Procedure : 2019/2854(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0118/2019

Indgivne tekster :

RC-B9-0118/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0047

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0118/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0119/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0120/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0122/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0124/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 160kWORD 54k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0118/2019 (Renew)

B9‑0119/2019 (S&D)

B9‑0120/2019 (PPE)

B9‑0122/2019 (ECR)

B9‑0124/2019 (GUE/NGL)</TablingGroups>


<Titre>om den negative indvirkning af Thomas Cooks konkurs på turismen i EU </Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Rosa Estaràs Ferragut</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini, Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Elena Kountoura</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


Europa-Parlamentets beslutning om den negative indvirkning af Thomas Cooks konkurs på turismen i EU

(2019/2854(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 6, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til artikel 195 i TEUF,

 der henviser til Kommissionens redegørelse af 21. oktober 2019 om virkningerne af Thomas Cook-koncernens konkurs,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91[1],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2007 med titlen "Agenda for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme" (COM(2007)0621),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. juni 2010 med titlen "En ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" (COM(2010)0352),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF[2],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet[3], særlig artikel 8 om licensens gyldighed og artikel 9 om suspension og tilbagekaldelse af en licens,

 der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa[4],

 der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om flypassagerers etablerede rettigheder - virkemåde og anvendelse[5],

 der henviser til sin beslutning af 25. november 2009 om kompensation til passagerer i tilfælde af flyselskabets konkurs[6],

 der henviser til meddelelse af 18. marts 2013 "Passagerbeskyttelse i tilfælde af luftfartsselskabers konkurs" (COM(2013)0129), hvor Kommissionen fastsatte foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen af rejsende i tilfælde af et flyselskabs insolvens, herunder bedre håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 ("EGF-forordningen")[7],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. februar 2014 om en europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme (COM(2014)0086),

 der henviser til sin holdning vedtaget ved førstebehandling den 5. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage[8],

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF[9],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. marts 2019 om "En luftfartsstrategi for Europa: Opretholde og fremme høje sociale standarder" (COM (2019)0120),

 der henviser til sin beslutning af 14. november 2018 med titlen ”Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale”[10],

 der henviser til Rådets konklusioner af 27. maj 2019 om turismesektorens konkurrenceevne som drivkraft for bæredygtig vækst, arbejdspladser og social samhørighed i EU i det næste årti,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at sammenbruddet af det britiske selskab Thomas Cook, der var verdens næststørste rejseselskab og et af de ældste, har meget negative indvirkninger på økonomien, EU's indre marked, beskæftigelsen, forbrugernes tillid og den frie bevægelighed for personer i og uden for EU;

B. der henviser til, at nedlæggelsen af Thomas Cook Group har bragt 22 000 arbejdspladser i fare på verdensplan, hvoraf 9 000 er beliggende i Det Forenede Kongerige, 2 500 i Spanien og over 1 000 i Grækenland; der henviser til, at selv om disse job stadig er usikre, vil det sandsynligvis have en lang række forskellige følgevirkninger, ikke kun for turistsektoren og transportsektoren, men også for EU's økonomi som helhed;

C. der henviser til, at Thomas Cook-koncernens konkurs skyldes flere faktorer, herunder at selskabet har forsømt at ændre sin forretningsmodel og innovere for at kunne konkurrere i den digitale økonomi; der henviser til, at Thomas Cook-koncernens finansielle situation allerede var velkendt af de britiske myndigheder;

D. der henviser til, at ophøret af Thomas Cook, som drev hoteller, feriesteder og flyselskaber i 16 lande og betjente 19 millioner mennesker om året, har krævet en kolossal hjemsendelsesoperation for mere end 600 000 feriegæster fra forskellige steder rundt omkring i verden til deres hjemegn;

E. der henviser til, at et antal luftfartsselskaber alene i år har erklæret insolvens, hvilket har haft alvorlige følger for virksomhederne, turismen og forbrugerne; der henviser til, at Thomas Cook-koncernen i april 2019 fik tildelt yderligere 12 måneders driftslicens fra den britiske civile luftfartsmyndighed;

F. der henviser til, at flere medlemsstater har bebudet målrettede foranstaltninger til støtte for deres turismesektor med henblik på at afbøde de negative virkninger af Thomas Cook-koncernens sammenbrud; der henviser til, at der endnu ikke er blevet aktiveret nogen EU-støttemekanisme;

G. der henviser til, at turisme tegner sig for omkring 4 % af EU's BNP og beskæftiger omkring 12.3 millioner arbejdstagere og tegner sig for mindst 5 % af alle arbejdspladser (over 27 millioner arbejdstagere og næsten 12 % af alle job, når der tages hensyn til deres forbindelser til andre sektorer); der henviser til, at Europa er det vigtigste rejsemål i verden med en markedsandel på 50,8 % i 2018; der henviser til, at turisme både direkte og indirekte genererer 10,3 % af det samlede BNP i EU-28 - et tal, der forventes at stige til 11,2 % af BNP i 2027;

H. der henviser til, at turistsektoren omfatter en stor mangfoldighed af tjenesteydelser og erhverv, hvor mobilitet spiller en afgørende rolle, og at der på grund af aktiviteternes personlige karakter er behov for et stort antal ansatte; der henviser til, at turisme fungerer som et stærkt incitament for mange andre sektorer i økonomien; der henviser til, at sektoren domineres af SMV’er samt selverhvervende enkeltpersoner, hvis aktivitet skaber beskæftigelse og velstand i regioner, der er stærkt afhængige af turismen; der henviser til, at turistsektoren er særlig sårbar over for risici forårsaget af både naturlige og menneskeskabte faktorer, som ikke kan forudsiges;

I. der henviser til, at EU siden Lissabontraktatens ikrafttræden har haft kompetence til at støtte eller supplere medlemsstaternes indsats på turismeområdet; der henviser til, at turisme på den anden side ikke har nogen specifik budgetpost i EU's budget som krævet af Parlamentet i dets beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, hvori det opfordrer til, at der indføres en specifik bevilling til bæredygtig turisme;

J. der henviser til, at turismeindustrien har en stærk efterspørgsel efter øget koordinering på EU-plan og en klar turismepolitik i EU med passende budgetstøtte;

K. der henviser til, at turisme er en nøglesektor for økonomien og beskæftigelsen i EU, og at den nye Kommissions prioriteter, navnlig at støtte "en økonomi, der arbejder for mennesker", bør afspejle sektorens betydning og dens behov;

L. der henviser til, at ophøret af Thomas Cooks aktiviteter har forårsaget alvorlig økonomisk skade for turistsektoren, beskæftigelsen og lokalsamfundene og har medført tab af flyforbindelser i visse af EU-medlemsstaternes områder; der henviser til, at dette gør det nødvendigt, at der træffes passende foranstaltninger til at forbedre sektorens konkurrenceevne og sikre, at Europa bevarer sin position som verdens førende turistmål og som drivkraft for vækst og bæredygtig udvikling i sine byer og regioner;

M. der henviser til, at passagerer har ret til at få leveret tjenesteydelser som planlagt, især når de allerede har betalt billettens pris, inden tjenesten leveres; der henviser til, at det er af afgørende betydning, at passagererne får forståelige, nøjagtige og rettidige oplysninger, som er tilgængelige for alle; der henviser til, at det for mange forbrugere var uklart, hvad deres ret til kompensation var, og hvilke dele af deres reservationer der var dækket af deres forsikring;

1. er dybt bekymret over de 600 000 personer, der var strandet fra hjemmet, hvoraf mange blev efterladt på deres bestemmelsessted uden at blive tilbudt en alternativ returflyvning, hvilket viste sig at være en enorm retsusikkerhed for sektoren og medførte en betydelig mangel på beskyttelse af forbrugerne; er ligeledes dybt bekymret over de tusinder af arbejdstagere rundt i Europa, der har mistet deres job, over de tusindvis af lokale leverandører og datterselskaber, hovedsagelig SMV'er, der er kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder efter Thomas Cooks sammenbrud og dets skadelige virkninger på lokale økonomier og lokalsamfund og Europas image og omdømme som verdens førende turistmål;

2. påpeger, at Thomas Cook Group dækkede forskellige aktiviteter såsom overnatningsfaciliteter, transport og fritidsaktiviteter, der påvirker forskellige typer forbrugere og virksomheder, og at sammenbruddet derfor falder ind under forskellige EU- og nationale lovgivninger;

3. roser medlemsstaterne for den hurtighed, hvormed de har iværksat beredskabsplaner for effektiv hjemtransport af de pågældende rejsende, og noterer sig andre foranstaltninger for at begrænse virkningerne af Thomas Cooks konkurs for arbejdstagere i turismesektoren; opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvordan den eksisterende EU-lovgivning og de respektive love i medlemsstaterne har reageret på denne enorme redningsaktion, og undersøge, hvordan den kan deltage hurtigt og effektivt i en lignende situation i fremtiden;

4. opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en analyse af Thomas Cooks konkurs, samtidig med at der tages hensyn til, at de britiske myndigheder allerede har haft kendskab til den negative ændring i selskabets finansielle situation med henblik på at fastslå, om der er truffet forebyggende foranstaltninger for at undgå koncernens pludselige sammenbrud; mener, at dette bør bidrage til at foregribe fremtidige kriser og fastlægge politikker til minimering af risici i en sektor, der er så vigtig for EU;

5. understreger under henvisning til, at 32 flyselskaber er gået konkurs siden begyndelsen af 2017, at der er behov for en bedre overvågning af flyselskabers finansielle situation fra de nationale tilsynsmyndigheders side for at forhindre, at europæiske passagerer bliver ofre for sådanne konkurser; minder om, at forordning (EF) nr. 1008/2008 i øjeblikket er genstand for en evaluering, der omfatter et afsnit om de forpligtelser, flyselskaber skal opfylde for at opnå driftstilladelse; opfordrer Kommissionen til at overveje en revision af denne forordning for at sætte myndighederne i stand til bedre at kontrollere, overvåge og reagere på kritiske finansielle tilstande i flyselskaber;

6. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for og implementere en hurtig og effektiv adgang til finansielle EU-instrumenter, der kan kompensere for den skade, der er påført sektoren og bidrage til at forbedre sektorens konkurrenceevne og garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse; bemærker, at den krise, som Thomas Cook-gruppens konkurs har medført, ikke er et isoleret arrangement og meget vel kan ske igen i fremtiden; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere muligheden for at vedtage specifikke foranstaltninger og/eller foranstaltninger for at forhindre, at sådanne situationer gentager sig og for yderligere at styrke forbrugerbeskyttelsen og passagerernes rettigheder;

7. opfordrer Kommissionen til at inkorporere turisme i prioriteterne for sin strategi og omdøbe transportporteføljen til "transport og turisme";

8. påpeger de muligheder, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen giver for arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af større strukturændringer; opfordrer de medlemsstater, der er berørt af Thomas Cooks konkurs, til at gøre fuld brug af EGF's muligheder, navnlig med hensyn til kollektive ansøgninger, der involverer SMV'er; opfordrer Kommissionen til at behandle disse ansøgninger så hurtigt som muligt inden for den tidsramme, der er fastsat i EGF-forordningen, og yde den nødvendige støtte til de medlemsstater, der anmoder herom;

9. understreger, at turismetjenester i turistbaserede regioner, og navnlig hoteller, havde en planlagt levering af tjenesteydelser, og at der allerede var mange reservationer for den næste turistsæson, inden Thomas Cooks gruppe kollapsede, og erkender derfor, at der er behov for støtte fra medlemsstaterne til at imødegå den negative indvirkning, som dette har haft for mange virksomheder; tilskynder desuden medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at gøre brug af redskaberne fra Den Europæiske Socialfond og andre EU-instrumenter samt nationale, regionale og lokale instrumenter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til regelmæssigt at udarbejde specifikke udbud vedrørende turistbranchen på grundlag af de prioriteringer, der er fastsat i de respektive fonde;

10. gentager, at det er vigtigt at udarbejde en EU-strategi for bæredygtig turisme med koordinerede og konkrete foranstaltninger, f.eks. en krisestyringsmekanisme og mekanismer til effektivt samarbejde inden for turistsektoren; opfordrer Kommissionen til at oprette en særlig budgetpost for turismesektoren i sit næste budgetforslag, sådan som Europa-Parlamentet har anmodet om i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til kun at overveje statsstøtteforanstaltninger som en sidste udvej, der kan mildne de negative økonomiske konsekvenser for virksomheder, byer, regioner og turistmål samt de alvorlige konsekvenser for beskæftigelsen;

12. understreger betydningen af at sikre et velfungerende indre marked for transporttjenester, opretholde et højt niveau af forbruger- og arbejdstager beskyttelse og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne i turismesektoren;

13. mener, at den europæiske turistsektor i langt højere grad må udnytte de fremragende muligheder, som de digitale teknologier og det digitale indre marked frembyder; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at yde den nødvendige støtte til at hjælpe EU-virksomheder med at håndtere overgangen til en digital økonomi og nye forretningsmodeller, både gennem den relevante finansiering og uddannelse og ved at fremme en digital virksomhedskultur;

14. understreger vigtigheden af en vedvarende social dialog på alle niveauer, der er baseret på gensidig tillid og et fælles ansvar, som et af de bedste redskaber til at finde konsensusbaserede løsninger og fælles tilgange til at forudse, forebygge og styre omstruktureringsprocesser; opfordrer medlemsstaterne til at høre arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udarbejdelsen af alle relevante foranstaltninger; anmoder Kommissionen om at identificere bedste praksis på grundlag af de foranstaltninger, der anvendes af de nationale, regionale og lokale myndigheder og dem, der benyttes af SMV’er i sektoren, med henblik på at udvikle en fælles EU-strategi for turismesektoren; gentager sin opfordring til Kommissionen om efter at have hørt arbejdsmarkedets parter at fremlægge et forslag til retsakt om arbejdstagernes informations- og høringsret samt foregribelse og styring af omstruktureringer i overensstemmelse ed de detaljerede henstillinger i Parlamentets beslutning af 15. januar 2013 om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer[11];

15. opfordrer Kommissionen og Rådet til at vurdere og vedtage alle nødvendige foranstaltninger til at forsvare EU's interesser og undgå lignende situationer i fremtiden samt til at tage ved lære af disse erfaringer med henblik på forhandlinger om fremtidige lufttrafikaftaler;

16. opfordrer Kommissionen til at viderebringe alle nye relevante oplysninger om Thomas Cooks konkurs til Parlamentet; understreger i den forbindelse, at det er vigtigt at vide, om de relevante licensudstedende myndigheder havde vurderet Thomas Cooks finansielle situation, om der var konstateret finansielle problemer, og om der kunne være truffet foranstaltninger til at undgå, at tusindvis af passagerer strandede fjernt fra hjemmet;

17. opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere foranstaltninger til opretholdelse af et højt niveau af forbruger- og arbejdstagerbeskyttelse i tilfælde af virksomheders konkurs; opfordrer Rådet til at fastlægge sin holdning til ændringen af forordning (EF) nr. 261/2004 for så vidt angår håndhævelse af flypassagers rettigheder og grænser for luftfartselskabers erstatningsansvar så hurtigt som muligt og godkende den holdning, Parlamentet vedtog i februar 2014; beklager, at Rådet har været ude af stand til at nå til enighed i de seneste fem år;

18. gentager, at det for så vidt angår ændringen af forordning (EF) nr. 261/2004 for så vidt angår håndhævelse af flypassagerers rettigheder og luftfartsselskabers erstatningsansvar er nødvendigt at indføre obligatoriske mekanismer til sikring af et højt beskyttelsesniveau for passagerer i tilfælde af insolvens eller konkurs, herunder gennem luftfartsselskabers oprettelse af garantifonde eller forsikringsaftaler, som garanterer bistand, tilbagebetaling, kompensation og omlægning af rejsen; understreger, at passagerer, som har bestilt en enkeltstående tjenesteydelse som f.eks. en enkeltrejse med fly, bør nyde samme beskyttelse som passagerer, der køber en rejsepakke, navnlig fordi forbrugerne i stigende grad booker rene flyrejser; opfordrer derfor til en minimumsharmonisering af de højeste standarder for forbrugerrettigheder i transport-, bolig- og turismesektoren;

19. opfordrer Kommissionen til at overveje at fremme udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om, hvordan man bedst håndterer virksomhedslukninger, og i den forbindelse opfordre dem til at studere eksempler indeholdt i lovbestemmelser med henblik på - så vidt det kan lade sig gøre - at forsøge at organisere en søgning efter en køber med henblik på at holde virksomhederne kørende på trods af de oprindelige ejeres beslutning om at indstille driften;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

[1]EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

[2] EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

[3] EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

[4] EUT C 355 af 20.10.2017, s. 71.

[5] EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 1.

[6] EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 42.

[7] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[8] EUT C 93 af 24.3 2017, s. 336.

[9] EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1.

[10]Vedtagne tekster,  P8_TA(2018)0449.

[11] EUT C 440 af 30.12.2015, s. 23.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik