Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0187/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0187/2019

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Bolivia

  26.11.2019 - (2019/2896(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
  til erstatning af følgende beslutningsforslag:
  B9‑0187/2019 (PPE)
  B9‑0189/2019 (ECR)
  B9‑0191/2019 (Renew)
  B9‑0192/2019 (S&D)

  Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary, Paulo Rangel
  for PPE-Gruppen
  Javi López, Kati Piri
  for S&D-Gruppen
  Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
  for Renew-Gruppen
  Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto
  for ECR-Gruppen


  Procedure : 2019/2896(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B9-0187/2019
  Indgivne tekster :
  RC-B9-0187/2019
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

  (2019/2896(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til redegørelse af 22. oktober 2019 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om valgprocessen i Bolivia og af 15. november 2019 om situationen i Bolivia,

   der henviser til erklæring af 21. oktober 2019 fra Organisationen for Amerikanske Staters (OAS') valgobservationsmission i Bolivia,

   der henviser til erklæring af 10. november 2019 fra gruppen af revisorer om valgprocessen i Bolivia,

   der henviser til erklæring af 16. november 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

   der henviser til folkeafstemningen om forfatningen, som blev afholdt i Bolivia den 21. februar 2016,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

   der henviser til de seneste pressemeddelelser om Bolivia fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, navnlig dem af 23. oktober, 12. november og 19. november 2019,

   der henviser til Bolivias forfatning,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

  A. der henviser til, at præsident- og parlamentsvalget i Bolivia den 20. oktober 2019 fandt sted i et stærkt polariseret miljø, eftersom præsident Evo Morales er en kontroversiel person, og der var stor uenighed om at acceptere hans kandidatur;

  B. der henviser til, at Evo Morales efter at have tabt en folkeafstemning om ændring af den bolivianske forfatning i 2016 stillede op til en fjerde mandatperiode med godkendelse fra forfatningsdomstolen – en afgørelse, der viste en klar mangel på et uafhængigt retsvæsen i Bolivia;

  C. der henviser til, at den øverste valgdomstol ophørte med at offentliggøre de foreløbige resultater, efter at mere end 80 % af stemmerne var blevet optalt af systemet til hurtig og sikker fremsendelse af foreløbige resultater (TREP); der henviser til, at tallene på dette tidspunkt klart viste, at der burde afholdes en anden valgrunde; der henviser til, at den øverste valgdomstol ifølge OAS 24 timer senere fremlagde data med en uforklarlig ændring af tendensen, der drastisk ændrede valgets skæbne og medførte et dyk i tilliden til valgprocessen; der henviser til, at forfatningsdomstolen udelukkede muligheden for en anden valgrunde med den begrundelse, at den påkrævede procentforskel på 10 % mellem de to førende kandidater var nået;

  D. der henviser til, at den øverste valgdomstols handlinger udløste uenighed og mistanke om svindel, ikke kun blandt tilhængere af oppositionens kandidater, men også blandt nationale og internationale observatører og størstedelen af det internationale samfund;

  E. der henviser til, at præsident Morales offentligt udråbte sig selv til vinder af valget, endda inden alle officielle resultater var blevet fremsendt og offentliggjort;

  F. der henviser til, at erklæringer fra OAS, EU og det internationale samfund gav udtryk for alvorlig bekymring over den uberettigede afbrydelse af stemmeoptællingen, som tydede på, at valgkommissionens observatører muligvis havde anvendt en partisk tilgang; der henviser til, at nationale og internationale partnere anbefalede at afholde anden valgrunde som en vej ud af den politiske krise;

  G. der henviser til, at den uventede afbrydelse af stemmeoptællingen og præsident Morales' sejrserklæring førte til omfattende protester og mobilisering fra oppositionstilhængernes side og fra præsident Morales' egne tilhængere; der henviser til, at disse demonstrationer har givet anledning til stor bekymring i hele det internationale samfund og indtil videre har medført, at mindst 32 mennesker er blevet dræbt, flere hundrede er blevet såret og over 600 er blevet anholdt; der henviser til, at landet led under fødevare- og brændstofmangel med alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen som følge af Morales-tilhængeres gadeblokader; der henviser til, at der er bekymring over volden, påstandene om sikkerhedsstyrkernes unødvendige og uforholdsmæssige magtanvendelse og samfundets sammenbrud;

  H. der henviser til, at organet med ansvar for at administrere valget ikke havde nogen troværdighed, og at ét af medlemmerne trådte tilbage under optællingen; der henviser til, at oppositionen ikke anerkendte resultatet af et valg, der var blevet gennemført under sådanne omstændigheder, og fordømte den påståede valgsvindel;

  I. der henviser til, at EU ikke sendte en fuldgyldig valgobservationsmission, men kun var repræsenteret af et lille teknisk hold bestående af tre lavtrangerende tjenestemænd;

  J. der henviser til, at både regeringen og valgmyndighederne med henblik på at genskabe tilliden accepterede, at et professionelt hold fra OAS gennemførte en teknisk bindende revision; der henviser til, at denne revision fik støtte fra FN's generalsekretær;

  K. der henviser til, at OAS-revisionen den 10. november afslørede væsentlige uregelmæssigheder og manipulation under valget, opfordrede til, at valgresultatet blev annulleret, og anbefalede en ny valgproces, der skulle omfatte nye valgmyndigheder for at sikre afholdelsen af troværdige valg;

  L. der henviser til, at mange højtrangerende statslige repræsentanter, herunder præsidenten, vicepræsidenten, formanden for Senatet og repræsentanter fra valgorganet, trådte tilbage efter fremlæggelsen af OAS' revisionsrapport den 10. november, hvori der blev opfordret til, at valgprocessen blev annulleret og gjort om; der henviser til, at Evo Morales og visse andre medlemmer af hans regering blev nødt til at træde tilbage, forlade landet og opgive deres hverv; der henviser til, at højtstående medlemmer af de væbnede styrker foreslog, at den tidligere præsident Evo Morales skulle træde tilbage; der henviser til, at de væbnede styrker og politiet bør afholde sig fra at påvirke de politiske processer og bør være underlagt civil kontrol;

  M. der henviser til, at Jeanine Áñez underskrev et omstridt dekret, som beskytter de væbnede styrker mod retsforfølgning for de handlinger, de begår med henblik på at genoprette offentlig orden;

  N. der henviser til, at flere fratrædelser førte til, at anden næstformand for senatet Jeanine Áñez midlertidigt overtog præsidentposten med henblik på hurtigt at udskrive et nyt præsidentvalg, eftersom dette er den eneste demokratiske og forfatningsmæssige måde at løse den nuværende krise på;

  O. der henviser til, at både det øvre og nedre kammer i Bolivias parlament den 23. november 2019 enstemmigt vedtog lovgivning, der baner vejen for et nyt præsidentvalg, og at denne lovgivning efterfølgende blev underskrevet af den midlertidige præsident Áñez; der henviser til, at den vedtagne lovgivning forbyder personer, der har gjort tjeneste i to på hinanden følgende valgperioder, at genopstille til valg, hvilket dermed indebærer, at Evo Morales ikke er valgbar;

  1. glæder sig over, at begge kamre vedtog lovgivningen om at organisere det næste præsidentvalg, men mener, at der er brug for et nyt valg så hurtigt som muligt for at genoprette stabiliteten i Bolivia, og støtter derfor målet om at udnævne en ny uafhængig valgdomstol for at sikre gennemsigtige valg; opfordrer de midlertidige myndigheder til at tage ansvar for procedurens troværdighed ved at organisere et korrekt og inklusivt valg, hvori de politiske aktører har mulighed for at konkurrere med hinanden i overensstemmelse med den bolivianske lovgivning og den forfatningsmæssige orden;

  2. fordømmer de bolivianske myndigheders manglende gennemsigtighed og troværdighed og deres forsøg på svindel, som har undergravet de bolivianske borgeres ret til frit og demokratisk at vælge deres præsident; mener, at forsøget på valgsvindel udgør en alvorlig forbrydelse; minder om, at valget i henhold til Bolivias lovgivning skal erklæres ugyldigt, og at personer og organisationer, der har været involveret i sådanne ulovlige processer, automatisk skal udelukkes fra valgorganer;

  3. udtrykker sin faste afvisning af den vold og ødelæggelse, der fulgte efter valget den 20. oktober, udtrykker sin medfølelse med alle ofrenes familiemedlemmer, og opfordrer til, at de ansvarlige retsforfølges;

  4. udtrykker sin fulde støtte til og anerkendelse af det arbejde, som OAS-valgobservatørerne har udført under de ekstremt vanskelige forhold i Bolivia;

  5. påskønner beslutningen om at trække militæret ud af protestområderne og ophæve den lov, der giver dem vide skønsbeføjelser med hensyn til magtanvendelse; opfordrer sikkerhedsstyrkerne til at handle forholdsmæssigt og tilbageholdent i forbindelse med opretholdelsen af sikkerhed og offentlig orden; opfordrer til, at der straks foretages upartiske, gennemsigtige og fuldstændige undersøgelser af volden, og til, at de ansvarlige bliver retsforfulgt;

  6. opfordrer de nye midlertidige myndigheder til at tage de nødvendige skridt til at ændre situationen, genskabe tillid og tiltro og til at gøre organisering af valgprocessen til deres hovedformål; opfordrer til, at der etableres en dialog med henblik på straks at organisere et nyt demokratisk, inklusivt, gennemsigtigt og retfærdigt valg med et nyligt sammensat valgorgan som en vej ud af den nuværende krise, samtidig med at politiske repressalier undgås; opfordrer forretningsministeriet til ikke at træffe destabiliserende foranstaltninger, der kan forværre situationen;

  7. glæder sig over den mæglerrolle, som EU og den katolske kirke har spillet med hensyn til at bidrage til en aftale mellem parterne om afholdelse af frie, inklusive og gennemsigtige valg inden for den fastsatte tidsramme og i overensstemmelse med den bolivianske forfatning;

  8. gentager, at respekt for retsvæsenets uafhængighed, politisk pluralisme og forsamlings- og ytringsfrihed for alle bolivianere, herunder de oprindelige landbonationer og -befolkningsgrupper, er grundlæggende rettigheder og hjørnesten i demokratiet og retsstaten;

  9. kræver, at den nye valgproces finder sted med tilstedeværelse af troværdige og gennemsigtige internationale observatører, som frit kan fremsætte deres uafhængige bemærkninger;

  10. udtrykker sin vilje til at bistå i en sådan valgproces og opfordrer NF/HR til at udsende en fuldgyldig EU-valgobservationsmission;

  11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bolivias regering, det andinske parlament og EUROLAT-forsamlingen.

   

   

  Seneste opdatering: 28. november 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik