Společný návrh usnesení - RC-B9-0200/2019Společný návrh usnesení
RC-B9-0200/2019

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera

27.11.2019 - (2019/2929(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0200/2019 (PPE)
B9-0202/2019 (ECR)
B9-0213/2019 (Renew)

Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Antonio López-Istúriz White
za skupinu PPE
Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew
Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2019/2929(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0200/2019
Předložené texty :
RC-B9-0200/2019
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Kubě, případu Josého Daniela Ferrera

(2019/2929(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Kubě, zejména na usnesení ze dne 17. listopadu 2004 o Kubě[1], usnesení ze dne 2. února 2006 o postoji Evropské unie ke kubánské vládě[2], usnesení ze dne 21. června 2007 o Kubě[3], usnesení ze dne 11. března 2010 o vězních svědomí na Kubě[4], usnesení ze dne 5. července 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé[5] a usnesení ze dne 15. listopadu 2018[6],

 s ohledem na dohodu o politickém dialogu a spolupráci podepsanou mezi Evropskou unií a Kubou v prosinci 2016 a prozatímně prováděnou od 1. listopadu 2017,

 s ohledem na druhé zasedání smíšené rady EU-Kuba, které se konalo dne 9. září 2019 v Havaně,

 s ohledem na druhý formální dialog o lidských právech mezi EU a Kubou, který se konal v rámci dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou dne 3. října 2019 v Bruselu,

 s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum Kuby, který Rada OSN pro lidská práva provedla v květnu 2018,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další mezinárodní smlouvy a nástroje v oblasti lidských práv,

 s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou schválilo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1984 a jejíž smluvní stranou je Kuba,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, jejímž signatářem je Kuba,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 1. října 2019 byl vůdce opozičního Vlasteneckého svazu Kuby (UNPACU) José Daniel Ferrer svévolně zadržen bez jakýchkoli obvinění a bylo mu po dobu nejméně 72 hodin bráněno v jakémkoli vnějším kontaktu;

B. vzhledem k tomu, že kubánské orgány jej po dobu více než deseti let věznily, obtěžovaly a zastrašovaly kvůli jeho pokojné politické činnosti; vzhledem k tomu, že v roce 2018 byl držen 10 dnů v izolaci;

C. vzhledem k tomu, že dne 2. listopadu 2019 propašoval pan Ferrer z vězení dopis, v němž uvádí, že byl mučen a bylo s ním špatně zacházeno, jeho život byl v době zadržení ohrožen a byla mu odepřena řádná lékařská péče; vzhledem k tomu, že podle informací, které jeho rodina poskytla dne 15. listopadu 2019, je držen ve vězení Aguadores v Santiagu de Cuba, kde byl umístěn do trestní cely; vzhledem k tomu, že dne 7. listopadu 2019 jej jeho manželka několik minut viděla a potvrdila, že jeho zdravotní stav je kritický, protože ztratil polovinu tělesné hmotnosti, což je rovněž důsledkem hladovky, kterou začal držet;

D. vzhledem k tomu, že podle několika nevládních organizací je pouze jedním z přibližně 120 politických vězňů na Kubě; vzhledem k tomu, že mnoho nezávislých novinářů, pokojných disidentů a obránců lidských práv, kteří jsou většinou členy demokratické opozice, je na Kubě pronásledováno, svévolně zadržováno nebo vězněno, zejména José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga a Roberto de Jesús Quiñones Haces;

E. vzhledem k tomu, že dne 28. října 2019 zemřel Armando Sosa Fortuny – nejdéle zadržovaný kubánský politický vězeň, který strávil ve vězení 43 let; vzhledem k tomu, že kubánské orgány i přes jeho zhoršující se zdravotní stav neschválily jeho propuštění;

F. vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních norem musí být každý, kdo je zatčen nebo zadržen, při svém zatčení informován o důvodech a musí být neprodleně předveden před soudce;

G. vzhledem k tomu, že jednání kubánské vlády porušuje ustanovení čl. 1 odst. 5 a článku 22 dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou podepsané v roce 2016, v níž se kubánská vláda zavazuje dodržovat a podporovat lidská práva;

H. vzhledem k tomu, že dne 5. července 2017 Parlament vyslovil svůj souhlas s uzavřením dohody o politickém dialogu a spolupráci; vzhledem k tomu, že v souhlasu Parlamentu jsou jasně vyjádřeny závažné obavy ohledně situace v oblasti lidských práv na Kubě a že obsahuje doložku, podle níž se v případě porušování ustanovení o lidských právech platnost dohody pozastavuje;

I. vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl zahájen dialog o lidských právech mezi EU a Kubou pod vedením zvláštního zástupce EU pro lidská práva a že jeho páté kolo se konalo dne 9. října 2018; vzhledem k tomu, že dne 3. října 2019 se konal druhý formální dialog o lidských právech mezi EU a Kubou; vzhledem k tomu, že navzdory znovuzvolení Kuby do Rady OSN pro lidská práva na období 2017–2019 nebylo dosaženo hmatatelných výsledků; vzhledem k tomu, že politický dialog musí zahrnovat přímý intenzivní dialog s občanskou společností a všemi politickými představiteli opozice, a to bez jakýchkoli omezení;

J. vzhledem k tomu, že v době druhého zasedání smíšené rady EU-Kuba dne 9. září v Havaně bylo svévolně zadrženo více než 100 aktivistů; vzhledem k tomu, že EU k těmto krokům stále mlčí a nevyjádřila se ani k případu pana Ferrera;

K. vzhledem k tomu, že Parlament udělil třikrát Sacharovovu cenu za svobodu myšlení kubánským aktivistům: v roce 2002 Oswaldovi Payáovi, v roce 2005 organizaci Ženy v bílém a v roce 2010 Guillermu Fariñasovi; vzhledem k tomu, že laureáti Sacharovovy ceny a jejich příbuzní jsou nadále pravidelně obtěžováni a zastrašováni a je jim bráněno odjet ze země a účastnit se mezinárodních akcí;

L. vzhledem k tomu, že lidská práva, svoboda a důstojnost a zájem lidí jsou nejlépe zastoupeny a hájeny v demokracii;

1. odsuzuje svévolné zatčení Josého Daniela Ferrera a naléhavě žádá kubánské orgány, aby jej okamžitě propustily; požaduje, aby mu byl poskytnut přístup k právnímu zástupci, kterého si vybere, aby mu byl umožněn kontakt s jeho rodinou a přístup ke všem dokumentům týkajícím se jeho zatčení a údajných důvodů tohoto zatčení;

2. odsuzuje mučení a špatné zacházení, o němž pan Ferrer ve svém dopise uvádí, že mu byl vystaven; připomíná, že kubánské orgány mají povinnost zabránit mučení a špatnému zacházení a zajistit rychlé a nestranné vyšetřování; naléhavě žádá kubánské orgány, aby panu Ferrerovi poskytly neprodleně přístup k lékařské péči dle jeho výběru a aby zaručily řádné poskytování nezávadných potravin a vody;

3. opakuje své velké znepokojení nad soustavným pronásledováním, obtěžováním, útokům proti pokojným disidentům, nezávislým novinářům, obráncům lidských práv a politické opozici na Kubě; vyzývá k okamžitému ukončení tohoto jednání a k propuštění všech politických vězňů a osob svévolně zadržovaných pouze proto, že uplatňovaly své právo na svobodu projevu a shromažďování; vyzývá k poskytnutí lepších záruk práva na spravedlivý proces a nezávislost soudnictví a k zajištění toho, aby osoby zbavené svobody měly přístup k nezávislému právnímu zástupci;

4. opět vyzývá členské státy, ESVČ a její delegaci na Kubě, aby důrazně a veřejně odsoudily svévolné zatčení pana Ferrera a výše uvedených osob a aby podnikly všechny nezbytné kroky na obranu demokracie a lidských práv;

5. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory přijetí dohody o politickém dialogu a spolupráci se situace v oblasti lidských práv a demokracie nezlepšila; požaduje splnění závazných povinností plynoucích z této dohody mezi EU a Kubou a vyzývá ke stanovení jasných kritérií v tomto směru;

6. opakuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje ustanovení o pozastavení platnosti dohody, které by mělo být použito v případě porušení ustanovení o lidských právech; trvá proto na tom, aby Evropská unie při provádění této dohody důkladně sledovala a monitorovala dodržování lidských práv a základních svobod na Kubě a pravidelně podávala Parlamentu příslušné zprávy; považuje uvěznění Josého Daniela Ferrera a zacházení s ním a s dalšími politickými vězni za „zvláště naléhavý případ“, jak je stanoveno v čl. 85 odst. 3 písm. b) dohody, a žádá v tomto ohledu EU, aby požádala o mimořádné setkání;

7. žádá, aby kubánská vláda provedla právní reformy s cílem zaručit svobodu tisku, sdružování a demonstrace a aby zahájila politické reformy, které umožní svobodné, spravedlivé a demokratické volby, které budou zohledňovat svrchovanou a svobodně vyjádřenou vůli kubánského lidu; naléhavě vyzývá kubánskou vládu, aby uvedla svou politiku v oblasti lidských práv do souladu s mezinárodními normami stanovenými v chartách, prohlášeních a mezinárodních nástrojích, jejichž signatářem je Kuba, a aby umožnila občanské společnosti a politickým představitelům opozice aktivně a bez omezení se účastnit politického a společenského života; vyzývá vládu, aby umožnila nezávislým domácím a mezinárodním pozorovatelům v oblasti lidských práv neomezený přístup na Kubu, aby do pozvání zahrnula i zvláštní zpravodaje OSN pro prosazování a ochranu práva na svobodu pokojného shromažďování, projevu a pro situaci obránců lidských práv;

8. připomíná, že Kuba uplatňuje od roku 2003 moratorium na výkon trestu smrti; vyzývá kubánské orgány, aby zrušily trest smrti u všech trestných činů; žádá, aby byly přezkoumány všechny rozsudky trestu smrti, aby bylo zaručeno, že všechny soudní procesy odpovídají mezinárodním standardům;

9. vyzývá kubánské orgány, aby zaručily svobodu sdělovacích prostředků a svobodu projevu, mimo jiné zrušením dekretu č. 349, který omezuje svobodu uměleckého projevu, a zastavily obtěžování a zadržování nezávislých novinářů; vyzývá kubánskou vládu, aby přestala cenzurovat internet a blokovat internetové stránky a omezovat přístup k informacím;

10. vyjadřuje politování nad tím, že několika evropským a kubánským organizacím občanské společnosti nebylo umožněno účastnit se dialogu s občanskou společností v rámci širšího dialogu o lidských právech podle dohody o politickém dialogu a spolupráci EU-Kuba, který se konal dne 2. října 2019, v důsledku toho, že kubánská vláda jim odmítla udělit souhlas; dále vyzývá k navázání institucionalizovaného, formálního, otevřeného a veřejného dialogu se skutečně nezávislou občanskou společností mezi EU a Kubou, podobně jako je tomu v dalších zemích, s nimiž má EU dohody o spolupráci;

11. vyzývá nového místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby uznal existenci politické opozice proti kubánské vládě a aby podporoval její zapojení do politického dialogu mezi EU a Kubou; v tomto ohledu vyzývá zástupce všech členských států, aby na setkáních s kubánskými orgány hovořili o znepokojivé situaci v oblasti lidských práv a aby se setkávali během návštěv na Kubě s laureáty Sacharovovy ceny, a zajišťovali tak soudržné uplatňování vnitřní a vnější politiky EU v oblasti lidských práv, a tím posilovali zapojení nezávislé občanské společnosti;

12. vyzývá ESVČ a Komisi, aby aktivně podporovaly sdružení občanské společnosti a jednotlivce, kteří se na Kubě zasazují o obranu lidských práv, mj. aby organizovaly návštěvy ve vězeních, sledovaly soudní procesy a vydávaly veřejná prohlášení; vyzývá nového místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby Parlamentu podával zprávu o opatřeních, která delegace EU dosud přijala;

13. vyzývá nového místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby vyzval kubánské orgány, aby po letech nečinnosti zahájily reformy vedoucí k demokratické transformaci této země v souladu s dohodou o politickém dialogu a spolupráci; poukazuje na to, že stávající situace na Kubě oslabuje zásady lidských práv a demokracie, na nichž je dohoda založena;

14. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že ačkoli Parlament vyjádřil souhlas s dohodou o politickém dialogu a spolupráci, kubánské orgány odmítají povolit Parlamentu, jeho delegacím a některým politickým skupinám navštívit Kubu; vyzývá orgány, aby neprodleně umožnily vstup do země;

15. odsuzuje intervenční postoj kubánské vlády a požaduje, aby zastavila veškeré zásahy v různých latinskoamerických zemích;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a Národnímu shromáždění lidové moci Kuby, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, parlamentům a vládám členských států, vysoké komisařce Organizace spojených národů pro lidská práva a vládám členských států Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí