Διαδικασία : 2019/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0138/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0138/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0043

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0138/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0139/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0141/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0143/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 196kWORD 58k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0138/2019 (Verts/ALE)

B9‑0139/2019 (GUE/NGL)

B9‑0141/2019 (Renew)

B9‑0143/2019 (S&D)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την Αίγυπτο</Titre>

<DocRef>(2019/2880(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva‑Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew Europe</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αίγυπτο

(2019/2880(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ειδικότερα το ψήφισμα της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο[1], το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο[2], το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni[3], το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο[4], και το ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[5],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την Αίγυπτο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020, που εγκρίθηκαν επίσημα στις 25 Ιουλίου 2017, την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2017, και την κοινή δήλωση της έκτης συνεδρίασης της υποεπιτροπής πολιτικών υποθέσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ΕΕ-Αιγύπτου, τον Ιούνιο του 2019,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το σημείο 4 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 19ης Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρεται η Αίγυπτος,

 έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έγγραφα τα οποία έχει κυρώσει η Αίγυπτος,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, σχετικά με τις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου, και ιδίως το άρθρο 52 (σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων οποιασδήποτε μορφής και τύπου), το άρθρο 73 (σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι) και το άρθρο 93 (σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από την Αίγυπτο στις 20 Μαρτίου 1984,

 έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2473 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Ιουνίου 2019, το οποίο ανανέωσε τα μέτρα για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι αιγυπτιακές αρχές έχουν προβεί σε αυθαίρετες συλλήψεις περισσότερων από 4 300 ατόμων (εκ των οποίων σχεδόν 3 000 βρίσκονται ακόμη σε προσωρινή κράτηση), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 114 γυναικών – και τουλάχιστον 111 ανηλίκων σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ίδρυμα Belady – ως απάντηση σε ειρηνικές διαδηλώσεις που άρχισαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε υπέρμετρη βία από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφάλειας για τη διάλυση των διαδηλωτών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αποτελούσαν διαμαρτυρία κατά των μέτρων λιτότητας, της ενδημικής διαφθοράς και της συστηματικής καταστολής, και πρόβαλαν το αίτημα παραίτησης του Προέδρου της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες ενέργειες των αιγυπτιακών αρχών υπονομεύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, οι οποίες κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Αιγύπτου, καθώς και στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ιδίως της ελευθερίας έκφρασης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές συνέχισαν να καταστέλλουν τα ειρηνικά δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, κατά παράβαση των δικαιωμάτων συμμετοχής σε δημόσιες υποθέσεις και ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της αυθαίρετης κράτησης δεκάδων πολιτών στην «Υπόθεση Hope» και της σύλληψης δεκάδων άλλων μελών ειρηνικών πολιτικών κομμάτων από τον Σεπτέμβριο του 2019·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν φυλακιστεί δικηγόροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και μέλη της αντιπολίτευσης με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικοί αντιφρονούντες, ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται σε κίνδυνο με τον χαρακτηρισμό τους ως τρομοκρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με το ειρηνικό και νόμιμο έργο τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη εξαφάνιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρχίσει να γίνεται συστηματική πρακτική των αιγυπτιακών αρχών, πριν οι περισσότεροι εμφανιστούν εκ νέου στα χέρια της εισαγγελίας, όπως συνέβη με τους Alaa Abdel Fattah, Asmaa Daabes, Esraa Abdel Fattah, Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen και Ibrahim Metwally Hegazy· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Ibrahim Ezz El-Din, δεν έχουν επανεμφανιστεί ακόμα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται υπερβολική χρήση της προσωρινής προληπτικής κράτησης και των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικηγόρων τους, όπως οι Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer, Esraa Abdel Fattah και Mohamed Ramadan, από την εκτέλεση του νόμιμου έργου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν εμποδίσει την πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία του ιταλού βοηθού ερευνητή Giulio Regeni· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό κοινοβούλιο έχει αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις του με το κοινοβούλιο της Αιγύπτου και έχει καλέσει τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ακολουθήσουν το παράδειγμά του σε ένδειξη αλληλεγγύης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει τουλάχιστον 31 υποθέσεις εργαζομένων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται υπό κράτηση στην Αίγυπτο για το έργο τους, στο πλαίσιο διώξεων πολιτικού χαρακτήρα και με πολλαπλές παραβιάσεις της δέουσας δικαστικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι από αυτούς τους δημοσιογράφους συνελήφθησαν σε σχέση με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν στοχοθοποιηθεί και ξένοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς διεθνείς ανταποκριτές στα μέσα ενημέρωσης να έχουν απελαθεί ή να τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν τεκμηριώσει τον αποκλεισμό δικτυακών τόπων ειδησεογραφικών μέσων και τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε εφαρμογές διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος περί ΜΚΟ που θεσπίστηκε στην Αίγυπτο το 2019 καταργεί τις ποινές φυλάκισης και τον οργανισμό ασφαλείας που είχε προηγουμένως οριστεί για την έγκριση και την παρακολούθηση της εξωτερικής χρηματοδότησης, ωστόσο απειλεί να περιορίσει σημαντικά την κοινωνία των πολιτών, θεσπίζει περαιτέρω προβληματικούς περιορισμούς του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητες τόσο των εγχώριων όσο και των αλλοδαπών ΜΚΟ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές παρενόχλησης από το κράτος, ιδίως υπό μορφή δυσφημιστικών εκστρατειών και δικαστικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικών βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνεχή καταστολή, μεταξύ άλλων και υπό το πρόσχημα της διατήρησης των «χρηστών ηθών»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο συνεχίζονται οι σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή μέσω του δικαστικού συστήματος, το οποίο έχει εκδώσει και εκτελέσει έναν πρωτοφανώς υψηλό αριθμό θανατικών ποινών εις βάρος πολλών ατόμων – καταδικάζοντας ακόμη και παιδιά – μεταξύ άλλων στον απόηχο στρατιωτικών και μαζικών δικών που δεν διέθεταν τις ελάχιστες εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποινικά και στρατιωτικά δικαστήρια έχουν εκδώσει πάνω από 3 000 θανατικές καταδίκες από το 2014 και ότι 50 άτομα διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) έχει δηλώσει ότι εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων ορισμένες υποθέσεις ατόμων τα οποία έχουν καταδικαστεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων που εικάζεται ότι αποκομίστηκαν με βασανιστήρια, και τα οποία απειλούνται με θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταδίκες αυτές φαίνεται ότι έρχονται σε άμεση αντίθεση με το αιγυπτιακό και το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές διαδικασίες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας παραμένει σχεδόν απόλυτα ανύπαρκτη και ότι οι καταγγελίες για διαφθορά κατά στρατιωτικών δεν διερευνώνται με τον δέοντα τρόπο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 900 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Rabaa το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ πολλές παρατυπίες καταδικάστηκαν στη δίκη που ακολούθησε, και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα την χαρακτήρισε ως σοβαρή δικαστική πλάνη, κανένας από τους υπεύθυνους για τη σφαγή δεν έχει ακόμα δικαστεί·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) της Αιγύπτου ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά τον Νοέμβριο του 2019, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις επιδόσεις της Αιγύπτου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποβάλει συστάσεις για βελτίωση·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται σε κατασταλτικά μέτρα, ορισμένα από τα οποία αποτελούν αντίποινα για τη συμμετοχή τους στην ΚΠΕ της Αιγύπτου το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δέκα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επτά ΜΚΟ που κατονομάζονται στην υπόθεση 173/2011 («η υπόθεση εξωτερικής χρηματοδότησης») έχει επιβληθεί πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με καταστροφικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για τουλάχιστον 31 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών του προσωπικού ανεξάρτητων αιγυπτιακών ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εμπλέκονται στην υπόθεση 173/2011, παρόλο που 43 υπάλληλοι ξένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που καταδικάστηκαν το 2013 στην ίδια υπόθεση έχουν εν τω μεταξύ αθωωθεί·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει βιώσει αρκετές δύσκολες εξελίξεις μετά την επανάσταση του 2011 και ότι η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη χώρα στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στην Αίγυπτο είναι εύθραυστη, με υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων από διάφορες ισλαμιστικές οργανώσεις στη χερσόνησο του Σινά και σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επιθετικές και ενίοτε καταχρηστικές τακτικές για την καταπολέμησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή μεγάλου αριθμού αθώων αμάχων, μεταξύ των οποίων και οι Κόπτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κλιμακώνονται στο Βόρειο Σινά από τα τέλη του 2013, και ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε μαζικές κατεδαφίσεις και αναγκαστική έξωση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, ενώ παράλληλα εμποδίζει την ανεξάρτητη υποβολή αναφορών επιβάλλοντας μια σχεδόν απόλυτη σιγή στα μέσα ενημέρωσης και περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός και εκτός του Σινά·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη, ισχυρή και ενωμένη δημόσια αντίδραση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην καταστολή που έλαβε χώρα στην Αίγυπτο τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2017-2020, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2017, διαπνέονται από την κοινή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνιστούν ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικής δέσμευσης και ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ και άλλων και σε θέματα ασφάλειας, δικαστικών μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με βάση τον δέοντα σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αντιμετωπίσει η Αίγυπτος τις πιο σοβαρές πτυχές των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν αποφέρει αξιόλογα αποτελέσματα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια και οι επαφές μεταξύ των λαών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επί τόπου εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος ενέκριναν προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2017, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με τον δέοντα σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του ΣΕΥ της ΕΕ, της 21ης Αυγούστου 2013, ανάφεραν ότι, «τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών του εξοπλισμού που εμπίπτει στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθώς και να επανεξετάσουν την παρεχόμενη βοήθεια προς την Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που εδρεύουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολούθησαν να εξάγουν όπλα, τεχνολογία επιτήρησης και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας στην Αίγυπτο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική πειρατεία και το κακόβουλο λογισμικό, καθώς και άλλες μορφές επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σωματικές όσο και ηλεκτρονικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα αυτή έχει οδηγήσει στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης στο Διαδίκτυο·

1. καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη καταστολή και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου· καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και υπενθυμίζει στην Αίγυπτο ότι οποιαδήποτε ενέργεια των δυνάμεων ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, καθώς και το Σύνταγμά της·

2. ζητεί τον τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, παρενόχλησης, εκφοβισμού, αναγκαστικών εξαφανίσεων και λογοκρισίας εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, φοιτητών, παιδιών, ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, ατόμων ΛΟΑΔΜ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών αντιπάλων και μειονοτήτων εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· ζητεί να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια της Αιγύπτου·

3. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται ή έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο για την εκτέλεση του νόμιμου και ειρηνικού έργου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer και Esraa Abdel Fattah, και να αποκαλύψουν αμέσως την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο Ibrahim Ezz El-Din· ζητεί επίσης την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκών και άλλων ατόμων που βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο της υπόθεσης «Συνασπισμός Ελπίδας», συμπεριλαμβανομένων των Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary και Ramy Shaath, καθώς και των μελών του κόμματος Άρτος και Ελευθερία, του κόμματος Al-Dostour και του Αιγυπτιακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που συνελήφθησαν πρόσφατα χωρίς να συντρέχουν αξιόπιστοι λόγοι για την επιβολή ποινικών κυρώσεων· καλεί την Αίγυπτο, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, να αποκαλύψει την τοποθεσία τους, να τους επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση στις οικογένειές τους, σε δικηγόρους της επιλογής τους και σε επαρκή ιατρική περίθαλψη, και να διεξαγάγει αξιόπιστες έρευνες για τυχόν καταγγελίες κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων·

4. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της ισότητας όλων των Αιγυπτίων, ανεξαρτήτως της πίστης ή των πεποιθήσεών τους· καλεί την Αίγυπτο να αναθεωρήσει τους νόμους της περί βλασφημίας προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις που ζητούν μια ανανέωση στην ισλαμική ρητορική με σκοπό την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, να σέβονται τα δικαιώματα των χριστιανών, να τους προστατεύουν από τη βία και τις διακρίσεις και να διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιες πράξεις θα διώκονται·

5. στηρίζει τις προσδοκίες της πλειονότητας των Αιγυπτίων που επιθυμούν τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, συμμετοχικής και δημοκρατικής χώρας που θα τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην ειρηνική έκφραση της γνώμης και της κριτικής πρέπει να διασφαλίζεται·

6. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν να προβαίνουν σε φραγή των ιστοτόπων των τοπικών και διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να απελευθερώσουν όλους τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται για την άσκηση των δημοσιογραφικών καθηκόντων τους·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα αντίποινα εις βάρος προσώπων που συνεργάζονται ή επιδιώκουν να συνεργαστούν με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να κλείσουν την υπόθεση 173/2011 («υπόθεση εξωτερικής χρηματοδότησης»), να άρουν όλες τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί σε τουλάχιστον 31 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών του προσωπικού ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση αυτή – καθώς και όλες τις υπόλοιπες αυθαίρετες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις – και να επιτρέψουν στους αιγύπτιους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν την έδρα τους στην Αίγυπτο να ταξιδέψουν με σκοπό να μπορέσουν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στην καθολική περιοδική εξέταση της Αιγύπτου, η οποία ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου 2019·

8. ζητεί την κατάργηση του προσφάτως εγκριθέντος νόμου για τις ΜΚΟ και την αντικατάστασή του από νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει συνταχθεί κατόπιν πραγματικής διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και το οποίο θα συμμορφώνεται με το Σύνταγμα της Αιγύπτου και με τα διεθνή πρότυπα·

9. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αξιόπιστης έρευνας και λογοδοσίας για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του ιταλού βοηθού ερευνητή Giulio Regeni το 2016· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αιγυπτιακές αρχές να ρίξουν φως στις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο του Giulio Regeni και του Eric Lang, και να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών τα οποία αφορούν οι υποθέσεις αυτές·

10. ζητεί από τις αρχές να τροποποιήσουν, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά νόμους για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της τροποποίησης του νόμου περί προσωπικής κατάστασης και της θέσπισης νομικών διατάξεων για την απαγόρευση της βίας λόγω φύλου, καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης, των επιθέσεων και του βιασμού· καλεί επίσης τις αρχές να υλοποιήσουν αποτελεσματικά την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών, σε συνεργασία με ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν·

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, αφού ανήλθε στην εξουσία ο Πρόεδρος Sisi, η χρήση της θανατικής ποινής στην Αίγυπτο έχει αυξηθεί σημαντικά· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να επιβάλουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Αίγυπτο, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αίγυπτο να υπογράψει και να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

12. απευθύνει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας· δηλώνει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα αγωνιστεί κατά της διάχυσης των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και των τρομοκρατικών ομάδων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Σινά διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διερευνήσουν διεξοδικά όλες τις παραβιάσεις και να επιτρέψουν αμέσως την πρόσβαση ανεξάρτητων οργανώσεων αρωγής και ανεξάρτητων παρατηρητών και δημοσιογράφων στο βόρειο Σινά·

13. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη επίσημης απάντησης εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου ή των κρατών μελών στο τελευταίο κύμα συλλήψεων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο στην τρέχουσα καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα στην κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνεργασία της με το Κάιρο επί του θέματος αυτού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών εργαλείων, των εμπορικών διαπραγματεύσεων, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της βοήθειας και, εφόσον απαιτείται, στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η καταστολή στη χώρα και να εξασφαλιστεί απτή πρόοδος επιδόσεις της Αιγύπτου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14. ζητεί τη ριζική και πλήρη επανεξέταση των σχέσεών του με την Αίγυπτο· θεωρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο απαιτεί σοβαρή αναθεώρηση των ενεργειών δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στην υποστήριξη πρωτίστως της κοινωνίας των πολιτών·

15. ζητεί μετ’ επιτάσεως να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 και ζητεί την πλήρη και δέουσα εφαρμογή τους· καλεί την ΕΕ, με σκοπό τη διαπραγμάτευση νέων προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης, να θεσπίσει σαφή κριτήρια αναφοράς που θα θέτουν ως προϋπόθεση για την περαιτέρω συνεργασία με την Αίγυπτο την πρόοδο στη μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να ενσωματώσουν τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συνομιλίες με τις αιγυπτιακές αρχές· επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή από δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

16. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματά τους, της 21ης Αυγούστου 2013, ανακοινώνοντας την αναστολή των αδειών εξαγωγής κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/CFSP, και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση των κρατών μελών της ΕΕ με τις εν λόγω δεσμεύσεις· τους ζητεί, ως εκ τούτου, να σταματήσουν τις εξαγωγές όπλων, τεχνολογίας επιτήρησης και άλλου εξοπλισμού ασφαλείας που μπορούν να διευκολύνουν τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος εσωτερικής καταστολής· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας των κρατών μελών με την Αίγυπτο στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει πλήρως τους ελέγχους στις εξαγωγές της προς την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά αγαθά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστολή, βασανιστήρια ή εκτέλεση θανατικής ποινής·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου για τη μετανάστευση πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, και να διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου και στην Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών.

 

[1] EE C 224 της 21.6.2016, σ. 5.

[2] EE C 300 της 18.8.2016, σ. 34.

[3] EE C 50 της 9.2.2018, σ. 42.

[4] ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 35.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0526.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου