Procedure : 2019/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0197/2019

Indgivne tekster :

RC-B9-0197/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0082

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0197/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0198/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0203/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 151kWORD 49k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0197/2019 (ECR)

B9‑0198/2019 (S&D)

B9‑0201/2019 (PPE)

B9‑0203/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander, Norbert Lins</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Paolo De Castro, Clara Aguilera</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den afgørelse, som Verdenshandelsorganisationens (WTO's) voldgiftsmand traf i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR),

 der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesorgan traf den 14. oktober 2019, og som gav grønt lys til disse modforanstaltninger,

 der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse landbrugsfødevarer og visse landbrugsprodukter og en værditoldsats på 10 % på ikke-landbrugsprodukter fra den 18. oktober 2019,

 der henviser til de relevante artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008[1] (salgsfremstødsforordningen) og til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. november 2019 om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2020 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter, som gennemføres i det indre marked og i tredjelande,

 der henviser til de relevante artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter[2] (forordningen om fusionsmarkedsordningen),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at USA er den største aftager af landbrugseksporten fra EU-28, idet denne eksport beløb sig til 22,3 mia. EUR i 2018 (16,2 % af alle landbrugsfødevarer) og derfor udgør et uerstatteligt marked både med hensyn til værdi og volumen;

B. der henviser til, at EU's eksport af landbrugsfødevarer til en værdi af 4,3 mia. EUR (60 % af den samlede værdi af modforanstaltningerne) vil blive ramt af de nye toldsatser, som vil svare til 1,1 mia. EUR;

C. der henviser til, at Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Irland er de lande, der fortrinsvist vil blive berørt af den amerikanske beslutning, men at landbrugsfødevaresektorerne i andre EU-medlemsstater også vil blive negativt påvirket;

D. der henviser til, at de vigtigste landbrugsprodukter, der er blevet mål for de amerikanske sanktioner, er emblematiske EU-produkter med meget stor merværdi, der ofte er beskyttet i henhold til EU's kvalitetsordninger (vin og spiritus såsom single malt whisky, olivenolie og mejeriprodukter såsom smør og ost);

E. der henviser til, at andre landbrugsfødevarer såsom spiseoliven, svinekød, kaffe, småkager, forarbejdede frugter, citrusfrugter, muslinger, likører og kaschmir også rammes, omend i ringere grad;

F. der henviser til, at landbrugere og erhvervsdrivende i fødevarekæden efter den russiske embargo endnu en gang er ofre for en ikke-landbrugsmæssig handelskonflikt, som de ikke har indflydelse på, og til at USA's beslutning om at anvende disse takster vil kunne gælde på ubestemt tid, indtil medlemsstaterne efterlever WTO's resolution i Airbus-striden;

G. der henviser til, at de amerikanske modforanstaltninger vil medføre økonomisk og juridisk usikkerhed for de europæiske producenter i en sektor, som allerede er ustabil i sit væsen, og øge ustabiliteten på EU's indre marked, som allerede skal håndtere den forstyrrende indvirkning af den russiske embargo, og som skal forberede sig på de økonomiske konsekvenser af den mulige britiske potentielle udtræden af EU;

H. der henviser til, at USA i henhold til bestemmelser i amerikansk ret kan indføre en såkaldt toldkarrusel, der vil have en dominoeffekt på andre produkter, hvad der vil forstærke de økonomiske konsekvenser af modforanstaltningerne og have uforholdsmæssig stor indvirkning på landbrugsfødevaresektoren;

I. der henviser til, at tvisten om Boeing-subsidier stadig behandles af WTO;

J. der henviser til, at den amerikanske beslutning vil forværre en allerede ustabil situation på det indre marked for visse sektorer såsom spiseoliven (der allerede er påvirket af indførelsen af amerikanske toldsatser siden november 2017), mens beslutningen for andre, såsom vin- whisky- og mejerisektoren, risikerer at forårsage alvorlige forstyrrelser på markedet som helhed; der henviser til, at en sådan beslutning derfor ville true vækst, investeringer og jobskabelse og føre til et betydeligt tab af konkurrenceevne og markedsandel, som det har taget år at etablere, og som det vil være vanskeligt at genskabe;

K. der henviser til, at toldsatserne vil føre til kraftige prisstigninger for forbrugerne, økonomiske tab og tab af arbejdspladser for virksomheder på begge sider af Atlanten, hvilket i sidste ende vil gavne producenter uden for EU og USA;

L. der henviser til, at salgsfremstød, der allerede er blevet godkendt og målrettet mod det amerikanske marked, i henhold til de nuværende EU-regler ikke kan omprogrammeres, og at visse foranstaltninger, der allerede er truffet for at fremme produkter med meget høj værdi, kan vise sig at være værdiløse, hvis de amerikanske tariffer skal anvendes;

M. der henviser til, at EU's landbrug, der i sit væsen er særligt følsomt på visse områder, i stigende grad er integreret på de internationale markeder, hvilket understreger betydningen af konstruktive handelsforbindelser generelt og af at opretholde en fødevareforsyningskæde med produkter af høj kvalitet, der opfylder kundernes krav;

1. udtrykker dyb bekymring over de indirekte skader, som EU's landbrugsfødevaresektor står over for langs hele landbrugsfødevarekæden som følge af USA's beslutning om at indføre modforanstaltninger mod Den Europæiske Union som følge af Airbus-striden; finder det uacceptabelt, at landbrugssektoren skal bære en stor del af omkostningerne ved en retstvist, som vedrører en helt anden sektor; beklager beslutningen om at lægge told på så mange landbrugsprodukter;

2. udtrykker sin dybe beklagelse over USA's manglende engagement i EU's forsøg på at finde en rettidig forhandlingsløsning forud for anvendelsen af toldsatserne; betoner sin bekymring over, at USA hidtil har nægtet at samarbejde med EU om en rettidig løsning for vores respektive flyindustrier i forbindelse med den langvarige strid mellem Airbus og Boeing;

3. støtter op om Kommissionen i dens bestræbelser og opfordrer den indtrængende til fortsat at forsøge at finde forhandlingsløsninger til at udvande de nuværende handelsspændinger mellem de to parter;

4. understreger behovet for en koordineret og samlet optræden fra EU's side, navnlig fordi toldsatserne er blevet udformet således, at medlemsstaterne ikke berøres i samme omfang, i et forsøg på at så splid mellem Unionens medlemmer;

5. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's landbrugsfødevaremarked med henblik på i god tid at opdage forstyrrelser som følge af anvendelsen af toldsatserne, kumulative virkninger og andre markedsudviklinger, herunder dem der skyldes den igangværende russiske embargo, og de afledte virkninger, som fortrængte produkter har på fødevarekæden;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge konsekvenserne af disse foranstaltninger for de berørte sektorer og det indre marked og, hvor det er berettiget, i overensstemmelse med WTO-reglerne og inden for rammerne af budgettet, at mobilisere hurtig støtte til de sektorer, der er hårdest ramt; udtrykker i denne forbindelse dyb beklagelse over manglen på passende finansiering til disse formål i 2020-budgettet;

7. opfordrer Kommissionen til at overveje at anvende værktøjer under fusionsmarkedsordningen, såsom private oplagringsordninger og tilbagekøb fra markedet, samt eventuelle nye eller andre tilgængelige instrumenter og relevante foranstaltninger til at håndtere de forstyrrelser, der opstår på det indre marked;

8. glæder sig over, at Kommissionen har meddelt, at den agter at gennemgå den nugældende afledte ret af fusionsmarkedsordningen om tilladelser for erhvervsdrivende til at udvide varigheden af salgsfremstød i USA og til at give mulighed for større fleksibilitet i gennemførelsen af igangværende salgsfremstød i tredjelande for at sætte de erhvervsdrivende i stand til at være reaktive og styrke deres tiltag i USA og imødegå konsekvenserne for forbrugerne, eller om nødvendigt rette fokus mod alternative markeder ved at omprogrammere aktiviteter, der allerede er blevet godkendt for det amerikanske marked; anmoder Kommissionen om at indføre disse ændringer så hurtigt som muligt og vedtage yderligere foranstaltninger for at skabe større fleksibilitet i forvaltningen af salgsfremstød i henhold til salgsfremstødsforordningen;

9. fastholder, at USA's sanktioner er ekstraordinære og ikke kunne forudses eller håndteres af de erhvervsdrivende; anmoder derfor Kommissionen om at tilpasse kontrol- og revisionsreglerne på en sådan måde, at de erhvervsdrivende ikke straffes som følge af uundgåelige tilpasninger, som de er nødt til at foretage med henblik på salgsfremstød, eller fordi allerede planlagte salgsfremstød ikke gennemføres;

10. opfordrer Kommissionen til at iværksætte horisontale oplysningskampagner og salgsfremstød, der kan tage form af missioner på højt plan, deltagelse i messer og udstillinger af international betydning med henblik på at fremhæve de pågældende produkters image og fremme salget heraf i overensstemmelse med artikel 2 og 9 i salgsfremstødsforordningen;

11. bemærker, at Kommissionen på grund af dette specifikke markedsproblem bør overveje at anvende bestemmelserne i artikel 15 og 19 i salgsfremstødsforordningen til at støtte de erhvervsdrivende, der skal intensivere deres bestræbelser på at komme ind på det amerikanske marked og bidrage til at afbøde adgangshindringer;

12. anmoder Kommissionen om at godkende yderligere indkaldelser, inden for de disponible marginer, ledsaget af en forhøjelse af tildelinger til salgsfremstød for 2019, da det årlige budget allerede er afsat, for at forhindre forsinkelser i hurtig reaktion på de amerikanske modforanstaltninger;

13. støtter en styrkelse af den horisontale salgsfremstødsforordning, idet der samtidig trækkes på den ekspertise, der findes i de nationale handelsfremmekontorer, med henblik på at hjælpe de erhvervsdrivende med at udvide og konsolidere deres position på tredjelandes markeder og finde nye afsætningsmuligheder for EU's produkter med henblik på reformen af den fælles landbrugspolitik og den næste revision af salgsfremstødsforordningen;

14. understreger, at det under disse omstændigheder er af afgørende betydning at undgå yderligere nedskæringer i budgettet for den fælles landbrugspolitik og at fortsætte med reformen af krisereserven for den fælles landbrugspolitik, eftersom landbrugssektoren i stigende grad påvirkes af ustabilitet og politisk motiverede internationale kriser, der nødvendiggør en stærk og effektiv budgetmæssig reaktion;

15. understreger behovet for at diversificere eksportmarkederne og sikre sig markedsadgang for de landbrugsfødevarer, som er berørt af de amerikanske toldsatser, ved at fjerne vedvarende tekniske hindringer, der har forhindret aktørerne i fuldt ud at udnytte de eksportmuligheder, som andre handelsaftaler giver adgang til;

16. gentager sin tilslutning til frihandel og åbne markeder, da disse har udvidet de økonomiske og beskæftigelsesmæssige muligheder for mange små og mellemstore virksomheder i USA og EU, og fremhæver betydningen af konstruktive handelsforbindelser, som er til gensidig gavn for EU og USA;

17. understreger sin støtte til bevarelse af et regelbaseret handelssystem og til WTO som institution og anerkender samtidig behovet for en omfattende reform, navnlig med hensyn til WTO's appelinstans;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

[1] EUT L 317 af 4.11.2014, s. 56.

[2] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik