Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0187/2019Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0187/2019

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bolívii

26.11.2019 - (2019/2896(RSP))

predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0187/2019 (PPE)
B9‑0189/2019 (ECR)
B9‑0191/2019 (Renew)
B9‑0192/2019 (S&D)

Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary, Paulo Rangel
v mene skupiny PPE
Javi López, Kati Piri
v mene skupiny S&D
Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew
Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto
v mene skupiny ECR


Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0187/2019
Predkladané texty :
RC-B9-0187/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 22. októbra 2019 o volebnom procese v Bolívii a z 15. novembra 2019 o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie Organizácie amerických štátov (OAŠ) v Bolívii z 21. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie skupiny audítorov procesu volieb v Bolívii z 10. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej zo 16. novembra 2019,

 so zreteľom na ústavné referendum v Bolívii, ktoré sa uskutočnilo 15. a 21. februára 2016,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na najnovšie tlačové vyhlásenia Medziamerickej komisie pre ľudské práva, najmä z 23. októbra, 12. novembra a 19. novembra 2019,

 so zreteľom na ústavu Bolívie,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 20. októbra 2019 sa v Bolívii uskutočnili prezidentské a parlamentné voľby, ktoré prebiehali vo veľmi polarizovanej atmosfére, vzhľadom na to, že prezident Evo Morales je kontroverznou osobnosťou, a na spor o prijatí jeho kandidatúry;

B. keďže po tom, ako sa mu v referende o zmene ústavy v roku 2016 nepodarilo dosiahnuť víťazstvo, Evo Morales kandidoval na štvrté volebné obdobie so súhlasom Ústavného súdu, ktorého rozhodnutie svedčilo o nedostatku nezávislosti súdnictva v Bolívii;

C. keďže po sčítaní 80 % hlasov v rýchlom a bezpečnom systéme na zasielanie predbežných výsledkov (TREP) Najvyšší volebný súd prestal uverejňovať predbežné výsledky; keďže podľa výsledkov v tom čase bolo zrejmé, že by sa malo konať druhé kolo volieb; keďže o 24 hodín neskôr Najvyšší volebný súd „predložil údaje s nevysvetliteľným vývojom trendu, ktorý radikálne zmenil osud volieb a spôsobil stratu dôvery vo volebný proces“, ako uviedla OAS; keďže Ústavný súd vylúčil možnosť druhého kola volieb na základe toho, že bol dosiahnutý požadovaný percentuálny rozdiel 10 % medzi prvými dvoma kandidátmi;

D. keďže kroky Najvyššieho volebného súdu vyvolali nesúhlas a podozrenie z podvodu nielen medzi stúpencami opozičných kandidátov, ale aj medzi národnými a medzinárodnými pozorovateľmi a vo väčšine medzinárodného spoločenstva;

E. keďže prezident Morales sa verejne vyhlásil za víťaza volieb ešte pred tým, ako boli zaslané a oznámené verejnosti všetky oficiálne výsledky;

F. keďže OAŠ, EÚ a medzinárodné spoločenstvo vyjadrili vážne obavy, pokiaľ ide o neodôvodnené prerušenie počítania hlasov, ktoré naznačovalo možný zaujatý prístup pozorovateľov volebnej komisie; keďže domáci a medzinárodní partneri odporučili zorganizovať druhé kolo volieb ako cestu z politickej krízy;

G. keďže nečakané prerušenie sčítavania hlasov a vyhlásenie víťazstva prezidenta Moralesa viedli k masívnym protestom a mobilizácii prívržencov opozície, ako aj prívržencov samotného prezidenta Moralesa; keďže tieto demonštrácie vyvolali veľké znepokojenie celého medzinárodného spoločenstva a doteraz viedli k smrti najmenej 32 ľudí, stovkám zranených a viac ako 600 zatknutiam v súvislosti s nimi; keďže krajina trpela nedostatkom potravín a palív, ktoré majú vážne následky na civilné obyvateľstvo v dôsledku pouličných blokád prívržencov Moralesa; keďže existujú obavy v súvislosti s násilím, obvineniami zo zbytočného a neprimeraného použitia sily zo strany bezpečnostných síl a štiepenia spoločnosti;

H. keďže orgán zodpovedný za správu volieb nemal žiadnu dôveryhodnosť, pričom jeden z jeho členov odstúpil počas sčítania; keďže opozícia neuznala výsledok volieb vykonaných za takýchto okolností a odsúdila podozrenie z volebného podvodu;

I. keďže EÚ nevyslala plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu, ale bola zastúpená len malým technickým tímom pozostávajúcim z troch nízko postavených úradníkov;

J. keďže s cieľom obnovenia dôvery vláda aj volebné orgány prijali technický záväzný audit od profesionálneho tímu OAŠ; keďže tento audit mal podporu generálneho tajomníka OSN;

K. keďže 10. novembra 2019 sa v rámci auditu OAŠ zistili závažné nezrovnalosti a manipulácia počas volieb, audit vyzval na zrušenie volebných výsledkov a odporučil nový volebný proces, ktorý by mal zahŕňať nové volebné orgány s cieľom zaručiť uskutočnenie dôveryhodných volieb;

L. keďže po predložení audítorskej správy OAŠ 10. novembra 2019, v ktorej sa žiadalo o zrušenie volebného procesu a jeho opakovanie, došlo k odstúpeniu mnohých vysokopostavených štátnych úradníkov vrátane prezidenta, viceprezidenta, predsedu Senátu a zástupcov volebných orgánov; keďže Evo Morales a niektorí ďalší členovia jeho vlády museli odstúpiť, opustiť krajinu a vzdať sa svojich funkcií; keďže vysokí príslušníci ozbrojených síl navrhli, aby bývalý prezident Evo Morales odstúpil; keďže ozbrojené sily a polícia by sa mali zdržať ovplyvňovania politických procesov a mali by podliehať civilnej kontrole;

M. keďže Jeanine Áñez podpísala kontroverzný dekrét o ochrane ozbrojených síl pred trestným stíhaním za činy, ktoré vykonajú v mene obnovenia verejného poriadku;

N. keďže viaceré odstúpenia viedli druhú podpredsedníčku Jeanine Áñezovú k prevzatiu funkcie dočasnej prezidentky, aby mohla rýchlo zvolať nové prezidentské voľby, pretože ide o jediný demokratický a ústavný spôsob na vyriešenie súčasnej krízy;

O. keďže dolná aj horná komora bolívijského parlamentu jednomyseľne schválili 23. novembra 2019 právne predpisy na vytvorenie podmienok na usporiadanie prezidentských volieb, ktoré následne podpísala dočasná prezidentka Añez; keďže schválené právne predpisy znemožňujú kandidovať vo voľbách tým, ktorí boli v úrade dve po sebe idúce funkčné obdobia, čo znamená, že Evo Morales sa už nemôže uchádzať o úrad;

1. víta schválenie oboma komorami zákonodarného zhromaždenia právnych predpisov na prípravu najbližších prezidentských volieb, a domnieva sa, že návrat k stabilite v Bolívii si nové voľby vyžaduje čo najskôr, a preto podporuje cieľ vymenovania nového Volebného súdu na zaručenie transparentných volieb; vyzýva dočasné orgány, aby prevzali zodpovednosť za dôveryhodnosť postupu tým, že zorganizujú riadne vykonané a inkluzívne voľby, v ktorých budú mať všetky politické subjekty príležitosť súťažiť v súlade s bolívijskými zákonmi a ústavným poriadkom;

2. odsudzuje nedostatočnú transparentnosť a dôveryhodnosť bolívijských orgánov a ich pokus o spáchanie podvodu, ktorým oslabili právo bolívijských občanov slobodne a demokraticky voliť prezidenta; domnieva sa, že pokus o volebný podvod predstavuje závažný trestný čin; pripomína, že podľa bolívijských zákonov musia byť voľby vyhlásené za neplatné a osoby a organizácie zapojené do takýchto nezákonných procesov automaticky vylúčené z volebných orgánov;

3. ostro odmieta násilie a ničenie, ktoré nasledovalo po voľbách z 20. októbra 2019, vyjadruje sústrasť všetkým rodinným príslušníkom obetí a žiada, aby boli zodpovední predvedení pred spravodlivosť;

4. vyjadruje plnú podporu a uznanie práci volebných pozorovateľov OAŠ pôsobiacich v mimoriadne ťažkých podmienkach v Bolívii;

5. Víta rozhodnutie stiahnuť armádu z oblastí protestov a zrušiť zákon, ktorý im dáva širokú mieru voľnej úvahy pri použití sily; vyzýva bezpečnostné sily, aby uplatňovali proporcionalitu a zdržanlivosť pri udržiavaní bezpečnosti a verejného poriadku; vyzýva na rýchle, nestranné, transparentné a podrobné vyšetrenie násilia a na to, aby boli zodpovedné osoby postavené pred spravodlivosť;

6. vyzýva nové dočasné orgány, aby podnikli potrebné kroky na zmenu situácie, obnovenie dôvery, a najmä aby zorganizovali volebný proces, ktorý je ich hlavným cieľom; vyzýva na vytvorenie dialógu s cieľom okamžite zorganizovať nové demokratické, inkluzívne, transparentné a spravodlivé voľby s novo zloženým volebným orgánom, ktoré považuje za východisko zo súčasnej krízy, a vyhnúť sa politickej odvete; vyzýva dočasnú vládu, aby neprijala žiadne narušujúce opatrenia, ktoré by mohli zhoršiť situáciu;

7. víta úlohu sprostredkovateľa, ktorú zohrala EÚ a katolícka cirkev pri sprostredkovaní dohody medzi stranami o vykonávaní slobodných, inkluzívnych a transparentných volieb v stanovenom časovom rámci a v súlade s bolívijskou ústavou;

8. opätovne zdôrazňuje, že rešpektovanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu všetkých Bolívijčanov vrátane domorodých národov a ľudí sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

9. žiada, aby sa nový volebný proces uskutočnil za prítomnosti dôveryhodných a transparentných medzinárodných pozorovateľov, ktorí budú môcť slobodne pôsobiť a uverejňovať svoje nezávislé pripomienky;

10. vyjadruje svoju pripravenosť pomáhať v takomto volebnom procese a vyzýva PK/VP, aby vyslala plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu EÚ;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde a parlamentu Bolívie, Andskému parlamentu a zhromaždeniu Eurolat.

 

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia