Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0200/2019Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0200/2019

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer

27.11.2019 - (2019/2929(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0200/2019 (PPE)
B9‑0202/2019 (ECR)
B9‑0213/2019 (Renew)

Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan‑Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Antonio López‑Istúriz White
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Dita Charanzová, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo

Διαδικασία : 2019/2929(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0200/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0200/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer

(2019/2929(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα[1], της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης[2], της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα[3], της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κούβα[4], και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου[5], και της 15ης Νοεμβρίου 2018[6],

 έχοντας υπόψη την ΣΠΔΣ που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας,  τον Δεκέμβριο του 2016, και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη το δεύτερο κοινό συμβούλιο ΕΕ-Κούβας που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τον δεύτερο επίσημο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε, στις 3 Οκτωβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας,

 έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση της Κoύβας, του Μαΐου 2018, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984 και στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο κράτος,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Οκτωβρίου 2019, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (UNPACU), José Daniel Ferrer, κρατήθηκε αυθαίρετα χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του και για τουλάχιστον 72 ώρες παρέμεινε κρατούμενος χωρίς καμία εξωτερική επικοινωνία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Κούβας τον έχουν φυλακίσει, παρενοχλήσει και εκφοβίσει για παραπάνω από μία δεκαετία λόγω του ειρηνικού πολιτικού ακτιβισμού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 κρατήθηκε σε απομόνωση για 10 ημέρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου, ο κ. Ferrer απέστειλε με λαθραίο τρόπο επιστολή στην οποία δήλωνε ότι είχε υποστεί βασανιστήρια και κακομεταχείριση, η ζωή του είχε τεθεί σε κίνδυνο κατά την κράτησή του και του είχαν αρνηθεί την παροχή της δέουσας ιατρικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η οικογένειά του στις 15 Νοεμβρίου, κρατείται στη φυλακή «Aguadores» στο Σαντιάγο της Κούβας, όπου οδηγήθηκε σε κελί τιμωρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Νοεμβρίου, η σύζυγός του τον είδε για λίγα λεπτά, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχασε το ήμισυ του σωματικού βάρους του, λόγω και της απεργίας πείνας την οποία είχε ξεκινήσει·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με διάφορες ΜΚΟ, αποτελεί μόνον έναν από τους περίπου 120 πολιτικούς κρατούμενους στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι κυρίως μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, διώκονται, κρατούνται αυθαίρετα ή βρίσκονται στη φυλακή στην Κούβα, ιδίως οι José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga and Roberto de Jesús Quiñones Haces·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Οκτωβρίου 2019, ο Armando Sosa Fortuny– ο Κουβανός πολιτικός κρατούμενος με τη μεγαλύτερη διάρκεια κράτησης ο οποίος πέρασε 43 χρόνια της ζωής του στη φυλακή, απεβίωσε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές δεν είχαν συμφωνήσει να τον απελευθερώσουν παρά την επιδείνωση της υγείας του·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κρατείται πρέπει να ενημερώνεται αμέσως πριν από τη σύλληψή του για τους λόγους της σύλληψής του και να προσάγεται ενώπιον δικαστή χωρίς καθυστέρηση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης της Κούβας παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 5 και 22 της ΣΠΔΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, που υπογράφηκε το 2016, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση της Κούβας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να βελτιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιουλίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ΣΠΔΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΣΠΔΣ διατυπώνονται με σαφήνεια οι σοβαρές ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και περιλαμβάνεται ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό την ηγεσία του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε το 2015, με τον πέμπτο γύρο να διεξάγεται στις 9 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2019, η ΕΕ και η Κούβα πραγματοποίησαν τον δεύτερο επίσημο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απέδωσε κανένα απτό αποτέλεσμα παρά την επανεκλογή της Κούβας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άμεσο και εντατικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης, χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου του Κοινού Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας στις 9 Σεπτεμβρίου στην Αβάνα, συνελήφθησαν αυθαίρετα περισσότεροι από 100 ακτιβιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέμεινε σιωπηλή σε σχέση με αυτές τις ενέργειες, όπως έπραξε επίσης και στην υπόθεση του κ. Ferrer·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές τρεις φορές: στον Oswaldo Payá το 2002, στις «Κυρίες με τα Λευκά» το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και οι συγγενείς τους εξακολουθούν να παρενοχλούνται και εκφοβίζονται τακτικά και να εμποδίζονται να εγκαταλείπουν τη χώρα, καθώς και να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια και το συμφέρον των πολιτών εκπροσωπούνται και προστατεύονται καλύτερα σε μια δημοκρατία·

1. καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση του José Daniel Ferrer και ζητεί επειγόντως από τις κουβανικές αρχές την άμεση απελευθέρωσή του· ζητεί να του επιτραπεί η πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, καθώς και να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την κράτησή του και με τους εικαζόμενους λόγους για αυτή·

2. καταγγέλλει τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση που ο κ. Ferrer ανέφερε ότι υπέστη στην επιστολή του· υπενθυμίζει ότι οι κουβανικές αρχές έχουν καθήκον να προλαμβάνουν τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση και να διασφαλίζουν την ταχεία και αμερόληπτη εξέταση· καλεί τις κουβανικές αρχές να χορηγήσουν στον κ. Ferrer άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη της επιλογής του και να εγγυηθούν την παροχή κατάλληλων ειδών υγιεινής τροφής και νερού·

3. επαναλαμβάνει την μεγάλη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πράξεις δίωξης, παρενόχλησης, επίθεσης εναντίον των ειρηνικών αντιφρονούντων, των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Κούβα· ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος σε αυτές τις ενέργειες και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, καθώς και εκείνοι που κρατούνται αυθαίρετα μόνο και μόνο επειδή ενάσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και στο συνεταιρίζεσθαι· ζητεί καλύτερες εγγυήσεις για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δικαστική ανεξαρτησία, καθώς και να διασφαλισθεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο για τους ανθρώπους που στερούνται την ελευθερία τους·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της στην Κούβα να καταδικάσουν σθεναρά και δημόσια την αυθαίρετη σύλληψη του κ. Ferrer και των προαναφερθέντων ατόμων και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την εγκριθείσα ΣΠΔΣ, η κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει βελτιωθεί· ζητεί την εκπλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, και ζητεί εν προκειμένω σαφή κριτήρια αναφοράς·

6. υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα κατά την εφαρμογή της ΣΠΔΣ και ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της στο Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι η φυλάκιση και η μεταχείριση του José Daniel Ferrer και άλλων πολιτικών κρατουμένων συνιστά «ιδιαίτερα επείγουσα περίπτωση έκτακτης ανάγκης», όπως ορίζεται στο άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την ΕΕ να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο·

7. απαιτεί να εφαρμόσει η κουβανική κυβέρνηση νομικές μεταρρυθμίσεις για να εγγυηθεί την ελευθερία του Τύπου, του συνεταιρίζεσθαι και των διαδηλώσεων, καθώς και να δρομολογήσει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη και ελευθέρως εκπεφρασμένη βούληση του κουβανικού λαού· καλεί την κουβανική κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται στους χάρτες, τις δηλώσεις και τα διεθνή μέσα τα οποία έχει υπογράψει η Κούβα, ως συμβαλλόμενη χώρα, και να επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών και στους πολιτικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή χωρίς περιορισμούς· καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει στα ανεξάρτητα εγχώρια και διεθνή όργανα παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην Κούβα προκειμένου να επεκταθούν οι προσκλήσεις στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της έκφρασης και της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8. υπενθυμίζει ότι η Κούβα εφαρμόζει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή από το 2003· καλεί τις κουβανικές αρχές να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

9. καλεί τις κουβανικές αρχές να εγγυηθούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων με την ακύρωση του διατάγματος 349, το οποίο περιορίζει την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, και να σταματήσει την παρενόχληση και την κράτηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων· καλεί την κουβανική κυβέρνηση να σταματήσει να επιβάλλει διαδικτυακή λογοκρισία και να σταματήσει να μπλοκάρει δικτυακούς τόπους, καθώς και να περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Κούβας δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019, ως αποτέλεσμα της άρνησης της κυβέρνησης της Κούβας να τους χορηγήσει έγκριση· ζητεί επίσης να θεσπιστεί με την ΕΕ-Κούβα ένας θεσμοθετημένος, επίσημος, ανοικτός και δημόσιος διάλογος με πραγματικά ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, παρόμοιο με αυτόν που έχει καθιερωθεί με τις άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας·

11. καλεί τον νέο ΑΕ/ΥΕ να αναγνωρίσει την ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης και να υποστηρίξει την ένταξή της στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών να εγείρουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια επισκέψεων με τις κουβανικές αρχές, καθώς και να συναντιούνται με τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ, όταν επισκέπτονται την Κούβα, προκειμένου να διασφαλίσουν την εσωτερική και εξωτερική συνεκτική εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

12. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων στη φυλακή, την παρουσία παρατηρητών στις δίκες και μέσω δημόσιων δηλώσεων· καλεί τον νέο ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από την αντιπροσωπεία της ΕΕ·

13. καλεί τον νέο ΑΕ/ΥΕ να ζητήσει από τις κουβανικές αρχές, μετά από χρόνια αδράνειας, να δρομολογήσουν μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας σύμφωνα με τη ΣΠΔΣ· επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση στην Κούβα υπονομεύει τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πάνω στις οποίες βασίζεται η συμφωνία·

14. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις επιτροπές, αντιπροσωπείες και ορισμένες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά την έγκριση του Κοινοβουλίου για την ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως την είσοδο στη χώρα·

15. καταγγέλλει τη στάση παρεμβατικού χαρακτήρα της κουβανικής κυβέρνησης και ζητεί να σταματήσει κάθε παρέμβαση σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου