Postup : 2019/2895(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0197/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0197/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0082

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0197/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0198/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0203/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 163kWORD 50k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0197/2019 (ECR)

B9‑0198/2019 (S&D)

B9‑0201/2019 (PPE)

B9‑0203/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander, Norbert Lins</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Paolo De Castro, Clara Aguilera</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo

(2019/2895(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijal rozhodca Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v spore o subvenciách pre spoločnosť Airbus (DS316) 2. októbra 2019 a ktorým sa povolili protiopatrenia USA týkajúce sa vývozu EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD (6,8 miliardy EUR),

 so zreteľom na formálne rozhodnutie orgánu WTO na urovnávanie sporov zo 14. októbra 2019, ktorým boli uvedené protiopatrenia odobrené,

 so zreteľom na rozhodnutie USA zaviesť od 18. októbra 2019 novú sadzbu valorického cla vo výške 25 % z hodnoty niektorých agropotravinových výrobkov a niektorých nepoľnohospodárskych výrobkov a valorického cla vo výške 10 % z hodnoty nepoľnohospodárskych výrobkov,

 so zreteľom na príslušné články nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 Európskeho parlamentu a Rady zo 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008[1] (ďalej len „nariadenie o podpore“) a na vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2019 o prijatí pracovného programu na rok 2020 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách,

 so zreteľom na príslušné články nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami[2] (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže USA sú hlavnou destináciou pre poľnohospodársky vývoz z EÚ-28, ktorý v roku 2018 dosiahol objem 22,3 miliardy EUR (16,2 % z celkového vývozu agropotravinových výrobkov), a preto je z hľadiska hodnoty aj objemu nenahraditeľným trhom;

B. keďže vývoz agropotravinových výrobkov v hodnote 4,3 miliardy EUR (60 % z celkovej hodnoty protiopatrení) zasiahnu nové clá, ktoré zodpovedajú sume 1,1 miliardy EUR;

C. keďže Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko a Írsko sú krajinami, ktoré rozhodnutie USA postihuje najviac, pričom toto rozhodnutie sa negatívne dotkne aj agropotravinárskych odvetví ostatných členských štátov EÚ;

D. keďže hlavné poľnohospodárske produkty, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA, predstavujú emblematické výrobky EÚ s veľmi vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú často chránené systémami kvality EÚ (víno a liehoviny, ako sú nemiešaná sladová whisky, olivový olej a mliečne výrobky ako maslo a syr);

E. keďže cieľom sú aj iné poľnohospodárske výrobky, ako napríklad stolové olivy, bravčové mäso, káva, sladké sušienky, spracované ovocie, citrusové plody, slávky, liehoviny a kašmír, hoci v menšej miere;

F. keďže poľnohospodári a hospodárske subjekty pôsobiace v agropotravinovom reťazci sa po ruskom embargu opäť stali obeťami nepoľnohospodárskeho obchodného konfliktu, na ktorý nemajú vplyv, a keďže rozhodnutie USA o uplatňovaní týchto ciel môže platiť neobmedzene, kým sa členské štáty nepodriadia rozhodnutiu WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus;

G. keďže protiopatrenia USA ešte viac zvýšia hospodársku a právnu neistotu európskych výrobcov v odvetví, ktoré je už svojou povahou nestále, a zvýšia aj nestabilitu na vnútornom trhu EÚ, ktorý sa musí vyrovnávať s narušením v dôsledku ruského embarga a musí sa pripraviť na druhotné hospodárske dôsledky prípadného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ;

H. keďže Spojené štáty americké môžu podľa ustanovení právnych predpisov USA zaviesť tzv. colný kolotoč, ktorý by mal dominový efekt na ďalšie výrobky, posilnil by hospodárske dôsledky protiopatrení a mal by neprimeraný vplyv na agropotravinárske odvetvie;

I. keďže sporom o subvenciách pre spoločnosť Boeing sa WTO ešte stále zaoberá;

J. keďže v prípade niektorých odvetví, ako sú stolové olivy (na ktoré sa už od novembra 2017 uplatňujú clá USA) a olivový olej, rozhodnutie USA ešte viac ohrozí už aj tak nestabilnú situáciu na vnútornom trhu, zatiaľ čo v iných odvetviach, ako sú napríklad víno, whisky a mliečne výrobky, hrozí vážne narušenie trhu ako celku; keďže takéto rozhodnutie by ohrozilo rast, investície a tvorbu pracovných miest a viedlo by k výraznej strate konkurencieschopnosti a podielu na trhu, ktoré sa budovali roky a ktorých stratu bude ťažké opäť nahradiť;

K. keďže clá spôsobia výrazné zvýšenie spotrebiteľských cien a hospodárske straty a straty pracovných miest v podnikoch na oboch stranách Atlantického oceánu, čo v konečnom dôsledku prinesie prospech výrobcom z krajín mimo EÚ a USA;

L. keďže podľa súčasných pravidiel EÚ sa propagačné kampane, ktoré už boli schválené a zacielené na trh USA, nemôžu preprogramovať a niektoré opatrenia, ktoré už boli prijaté na propagáciu výrobkov veľmi vysokej hodnoty, sa môžu v prípade uplatňovania ciel USA ukázať ako neúčinné;

M. keďže poľnohospodárstvo EÚ, ktoré je už svojou povahou obzvlášť citlivé, sa čoraz viac stáva súčasťou medzinárodných trhov, čím sa zdôrazňuje význam konštruktívnych obchodných vzťahov ako takých a dôležitosť zachovania potravinového dodávateľského reťazca s výrobkami vysokej kvality v súlade s dopytom na strane zákazníkov;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad sprievodnými škodami, ktorými čelí agropotravinársky sektor EÚ v celom agropotravinovom reťazci v dôsledku rozhodnutia Spojených štátov prijať v dôsledku sporu so spoločnosťou Airbus protiopatrenia voči Európskej únii; považuje za neprijateľné, aby poľnohospodárstvo muselo znášať veľkú časť nákladov právneho sporu pochádzajúceho z odvetvia, ktoré s ním vôbec nesúvisí; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím uložiť clá na tak veľa poľnohospodárskych produktov;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočným záujmom USA o úsilie EÚ dospieť prostredníctvom rokovaní k včasnému riešeniu ešte pred zavedením ciel; zdôrazňuje svoje znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že Spojené štáty americké zatiaľ v súvislosti s dlhotrvajúcim sporom týkajúcim sa spoločností Boeing a Airbus odmietajú spolupracovať s EÚ na urýchlenom nájdení riešenia pre letecké odvetvia oboch strán;

3. podporuje Komisiu v jej úsilí a naliehavo ju vyzýva, aby pokračovala v snahe dospieť prostredníctvom rokovaní k riešeniam, ktoré by zmiernili súčasné obchodné napätie medzi oboma stranami;

4. zdôrazňuje potrebu koordinovanej a jednotnej reakcie EÚ, najmä preto, že clá boli navrhnuté tak, aby v snahe rozdeliť pozíciu Únie nerovnomerne zasiahli rôzne členské štáty;

5. vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala agropotravinový trh EÚ s cieľom včas odhaliť narušenia spôsobené uplatňovaním ciel, kumulatívnymi účinkami iného vývoja na trhu vrátane vplyvov prebiehajúceho ruského embarga a dominovým efektom výrobkov, ktoré sa dostali mimo potravinový dodávateľský reťazec;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv týchto protiopatrení na dotknuté odvetvia a vnútorný trh a aby v odôvodnených prípadoch, v súlade s pravidlami WTO a v rámci rozpočtu zabezpečila rýchlu podporu odvetviam, ktorých sa tieto clá najviac dotýkajú; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom primeraných finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely v rozpočte na rok 2020;

7. vyzýva Komisiu, aby zvážila použitie nástrojov v rámci jednotnej spoločnej organizácie trhov, ako sú systémy súkromného skladovania a stiahnutie z trhu, a akékoľvek nové alebo iné dostupné nástroje a príslušné opatrenia na riešenie narušení na vnútornom trhu;

8. víta oznámenie Komisie, že preskúma súčasné sekundárne právne predpisy v rámci jednotnej spoločnej organizácie trhov, ktoré umožňujú hospodárskym subjektom predĺžiť propagačné kampane v USA a poskytujú väčšiu flexibilitu pri riadení prebiehajúcich propagačných kampaní v tretích krajinách, s cieľom umožniť hospodárskym subjektom reagovať a posilniť ich akcie v USA a zabrániť vplyvu na spotrebiteľov alebo sa v prípade potreby preorientovať na alternatívne trhy preprogramovaním činností, ktoré už boli schválené pre trh USA; žiada Komisiu, aby tieto úpravy zaviedla čo najskôr a aby prijala dodatočné opatrenia s cieľom umožniť väčšiu flexibilitu pri riadení propagačných kampaní v rámci nariadenia o podpore;

9. trvá na tom, že sankcie USA sú výnimočné a hospodárske subjekty ich nemohli predvídať a nemohli sa na ne ani pripraviť; žiada preto Komisiu, aby upravila pravidlá kontroly a auditu tak, aby subjekty neboli penalizované v dôsledku nevyhnutných úprav, ktoré budú musieť vykonať v rámci propagačných akcií alebo v súvislosti s nevykonaním už naplánovaných propagačných akcií;

10. vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkami 2 a 9 nariadenia o podpore vykonala horizontálne informačné a propagačné opatrenia, ktoré môžu mať podobu misií na vysokej úrovni, účasti na veľtrhoch a výstavách medzinárodného významu zameraných na zlepšenie imidžu a posilnenie propagácie príslušných výrobkov;

11. konštatuje, že v dôsledku tohto konkrétneho problému trhu by Komisia mala zvážiť využitie ustanovení článkov 15 a 19 nariadenia o podpore s cieľom podporiť hospodárske subjekty, ktoré budú musieť zintenzívniť svoje úsilie o vstup na trh USA, a pomôcť im pri zmierňovaní prekážok vstupu;

12. žiada, aby Komisia schválila v rámci dostupných rezerv dodatočné výzvy spolu s navýšením prostriedkov pridelených oblasti propagácie na rok 2019, keďže prostriedky ročného rozpočtu už boli vyčlenené, s cieľom zabrániť oneskoreniu rýchlej reakcie na protiopatrenia USA;

13. podporuje rozšírenie nariadenia o horizontálnej podpore s využitím odborných znalostí národných kancelárií na podporu obchodu s cieľom pomôcť hospodárskym subjektom pri rozširovaní a upevňovaní ich postavenia na trhoch tretích krajín a pri hľadaní nových odbytísk pre výrobky EÚ v súvislosti s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky a ďalšou revíziou nariadenia o podpore;

14. zdôrazňuje, že za týchto okolností je nevyhnutné vyhnúť sa ďalším škrtom v rozpočte spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a pokračovať v reforme krízovej rezervy pre SPP, pretože na poľnohospodárstvo má čoraz väčší vplyv volatilita a politicky motivované medzinárodné krízy, ktoré si vyžadujú silnú a efektívnu reakciu prostredníctvom rozpočtu;

15. zdôrazňuje, že je potrebné diverzifikovať vývozné trhy a zabezpečiť prístup agropotravinových výrobkov, ktorých sa týkajú clá USA, na trh odstránením pretrvávajúcich technických prekážok, ktoré subjektom bránili v plnej miere využívať možnosti vývozu v rámci iných dohôd o voľnom obchode;

16. opakuje svoj prísľub týkajúci sa voľného obchodu a otvorených trhov, keďže tieto rozšírili hospodárske a pracovné príležitosti pre mnohé malé a stredné podniky v USA a EÚ, a zdôrazňuje význam konštruktívnych obchodných vzťahov, ktoré sú vzájomne prínosné pre EÚ a USA;

17. zdôrazňuje svoju podporu zachovaniu obchodného systému založeného na pravidlách a WTO ako inštitúcii, pričom uznáva potrebu komplexnej reformy, najmä pokiaľ ide o Odvolací orgán WTO;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.

[2] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia