Postup : 2019/2938(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0182/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0182/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0081

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0182/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0183/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0184/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0185/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0186/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 177kWORD 50k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0182/2019 (PPE)

B9‑0183/2019 (Verts/ALE)

B9‑0184/2019 (ECR)

B9‑0185/2019 (S&D)

B9‑0186/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Michael Gahler</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Sven Mikser</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Abir Al‑Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Sergey Lagodinsky, Tineke Strik, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Jacek Saryusz‑Wolski</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse

(2019/2938(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ruskej federácii,

 so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor o ľudských právach),

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na základné zásady OSN týkajúce sa nezávislosti súdnictva,

 so zreteľom na nedávnu výmenu názorov vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci z 12. novembra 2019[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže ako priamy dôsledok paktu Molotov – Ribbentrop komunistický ZSSR anektoval okrem ďalších krajín aj Litovskú republiku;

B. keďže Ruská federácia sa na základe prijatia záväzkov v rámci Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Európskeho dohovoru o ľudských právach a ako plnoprávny člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zaviazala dodržiavať zásady demokracie a právneho štátu, ako aj základné slobody a ľudské práva;

C. keďže od 11. do 13. januára 1991 sa ozbrojené sily ZSSR dopustili aktu agresie voči nezávislému litovskému štátu a ľuďom, ktorí sa nenásilnou formou snažili brániť televíznu vežu vo Vilniuse, v dôsledku čoho zahynulo 14 osôb a takmer 800 bolo zranených; keďže represívne konanie sovietskych ozbrojených síl pokračovalo až do pokusu o prevrat, ku ktorému došlo v auguste 1991 v Moskve;

D. keďže toto krvipreliatie bolo odsúdené na celom svete, a to aj predsedom Najvyššieho sovietu Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky počas masovej demonštrácie v Moskve o niekoľko dní neskôr;

E. keďže Ruská federácia v Zmluve medzi Litovskou republikou a Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou republikou o základe vzťahov medzi štátmi z 29. júla 1991 uznala obnovenie nezávislej Litovskej republiky z 11. marca 1990;

F. keďže Ruská federácia prevzala práva a povinnosti bývalého Sovietskeho zväzu a je jeho nástupníckym štátom;

G. keďže krajský súd vo Vilniuse vydal 27. marca 2019 rozsudok v tzv. kauze 13. január, ktorým boli Dmitrij Jazov, bývalý minister obrany Sovietskeho zväzu, Vladimír Uschopčik, bývalý veliteľ posádky sovietskeho vojska vo Vilniuse, Michail Golovatov, bývalý veliteľ špeciálnych síl KGB, a 64 ruskí, bieloruskí a ukrajinskí občania uznaní vinnými z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti za svoju účasť na akte agresie voči litovskému štátu;

H. keďže všetci páchatelia tohto útoku s výnimkou dvoch, a to bývalých dôstojníkov sovietskej armády Jurija Mela a Gennadija Ivanova, boli súdení v neprítomnosti, pričom obžalovaní boli odsúdení na tresty odňatia slobody až do 14 rokov; keďže rozsudky vydané na jar 2019 sa týkajú tragických udalostí po vyhlásení nezávislosti Litvy z 11. marca 1990 a pokusov Sovietskeho zväzu donútiť Litvu zrušiť vyhlásenie nezávislosti, ktoré začali hospodárskou blokádou v prvej polovici roku 1990 a vyvrcholili brutálnym pokusom o zvrhnutie litovskej vlády v januári 1991;

I. keďže v rámci predsúdneho vyšetrovania kauzy 13. január orgány Litovskej republiky aktívne žiadali, aby príslušné orgány Ruskej federácie poskytli v tomto trestnom konaní právnu pomoc, ale Ruská federácia nespolupracovala;

J. keďže sa predpokladá, že Ruská federácia aktívne ukrýva a chráni hlavných zodpovedných a páchateľov aktov ozbrojenej agresie voči nevinným a neozbrojeným civilistom, napríklad veliaceho vojenského dôstojníka počas udalostí z januára 1991 Michaila Golovatova, a prijíma všetky možné opatrenia, aby im pomohla vyhnúť sa zodpovednosti;

K. keďže pôvodná reakcia Ruska na rozhodnutie súdu bola negatívna, pričom ruská Štátna duma uviedla, že súdne konanie bolo „politicky motivované“ a „pokusom o prepísanie histórie“, a ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že „vec neponechá bez ďalšej odozvy“;

L. keďže v období od júla 2018 do apríla 2019 vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné konanie voči litovským prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní a pojednávaní kauzy 13. január, a to na základe článkov 299 a 305 trestného poriadku Ruskej federácie, v ktorých sa stanovuje trestná zodpovednosť za „vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči zjavne nevinnej osobe“ a za „vedomé vyhlásenie nespravodlivého rozsudku, rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného právneho aktu sudcom (sudcami)“;

M. keďže toto politicky motivované trestné stíhanie iniciované Ruskou federáciou môže viesť k pokusom o zneužívanie systému Interpolu a ďalších dvojstranných a viacstranných dohôd o spolupráci s cieľom obmedziť práva vyšetrujúcich prokurátorov a pojednávajúcich sudcov počas prehliadok, vypočúvania a zatýkania v súvislosti s kauzou 13. január; keďže Ruská federácia sa môže pokúsiť dosiahnuť vydanie medzinárodných zatýkacích rozkazov na litovských funkcionárov, ktorí sa podieľajú na tomto konaní;

N. keďže v štátom kontrolovaných médiách Ruskej federácie, ako aj zo strany jej oficiálnych predstaviteľov prebieha propagandistická a dezinformačná kampaň, ktorá je zameraná na rozvoj konšpiračných teórií týkajúcich sa kauzy 13. január a ktorá je súčasťou hybridných hrozieb namierených proti EÚ a demokratickým štátom;

O. keďže zásada právneho štátu zahŕňajúca nezávislosť súdnictva je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je postavená EÚ; keďže podľa zmlúv je Komisia spolu s Parlamentom a Radou zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásad právneho štátu ako základnej hodnoty Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva, hodnôt a zásad EÚ;

P. keďže sudcovia ktoréhokoľvek členského štátu sú aj sudcami Európskej únie ako celku;

Q. keďže nezávislosť súdnictva je základom právneho štátu a je nevyhnutná pre fungovanie demokracie a dodržiavanie ľudských práv; keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 47 Charty základných práv a v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

R. keďže základné zásady OSN týkajúce sa nezávislosti súdnictva stanovujú, že povinnosťou všetkých vládnych a iných inštitúcií je rešpektovať a zachovávať nezávislosť súdnictva; keďže tiež uvádzajú, že nesmie dochádzať k neprimeranému alebo neoprávnenému zasahovaniu do súdneho procesu[2];

S. keďže vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sú osobitne zakotvené zásady rovnosti pred zákonom, prezumpcie neviny a práva na spravodlivé a verejné vypočutie príslušným, nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom;

T. keďže v článku 1 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ktorý Ruská federácia ratifikovala, sa stanovuje, že „zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru čo najširšiu vzájomnú pomoc v konaniach o trestných činoch, ktorých potrestanie patrí v čase podania žiadosti o právnu pomoc do právomoci justičných orgánov dožadujúcej zmluvnej strany“;

U. keďže Ruská federácia čoraz viac porušuje medzinárodné právo a záväzky a zastáva pozície, ktoré sú v rozpore s dobrými susedskými vzťahmi, čím narúša akúkoľvek perspektívu budúcej spolupráce;

1. vyjadruje svoju podporu a sústrasť rodinám obetí z kauzy 13. január;

2. konštatuje, že opatrenia orgánov Ruskej federácie týkajúce sa litovských sudcov a prokurátorov porušujú základné právne hodnoty, najmä nezávislosť súdnictva, ako aj zásadu, že ľudské práva a slobody možno zákonne obmedziť len na účely, na ktoré sa takéto obmedzenia ukladajú podľa medzinárodného práva;

3. pripomína, že trestné stíhanie prokurátorov a sudcov za ich profesijné činnosti je jednou z foriem neprijateľného vonkajšieho vplyvu, ktorá zasahuje do nadradenosti práva;

4. zdôrazňuje, že konania vedené proti prokurátorom a sudcom v takýchto trestných veciach nemožno považovať za legitímne;

5. dôrazne odsudzuje tieto porušenia základných zásad a noriem medzinárodného práva, ktorých sa dopustili ruské orgány, a protestuje voči týmto politicky motivovaným prípadom trestného stíhania;

6. vyjadruje solidaritu s litovskými prokurátormi, vyšetrovateľmi a sudcami, ktorých Ruská federácia v tomto prípade obžalovala, a s úsilím litovskej vlády upriamiť pozornosť na tento prípad a obmedziť ujmu a nebezpečenstvo hroziace osobám, ktoré ruské orgány neprávom obvinili;

7. zdôrazňuje, že všeobecne uznávané záruky nezávislosti sudcov a prokurátorov zakazujú akékoľvek zasahovanie do výkonu spravodlivosti súdom alebo čo i len najmenšie ovplyvňovanie rozsudku, ako aj trestné stíhanie sudcu za vynesený rozsudok alebo zasahovanie do práce prokuratúry pri vyšetrovaní prípadov;

8. vyzýva orgány verejnej moci Ruskej federácie, aby ukončili trestné konania začaté proti litovským prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom v súvislosti s kauzou 13. január;

9. vyzýva orgány Ruskej federácie, aby v rámci vykonávania Zmluvy medzi Litovskou republikou a Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou republikou o základe vzťahov medzi štátmi z 29. júla 1991 posúdili zodpovednosť osôb, ktoré viedli akt agresie voči litovskému štátu v dňoch 11. až 13. januára 1991 alebo sa na ňom podieľali, a aby pomáhali orgánom presadzovania práva Litovskej republiky pri snahe o spravodlivosť v kauze 13. január;

10. vyzýva orgány Ruskej federácie a Bieloruska, aby vyhoveli žiadostiam Litovskej republiky o vzájomnú právnu pomoc v kauze 13. január;

11. vyzýva ruské orgány, aby zastavili nezodpovedné dezinformačné a propagandistické vyhlásenia predstaviteľov Ruskej federácie týkajúce sa kauzy 13. január;

12. vyzýva členské štáty, aby v prípade, že Ruská federácia požiada o vzájomnú právnu pomoc v súvislosti s trestným stíhaním litovských prokurátorov a sudcov, ktorí vyšetrujú kauzu 13. január, v Ruskej federácii, pristupovali k tejto veci ako k politicky motivovanej, aby úzko spolupracovali s litovskými orgánmi a aby v tejto veci odmietli právnu pomoc Ruskej federácii;

13. vyzýva Komisiu pre kontrolu spisov Interpolu, ktorá zodpovedá za predchádzanie zneužívaniu zatýkacích rozkazov na politické účely, aby obozretne pristupovala ku každej žiadosti o vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu voči obvineným litovským funkcionárom; vyzýva všetky členské štáty a ostatných signatárov stanov Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície – Interpolu, aby ignorovali všetky medzinárodné zatýkacie rozkazy na obvinených litovských funkcionárov; vyzýva Interpol, aby ignoroval všetky žiadosti Ruska o zatýkacie rozkazy súvisiace s kauzou 13. január;

14. vyzýva všetky členské štáty, aby neposkytovali Rusku žiadne osobné údaje, ktoré by sa mohli použiť v trestnom konaní voči litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom;

15. vyzýva členské štáty, aby na európskej úrovni plne spolupracovali, pokiaľ ide o ich politiky voči Rusku, keďže väčšia súdržnosť a lepšia koordinácia sú nevyhnutné na dosiahnutie účinnejšej politiky EÚ, a tiež aby vyvinuli väčšie úsilie na zvyšovanie odolnosti a usilovali sa nájsť praktické riešenia na podporu a posilnenie demokratických procesov a nezávislého súdnictva;

16. vyzýva predsedov Rady a Komisie, PK/VP a členské štáty, aby tieto prípady naďalej pozorne sledovali, upozorňovali na tieto otázky v rámci rôznych fór a stretnutí s Ruskou federáciou a informovali Parlament o komunikácii s ruskými orgánmi a aby zároveň dali ruským orgánom jasne najavo, že Európska únia je v tomto prípade, ako aj v iných súvisiacich prípadoch, jednotná a solidárna; naliehavo vyzýva členské štáty, aby na tento prípad upozornili pri komunikácii s ruskými orgánmi;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentom, vládam a parlamentom Ruskej federácie a Bieloruska.

 

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia