Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0242/2019Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0242/2019

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar

18.12.2019 - (2019/2981(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0242/2019 (ECR)
B9‑0243/2019 (Verts/ALE)
B9‑0244/2019 (S&D)
B9‑0245/2019 (GUE/NGL)
B9‑0256/2019 (Renew)
B9‑0257/2019 (PPE)

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan, Gheorghe‑Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Robert Biedroń
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva‑Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Erik Marquardt, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels, José Gusmão
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2019/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0242/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0242/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar

(2019/2981(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν, και ιδιαίτερα εκείνο της 14ης Δεκεμβρίου 2017[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού[2],

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2019, από την Ομάδα υποστήριξης των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις (CAAC), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος, σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών στην επαρχία Logar και τις επακόλουθες ενέργειες εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τον αφγανικό νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ο οποίος επικυρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2019,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της UNICEF, του Νοεμβρίου του 2019, με θέμα «Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε κρίσιμη καμπή»,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, της 23ης Μαρτίου 2018 και της 29ης Μαρτίου 2019, καθώς και την έκθεση σχετικά με τα παιδιά και την ένοπλη σύγκρουση στο Αφγανιστάν, της 10ης Μαρτίου 2019,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2019, σχετικά με το Αφγανιστάν,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη, που υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2015 και 2018, σημειώθηκαν 14.000 παραβιάσεις με θύματα παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις στο Αφγανιστάν για το έτος 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 12.599 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο όλων των θυμάτων του άμαχου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση, ο βιασμός και η εκμετάλλευση των αγοριών, μια πρακτική γνωστή ως bacha bazi η οποία συνιστά σεξουαλική δουλεία παιδιών, είναι διαδεδομένη σε διάφορες επαρχίες του Αφγανιστάν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 136 αγόρια από το Αφγανιστάν, σε τουλάχιστον έξι σχολεία στην επαρχία Logar έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από παιδοφιλικό κύκλωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 βίντεο στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον επτά αγόρια που εμφανίστηκαν στα βίντεο βρέθηκαν νεκρά και πέντε δολοφονήθηκαν από τις οικογένειές τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι bachas, κατά κανόνα αγόρια μεταξύ 10 και 18 ετών, αγοράζονται από φτωχές οικογένειες ή απάγονται από ισχυρά μέλη της ελίτ στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και αξιωματικών του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αγόρια ντύνονται γυναίκες και δίνουν χορευτικές παραστάσεις σε ιδιωτικά πάρτι, μετά από τα οποία συχνά κακοποιούνται σεξουαλικά από άνδρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση εμπλέκονται διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί και τοπικές αρχές της επαρχίας Logar· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία για σεξουαλική βία είναι κοινή λόγω της εξουσίας που συχνά διαθέτουν οι δράστες των εγκλημάτων, της δυσπιστίας εντός των οικογενειών των θυμάτων και των κοινοτήτων τους, καθώς και λόγω ενός συστήματος αξιών που τοποθετεί την τιμή της οικογένειας πάνω από το ατομικό συμφέρον του παιδιού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στο Αφγανιστάν που πέφτουν θύματα βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή σε στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκθέσεις αναφέρονται τα αντίθετα, και πως τα παιδιά που καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση συχνά αντιμετωπίζουν περαιτέρω κακοποίηση, στιγματισμό, εξοστρακισμό και ακόμη και θάνατο στα χέρια των δραστών, των αρχών, παραστρατιωτικών ηγετών, και των ίδιων των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλείται περαιτέρω σωματικό και ψυχολογικό τραύμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό και πολιτικό ίδρυμα της νεολαίας της Logar διερευνά την κατάσταση σε άλλα σχολεία της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άλλα αγόρια στην επαρχία πιστεύεται ότι είναι θύματα της πρακτικής bacha bazi·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν αναθεώρησε τον ποινικό του κώδικα το 2018, ποινικοποιώντας τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 οι αφγανικές αρχές ενέκριναν νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή των διατάξεων που ποινικοποιούν την επιστράτευση, την εκμετάλλευση επιστρατευμένων παιδιών, καθώς και τη σεξουαλική βία και την κακοποίηση των παιδιών, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Mohammad Musa Mahmudi και Ehsanullah Hamidi, από το κοινωνικό και πολιτικό ίδρυμα της νεολαίας της Logar, κρατήθηκαν αυθαίρετα από την εθνική διεύθυνση ασφάλειας όταν ήταν καθοδόν να συναντήσουν τον πρεσβευτή της ΕΕ στην Καμπούλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απελευθερώθηκαν και οι δύο στις 27 Νοεμβρίου 2019, αλλά παραμένει η ανησυχία για την ασφάλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν προηγουμένως δεχθεί απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες από τις οποίες προέρχονταν από δημόσιους αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης επαρχίας απείλησε επίσης να τους τιμωρήσει για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν όλο και πιο εντατική επίθεση από τις αφγανικές αρχές και από ένοπλες ομάδες, και υφίστανται παρενόχληση, εκφοβισμό, απειλές και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επανειλημμένες περιπτώσεις, η αφγανική κυβέρνηση δεν έχει προβεί στη διερεύνηση επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. αποδοκιμάζει τη διαδεδομένη και συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίηση και δουλεία αγοριών στο Αφγανιστάν· εκφράζει την αμέριστη υποστήριξη και την αλληλεγγύη του προς τα θύματα· εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με την εξάπλωση των βαθιά ριζωμένων πρακτικών σεξουαλικής κακοποίησης των αγοριών, την ατιμωρησία των δραστών και την επισφαλή θέση των θυμάτων·

2. αναγνωρίζει την πρόσφατη αντίδραση των αφγανικών αρχών και τις ενέργειές τους για τη διερεύνηση και τη δίωξη των υπευθύνων· υπενθυμίζει στις αρχές ότι η προστασία των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων πρέπει να είναι πυρήνας κάθε πολιτικής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές του Αφγανιστάν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ενεργά μέτρα για την εξάλειψη της πρακτικής bacha bazi στη χώρα·

3. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι σύμφωνα με καταγγελίες σημειώθηκαν κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολεία, ιδρύματα που χαίρουν εμπιστοσύνης και σεβασμού, και διαπράχθηκαν από δασκάλους και διευθυντές, άτομα που έχουν τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση των μαθητών και τα οποία υπέχουν σημαντικότατη ευθύνη για την ανάπτυξη των μαθητών, τόσο την πνευματική όσο και την ψυχολογική·

4. καλεί την αφγανική κυβέρνηση να θέσει αμέσως σε διαθεσιμότητα τα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονταν στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, και να παράσχει στα θύματα και τις οικογένειές τους την αναγκαία ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη·

5. καλεί τη Γενική Εισαγγελία να κινήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και βία κατά αγοριών στην επαρχία Logar, στην οποία να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων· υπενθυμίζει πως, δεδομένου ότι έχουν επίσης υποβληθεί καταγγελίες εναντίον ιδιωτών στις εθνικές αρχές, η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNAMA, και σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας·

6. καλεί τις αφγανικές αρχές να θεσπίσουν αμέσως μηχανισμό προστασίας και υποβολής καταγγελιών για οργανισμούς και υποστηρικτές που καταγγέλλουν και αποκαλύπτουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών· καλεί τις αφγανικές αρχές να καθιερώσουν εθνική γραμμή στήριξης στα θύματα, αφιερωμένη στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών·

7. καλεί τις αφγανικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το εθνικό και διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών· καλεί τις αφγανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τον νέο αφγανικό ποινικό κώδικα του 2018 και τον νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, του 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά παιδιών·

8. καλεί την αφγανική κυβέρνηση να ξεκινήσει μια πανεθνική εκστρατεία για την εκπαίδευση της κοινωνίας σχετικά με την απαγόρευση της bacha bazi και τα δικαιώματα των ανηλίκων να προστατεύονται από τέτοια σωματική και σεξουαλική κακοποίηση· τονίζει ότι μόνο με έναν συνδυασμό επιβολής του νόμου και παιδείας για το θέμα θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι αναγκαίες πολιτιστικές αλλαγές στην αφγανική κοινωνία, για να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική· επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον αποστιγματισμό των θυμάτων των πρακτικών bacha bazi και να εμποδίζουν τον εξοστρακισμό από τις κοινότητές τους, την εκδίωξη από τις οικογένειές τους και τη θανάτωσή τους·

9. επικροτεί το έργο του Mohammad Musa Mahmudi, του Ehsanullah Hamidi, και όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον από τα πλέον επικίνδυνα στον κόσμο, απειλούνται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, και δεν έχουν την απαιτούμενη προστασία για να επιτελούν το έργο τους χωρίς τον φόβο αντιποίνων· τονίζει ότι οι αφγανικές αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς απειλές, εκφοβισμό και εμπόδια·

10. ζητεί αυστηρότερο έλεγχο και παρακολούθηση της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη δημοσιονομική στήριξη προάγει πραγματικά ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. καλεί τις αφγανικές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των Mohammad Musa Mahmili και Ehsanullah Hamidi· καλεί, επιπλέον, τις αρχές να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κρατουμένων για λόγους συνείδησης, και των κρατούμενων δημοσιογράφων που έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

12. καλεί τη Γενική Εισαγγελία να κινήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση των μελών της κοινωνίας των πολιτών που συνελήφθησαν όταν κατήγγειλαν υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας, και απελευθερώθηκαν μετά από ημέρες·

13. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν διπλωματικές αποστολές στο Αφγανιστάν και τους επιτόπου αναπτυξιακούς οργανισμούς τους να συνδράμουν τις αρχές και τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την εκρίζωση της πρακτικής bacha bazi από την αφγανική κοινωνία·

14. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν διπλωματικές αποστολές επιτόπου να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παράσχουν κάθε κατάλληλη στήριξη στους κρατούμενους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με επισκέψεις σε φυλακές και παρακολούθηση δικών· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, η αντιπροσωπεία της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, και για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου