Procedure : 2019/2927(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0193/2019

Indgivne tekster :

RC-B9-0193/2019

Forhandlinger :

PV 28/11/2019 - 3.1
CRE 28/11/2019 - 3.1

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0072

<Date>{27/11/2019}27.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0193/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0194/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0196/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0199/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 171kWORD 54k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 132, stk. 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0193/2019 (ECR)

B9‑0194/2019 (S&D)

B9‑0196/2019 (PPE)

B9‑0199/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om situationen for så vidt angår frihedsrettighederne i Algeriet</Titre>

<DocRef>(2019/2927(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan‑Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Bernard Guetta, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers, Bert‑Jan Ruissen</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for så vidt angår frihedsrettighederne i Algeriet

(2019/2927(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Algeriet, navnlig beslutning af 30. april 2015 om fængsling af arbejdstagere og menneskerettighedsaktivister i Algeriet[1] og beslutning af 27. marts 2019 med titlen "Efter det arabiske forår: Vejen frem for MENA-regionen"[2],

 der henviser til landeopdateringen om Algeriet i EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2018, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 18. marts 2019,

 der henviser til det 11. møde i Associeringsrådet EU-Algeriet den 14. maj 2018,

 der henviser til den tredje universelle regelmæssige gennemgang af Algeriet, som blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd under dets 36. samling den 21.-22. september 2017,

 der henviser til de fælles partnerskabsprioriteter, som blev vedtaget under den reviderede europæiske naboskabspolitik (ENP) af Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet og Den Europæiske Union den 13. marts 2017, og som fokuserer på gennemførelsen af forfatningsrevisionen og på EU's støtte til fremskridt inden for demokrati og menneskerettigheder i Algeriet,

 der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Algeriet[3], og navnlig til artikel 2, hvori det fastsættes, at respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder skal udgøre et væsentligt element i aftalen og danne grundlag for parternes interne og internationale politikker,

 der henviser til Algeriets forfatning, som blev ændret den 7. februar 2016, særlig artikel 2, 3436, 39, 41, 42, 48 og 54,

 der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, EU's retningslinjer til bekæmpelse af tortur og anden grusom behandling, EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder hvad angår ytringsfrihed online og offline og EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere samt EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, som har til formål at sætte beskyttelse og overvågning af menneskerettighederne i centrum af alle EU's politikker,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR), konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og konventionen om barnets rettigheder,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 og FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro,

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

 der henviser til den algeriske lov 12-06 vedrørende foreninger og til bekendtgørelse 06‑03, som regulerer ikkemuslimske religiøse gudstjenester,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at Algeriet er en nær nabo og en vigtig partner for Den Europæiske Union og for den nordafrikanske region;

B. der henviser til, at der den 16. februar 2019, ti dage efter at Abdelaziz Bouteflika bekendtgjorde sit kandidatur til en femte præsidentperiode, udbrød fredelige protester, også kaldet Hirak (bevægelsen), i Algeriet; der henviser til, at Bouteflika trådte tilbage den 2. april 2019; der henviser til, at formanden for Nationalrådet, Abdelkader Bensalah, overtog posten som fungerende statschef; der henviser til, at den militære ledelse under generalløjtnant Ahmed Gaïd Salah åbent har udøvet magt i landet siden Bouteflikas tilbagetræden;

C. der henviser til, at Abdelaziz Bouteflika havde været præsident siden 1999; der henviser til, at forfatningsrevisionen i 2016 begrænsede det maksimale antal valgperioder for fremtidige præsidenter til to; der henviser til, at forfatningsrevisionen ikke kunne anvendes med tilbagevirkende kraft, hvilket betød at Bouteflika havde mulighed for at kandidere til en femte valgperiode; der henviser til, at præsidentvalget, som oprindeligt var planlagt til den 18. april 2019, i første omgang blev udsat til den 4. juli 2019 og derefter til den 12. december 2019;

D. der henviser til, at der var fredelige demonstrationer i hele landet i februar, marts og april 2019 og derefter hver tirsdag og fredag i de seneste 40 uger; der henviser til, at demonstranterne i de seneste uger har afholdt nattemarcher i hele landet;

E. der henviser til, at Hirak nyder bred opbakning og udgør den største protestbevægelse i Algeriet; der henviser til, at de unge udgør hovedparten af demonstranterne; der henviser til, at demonstranterne kræver, at der sættes en stopper for korruption, de manglende muligheder for politisk deltagelse, de høje arbejdsløshedsrater og undertrykkelsen af demonstrationer, og kræver mere pluralistiske og inkluderende rammer for forberedelse af frie valg som led i den bredere politiske omstilling;

F. der henviser til, at World Press Freedom Index 2019 placerer Algeriet som nr. 141 ud af de 180 undersøgte stater, beskriver pressefriheden i landet som "truet", og bemærker, at journalister oplever hyppig forfølgelse; der henviser til, at uafhængige medieorganisationer, borgere, der rapporterer på sociale medier, og andre medieforetagender oplever strukturel censur fra de algeriske myndigheders side i forbindelse med enhver dækning, der anses for at støtte afvigende holdninger;

G. der henviser til, at de algeriske myndigheder siden januar 2018 har lukket adskillige kirker, hvoraf et stort flertal tilhører Église protestante d'Algérie (EPA), som er den retligt anerkendte paraplyorganisation for de protestantiske kirker i Algeriet;

H. der henviser til, at chefredaktøren for den offentlige radiostation, La chaîne III, Meriem Abdou, sagde op den 23. februar i protest mod den tendentiøse behandling af Hirak; der henviser til, at flere andre journalister har været arresteret eller udsat for intimidering, f.eks. den tidligere arabiske korrespondent for France 24, Sofiane Merakchi, og journalisterne Azeb El Sheihk og Abdelmouji Khelladi, som har været tilbageholdt siden henholdsvis den 26. september 2019 og den 14. oktober 2019;

I. der henviser til, at Nadia Madassia, der havde været vært på Canal Algérie i de seneste 15 år, fratrådte den 4. marts med påstande om, at hun blev censureret; der henviser til, at avisen Echorouk og TV-kanalen El Bilad den 5. marts blev pålagt sanktioner af Ministeriet for Kommunikation for at have dækket demonstrationerne; der henviser til, at Facebook-gruppen "Algérie – Debout!" med over 500 000 medlemmer blev lukket ned, og dens initiativtager og administrator, Sofiane Benyounes, blev chikaneret og forhørt flere gange, inden hun blev tiltalt; der henviser til, at publikationerne Jeune Afrique, Tout Sur l'Algerie, Algérie Part, Interlignes og Observ'Algérie er blevet censureret;

J. der henviser til, at Hirak-demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og bloggere i stigende grad bliver intimideret eller arresteret for at forhindre udøvelsen af deres ytrings-, forenings- eller forsamlingsfrihed;

K. der henviser til, at det algeriske advokatsamfund (Union nationale des ordres des avocats, UNOA) enstemmigt har fordømt anholdelserne af Hirak-aktivister og undertrykkelsen af frihedsrettigheder; der henviser til, at omkring 500 advokater demonstrerede i Algier den 24. oktober 2019 for at kræve respekt for demonstranternes ret til en retfærdig rettergang og for domstolenes uafhængighed; der henviser til, at UNOA har nedsat et udvalg, som skal støtte de advokater, der forsvarer tilbageholdte demonstranter og dissidenter;

L. der henviser til, at mere end hundrede personer ifølge Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) er blevet arresteret og tilbageholdt i forbindelse med de fredelige protester siden Hiraks begyndelse; der henviser til, at de anklager, de tilbageholdes på – "undergravning af den nationale enhed og territoriale integritet", "tilskyndelse til forsamling" og "svækkelse af hærens moral" – er vage og tilsidesætter internationale menneskerettighedsstandarder;

M. der henviser til, at den 87-årige Lakhdar Bouregaa – en veteran fra uafhængighedskrigen – blev anholdt den 29. juni 2019 for at have kritiseret hærchefen; der henviser til, at den 22-årige jurastuderende, Nour el Houda Dahmani, blev løsladt den 25. november 2019 efter at være blevet idømt seks måneders fængsel efter en studentermarch den 17. september 2019 og er blevet et ikon for de ugentlige skolemarcher; der henviser til, at Ibrahim Daouadji og fire andre aktivister blev anholdt den 12. oktober 2019 for at anfægte ungdomsministerens besøg;

N. der henviser til, at Kamal Eddine Fekhar, læge, menneskerettighedsforkæmper, forkæmper for Amazigh At-Mzab-samfundet og tidligere medlem af LADDH, som var blevet anholdt under de omfattende demonstrationer, afgik ved døden i fængslet den 28. maj 2019 efter 53 dages sultestrejke, af hvad der menes at være følgerne af de forhold, hvorunder han blev tilbageholdt, og lægefaglig forsømmelighed; der henviser til, at den 22-årige Ramzi Yetou døde som følge af de skader, han pådrog sig, da han blev tævet brutalt af politiet i april 2019;

O. der henviser til, at Karim Tabbou, førende oppositionspolitiker, tidligere generalsekretær for det historiske oppositionsparti, De Socialistiske Styrkers Front (Front des forces socialistes, FFS) og nuværende leder af det ikke anerkendte parti, Den Sociale og Demokratiske Union, blev anholdt den 12. september 2019; der henviser til, at han blev løsladt af Tipaza-domstolen den 26. september 2019, men mindre end 14 timer senere blev arresteret igen under en anden jurisdiktion (Sidi M'Hamed), men for samme forhold, og nu tilbageholdes i de facto isolation;

P. der henviser til, at flere medlemmer af Rassemblement actions jeunesse (RAJ), herunder stifteren, Hakim Addad, dets formand Abdelouahab Fersaoui, og dets medlemmer Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ouldouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine og Khireddine Mejani, blev arresteret under fredelige demonstrationer til støtte for samvittighedsfanger i Algeriet;

Q. der henviser til, at adskillige demonstranter, såsom Samir Belarbi, Fodil Boumala, Fouad Ouicher, Saida Deffeur og Raouf Rais, der fortsat tilbageholdes, og menneskerettighedsforkæmpere – herunder Said Boudour, Hamid Goura og Slimane Hamitouche – retsforfølges for at "svække hærens moral";

R. der henviser til, at Sidi M'Hamed-domstolen i Algier den 11. november 2019 indledte retssagen mod 42 aktivister, herunder et medlem af Folkets Provinsforsamling i Wilaya, Samira Messouci, der anklages for at "bringe det nationale territoriums integritet i fare" for at svinge med Amazigh-symbolet; der henviser til, at dette flag har været anvendt sammen med det nationale flag i hele landet under de ugentlige demonstrationer; der henviser til, at flere domstole i landet har løsladt demonstranter, der blev anholdt på grundlag af samme anklage;

S. der henviser til, at den algeriske forfatning værner om grundlæggende frihedsrettigheder, herunder foreningsfriheden, som er yderligere defineret i lov 12-06; der henviser til, at lov 12-06 kræver, at alle foreninger – herunder dem der allerede har registreret sig – registrerer sig og modtager en registreringsbekræftelse fra Indenrigsministeriet, inden de kan fungere lovligt; der henviser til, at ansøgninger om forudgående registrering fra en række civilsamfunds-, ikkestatslige, religiøse og velgørende organisationer, såsom LADDH, EuromedRights, RAJ, Amnesty International, Algeriets Protestantiske Sammenslutning, Den Nationale Kommission for Ikkemuslimske Religiøse Grupper og Den Feministiske Forening for Personlig Udvikling og Udøvelse af Medborgerskab (AFEPEC), stadig er under behandling, selv om de opfylder alle juridiske krav; der henviser til, at de derfor ikke har officiel retlig status;

T. der henviser til, at regeringer i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Algeriet har ratificeret, skal sikre retten til religions-, tanke- og samvittighedsfrihed for alle personer under deres jurisdiktion, og navnlig for religiøse mindretal; der henviser til, at denne ret omfatter friheden til at udøve religion eller tro efter eget valg, hvad enten det sker offentligt eller privat, alene eller sammen med andre;

1. fordømmer på det kraftigste de vilkårlige og ulovlige anholdelser, tilbageholdelser og intimideringen af og angreb på journalister, fagforeningsfolk, advokater, studerende, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet og alle fredelige demonstranter, der deltager i de fredelige Hirak-demonstrationer;

2. opfordrer de algeriske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade alle dem, der er anklaget for at udøve deres ret til ytringsfrihed, navnlig Hakim Addad, Abdelouahab Fersaoui, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould Ouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine, Khireddine Medjani, Samir Belarbi, Karim Tabbou, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaa, Samira Messouci, Ibrahim Daouadji, Salah Maati, Sofiane Merakchi, Azeb El Cheikh, Fouad Ouicher, Saïda Deffeur og de andre fredelige demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der er blevet vilkårligt fængslet på trods af, at deres aktiviteter er lovlige i henhold til algerisk lovgivning i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som Algeriet har ratificeret; opfordrer de algeriske myndigheder til at ophæve det rejseforbud og den prøveperiode, der er blevet pålagt Slimane Hamitouche, Abdelmonji Khelladi og Mustapha Bendjama;

3. opfordrer de algeriske myndigheder til at bringe enhver form for intimidering til ophør, herunder retlig og lovgivningsmæssig chikane, kriminalisering samt vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, mod fredelige demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere, kritiske journalister og bloggere, og til at tage passende skridt til at sikre deres fysiske og psykologiske beskyttelse, sikkerhed og frihed til at udøve deres lovlige og fredelige aktiviteter; opfordrer de algeriske myndigheder til at sikre og garantere retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed, retten til at deltage i fredelige forsamlinger og mediefriheden, som er garanteret af den algeriske forfatning og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Algeriet har undertegnet og ratificeret;

4. opfordrer til, at krænkelserne af kristne, ahmadier og andre religiøse mindretal bringes til ophør; minder den algeriske regering om, at bekendtgørelse 06-03 sikrer fri udøvelse af gudsdyrkelse; opfordrer de algeriske myndigheder til at genåbne de berørte kirkebygninger;

5. opfordrer de algeriske myndigheder til at ændre lov 91-19 af 2. december 1991 med henblik på at fjerne alle begrænsninger af fredelige demonstrationer, som ikke er absolut nødvendige eller forholdsmæssige i forhold til bestemmelserne i artikel 21 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; giver udtryk for sin bekymring over, at dekretet af 18. juni 2001, som forbyder demonstrationer i hovedstaden, til trods for bestemmelserne i forfatningsrevisionen fra 2016 ikke er blevet ophævet og anvendes gennemgående i hele landet;

6. opfordrer de algeriske myndigheder til reelt at udrydde og forhindre enhver form for overdreven magtanvendelse fra de retshåndhævende myndigheders side, når de spreder offentlige forsamlinger; fordømmer på det kraftigste den overdrevne magtanvendelse, der resulterede i Ramzi Yettous død; opfordrer de algeriske myndigheder til at foretage en uafhængig undersøgelse af alle tilfælde af overdreven magtanvendelse blandt medlemmerne af sikkerhedsstyrkerne og til at drage gerningsmændene til ansvar;

7. fremhæver, at uafhængige domstole er et af de grundlæggende elementer, for at et demokrati kan fungere, og opfordrer de algeriske myndigheder til at fremme og sikre domstolenes uafhængighed;

8. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte civilsamfundsgrupper, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og demonstranter, bl.a. ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og udsende offentlige erklæringer, støtte UNOA-udvalget og andre organisationer, der arbejder med forsvar af menneskerettighederne, og til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Algeriet ved hjælp af alle de instrumenter, der er til rådighed, herunder Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder;

9. opfordrer de algeriske myndigheder til at revidere lov nr. 12-06 fra 2012 om foreninger og til at indgå i en reel og inkluderende dialog med civilsamfundsorganisationer med henblik på at udarbejde en ny lov, som er i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og den algeriske forfatning;

10. opfordrer de algeriske myndigheder til at sikre den fulde udøvelse af tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed for alle, som er garanteret af den algeriske forfatning og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

11. udtrykker bekymring over de administrative hindringer, som religiøse mindretal står over for i Algeriet, navnlig hvad angår bekendtgørelse 06-03; tilskynder den algeriske regering til at revidere bekendtgørelse 06-03 for at bringe den mere i overensstemmelse med forfatningen og med regeringens internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, nemlig artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

12. glæder sig over den forfatningsmæssige anerkendelse af Tamazight som officielt sprog i 2016 og opfordrer til, at den udmøntes i praksis; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af de 42 demonstranter, der er tilbageholdt for at have svinget med Amazigh-flaget;

13. opfordrer til en løsning på krisen baseret på en fredelig og inkluderende politisk proces; er overbevist om, at demokratiske reformer og en konstruktiv og inkluderende dialog, der sikrer politisk, økonomisk og social stabilitet i Algeriet, kan tjene som et middel til at relancere en velstående arabisk Maghrebunion, hvilket er en forudsætning for et vellykket samarbejde mellem begge sider af Middelhavet;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU-delegation i Algier, Algeriets regering, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Europarådet. 

 

[1] EUT C 346 af 21.9.2016, s. 106.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0318.

[3] EUT L 265 af 10.10.2005, s. 2.

Seneste opdatering: 28. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik