Postup : 2019/2854(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0118/2019

Předložené texty :

RC-B9-0118/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0047

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0118/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0119/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0120/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0122/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0124/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 168kWORD 53k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0118/2019 (Renew)

B9‑0119/2019 (S&D)

B9‑0120/2019 (PPE)

B9‑0122/2019 (ECR)

B9‑0124/2019 (GUE/NGL)</TablingGroups>


<Titre>o negativním dopadu úpadku společnosti Thomas Cook na cestovní ruch v EU</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Rosa Estaràs Ferragut</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini, Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Elena Kountoura</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


Usnesení Evropského parlamentu o negativním dopadu úpadku společnosti Thomas Cook na cestovní ruch v EU

(2019/2854(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 6 písm. d Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na článek 195 SFEU,

 s ohledem na prohlášení Komise ze dne 21. října 2019 o důsledcích úpadku koncernu Thomas Cook Group,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91[1],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2007 nazvané „Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch“ (COM(2007)0621),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. června 2010 nazvané „Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ (COM(2010)0352),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES[2],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství[3], zejména na článek 8 o platnosti provozní licence a článek 9 o pozastavení a zrušení provozní licence,

 s ohledem na své usnesení ze dne 29. října 2015 o nových výzvách a strategiích na podporu cestovního ruchu v Evropě[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě[5],

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o náhradách pro cestující v případě úpadku letecké společnosti[6],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. března 2013 o ochraně cestujících v případě úpadku leteckého dopravce (COM(2013)0129), ve kterém Komise stanoví opatření na zlepšení ochrany cestujících v případě úpadku leteckého dopravce, včetně lepšího prosazování nařízení (ES) č. 261/2004,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (dále jen „nařízení o EFG“)[7],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2014 s názvem „Evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“ (COM(2014)0086),

 s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 5. února 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel[8],

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS[9],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. března 2019 nazvané „Strategie pro evropské letectví: zachování a podpora vysokých sociálních standardů“ (COM(2019)0120),

 s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody[10],

 s ohledem na závěry Rady ze dne 27. května 2019 o konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu jakožto hnací síly udržitelného růstu, pracovních míst a sociální soudržnosti v EU pro následující desetiletí,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že krach britské společnosti Thomas Cook, jež byla druhou největší cestovní kanceláří na světě a jednou z nejstarších, má hluboce negativní dopad na ekonomiku, vnitřní trh EU, zaměstnanost, důvěru spotřebitelů a volný pohyb osob v celé EU i za jejími hranicemi;

B. vzhledem k tomu, že likvidace koncernu Thomas Cook Group ohrozila celosvětově 22 000 pracovních míst, z nichž 9 000 se nachází ve Spojeném království, 2 500 ve Španělsku a více než 1 000 v Řecku; vzhledem k tomu, že ačkoli je osud těchto pracovních míst stále nejistý, bude mít pravděpodobně značné vedlejší dopady nejen na odvětví cestovního ruchu a dopravy, ale také na celou ekonomiku EU;

C. vzhledem k tomu, že k úpadku koncernu Thomas Cook Group vedlo více faktorů, jedním z nichž byla neschopnost této společnosti změnit svůj podnikatelský model a provést inovace, aby mohla konkurovat v digitální ekonomice; vzhledem k tomu, že finanční situace koncernu Thomas Cook Group již byla dobře známa britským orgánům;

D. vzhledem k tomu, že ukončení činnosti společnosti Thomas Cook, která provozovala hotely, letoviska a letecké společnosti v 16 zemích a měla 19 milionů zákazníků ročně, si vyžádalo obrovskou repatriační operaci, při níž bylo více než 600 000 rekreantů navráceno z nejrůznějších lokalit na světě do svých domovů;

E. vzhledem k tomu, že jen v tomto roce vyhlásilo úpadek několik leteckých společností, což mělo závažné negativní dopady na podniky, cestovní ruch a spotřebitele; vzhledem k tomu, že úřad pro civilní letectví Spojeného království udělil koncernu Thomas Cook Group v dubnu roku 2019 další dvanáctiměsíční provozní licenci;

F. vzhledem k tomu, že několik členských států oznámilo cílená opatření na podporu svých odvětví cestovního ruchu s cílem zmírnit negativní účinky krachu koncernu Thomas Cook Group; vzhledem k tomu, že dosud nebyl aktivován žádný podpůrný mechanismus EU;

G. vzhledem k tomu, že cestovní ruch tvoří přibližně 4 % HDP EU, zaměstnává zhruba 12,3 milionu pracovníků a poskytuje nejméně 5 % všech pracovních míst (pokud zohledníme jeho vazby na další odvětví, je to více než 27 milionů pracovníků a téměř 12 % všech pracovních míst); vzhledem k tomu, že Evropa je čelní světovou destinací, přičemž její podíl na trhu činil v roce 2018 50,8 %; vzhledem k tomu, že cestovní ruch vytváří, přímo i nepřímo, 10,3 % celkového HDP EU-28, přičemž se očekává, že toto číslo do roku 2027 vzroste na 11,2 % HDP;

H. vzhledem k tomu, že cestovní ruch zahrnuje širokou škálu služeb a profesí, v nichž hraje klíčovou úlohu mobilita, a že kvůli osobnímu charakteru činností, jež jsou pro toto odvětví typické, vyžaduje velký počet zaměstnanců; vzhledem k tomu, že cestovní ruch je významnou hybnou silou mnoha dalších odvětví ekonomiky; vzhledem k tomu, že v tomto odvětví převládají malé a střední podniky (SMP), jakož i osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost vytváří zaměstnanost a bohatství v regionech, které jsou na cestovním ruchu do obrovské míry závislé; vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu je zvláště náchylné vůči přírodním katastrofám i rizikům spojeným s lidskou činností, jež nelze předvídat;

I. vzhledem k tomu, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má EU pravomoc podporovat nebo doplňovat opatření členských států v oblasti cestovního ruchu; vzhledem k tomu, že na druhou stranu nemá cestovní ruch svou zvláštní položku v rozpočtu EU, jak požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027, ve kterém vyzval k přidělení zvláštních prostředků na udržitelný cestovní ruch;

J. vzhledem k tomu, že v odvětví cestovního ruchu existuje velká poptávka po větší koordinaci na úrovni EU a po jasné politice EU v oblasti cestovního ruchu, jíž by se dostávalo řádné rozpočtové podpory;

K. vzhledem k tomu, že cestovní ruch je klíčovým odvětvím pro ekonomiku a zaměstnanost v EU, a proto by priority nové Komise, zejména podpora „hospodářství ve prospěch lidí“, měly odrážet význam tohoto odvětví a jeho potřeby;

L. vzhledem k tomu, že ukončení činnosti společnosti Thomas Cook způsobilo závažné hospodářské škody v oblasti cestovního ruchu, zaměstnanosti a místních komunit, a vedlo ke ztrátě leteckých spojení na některých územích členských států EU; vzhledem k tomu, že si tato situace vyžádá přijetí vhodných opatření, aby došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti daného odvětví a Evropa si udržela své postavení přední světové destinace cestovního ruchu, jenž je hybnou silou růstu a udržitelného rozvoje jejích měst a regionů;

M. vzhledem k tomu, že cestující mají právo na to, aby jim byly služby poskytovány podle plánu, zejména pokud svou jízdenku nebo letenku zaplatili ještě před poskytnutím služby; vzhledem k tomu, že je nezbytné cestujícím poskytovat srozumitelné, přesné a včasné informace, které jsou přístupné všem; vzhledem k tomu, že mnoha spotřebitelům nebylo jasné, na jakou náhradu mají nárok a na které části jejich rezervace se vztahuje jejich pojištění;

1. je hluboce znepokojen tím, že 600 000 lidí, kteří uvízli mimo domov, přičemž mnoho z nich bylo ponecháno v místě destinace, aniž by jim byla nabídnuta alternativní zpáteční cesta, což se ukázalo být obrovskou právní nejistotou pro toto odvětví a neslo s sebou výrazný nedostatek ochrany spotřebitelů; je rovněž znepokojen, pokud jde o tisíce zaměstnanců v Evropě, kteří přišli o práci, tisíce místních dodavatelů a dceřiných společností, většinou malých a středních podniků, kteří se ocitli ve vážných finančních potížích způsobených krachem společnosti Thomas Cook a jeho ničivým dopadem na místní ekonomiky a komunity a na obraz a pověst Evropy jako přední světové turistické destinace;

2. poukazuje na to, že koncern Thomas Cook Group se zabýval různými činnostmi, jako je ubytování, doprava a volnočasové aktivity, které ovlivňují různé typy spotřebitelů a podniků, a proto pro jeho krach platí různé právní předpisy EU a jednotlivých členských států;

3. blahopřeje členským státům, jak rychle provedly pohotovostní plány pro účinnou repatriaci dotčených cestujících, a bere na vědomí další opatření k omezení účinků úpadku společnosti Thomas Cook na zaměstnance v odvětví cestovního ruchu; vyzývá Komisi, aby posoudila, jak bylo pomocí stávajících právních předpisů EU a příslušných právních předpisů v členských státech reagováno na tuto rozsáhlou záchrannou akci, a aby prověřila, jakým způsobem by se mohla v budoucnu rychle a účinně zapojit, došlo-li by k podobné situaci;

4. vyzývá příslušné orgány, aby provedly analýzu důvodů úpadku společnosti Thomas Cook s přihlédnutím ke skutečnosti, že britské orgány již věděly o negativním vývoji finanční situace společnosti, a aby zjistily, zda mohla být přijata preventivní opatření, aby se zabránilo jejímu náhlému krachu; domnívá se, že by to mělo pomoci předvídat budoucí krize a stanovit politiky k minimalizaci rizik v odvětví, které je pro EU tak důležité;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby vnitrostátní orgány dohledu lépe sledovaly finanční situaci leteckých společností s cílem zabránit tomu, aby se evropští cestující stali oběťmi takových selhání, s ohledem na to, že od začátku roku 2017 zkrachovalo 32 leteckých společností; připomíná, že v současné době je předmětem posuzování dopadu nařízení (ES) č. 1008/2008, které zahrnuje oddíl o povinnosti leteckých společností získat provozní licenci; vyzývá Komisi, aby zvážila revizi tohoto nařízení s cílem umožnit orgánům lépe sledovat a kontrolovat finanční situaci leteckých společností a reagovat v případě kritického vývoje;

6. vyzývá Komisi, aby určila finanční nástroje EU, které by mohly kompenzovat škody způsobené odvětví a přispět ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti, a aby umožnila rychlý a účinný přístup k těmto nástrojům a zaručila vysokou úroveň ochrany spotřebitele; konstatuje, že krize, k níž došlo v souvislosti s úpadkem koncernu Thomas Cook Group, není ojedinělou událostí a může se v budoucnu opakovat; vyzývá proto Komisi, aby v zájmu posílení  ochrany práv spotřebitelů a práv cestujících vyhodnotila možnost přijetí konkrétních akcí nebo opatření, která by zabránila opakování takových situací;

7. vyzývá Komisi, aby mezi priority své strategie začlenila cestovní ruch a přejmenovala dopravní portfolio na „Doprava a cestovní ruch“;

8. poukazuje na možnosti, které poskytuje Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro pracovníky propuštěné z důvodu významných strukturálních změn; vyzývá členské státy postižené úpadkem společnosti Thomas Cook, aby plně využily možností EFG, zejména pokud jde o kolektivní žádosti malých a středních podniků; vyzývá Komisi, aby se těmito žádostmi zabývala co nejrychleji ve lhůtě stanovené nařízením o EFG a na požádání poskytla dotčeným členským státům nezbytnou podporu;

9. zdůrazňuje, že před krachem koncernu Thomas Cook měly služby cestovního ruchu v regionech žijících z cestovního ruchu, a zejména v hotelech, naplánované poskytování služeb s mnoha rezervacemi, které již byly k dispozici pro příští turistickou sezónu, a proto uznává potřebu podpory ze strany členských států při řešení tohoto negativního dopadu na mnoho podniků; vybízí navíc členské státy a místní a regionální orgány, aby využívaly nástroje, které poskytuje Evropský sociální fond a další unijní, vnitrostátní, regionální a místní nástroje; vyzývá Komisi a členské státy, aby pravidelně vypracovávaly konkrétní výzvy k předkládání nabídek pro odvětví cestovního ruchu na základě priorit stanovených v příslušných fondech;

10. znovu opakuje, že je důležité stanovit strategii EU pro udržitelný cestovní ruch pomocí koordinovaných a konkrétních opatření, jako je například mechanismus pro řešení krizí a mechanismy pro účinnou spolupráci v odvětví cestovního ruchu; vyzývá Komisi, aby do svého příštího návrhu rozpočtu zavedla zvláštní rozpočtovou položku pro odvětví cestovního ruchu, jak to požadoval Parlament pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027;

11. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby jako krajní možnost zvážily opatření státní podpory, která mohou zmírnit negativní hospodářský dopad na podniky, města, regiony a destinace a také vážné důsledky pro zaměstnanost;

12. zdůrazňuje, že je důležité zajistit dobře fungující vnitřní trh s dopravními službami, zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a zaměstnanců a zlepšit konkurenceschopnost podniků v odvětví cestovního ruchu;

13. domnívá se, že evropské odvětví cestovního ruchu musí mnohem lépe využívat velké příležitosti, které nabízejí digitální technologie a jednotný digitální trh; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby poskytla nezbytnou podporu, která by společnostem v EU pomohla zvládnout přechod na digitální ekonomiku a nové modely podnikání, a to jak prostřednictvím příslušného financování, tak prostřednictvím školení a podporou digitálního podnikatelského myšlení;

14. zdůrazňuje význam nepřetržitého sociálního dialogu na všech úrovních, který bude založen na vzájemné důvěře a sdílené odpovědnosti, neboť představuje jeden z nejlepších nástrojů k nalézání konsensuálních řešení a společných postojů při předjímání, prevenci a řízení procesů restrukturalizace; vyzývá členské státy, aby při přípravě všech příslušných opatření konzultovaly sociální partnery; žádá Komisi, aby určila osvědčené postupy na základě opatření uplatňovaných vnitrostátními, regionálními a místními orgány a na základě opatření přijatých malými a středními podniky v tomto odvětví s cílem vypracovat společnou strategii EU pro odvětví cestovního ruchu; opětovně žádá Komisi, aby po konzultaci příslušných sociálních partnerů předložila návrh právního aktu o právu pracovníků na informace a konzultace, předvídání a zvládání restrukturalizace v návaznosti na podrobná doporučení uvedená v usnesení Parlamentu ze dne 15. ledna 2013 o informovanosti a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace[11];

15. vyzývá Komisi a Radu, aby posoudily a přijaly veškerá nezbytná opatření k  obraně zájmů EU a předcházení podobným situacím v budoucnosti a aby z těchto zkušeností vyvodily ponaučení, které lze uplatnit při vyjednávání budoucích dohod o leteckých službách;

16. vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o veškerých nových relevantních informacích o úpadku společnosti Thomas Cook; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité vědět, zda příslušné orgány vydávající licence posoudily finanční situaci společnosti Thomas Cook, zda byly zjištěny nějaké finanční problémy a zda mohla být přijata opatření, která by zabránila odchodu tisíců cestujících, kteří uvízli mimo domov;

17. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí dalších opatření k udržení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a zaměstnanců v případě neúspěchu v podnikání; vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala svůj postoj ke změně nařízení (ES) č. 261/2004 o vymáhání práv cestujících v letecké dopravě a omezení odpovědnosti leteckých dopravců a aby podpořila postoj, který zaujal Parlament v únoru 2014; vyjadřuje politování nad tím, že Rada nebyla v posledních pěti letech schopna dosáhnout dohody;

18. opakuje, že pokud jde o změnu nařízení (ES) č. 261/2004, o vymáhání práv cestujících v letecké dopravě a o odpovědnosti leteckých dopravců, je nezbytné zavést povinné mechanismy k zachování stávající úrovně ochrany cestujících v případě platební neschopnosti nebo bankrotu, mimo jiné prostřednictvím vytvoření záručních fondů nebo pojistných smluv leteckých společností, které zaručují pomoc, úhradu, odškodnění a přesměrování; zdůrazňuje, že cestující, kteří si rezervovali samostatnou službu, jako je například jeden let, by měli být stejně chráněni jako cestující, kteří si rezervovali cestovní balíček, a to tím spíše, že si spotřebitelé stále častěji rezervují pouze samostatné letenky; požaduje proto minimální harmonizaci nejvyšších norem v oblasti práv spotřebitelů v odvětví dopravy, ubytování a cestovního ruchu;

19. vyzývá Komisi, aby zvážila usnadnění výměny osvědčených postupů mezi členskými státy o tom, jak nejlépe řešit zavírání podniků, a vybídnout je, aby hledaly příklady v právních ustanoveních s cílem pokusit se – je-li to možné – zorganizovat hledání kupce s cílem udržet podniky v chodu navzdory rozhodnutí původních majitelů ukončit činnost;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, a také vládám a parlamentům členských států.

 

 

[1] Úř. věst. L 46, 17.2. 2004, s. 1.

[2] Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

[3] Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

[4] Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 71.

[5] Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 1.

[6] Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 42.

[7] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[8] Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 336.

[9] Úř. věst. L 326, 11.12. 2015, s. 1.

[10] Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[11] Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 23.

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí