Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0209/2019Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0209/2019

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om nødsituationen på klima- og miljøområdet

26.11.2019 - (2019/2930(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0209/2019 (Renew)
B9‑0212/2019 (S&D)
B9‑0220/2019 (GUE/NGL)

Miriam Dalli, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Pascal Canfin, Nils Torvalds
for Renew-Gruppen
Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne‑Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop
for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2019/2930(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0209/2019
Indgivne tekster :
RC-B9-0209/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen på klima- og miljøområdet

(2019/2930(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den dertil hørende Kyotoprotokol,

 der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under UNFCCC (COP21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen),

 der henviser til FN's konvention om biologisk mangfoldighed (CBD),

 der henviser til de seneste og mest omfattende videnskabelige beviser på de ødelæggende virkninger af klimaændringerne, som er fremlagt i særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) med titlen "Global Warming of 1.5°C", panelets femte vurderingsrapport (AR5) og dets sammenfattende rapport derom, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og dets særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

 der henviser til den massive trussel om tab af biodiversitet, som er beskrevet i sammendraget for politiske beslutningstagere af den globale rapport om biodiversitet og økosystemydelser af 29. maj 2019 fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES),

 der henviser til den 25. partskonference under UNFCCC (COP25), som skal holdes i Madrid, Spanien den 2.-13. december 2019,

 der henviser til den 26. partskonference under UNFCCC, som skal holdes i december 2020, og det forhold, at alle parter i UNFCCC er nødt til at øge deres nationalt bestemte bidrag i overensstemmelse med målene i Parisaftalen,

 der henviser til den 15. partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15), som skal holdes i Kunming i Kina i oktober 2020, hvor parterne er nødt til at træffe beslutning om den globale ramme for perioden efter 2020 for at standse tabet af biodiversitet,

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om klimaændringer – en europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen[1],

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP25)[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at en øjeblikkelig og ambitiøs indsats er altafgørende for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C og undgå et massivt tab af biodiversitet;

B. der henviser til, at denne indsats skal involvere borgerne og alle dele af samfundet og økonomien, herunder industrien, på en socialt afbalanceret og holdbar måde; der henviser til, at den skal være ledsaget af stærke sociale og inkluderende foranstaltninger for at sikre en retfærdig og rimelig omstilling uden nettotab af arbejdspladser, samtidig med at behovet for en høj velfærdsstandard og job og uddannelse af høj kvalitet respekteres;

C. der henviser til, at denne nødsituation aldrig må bruges til at udhule demokratiske institutioner eller undergrave grundlæggende rettigheder; der henviser til, at alle foranstaltninger altid bør vedtages gennem en demokratisk proces;

1. erklærer, at der er tale om en nødsituationen for klimaet og miljøet; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle globale aktører til – og erklærer sig selv rede til – hurtigst muligt at træffe de konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe og begrænse denne trussel, inden det er for sent;

2. opfordrer indtrængende den nye Kommission til at foretage en fuldstændig vurdering af de klima- og miljømæssige virkninger af alle relevante lovgivningsmæssige og budgetmæssige forslag og sikre, at de er fuldt ud i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C, samt at de ikke bidrager til tab af biodiversitet;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

Seneste opdatering: 10. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik