Postup : 2019/2880(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0138/2019

Předložené texty :

RC-B9-0138/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0043

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0138/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0139/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0141/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0143/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 174kWORD 53k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0138/2019 (Verts/ALE)

B9-0139/2019 (GUE/NGL)

B9-0141/2019 (Renew)

B9-0143/2019 (S&D)</TablingGroups>


<Titre>o Egyptě</Titre>

<DocRef>(2019/2880(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

<Depute>Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Egyptě

(2019/2880(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména usnesení ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě[1], ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě[2], ze dne 10. března 2016 o Egyptu, zejména o případu Giulia Regeniho[3], ze dne 8. února 2018 o popravách v Egyptě[4] a ze dne 13. prosince 2018 o Egyptu, zejména o situaci obránců lidských práv[5],

 s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci o Egyptě ze srpna 2013 a února 2014,

 s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007; s ohledem na priority partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, které byly formálně přijaty dne 25. července 2017, na společné prohlášení vydané po zasedání Rady přidružení EU-Egypt a na společné prohlášení o šesté schůzi podvýboru pro politické otázky, lidská práva a demokracii v rámci partnerství mezi EU a Egyptem, jež proběhla v červnu 2019;

 s ohledem na bod 4 prohlášení EU na zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 19. září, který zmiňuje Egypt,

 s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a monitorování jejich dodržování staly ústředním bodem všech politik EU,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a obránců lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání  a Úmluvu o právech dítěte, které Egypt ratifikoval,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 27. září 2019 o protestech v Egyptě,

 s ohledem na egyptskou ústavu, zejména její články 52 (o zákazu všech forem a druhů mučení), 73 (o svobodě shromažďování) a 93 (o závazné povaze lidských práv zakotvených mezinárodním právem),

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Egypt ratifikoval dne 20. března 1984,

 s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jíž je Egypt smluvní stranou,

 s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2473(2019) přijatou v červnu 2019, kterou se obnovují opatření zaměřená na uplatňování zbrojního embarga vůči Libyi,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv egyptské orgány v uplynulých týdnech svévolně zatkly více než 4 300 osob (z toho téměř 3 000 je stále ve vyšetřovací vazbě), včetně nejméně 114 žen – a podle organizace Amnesty International a nadace Belady Foundation nejméně 111 nezletilých osob – ,a to v reakci na pokojné demonstrace, které začaly dne 20. září 2019; vzhledem k tomu, že policie a bezpečnostní útvary údajně použily k rozehnání demonstrantů nadměrnou sílu;

B. vzhledem k tomu, že protivládní demonstrace byly protestem proti úsporným opatřením, rozsáhlé korupci vlády a soustavným represím a požadovaly odstoupení egyptského prezidenta Abd al-Fattáha Chalíla as-Sísího;

C. vzhledem k tomu, že nedávné kroky egyptských orgánů podkopávají základní svobody projevu, sdružování a shromažďování, které jsou zakotveny v egyptské ústavě, jakož i mezinárodní právo v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že tyto kroky jsou součástí širšího postupu proti občanské společnosti a základním právům v Egyptě, zejména proti svobodě projevu online i offline, svobodě sdružování a shromažďování, politickému pluralismu a právnímu státu;

D. vzhledem k tomu, že egyptské orgány pokračují v potlačování pokojných demokratických opozičních stran v Egyptě, včetně svévolného zadržování desítek občanů v případu „Plán naděje“ a zatčení desítek dalších členů pokojných politických stran od září 2019, čímž porušují práva na účast na veřejných záležitostech a svobodu projevu;

E. vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv, novináři, aktivisté a členové opozice byli uvězněni na základě závažných obvinění, včetně trestných činů souvisejících s terorismem; vzhledem k tomu, že pokojní oponenti, prodemokratiční aktivisté a obránci lidských práv jsou vystaveni riziku, že budou označení za teroristy; vzhledem k tomu, že tato zatčení souvisejí výhradně s jejich pokojnou a legitimní prací na obranu lidských práv;

F. vzhledem k tomu, že systematickou praxí egyptských orgánů se stávají nedobrovolná zmizení obránců lidských práv, kteří se poté objeví v rukou státního zastupitelství, což je případ Aláy Abd al-Fattáha, Asmy Da´bísové, Isry Abd al-Fattáhové, Imán al-Halwové, Muhammada Ibráhíma, Abd ar-Rahmána Tárika, Izzata Gunajma, Hajtama Muhammadína a Ibráhíma Mitwallího Hidžázího; vzhledem k tomu, že další, včetně Ibrahima Izzaddína, se stále neobjevili;

G. vzhledem k tomu, že v přípravném řízení dochází k nadměrnému používání preventivní vyšetřovací vazby a bezpečnostních opatření s cílem zabránit obráncům lidských práv a jejich právníkům, jako je Mahinúr al-Masríová, Muhammad al-Bákir, Isrá Abd al-Fattáhová a Muhammad Ramadán, aby vykonávali svou legitimní činnost v oblasti lidských práv v Egyptě;

H. vzhledem k tomu, že egyptské orgány brání pokroku ve vyšetřování a odhalování pravdy o únosu, mučení a zabití italského výzkumného asistenta Giulia Regeniho; vzhledem k tomu, že italský parlament přerušil své diplomatické styky s egyptským parlamentem a vyzval parlamenty členských států, aby v duchu solidarity postupovaly obdobně;

I. vzhledem k tomu, že organizace Reportéři bez hranic zdokumentovala případy nejméně 31 pracovníků sdělovacích prostředků, kteří se v současnosti nacházejí v Egyptě ve vazbě kvůli své profesní činnosti, a to na základě politicky motivovaného stíhání a ve světle několikanásobného porušení práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že šest z těchto novinářů bylo zatčeno v souvislosti s nedávnými protesty; vzhledem k tomu, že pozornost se zaměřuje i na pracovníky zahraničních médií s tím, že několik dopisovatelů mezinárodních sdělovacích prostředků bylo deportováno z Egypta nebo jim byl odepřen vstup do země; vzhledem k tomu, že mezinárodní organizace zdokumentovaly blokování internetových stránek zpravodajských médií a aplikací pro zasílání zpráv online či omezení přístupu k těmto aplikacím, a to zejména v posledních týdnech;

J. vzhledem k tomu, že ačkoli egyptský zákon o nevládních organizacích z roku 2019 upouští od trestů odnětí svobody a ruší agenturu pro otázky bezpečnosti, která byla dříve pověřena schvalováním a sledováním financování ze zahraničí, hrozí, že výrazně omezí občanskou společnost, zavádí další problematická omezení práva na svobodu sdružování a výrazně omezuje činnost domácích i zahraničních nevládních organizací;

K. vzhledem k tomu, že obránci lidských práv žen v Egyptě i nadále čelí různým formám útisku ze strany státu, zejména v podobě diskreditačních kampaní a trestního stíhání; vzhledem k tomu, že aktivisté hájící práva osob LGBTQI a žen čelí neustálým represím, a to i pod záminkou ochrany „veřejné mravnosti“;

L. vzhledem k tomu, že v Egyptě pokračuje vážné porušování práva na život prostřednictvím soudnictví, které udělilo a provedlo nebývale vysoký počet trestů smrti týkajících se mnoha jedinců – včetně odsouzení dětí – a to i na základě vojenských a hromadných soudních řízení, která postrádala minimální záruky spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že trestní a vojenské soudy udělily od roku 2014 více než 3 000 trestů smrti a 50 osobám bezprostředně hrozí poprava;

M. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že u soudů je projednáváno několik případů týkajících se osob odsouzených na základě důkazů, které byly údajně získány pomocí mučení, jimž hrozí trest smrti; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky jsou patrně v přímém rozporu s egyptským i mezinárodním právem a procesním řádem;

N. vzhledem k tomu, že egyptské bezpečnostní síly nejsou téměř vůbec hnány k odpovědnosti za závažné porušování lidských práv a vůči armádě neprobíhá žádné náležité vyšetřování případů obvinění z korupce;

O. vzhledem k tomu, že při protestech na náměstí Rábiʿa v roce 2013 zabily egyptské bezpečnostní síly nejméně 900 osob; vzhledem k tomu, že ačkoli v průběhu následného soudního řízení byly odhaleny četné nesrovnalosti a vysoká komisařka OSN pro lidská práva jej označila za závažný justiční omyl, nikdo z osob odpovědných za masakr nebyl dosud postaven před soud;

P. vzhledem k tomu, že proces všeobecného pravidelného přezkumu Egypta před zasedáním Rady OSN pro lidská práva, které začíná v listopadu 2019, nabízí mezinárodnímu společenství jedinečnou příležitost prozkoumat stav lidských práv v Egyptě a předložit doporučení ke zlepšení;

Q. vzhledem k tomu, že mnozí aktivisté v oblasti lidských práv jsou vystaveni represivním opatřením, z nichž některé jsou odvetou za účast na všeobecném pravidelném přezkumu v Egyptě v roce 2014; vzhledem k tomu, že deset obránců lidských práv a sedm nevládních organizací jmenovaných ve věci 173/2011 (dále jen „případ tzv. zahraničního financování“) je předmětem zničujícího zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že zákazy cestování platí nadále pro nejméně 31 obránců lidských práv a zaměstnance nezávislých egyptských nevládních organizací zabývajících se lidskými právy, účastníky řízení ve věci 173/2011, ačkoli 43 zaměstnanců zahraničních organizací občanské společnosti odsouzených v roce 2013 ve stejném případě bylo od té doby osvobozeno;

R. vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 nesnadným vývojem a že mezinárodní společenství tuto zemi podporuje při řešení jejích mnoha výzev; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Egyptě je křehká, s vysokým rizikem teroristických útoků různých islamistických skupin na Sinajském poloostrově a ve velkých městech v celé zemi, a to i přes agresivní a někdy surovou taktiku vlády při jejich potírání; vzhledem k tomu, že teroristické útoky si vyžádaly životy velkého počtu nevinných civilistů včetně koptů; vzhledem k tomu, že od konce roku 2013 se na severu Sinajského poloostrova nadále stupňují vojenské operace a že vláda provádí masové demolice a nucené vystěhovávání desítek tisíců obyvatel, přičemž zabraňuje nezávislému zpravodajství tím, že zavedla téměř absolutní mediální cenzuru a omezila možnosti příjezdu na Sinaj a odjezdu ze Sinaje;

S. vzhledem k tomu, že od EU a jejích členských států nepřišla žádná oficiální, silná a jednotná veřejná reakce na tvrdý zásah v Egyptě v září–říjnu 2019; vzhledem k tomu, že priority partnerství EU a Egypta na období 2017–2020 přijaté v červnu 2017 jsou vedeny společnou oddaností všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a představují obnovený rámec pro politickou angažovanost a posílenou spolupráci, a to i v oblasti bezpečnosti, reformy soudnictví a boje proti terorismu, na základě náležité úcty k lidským právům a základním svobodám; vzhledem k tomu, že evropské úsilí o zapojení Egypta do řešení nejvážnějších aspektů porušování lidských práv nepřineslo znatelné výsledky;

T. vzhledem k tomu, že Egypt je důležitým partnerem Evropské unie a jejích členských států v celé řadě oblastí, včetně obchodu, bezpečnosti a mezilidských kontaktů; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi; vzhledem k tomu, že EU a Egypt přijaly v červnu 2017 priority partnerství, jejichž cílem je prohloubit spolupráci v celé řadě oblastí, včetně boje proti terorismu, při plném respektování lidských práv a základních svobod;

U. vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady EU pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že společnosti usazené v několika členských státech EU nadále vyvážejí do Egypta zbraně, sledovací technologii a další bezpečnostní vybavení, čímž usnadňují hackerské útoky a napadání malwarem, stejně jako další formy útoků proti obráncům lidských práv a aktivistům občanské společnosti, a to jak fyzicky, tak online; vzhledem k tomu, že tato činnost má za následek potlačování svobody projevu na internetu;

1. důrazně odsuzuje nejnovější tvrdé zásahy a pokračující omezování základních práv v Egyptě, zejména svobodu projevu online i offline, svobodu sdružování a shromažďování, politický pluralismus a právní stát; odsuzuje nadměrné používání násilí vůči demonstrantům a připomíná Egyptu, že jakákoli reakce bezpečnostních sil by měla být v souladu s mezinárodními normami a standardy a s vlastní ústavou;

2. požaduje zastavení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování, násilných zmizení a cenzury směřujících proti obráncům lidských práv, právníkům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, odborářům, studentům, dětem, aktivistům bojujícím za práva žen, osobám LGBTI, organizacím občanské společnosti, politickým odpůrcům a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; požaduje nezávislé a transparentní vyšetření všech případů porušování lidských práv a pohnání viníků k odpovědnosti; zdůrazňuje, že dodržování lidských práv je jediným způsobem, jak zajistit dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Egypta;

3. vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, kteří byli zadrženi nebo odsouzeni pouze za to, že vykonávají svou legitimní a mírovou činnost v oblasti lidských práv, včetně Imán al-Halwové, Muhammada Ibráhíma, Muhammada Ramadána, Abd ar-Rahmána Tárika, Izzata Gunajma, Hajtama Muhammadína, Aláy Abd al-Fattáha, Ibráhíma Mitwalího Hidžázího, Mahinúr al-Masríové, Muhammada al-Bákira a Isry Abd al-Fattáhové, a aby okamžitě zjistila místo pobytu Ibráhíma Izzaddína; dále požaduje propuštění obránců lidských práv, akademických pracovníků a dalších osob ve vyšetřovací vazbě v případě „Coalition Hope“, včetně Zijáda al-Alajmího, Hasana Barbarího a Ramího Ša´asa, jakož i členy  strany „Chléb a svoboda“, strany ad-Dustúr a egyptské sociálnědemokratické strany, kteří byli nedávno zadrženi bez přesvědčivých důvodů pro jejich obvinění z trestných činů; vyzývá Egypt, aby po jejich propuštění informoval o místě jejich pobytu, povolil jim plný přístup k rodinám, právníkům podle vlastního výběru a k odpovídající zdravotní péči a aby věrohodně vyšetřil veškerá obvinění ze špatného zacházení nebo mučení;

4. zdůrazňuje, že je důležité zaručit rovnost všech Egypťanů bez ohledu na jejich víru nebo přesvědčení; vyzývá Egypt, aby přezkoumal své zákony o rouhání s cílem zajistit ochranu náboženských menšin; vítá prohlášení, které vyzývá k obnovení islámské debaty s cílem zpochybnit extremismus a radikalizaci; vyzývá egyptské orgány, včetně vojenských a bezpečnostních sil, aby dodržovaly práva křesťanů, chránily je před násilím a diskriminací a zajistily trestní stíhání osob odpovědných za takovéto činy;

5. podporuje snahy většiny Egypťanů, kteří si přejí vybudování svobodné, stabilní, prosperující, inkluzivní a demokratické země, která bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod; opakuje, že musí být zaručeno právo na mírové vyjádření názorů a kritiky;

6. naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby přestaly blokovat internetové stránky místních a mezinárodních zpravodajských organizací a organizací působících v oblasti lidských práv a aby propustily všechny mediální pracovníky, kteří jsou zadržováni proto, že vykonávali svou novinářskou práci;

7. vyjadřuje hluboké znepokojení nad odvetnými opatřeními vůči osobám, které spolupracují nebo usilují o spolupráci s mezinárodními organizacemi na ochranu lidských práv nebo s orgány OSN pro lidská práva; vyzývá egyptské orgány, aby uzavřely věc 173/2011 (dále jen „případ financování ze zahraničí“), zrušily veškeré zákazy cestování uložené přinejmenším 31 zastáncům lidských práv a zaměstnancům nevládních organizací působících v oblasti lidských práv v rámci tohoto případu, stejně jako všechny další svévolně uložené zákazy cestování, a aby umožnily egyptským zastáncům lidských práv usazeným v Egyptě cestovat tak, aby se mohli osobně zúčastnit egyptského všeobecného pravidelného přezkumu, který začíná dne 13. listopadu 2019;

8. žádá, aby byl zrušen nově přijatý zákon o nevládních organizacích a aby byl nahrazen novým právním rámcem vypracovaným na základě skutečné konzultace s organizacemi občanské společnosti v souladu s egyptskou ústavou a mezinárodními standardy;

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že nebyl věrohodně vyšetřen únos, mučení a vražda italského výzkumného asistenta Giulia Regeniho v roce 2016 a že za tyto činy nebyl nikdo potrestán; znovu vyzývá egyptské orgány, aby objasnily okolnosti úmrtí Giulia Regeniho a Erica Langa a pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti, a to v plné spolupráci s orgány členských států, jichž se tyto případy týkají;

10. požaduje, aby orgány pozměnily, přijaly a účinně prováděly právní předpisy k odstranění všech forem diskriminace a aby zavedly trestní odpovědnost za všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách, a to i změnou zákona o postavení jednotlivce a zavedením právních ustanovení zakazujících násilí na základě pohlaví, jakož i sexuální obtěžování, útoky a znásilnění; dále vyzývá příslušné orgány, aby účinně prováděly národní strategii boje proti násilí na ženách, a to v partnerství s nezávislými organizacemi občanské společnosti, které mají v této oblasti uznávané odborné znalosti;

11. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že od nástupu prezidenta Sisiho do funkce prudce vzrostlo vykonávání trestu smrti v Egyptě; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby vyhlásily moratorium na popravy s cílem zrušit vykonávání trestu smrti v Egyptě, a opakuje svou výzvu Egyptu, aby podepsal a ratifikoval druhý opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož cílem je trest smrti zrušit;

12. vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám obětí terorismu; vyjadřuje solidaritu s egyptským lidem a opětovně potvrzuje svou angažovanost v boji proti šíření radikálních ideologií a teroristických skupin; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily vykonávání jejich probíhajících vojenských operací na Sinaji v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, dále aby důkladně vyšetřily všechny případy porušování předpisů a okamžitě otevřely sever Sinaje nezávislým humanitárním organizacím a nezávislým pozorovatelům a novinářům;

13. vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka ani členské státy nezareagovaly na poslední vlnu zatýkání; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby na současné tvrdé zákroky a porušování lidských práv zareagovaly jednotným a rozhodným způsobem; očekává, že ESVČ zařadí situaci obhájců lidských práv v Egyptě mezi své priority a podá Parlamentu zprávu o tom, jak tuto otázku řeší s Káhirou, ale i o jednotlivých případech uvedených v tomto usnesení; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby využily všech nástrojů, které mají k dispozici, včetně dvoustranných a mnohostranných nástrojů, jednání o obchodu, evropské politiky sousedství, pomoci a případně i cílených omezujících opatření, k tomu, aby zastavily tvrdé zákroky Egypta a zajistily konkrétní pokrok v oblasti lidských práv v této zemi;

14. vyzývá k důkladnému a komplexnímu přezkumu svých vztahů s Egyptem; domnívá se, že lidskoprávní situace v Egyptě vyžaduje důkladnou revizi operací Komise v oblasti rozpočtové podpory, která by se měla omezit především na podporu občanské společnosti;

15. naléhavě žádá, aby byly dodržovány závazky přijaté v rámci priorit partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, a vyzývá k jejich úplnému a náležitému plnění; vyzývá EU, aby s ohledem na jednání o nových prioritách partnerství stanovila jasná kritéria, na základě kterých bude další spolupráce s Egyptem podmíněna pokrokem v oblasti reformy demokratických institucí, právního státu a lidských práv, a aby do všech jednání s egyptskými orgány začlenila otázky lidských práv; opakuje, že lidská práva by neměla být oslabována řízením migrace nebo protiteroristickými opatřeními;

16. opakovaně vyzývá členské státy EU, aby navázaly na své závěry ze dne 21. srpna 2013, v nichž oznámily pozastavení vývozních licencí pro jakékoli zařízení, které by mohlo být použito pro účely vnitřní represe v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP, a odsuzuje skutečnost, že členské státy EU tyto závazky neustále porušují; vyzývá proto členské státy, aby zastavily vývoz zbraní, technologií sledování a jiného bezpečnostního zařízení do Egypta, které by mohlo usnadnit útoky na obhájce lidských práv a aktivisty občanské společnosti, včetně aktivistů působících na sociálních sítích, či jakýkoli jiný druh vnitřní represe; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podala zprávu o současném stavu vojenské a bezpečnostní spolupráce členských států s Egyptem; vyzývá EU, aby v plném rozsahu prováděla kontroly vývozu do Egypta, pokud jde o zboží, které by mohlo být použito k represím, mučení nebo výkonu trestu smrti;

17. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby jakékoli ujednání mezi EU a Egyptem v oblasti migrace striktně dodržovalo mezinárodní standardy v oblasti lidských práv, respektovalo základní práva migrantů a uprchlíků a zajišťovalo dostatečnou transparentnost a odpovědnost;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a parlamentu Egypta a Africké komisi pro lidská práva a práva národů.

 

 

[1] Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 5.

[2] Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 34.

[3] Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 42.

[4] Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 35.

[5] Přijaté texty, P8_TA(2018)0526.

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí