Procedura : 2019/2930(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0209/2019

Teksty złożone :

RC-B9-0209/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0078

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0209/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0212/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0220/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 150kWORD 46k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0209/2019 (Renew)

B9‑0212/2019 (S&D)

B9‑0220/2019 (GUE/NGL)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Miriam Dalli, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Pascal Canfin, Nils Torvalds</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne‑Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

(2019/2930(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz załączony do niej protokół z Kioto,

 uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) 12 grudnia 2015 r. w Paryżu (porozumienie paryskie),

 uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD),

 uwzględniając najnowsze i najbardziej wyczerpujące dowody naukowe dotyczące szkodliwych skutków zmiany klimatu, przedstawione przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu specjalnym zatytułowanym „Globalne ocieplenie o 1,5 °C”, jego piąte sprawozdanie oceniające (AR5) i sprawozdanie podsumowujące, sprawozdanie specjalne IPCC oraz sprawozdanie specjalne IPCC na temat oceanów i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

 uwzględniając ogromne niebezpieczeństwo utraty różnorodności biologicznej, opisane w podsumowaniu sprawozdania z oceny globalnej w sprawie różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów, przygotowanym dla decydentów politycznych i opublikowanym 29 maja 2019 r. przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów,

 uwzględniając 25. Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25), która odbędzie się w Madrycie w dniach 2–13 grudnia 2019 r.,

 uwzględniając 26. Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu 2020 r., oraz fakt, że zgodnie z celami porozumienia paryskiego wszystkie strony tej konwencji zobowiązały się do zwiększenia swojego wkładu ustalonego na poziomie krajowym,

 uwzględniając 15. Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming (Chiny) i podczas której strony zadecydują o globalnych ramach powstrzymujących utratę różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – europejska długoterminowa i zgodna z porozumieniem paryskim strategiczna wizja dobrze prosperującej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki neutralnej dla klimatu[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z 28 listopada 2019 r. w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2019 r. (COP 25) w Madrycie[2],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że bezzwłoczne i ambitne działania mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C oraz uniknięcia olbrzymiej utraty różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że w działania te zaangażować należy obywateli oraz wszystkie sektory społeczeństwa i gospodarki, w tym przemysłu, w sposób społecznie zrównoważony i trwały; mając na uwadze, że działaniom tym muszą towarzyszyć solidne środki socjalne i integracyjne, tak aby zagwarantować sprawiedliwą i zrównoważoną transformację bez utraty miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu opieki społecznej oraz wysokiej jakości nowych miejsc pracy i szkoleń;

C. mając na uwadze, że alarmująca sytuacja klimatyczna w żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana do podważania instytucji demokratycznych ani praw podstawowych; mając na uwadze, że wszelkie środki winny być przyjmowane w ramach procesu demokratycznego;

1. ogłasza kryzys klimatyczny i środowiskowy; wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie podmioty globalne do pilnego podjęcia konkretnych działań, do których sam również się zobowiązuje, aby przeciwdziałać temu zagrożeniu i powstrzymać je, zanim będzie za późno;

2. wzywa nową Komisję do przeprowadzenia pełnej oceny wpływu wszystkich istotnych wniosków ustawodawczych i budżetowych na klimat i środowisko, do zapewnienia ich pełnej zgodności z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poniżej 1,5 °C, a także do zagwarantowania, że wnioski te nie przyczyniają się do utraty różnorodności biologicznej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

 

[1] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.

[2] Teksty przyjęte, P9_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności