Společný návrh usnesení - RC-B9-0134/2019/REV1Společný návrh usnesení
RC-B9-0134/2019/REV1

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci osob LGBTI v Ugandě

23.10.2019 - (2019/2879(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9‑0134/2019 (Verts/ALE)
B9‑0135/2019 (GUE/NGL)
B9‑0137/2019 (Renew)
B9‑0140/2019 (S&D)
B9‑0142/2019 (PPE)

Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil
za skupinu PPE
Kati Piri, Julie Ward
za skupinu S&D
Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva-Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew
Ellie Chowns, Hannah Neumann, Gina Dowding
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Özlem Demirel
za skupinu GUE/NGL
Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2019/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0134/2019
Předložené texty :
RC-B9-0134/2019
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci osob LGBTI v Ugandě

(2019/2879(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Ugandě,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o diskriminaci na základě sexuální orientace, zejména na usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity[1] a ze dne 14. února 2019 o  budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2014–2025)[2],

 s ohledem na společné prohlášení, které dne 9. října 2019 vydali vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a generální tajemník Rady Evropy k Evropskému a Světovému dni proti trestu smrti,

 s ohledem na prohlášení, které dne 17. května 2019 jménem EU vydala vysoká představitelka Federica Mogheriniová  u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii,

 s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2018 – Ugandě,  kterou Evropská rada přijala dne 13. května 2019,

 s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5, články 21, 24, 29 a 31 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 10 a 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které EU a její členské státy ve vztazích s okolním světem zavazují k dodržování a prosazování všeobecných lidských práv a ochraně jednotlivců a k přijetí omezujících opatření v případě vážných porušení lidských práv,

 s ohledem na mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, včetně závazků obsažených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách,

 s ohledem na balíček nástrojů Rady Evropské unie sloužících k podpoře a ochraně všech lidských práv lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (balíček LGBTI),

 s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany lidských práv osob LGBTI,

 s ohledem na příslušné obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a dalšího krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání a na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv,

 s ohledem na poslední všeobecný pravidelný přezkum Ugandy, který provedla Rada OSN pro lidská práva,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 21, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Uganda smluvní stranou od roku 1995,

 s ohledem na dopis týkající se pronásledování komunity LGBTI v Ugandě, který dne 15. října 2019 podepsalo 70 poslanců EP z různých stran,

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2014 o zahájení konzultací o pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné přijetí právních předpisů přísněji trestajících homosexualitu[3],

 s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a EU (tzv. dohodu z Cotonou), a zejména na její čl. 8 odst. 4 o zákazu diskriminace,

 s ohledem na zásady z Yogyakarty („Zásady a povinnosti států, pokud jde o uplatňování mezinárodního práva v oblasti lidských práv ve vztahu k sexuální orientaci, pohlavní identitě, vyjádření pohlavní identity a pohlavním znakům“) přijaté v listopadu 2006 a 10 doplňujících zásad („plus 10“) přijatých 10. listopadu 2017,

 s ohledem na Ústavu Ugandské republiky,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Ugandě došlo v posledních týdnech k nárůstu extrémně homofobních projevů ze strany veřejných orgánů, zejména pak jde o projevy Simona Lokoda, ugandského ministra odpovědného za etiku a integritu, který dne 10. října 2019 oznámil plány na znovuzavedení zákona proti homosexualitě, který by zahrnoval trest smrti v případě „homosexuality s přitěžujícími okolnostmi“; vzhledem k tomu, že návrh nového zákona podporují také mnozí poslanci ugandského parlamentu;

B. vzhledem k tomu, že dne 12. října mluvčí vlády Ofwono Opondo prohlásil, že vláda nemá v úmyslu zavést žádné nové právní předpisy týkající se aktivit komunity LGBTI, neboť „stávající ustanovení trestního zákoníku jsou dostačující“; vzhledem k tomu, že toto prohlášení potvrdil hlavní tiskový tajemník prezidenta Museveniho;

C. vzhledem k tomu, že stávající ustanovení trestního zákoníku porušují lidská práva a kriminalizují homosexualitu; vzhledem k tomu, že sexuální akty mezi osobami stejného pohlaví jsou podle článků 145 a 146 trestního zákoníku Ugandy stále nezákonné a trestně postihnutelné a jsou trestány až doživotním trestem odnětí svobody, přičemž zákoník kriminalizuje mimo jiné „pohlavní styk proti řádu přírody“, a vzhledem k tomu, že mnohé stávající zákony umožňují diskriminaci osob LGBTI a omezují jejich přístup k zaměstnání, bydlení, sociálnímu zabezpečení, vzdělání nebo zdravotním službám;

D. vzhledem k tomu, že zákon proti homosexualitě zakazující propagaci homosexuality a zavádějící trest smrti za homosexuální akty byl z podnětu prezidenta Museveniho přijat již v roce 2014, avšak ugandský ústavní soud jej nakonec prohlásil za neplatný; vzhledem k tomu, že široké mezinárodní společenství důrazně odsoudilo navrhovaný zákon a mnozí dárci, včetně členských států EU, Spojených států a Světové banky, rozhodli, že pozastaví svou rozvojovou pomoc pro tuto zemi;

E. vzhledem k tomu, že tyto události odhalují otřesnou situaci osob LGBTI v Ugandě, kde jsou homofobní názory velmi rozšířené; vzhledem k tomu, že organizace zabývající se lidskými právy pravidelně informují o společenské diskriminaci, zločinech z nenávisti a kampaním proti homosexuálům, a to včetně obtěžování, fyzického násilí, vydírání, vystěhování, svévolného zatýkání a zadržování i zabití;

F. vzhledem k tomu, že podle skupin zabývajících se lidskými právy došlo v Ugandě ke znepokojivému nárůstu útoků namířených proti osobám LGBTI; vzhledem k tomu, že podle spolku Sexuální menšiny v Ugandě sdružujícího organizace LGBTI byli v tomto roce zabiti tři homosexuální muži a jedna transsexuální žena, přičemž k poslednímu případu došlo dne 4. října 2019, kdy byl u sebe doma napaden a usmrcen LGBTI aktivista Brian Wasswa;

G. vzhledem k tomu, že ugandská ústava zakazuje diskriminace na základě řady důvodů, avšak tento zákaz nezahrnuje diskriminaci na základě sexuální orientace;

H. vzhledem k tomu, že společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP) si klade za cíl rozvíjení a upevňování demokracie a právního státu, jakož i dodržování lidských práv a základních svobod; vzhledem k tomu, že rozvojová pomoc pro Ugandu v rámci národního orientačního programu na období 2014–2020 činí 578 milionů EUR; vzhledem k tomu, že ke klíčovým cílům tohoto programu patří mimo jiné podpora a ochrana řádné správy a dodržování lidských práv;

I. vzhledem k tomu, že příjemci prostředků z Evropského rozvojového fondu musí bezpodmínečně dodržovat lidská práva a zásady právního státu, respektovat svobodu vyznání a chránit menšiny;

J. vzhledem k tomu, že v květnu 2019 Uganda a Evropská unie znovu potvrdily v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou své úzké partnerství formou politického dialogu;

K. vzhledem k tomu, že EU by měla v rámci mezinárodní spolupráce podporovat úsilí zemí AKT o vytvoření podpůrných právních a politických rámců a o zrušení represivních zákonů, politik a praktik a ukončení stigmatizace a diskriminace porušujících lidská práva;

L. vzhledem k tomu, že v 32 z 54 afrických zemích je pohlavní styk osob stejného pohlaví postaven mimo zákon a že v Mauritánii, Súdánu, severní Nigérii a Somálsku je homosexualita trestána smrtí;

1. je hluboce znepokojen tím, že v Ugandě se v politické debatě znovu oživuje myšlenka zákona postihujícího homosexualitu; důrazně odsuzuje prohlášení Simona Lodoka, která posilují homofobní nálady a nenávist, a znovu prohlašuje, že se rozhodně staví proti všem formám diskriminace založené na sexuální orientaci a podněcování k nenávisti a násilí vůči osobám LGBTI;

2. bere na vědomí prohlášení tiskového mluvčího prezidenta Museveniho, který popřel, že by vláda měla v úmyslu takový zákon navrhnout, a vyzývá ugandskou vládu, aby se tímto prohlášením řídila;

3. zdůrazňuje, že diskriminace osob LGBTI porušuje nejzákladnější zásady v oblasti lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv; znovu poukazuje na to, že sexuální orientace a genderová identita jsou součástí práva jednotlivců na soukromí, které zaručuje mezinárodní právo a ústavy jednotlivých států;

4. důrazně odmítá používání trestu smrti za jakýchkoli okolností, včetně legislativy ukládající trest smrti za homosexualitu; vyzývá EU a její členské státy, aby pokračovaly v dialogu s ugandskou vládou a usilovaly o to, aby přehodnotila svůj postoj k trestu smrti;

5. vyjadřuje politování nad tím, že ugandské zákony jsou vůči osobám LGBTI stále velmi diskriminační, a naléhá na ugandské orgány, aby přezkoumaly všechny právní předpisy, které postihují homosexualitu a aktivisty LGBTI, zejména články 145 a 146 trestního zákoníku;

6. připomíná ugandské vládě její povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a z dohody z Cotonou, která požaduje dodržování všeobecných lidských práv;

7. je hluboce znepokojen tím, že se v Ugandě celkově zhoršuje situace osob LGBTI z hlediska lidských práv, což mimo jiné obnáší stále častější porušování jejich sociálních práv, svobody projevu, práv genderové rovnosti a práva na bydlení; odsuzuje nedávné zabití Briana Wasswy a s politováním bere na vědomí znepokojivě vysoký počet obětí, na které byl podniknut útok kvůli jejich sexuální orientaci, a to dokonce ze strany národních bezpečnostních sil; naléhavě vyzývá ugandské orgány, aby důkladně a nestranně vyšetřily všechny projevy násilí nebo útoky na osoby LGBTI a aby pachatele pohnaly k odpovědnosti;

8. vyzývá ugandskou vládu, aby v policejních sborech posílila nápravné mechanismy pro případy porušení lidských práv, tak aby se zajistilo, aby policisté dostáli své povinnosti chránit práva všech osob, včetně komunity LGBTI, a aby všichni obránci lidských práv a nevládní organizace, kteří v Ugandě pracují ve prospěch komunity LGBTI, měli za všech okolností zaručeny podmínky pro výkon své zákonné činnosti, včetně práva na svobodu sdružování bez obav z odvetných opatření a bez jakýchkoli omezení;

9. připomíná, že se Uganda v dohodě z Cotonou a v rámci mezinárodního práva zavázala dodržovat lidská práva a základní svobody;

10. vyzývá delegaci EU v Ugandě, aby nadále pečlivě sledovala situaci osob LGBTI a aby aktivně podporovala místní organizace občanské společnosti, ochránce lidských práv a komunitu LGBTI; zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat povědomí o osobách LGBTI a zlepšovat pochopení jejich situace a situace, v níž se nacházejí jejich rodiny;

11. vyzývá EU, aby při dialogu s ugandskými orgány efektivně a v plném rozsahu využívala politický dialog podle článku 8 dohody z Cotonou i balíček nástrojů pro problematiku LGBTI a související obecné pokyny, aby pomohla dekriminalizovat homosexualitu, zmírnit násilí a diskriminaci a chránit obhájce lidských práv osob LGBTI;

12. znovu vyzývá Komisi a Radu, aby do všech budoucích dohod, které nahradí dohodu z Cotonou, zahrnuly výslovný odkaz na zákaz diskriminace na základě sexuální orientace;

13. vyzývá EU, aby v Ugandě důrazněji bránila a prosazovala lidská práva, zejména cílenou podporou organizací občanské společnosti a plným prováděním obecných zásad EU týkajících se ochránců lidských práv;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Ugandské republiky, předsedovi ugandského parlamentu a Africké unii a jejím institucím.

 

Poslední aktualizace: 24. října 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí