Διαδικασία : 2019/2927(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0193/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0193/2019

Συζήτηση :

PV 28/11/2019 - 3.1
CRE 28/11/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0072

<Date>{27/11/2019}27.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0193/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0194/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0196/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0199/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 214kWORD 58k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0193/2019 (ECR)

B9‑0194/2019 (S&D)

B9‑0196/2019 (PPE)

B9‑0199/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία</Titre>

<DocRef>(2019/2927(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan‑Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Bernard Guetta, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers, Bert‑Jan Ruissen</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία

(2019/2927(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλγερία, και ειδικότερα εκείνο της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία[1] και το ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)»[2],

 έχοντας υπόψη την ενημέρωση σχετικά με την Αλγερία που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2019,

 έχοντας υπόψη την 11η σύνοδο του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας της 14ης Μαΐου 2018,

 έχοντας υπόψη την τρίτη καθολική περιοδική εξέταση (UPR) σχετικά με την Αλγερία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 36η σύνοδό του στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη τις κοινές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Μαρτίου 2017, οι οποίες εστιάζουν στην εφαρμογή της αναθεώρησης του Συντάγματος και στην παροχή ενωσιακής στήριξης για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας[3], και ιδίως το άρθρο 2, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου να αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας και πρέπει να εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αλγερίας, που αναθεωρήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2016, και ιδίως τα άρθρα 2, 34 έως 36, 39, 41, 42, 48 και 54,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη θανατική ποινή, για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και το νέο στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο έχει ως στόχο να θέσει την προστασία και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

 έχοντας υπόψη τον νόμο 12-06 της Αλγερίας σχετικά με τις ενώσεις και το διάταγμα 06-03, το οποίο διέπει τη μη μουσουλμανική θρησκευτική λατρεία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλγερία είναι κοντινός γείτονας και βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βορειοαφρικανικής περιφέρειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2019, δέκα ημέρες αφότου ο Abdelaziz Bouteflika ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την πέμπτη προεδρική θητεία του, ξεκίνησαν στην Αλγερία ειρηνικές διαμαρτυρίες γνωστές ως Hirak (κίνημα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Απριλίου 2019 ο Bouteflika παραιτήθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Abdelkader Bensalah ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παραίτηση του Bouteflika, την εξουσία στη χώρα ασκούν ανοιχτά τα υψηλά κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων υπό την ηγεσία του αντιστράτηγου Ahmed Gaïd Salah·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdelaziz Bouteflika τελούσε πρόεδρος από το 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική αναθεώρηση του 2016 περιόρισε σε δύο τον μέγιστο αριθμό των προεδρικών θητειών που δύνανται να ασκήσουν οι μελλοντικοί πρόεδροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αναδρομικά, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα ο Bouteflika να θέσει υποψηφιότητα για πέμπτη θητεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές, οι οποίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2019, αναβλήθηκαν πρώτα για τις 4 Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια για τις 12 Δεκεμβρίου 2019·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν ειρηνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019, και έκτοτε κάθε Τρίτη και Παρασκευή εδώ και 40 εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαδηλωτές πραγματοποιούν νυχτερινές πορείες σε ολόκληρη τη χώρα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Hirak υποστηρίζεται ευρέως και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Αλγερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αποτελούν την πλειονότητα των διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές ζητούν να δοθεί τέλος στη διαφθορά, στην έλλειψη ευκαιριών για πολιτική δέσμευση, στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και στην καταστολή των διαδηλώσεων, ζητούν δε να διενεργηθεί η προετοιμασία για ελεύθερες εκλογές στηριζόμενη σε ένα πιο πλουραλιστικό και χωρίς αποκλεισμούς υπόβαθρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής μετάβασης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου για το 2019 κατατάσσει την Αλγερία στην 141η θέση, από 180 κράτη που εξετάστηκαν, περιγράφει την ελευθερία του Τύπου στη χώρα ως «απειλούμενη» και επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες οργανώσεις μέσων ενημέρωσης, πολίτες που αναρτούν ρεπορτάζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πηγές ειδήσεων αντιμετωπίζουν διαρθρωτική λογοκρισία από τις αλγερινές αρχές για οποιαδήποτε κάλυψη η οποία κρίνεται ότι υποστηρίζει αντίθετες στάσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2018 οι αλγερινές αρχές έχουν κλείσει διάφορες εκκλησίες, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήκουν στην Église protestante d’Algérie (EPA), την νομικά αναγνωρισμένη κεντρική οργάνωση των προτεσταντικών εκκλησιών στην Αλγερία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχισυντάκτης του δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού La Chaîne 3 Meriem Abdou παραιτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2019 διαμαρτυρόμενος για τη μεροληπτική αντιμετώπιση του Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ή υποβλήθηκαν σε εκφοβισμό, όπως ο πρώην ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού France 24 για αραβικά θέματα Sofiane Merakchi και οι δημοσιογράφοι Azeb El Sheihk και Abdelmouji Khelladi, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και τις 14 Οκτωβρίου 2019 αντίστοιχα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2019, η Nadia Madassi, παρουσιάστρια της εκπομπής Canal Algérie εδώ και 15 έτη, παραιτήθηκε ισχυριζόμενη ότι την είχαν λογοκρίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Επικοινωνίας επέβαλε κυρώσεις στην εφημερίδα Echorouk και στο τηλεοπτικό κανάλι El Bilad επειδή κάλυψαν τις διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα «Algérie – Debout!» στο Facebook, η οποία αριθμούσε περισσότερα από 500 000 μέλη, έκλεισε και ότι ο ιδρυτής και διαχειριστής της Sofiane Benyounes υπέστη παρενόχληση και υπεβλήθη σε πολυάριθμες ανακρίσεις προτού του απαγγελθούν κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδόσεις Jeune Afrique, Tout Sur l’Algerie, Algérie Part, Interlignes και Observ’Algérie έχουν λογοκριθεί·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές του Hirak, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συντάκτες ιστολογίων (bloggers) στοχεύονται ή συλλαμβάνονται όλο και συχνότερα για να αποτραπεί η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι ή του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλγερινός δικηγορικός σύλλογος (Union nationale des ordres des avocats, UNOA) κατήγγειλε ομόφωνα τις συλλήψεις ακτιβιστών του Hirak και την καταστολή των ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2019 περίπου 500 δικηγόροι διαδήλωσαν στο Αλγέρι απαιτώντας να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των διαδηλωτών σε δίκαιη δίκη και να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία των δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο UNOA έχει συγκροτήσει μια επιτροπή για να υποστηρίξει τους νομικούς που υπερασπίζονται τους διαδηλωτές και τους αντιφρονούντες που βρίσκονται υπό κράτηση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον αλγερινό σύνδεσμο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, LADDH), από τότε που ξεκίνησε το Hirak έχουν συλληφθεί και κρατούνται πάνω από εκατό άτομα που συνδέονται με τις ειρηνικές διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες με τις οποίες κρατούνται – «υπονόμευση της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας», «υποκίνηση του συνέρχεσθαι» και «αποδυνάμωση του ηθικού του στρατού» – είναι ασαφείς και παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 87χρονος Lakhdar Bouregaa – βετεράνος του πολέμου της ανεξαρτησίας – συνελήφθη στις 29 Ιουνίου 2019 επειδή επέκρινε τον επικεφαλής του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 22χρονη φοιτήτρια νομικής Nour el Houda Dahmani αφέθηκε ελεύθερη στις 25 Νοεμβρίου 2019, αφότου είχε καταδικαστεί σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης επειδή συμμετείχε σε φοιτητική πορεία στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, και έχει καταστεί σύμβολο για τις εβδομαδιαίες φοιτητικές πορείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ibrahim Daouadji και τέσσερις ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στις 12 Οκτωβρίου 2019 επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού Νεολαίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamal Eddine Fekhar, ιατρός, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστής της κοινότητας Amazigh At-Mzab και πρώην μέλος του LADDH, ο οποίος είχε συλληφθεί για τη συμμετοχή του σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις και βρισκόταν υπό κράτηση, απεβίωσε στις 28 Μαΐου 2019 μετά από 53 ημέρες απεργίας πείνας, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα των συνθηκών υπό τις οποίες κρατείτο και λόγω ιατρικής αμέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 22χρονος Ramzi Yettou απεβίωσε εξαιτίας τραυμάτων που υπέστη όταν ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από αστυνομικούς τον Απρίλιο του 2019·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, συνελήφθη ο Karim Tabbou, εξέχον μέλος της αντιπολίτευσης, πρώην γενικός γραμματέας του ιστορικού κόμματος της αντιπολίτευσης «Μέτωπο Σοσιαλιστικών Δυνάμεων» (Front des forces socialistes, FFS) και νυν επικεφαλής του μη αναγνωρισμένου κόμματος «Κοινωνική και Δημοκρατική Ένωση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο της Tipaza στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, αλλά ούτε 14 ώρες αργότερα συνελήφθη και πάλι σε διαφορετική δικαιοδοσία (Sidi M’Hamed) αλλά υπό παρόμοιους όρους και πλέον κρατείται σε de facto απομόνωση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων υπέρ των κρατουμένων συνείδησης στην Αλγερία, συνελήφθησαν πολλά μέλη της ένωσης Rassemblement actions jeunesse (RAJ), μεταξύ άλλων ο ιδρυτής της Hakim Addad, ο προέδρός της Abdelouahab Fersaoui και τα μέλη της Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ouldouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine και Khireddine Medjani·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ασκείται δίωξη εναντίον διαφόρων διαδηλωτών, όπως οι Samir Belarbi, Fodil Boumala, Fouad Ouicher, Saida Deffeur και Raouf Rais, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση, και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένων των Said Boudour, Hamid Goura και Slimane Hamitouche – για λόγους «αποδυνάμωσης του ηθικού του στρατού»·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2019, το δικαστήριο της Sidi M’Hamed στο Αλγέρι κήρυξε την έναρξη της δίκης 42 ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένης της Samira Messouci, μέλους της Λαϊκής Περιφερειακής Συνέλευσης των Wilaya, οι οποίοι κατηγορούνται ότι «έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εθνικής επικράτειας» επειδή ύψωσαν το έμβλημα των Amazigh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαία αυτή κυματίζει μαζί με την εθνική σημαία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα δικαστήρια της χώρας απελευθέρωσαν διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί με την ίδια κατηγορία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αλγερίας κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, την οποία πλαισιώνει περαιτέρω ο νόμος 12-06· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον νόμο 12-06, πρέπει κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη εγγραφεί επιτυχώς, να εγγραφεί και να λάβει απόδειξη εγγραφής από το Υπουργείο Εσωτερικών προτού να είναι σε θέση να λειτουργεί νόμιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις, εξακολουθούν να εκκρεμούν οι αιτήσεις για προεγγραφή διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και θρησκευτικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, όπως ο LADDH, το EuromedRights, η RAJ, η Διεθνής Αμνηστία, η Ένωση Προτεσταντών της Αλγερίας, η Εθνική Επιτροπή για Μη Μουσουλμανικές Θρησκευτικές Ομάδες και η Φεμινιστική Ένωση για την Προσωπική Ανάπτυξη και την Άσκηση της Υπηκοότητας (AFEPEC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν διαθέτουν επίσημο νομικό καθεστώς·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, το οποίο έχει κυρώσει η Αλγερία, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας, της σκέψης και της συνείδησης για όλους όσους εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, και ιδίως για τις θρησκευτικές μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να ασκεί κανείς το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, μόνος ή με άλλους·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις αυθαίρετες και παράνομες συλλήψεις, κρατήσεις, απόπειρες εκφοβισμού και επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, δικηγόρων, φοιτητών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών της κοινωνίας των πολιτών και όλων των ειρηνικών διαδηλωτών που συμμετέχουν στις ειρηνικές διαδηλώσεις του Hirak·

2. καλεί τις αλγερινές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους εκείνους που έχουν κατηγορηθεί επειδή άσκησαν το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, και συγκεκριμένα τους Hakim Addad, Abdelouahab Fersaoui, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould Ouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine, Khireddine Medjani, Samir Belarbi, Karim Tabbou, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaa, Samira Messouci, Ibrahim Daouadji, Salah Maati, Sofiane Merakchi, Azeb El Cheikh, Fouad Ouicher, Saïda Deffeur και τους άλλους ειρηνικούς διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους που φυλακίστηκαν αυθαίρετα, παρά το γεγονός ότι η αλγερινή νομοθεσία επιτρέπει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Αλγερία· καλεί τις αλγερινές αρχές να άρουν την απαγόρευση ταξιδίου και τη δικαστική επιτήρηση που έχουν επιβληθεί στους Slimane Hamitouche, Abdelmonji Khelladi και Mustapha Bendjama·

3. καλεί τις αλγερινές αρχές να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή εκφοβισμού, μεταξύ άλλων στη δικαστική και νομοθετική παρενόχληση, στην ποινικοποίηση, και στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικριτικών δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική τους προστασία και ασφάλεια και την ελευθερία να ασκούν νόμιμες και ειρηνικές δραστηριότητες· καλεί τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Αλγερίας και το ICCPR, το οποίο έχει υπογράψει και κυρώσει η Αλγερία·

4. ζητεί να δοθεί τέλος στις παραβιάσεις της ελευθερίας θρησκευτικής λατρείας των χριστιανών, αχμαντί και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει στην αλγερινή κυβέρνηση ότι το διάταγμα 06-03 εγγυάται την ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής λατρείας· καλεί τις αλγερινές αρχές να ανοίξουν εκ νέου τα οικεία εκκλησιαστικά κτίρια·

5. καλεί τις αλγερινές αρχές να τροποποιήσουν τον νόμο 91-19 της 2ας Δεκεμβρίου 1991 ώστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί επί των ειρηνικών διαδηλώσεων που δεν είναι απολύτως απαραίτητοι ή αναλογικοί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ICCPR· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά τις διατάξεις της συνταγματικής αναθεώρησης του 2016, δεν έχει καταργηθεί το διάταγμα της 18ης Ιουνίου 2001, το οποίο απαγορεύει τις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται εν γένει σε ολόκληρη τη χώρα·

6. καλεί τις αλγερινές αρχές να εξαλείψουν αποτελεσματικά και να αποτρέπουν κάθε μορφή υπερβολικής χρήσης βίας από τα όργανα επιβολής του νόμου κατά τη διάλυση δημόσιων συναθροίσεων· καταδικάζει απερίφραστα την υπερβολική χρήση βίας που οδήγησε στον θάνατο του Ramzi Yettou· καλεί τις αλγερινές αρχές να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα για όλες τις περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες·

7. υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της δημοκρατίας και καλεί τις αλγερινές αρχές να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους και τους διαδηλωτές, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση επισκέψεων σε φυλακές, την παρακολούθηση δικών και την έκδοση δημόσιων δηλώσεων, προς υποστήριξη της επιτροπής του UNOA και άλλων οργανώσεων που ενεργούν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

9. προτρέπει τις αρχές της Αλγερίας να αναθεωρήσουν τον νόμο 12-06 του 2012 για τις ενώσεις και να έρθουν σε πραγματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας νέος νόμος που να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Σύνταγμα της Αλγερίας·

10. καλεί τις αλγερινές αρχές να εξασφαλίσουν την πλήρη άσκηση της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων για όλους, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Αλγερίας και στο ICCPR·

11. εκφράζει ανησυχία για τους διοικητικούς φραγμούς με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωπες οι θρησκευτικές μειονότητες στην Αλγερία, ιδίως όσον αφορά το διάταγμα 06-03· προτρέπει την αλγερινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει το διάταγμα 06-03 ώστε να το ευθυγραμμίσει περαιτέρω με το Σύνταγμα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα με το άρθρο 18 του ICCPR·

12. επικροτεί τη συνταγματική αναγνώριση της Tamazight ως επίσημης γλώσσας το 2016 και ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή της· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των 42 διαδηλωτών που κρατούνται επειδή ύψωσαν τη σημαία των Amazigh·

13. ζητεί να βρεθεί λύση στην κρίση με βάση μια ειρηνική πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς· είναι πεπεισμένο ότι οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ένας εποικοδομητικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στην Αλγερία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επανεκκίνηση μιας πλούσιας Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, που είναι σημαντικό για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών εκατέρωθεν της Μεσογείου·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Αλγέρι, στην κυβέρνηση της Αλγερίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

 

[1] ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 106.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0318.

[3] ΕΕ L 265 της 10.10.2005, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου