 so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania poradnej komisie o Jakchainskom štáte pod vedením Kofiho Annana,

 so zreteľom na správu generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktom uverejnenú 23. marca 2018 (S/2018/250),

 so zreteľom na správu Rady OSN pre ľudské práva z 8. augusta 2018 (A/HRC/42/50) o podrobných zisteniach nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie v Mjanmarsku (UNIFFM), rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 3. októbra 2018 o situácii ľudských práv rohinských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku (A/HRC/RES/39/2) a na správu Rady OSN pre ľudské práva zo 7. augusta 2019 o nezávislom vyšetrovacom mechanizme OSN pre Mjanmarsko (A/HRC/42/66),

 so zreteľom na správu UNIFFM z 22. augusta 2019 o sexuálnom a rodovo motivovanom násilí v Mjanmarsku a o rodovom vplyve etnických konfliktov (A/HRC/42/CRP.4),

 so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nemu,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže od roku 2017 viac ako 700 000 Rohingov utieklo z Mjanmarska do bezpečnosti do susedného Bangladéšu po represiách a pokračujúcom vážnom porušovaní ľudských práv vrátane rozsiahleho zabíjania, znásilňovania a vypaľovania dedín páchanom mjanmarskými ozbrojenými skupinami v Jakchainskom štáte, ktorý je domovom viac ako 1 miliónov Rohingov;

B. keďže Rohingovia sú vo všeobecnosti považovaní za jednu z najprenasledovanejších menšín a predstavujú najväčšiu skupinu bez štátnej príslušnosti, pričom mnohí z nich teraz žijú v najväčšej osade utečencov na svete, Kutupongu v bangladéšskom meste Cox’s Bazar;

C. keďže utečenecké tábory v Bangladéši sú preplnené a sužujú ich nehygienické podmienky, poskytujú obmedzený prístup k starostlivosti o matky a k zdravotnej starostlivosti pre ženy a deti a sú mimoriadne zraniteľné voči prírodným katastrofám vrátane zosuvov pôdy a záplav; keďže rohinské obyvateľstvo v utečeneckých táboroch stále čelí vážnym hrozbám a v dôsledku nízkej kvality potravín a vody je vystavené vážnemu riziku rôznych chorôb a infekcií; keďže rohinské deti stále nemajú dostatočný prístup k formálnemu vzdelávaniu; keďže v posledných týždňoch boli rohinským utečencom v Bangladéši obmedzované ich práva na slobodu prejavu, pokojné zhromažďovanie a združovanie; keďže zákazy vychádzania a prerušenia komunikácie by mohli uľahčiť ďalšie závažné porušovanie ľudských práv;

D. keďže sa odhaduje, že približne 600 000 Rohingov zostalo v Jakchainskom štáte, kde sú vystavení sústavným diskriminačným politikám a postupom, systematickému porušovaniu svojich základných práv, svojvoľnému zatýkaniu, uväzneniu v preplnených táboroch, nedostatku slobody pohybu a výrazne obmedzenému prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti;

E. keďže od júna 2019 uplatňujú mjanmarské orgány blokádu telekomunikácií v severnom a strednom Jakchainskom štáte a v meste Paletwa v štáte Čin; keďže existujú prísne vojenské kontroly, ktoré obmedzujú prístup k médiám a prístup médií v Jakchainskom štáte;

F. keďže Mjanmarsko a Bangladéš oznámili plány repatriácie, ktoré boli zrušené pre nedostatok záruk; keďže utečenci sú veľmi traumatizovaní a obávajú sa návratu; keďže všetky návraty musia byť bezpečné, dobrovoľné, dôstojné, udržateľné a v súlade so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia;

G. keďže 27. augusta 2018 uverejnila UNIFFM svoju správu, v ktorej dospela k záveru, že proti Rohingom boli spáchané najzávažnejšie z porušovaní ľudských práv a zločinov podľa medzinárodného práva vrátane zločinov proti ľudskosti a pravdepodobne aj genocídy; keďže 10. decembra 2018 Rada vyjadrila hlboké znepokojenie nad zisteniami UNIFFM; keďže Mjanmarsko doposiaľ odmieta povoliť vyšetrovaciu misiu, ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práva s cieľom vstúpiť do krajiny, a zakázalo vstup osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku;

H. keďže podľa poslednej správy organizácie UNIFFM zo 16. septembra 2019 je konanie mjanmarskej vlády súčasťou rozsiahleho a systematického útoku, ktorý predstavuje prenasledovanie a iné zločiny proti ľudskosti voči zvyšným Rohingom v Jakchainskom štáte; keďže okrem toho UNIFFM vo svojej správe z 22. augusta 2019 uvádza vážne a pretrvávajúce úmyselné sexuálne a rodovo motivované násilie vrátane systematického znásilňovania, skupinového znásilňovania a nútených sexuálnych aktov páchaných mjanmarskými vojenskými a bezpečnostnými silami proti rohinským ženám, deťom a transrodovým osobám s cieľom zastrašovať a trestať etnické menšiny; keďže sexuálne násilie sa používa na rozdeľovanie celých komunít a odrádzanie žien a dievčat od návratu do svojich domovov; keďže v táboroch môžu obete znásilnenia čeliť sociálnemu vylúčeniu z vlastnej komunity;

I. keďže EÚ neustále vyzýva, aby osoby zodpovedné za takéto zločiny boli brané na zodpovednosť, a predložila a podporila rezolúcie prijaté na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva 27. septembra 2018 a na zasadnutí Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN 16. novembra 2018; keďže orgány Mjanmarska odmietajú vážne vyšetrenie podozrení z porušovania ľudských práv rohinského obyvateľstva a vzatie páchateľov na zodpovednosť; keďže Mjanmarsko naďalej popiera, že vôbec došlo k porušovaniu týchto práv; keďže najvyšší vojenskí predstavitelia, ktorí dohliadali na útoky proti Rohingom, zotrvávajú na svojich pozíciách; keďže orgány Mjanmarska odmietajú spolupracovať s mechanizmami OSN;

J. keďže 29. apríla 2019 Rada predĺžila reštriktívne opatrenia proti Mjanmarsku o jeden rok do 30. apríla 2020 vrátane zmrazenia aktív a zákazu cestovania pre 14 vysoko postavených príslušníkov ozbrojených síl, pohraničnej stráže a polície v Mjanmarsku, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv Rohingov, príslušníkov etnických menšín žijúcich na vidieku alebo civilistov v Jakchainskom, Kačinskom a Šanskom štáte;

K. keďže Rohingovia sú oficiálne bez štátnej príslušnosti od prijatia barmských zákonov o občianstve v roku 1982, ktoré Rohingom odoberajú základné občianske, politické a sociálno-ekonomické práva, ako je sloboda pohybu, politická účasť, zamestnanosť a sociálne zabezpečenie; keďže sa odhaduje, že 1,1 milióna Rohingov nemá prístup k občianstvu; keďže Rohingovia, ktorí sa vrátia, budú nútení podpísať národné overovacie karty, čo by ich pripravilo o občianstvo Mjanmarska;

1. opätovne dôrazne odsudzuje všetky minulé a súčasné prípady porušovania ľudských práv a systematické a rozsiahle útoky vrátane zabíjania, obťažovania, znásilňovania a ničenia majetku, ktoré podľa záznamov UNIFFM a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva predstavujú genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané ozbrojenými silami proti Rohingom; dôrazne odsudzuje neprimeranú reakciu vojenských a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že vojsko sústavne nedodržiava medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo;

2. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom, porušovaním ľudských práv a správami o sexuálnom a rodovo motivovanom násilí voči Rohingom v Mjanmarsku zo strany ozbrojených síl; odsudzuje takéto porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv a opätovne vyzýva vládu Mjanmarska pod vedením Aun Schan Su Ťijovej a bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili prebiehajúce násilie, zabíjanie a sexuálne a rodovo motivované násilie páchané na Rohingoch a na iných etnických skupinách;

3. odsudzuje pretrvávajúcu diskrimináciu rohinského obyvateľstva, prísne obmedzenia ich slobody pohybu a odopieranie poskytovania základných služieb v Mjanmarsku; zdôrazňuje, že sloboda médií a kritická žurnalistika sú základnými piliermi demokracie a sú nevyhnutné na podporu dobrej správy, transparentnosti a zodpovednosti; vyzýva vládu Mjanmarska, aby umožnila úplný a nerušený prístup medzinárodných pozorovateľov do Jakchainského, Kačinského a Šanského štátu vrátane osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, nezávislých pozorovateľov a ľudskoprávnych a humanitárnych organizácií s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv všetkými stranami a zrušiť blokovanie internetu v štyroch zostávajúcich obciach Ponnagyun, Mrauk-U, Kyutaktaw a Minbya;

4. vyzýva mjanmarské orgány, aby vytvorili podmienky a záruky bezpečného, dobrovoľného, dôstojného a udržateľného návratu Rohingov, ktorí sa chcú vrátiť do svojej pôvodnej vlasti, pod dohľadom OSN; naliehavo žiada vlády Mjanmarska a Bangladéša, aby v plnej miere dodržiavali zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia; naliehavo vyzýva mjanmarskú vládu, aby vzala na vedomie a priznala plné občianstvo rohinskému obyvateľstvu vrátane príslušných práv a ústavných záruk, a aby bezodkladne v plnej miere vykonala odporúčania Jakchainského poradného výboru; ďalej vyzýva vládu Mjanmarska, aby začala dialóg s predstaviteľmi Rohingov a uznala Rohingov za jednu zo 135 etnických skupín uznaných zákonom v Mjanmarsku;

5. berie na vedomie prácu na piatom dialógu o ľudských právach medzi Európskou úniou a Mjanmarskom; konštatuje, že diskusie sa týkali širokého spektra otázok v oblasti ľudských práv vrátane zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, situácie v Jakchainskom, Kačinskom a Šanskom štáte vrátane prístupu humanitárnej pomoci, základných práv a slobôd, potrieb vysídlených osôb, hospodárskych a sociálnych práv, migrácie a spolupráce v oblasti ľudských práv na multilaterálnych fórach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dialóg nemal žiadny vplyv na situáciu v teréne;

6. vyzýva vládu a ozbrojené sily Mjanmarska, aby umožnili dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie údajného vážneho a systematického porušovania ľudských práv; zdôrazňuje, že páchatelia takýchto trestných činov musia byť bezodkladne postavení pred súd;

7. opakuje svoju výzvu Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členským štátom, aby sa usilovali o vyvodenie zodpovednosti na multilaterálnych fórach pre páchateľov trestných činov v Mjanmarsku; v tejto súvislosti víta vedúcu úlohu EÚ pri vytváraní nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu OSN pre Mjanmarsko (IIMM) s cieľom zhromažďovať, konsolidovať, chrániť a analyzovať dôkazy o najzávažnejších medzinárodných zločinoch a porušeniach práva spáchaných v Mjanmarsku od roku 2011; vyzýva Mjanmarsko, aby spolupracovalo s medzinárodným úsilím o zabezpečenie zodpovednosti, a to aj tým, že umožní novo zriadenému IIMM vstup do krajiny; vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, aby mal IIMM potrebnú podporu vrátane finančnej podpory na vykonávanie svojho mandátu;

8. víta prijatie sankcií zo strany Rady EÚ pre zahraničné veci z 24. júna 2018 a 21. decembra 2018 proti príslušníkom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), hraničnej stráže a polície zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv rohinského obyvateľstva a očakáva, že tieto osoby budú podliehať neustálemu preskúmavaniu v rámci režimu sankcií; opakuje svoju výzvu Bezpečnostnej rade OSN, aby uvalila na Mjanmarsko komplexné zbrojné embargo a prijala cielené sankcie voči tým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa javia ako zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv;

9. pripomína vláde Mjanmarska, že musí plniť svoje povinnosti a záväzky týkajúce sa demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú základným prvkom systému Všetko okrem zbraní (EBA); očakáva, že Komisia v tejto súvislosti začne vyšetrovanie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia ešte nezačala takéto vyšetrovanie;

10. víta rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúce sa jeho právomoci v oblasti deportácie Rohingov z Mjanmarska a rozhodnutie hlavnej prokurátorky MTS o začatí predbežného vyšetrovania trestných činov spáchaných proti Rohingom v jurisdikcii súdu od októbra 2016; vyzýva mjanmarské orgány, aby spolupracovali s MTS; vyzýva Mjanmarsko, aby sa stalo signatárom Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby postúpila situáciu v Mjanmarsku MTS, vrátane všetkých trestných činov, ktoré patria do jeho súdnej právomoci, spáchaných proti rohinskému obyvateľstvu, alebo aby vytvorila medzinárodný trestný tribunál zriadený ad hoc; opakuje svoju výzvu, aby EÚ a jej členské štáty zaujali vedúcu úlohu v Bezpečnostnej rade OSN, pokiaľ ide o žiadosť o postúpenie situácie v Mjanmarsku Medzinárodnému trestnému súdu; ďalej vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa pripojili k úsiliu o otvorenie prípadu možného porušenia Dohovoru OSN o genocíde v Mjanmarsku na Medzinárodnom trestnom súde a podporovali ho;

11. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili prijatie rezolúcie o Mjanmarsku na ďalšom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva;

12. vyzdvihuje úsilie vlády a obyvateľov Bangladéša, ktorí poskytli útočisko a bezpečie rohinským utečencom, a nabáda ich, aby aj naďalej poskytovali humanitárnu pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z Mjanmarska; vyzýva orgány Bangladéša, aby zaručili neobmedzený a nediskriminačný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre rohinské deti, aby zrušili obmedzenia prístupu k internetu a online komunikácii a obmedzenia slobody pohybu a zabezpečili, aby bezpečnostné sily pôsobiace v táboroch dodržiavali všetky normy na ochranu osobnej bezpečnosti utečencov;

13. víta skutočnosť, že EÚ začiatkom septembra 2019 vyplatila 2 milióny EUR na potravinovú pomoc pre Svetový potravinový program OSN pre rohinské tábory v Cox’s Bazar, žiada však Radu a Komisiu, aby vzhľadom na potreby na mieste pokračovali vo svojom úsilí v tomto smere; pripomína, že finančnú zodpovednosť za pomoc utečencom by nemal neúmerne niesť Bangladéš; požaduje ďalšiu medzinárodnú podporu pre komunity, ktoré prijímajú utečencov, a to aj riešením ich vlastných problémov v sociálnej oblasti, školstve, hospodárstve a zdravotníctve;

14. ďalej pripomína potrebu lekárskej a psychologickej pomoci poskytovanej v utečeneckých táboroch najmä zraniteľným skupinám vrátane žien a detí; požaduje viac podporných služieb obetiam znásilnení a sexuálnych útokov;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, štátnej radkyni Aun San Su Ťij, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

 

[1] Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 52.

[2] Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.

[3] Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.

[4] Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 109.

[5] Prijaté texty, P8_TA(2018)0261.

[6] Prijaté texty, P8_TA(2018)0345.

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia