Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0242/2019Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0242/2019

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä

18.12.2019 - (2019/2981(RSP))

työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0242/2019 (ECR)
B9‑0243/2019 (Verts/ALE)
B9‑0244/2019 (S&D)
B9‑0245/2019 (GUE/NGL)
B9‑0256/2019 (Renew)
B9‑0257/2019 (PPE)

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan, Gheorghe‑Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Robert Biedroń
S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva‑Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou
Renew-ryhmän puolesta
Erik Marquardt, Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski
ECR-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels, José Gusmão
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2019/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0242/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0242/2019
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanista ja erityisesti poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä

(2019/2981(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanista ja erityisesti 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman[1],

 ottaa huomioon 26. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman lasten oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä[2],

 ottaa huomioon aseellisista selkkauksista kärsimään joutuneiden lasten tukiryhmän, jonka jäsen Euroopan unioni on, 3. joulukuuta 2019 antamat lausunnot poikien seksuaalista hyväksikäyttöä Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä ja myöhemmistä toimista ihmisoikeuksien puolustajia vastaan,

 ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2019 ratifioidun Afganistanin lain lapsen oikeuksien suojelusta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

 ottaa huomioon marraskuussa 2019 julkaistun lapsen oikeuksien yleissopimusta koskevan UNICEFin raportin ”The Convention on the Rights of the Child at a crossroads”,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin turvallisuusneuvostolle 23. maaliskuuta 2018 ja 29. maaliskuuta 2019 antamat raportit konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta ja 10. maaliskuuta 2019 annetun raportin lapsista aseellisten selkkausten yhteydessä Afganistanissa,

 ottaa huomioon lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista, lapsia aseellisten selkkausten yhteydessä ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Afganistanista,

 ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 allekirjoitetun EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin vuonna 2019 antaman lapsia aseellisten selkkausten yhteydessä koskevan raportin mukaan vuosina 2015–2018 Afganistanissa tapahtui 14 000 lapsiin kohdistunutta rikkomusta; ottaa huomioon, että ainakin 12 599 lasta sai surmansa tai vammautui, mikä on lähes kolmannes kaikista siviiliuhreista; ottaa huomioon, että poikien seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaukset ja riisto – lasten seksiorjuutta merkitsevä bacha bazi -käytäntö – ovat yleisiä useissa Afganistanin maakunnissa;

B. ottaa huomioon, että YK:n Afganistanin-avustusoperaation (UNAMA) tietojen mukaan 136 afganistanilaista poikaa ainakin kuudessa Logarin maakunnassa sijaitsevassa koulussa on joutunut pedofiilirenkaan harjoittaman seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi; ottaa huomioon, että osassa tutkinnasta on paljastanut yli 100 verkossa julkaistua videota; ottaa huomioon, että ainakin seitsemän videoissa esiintynyttä poikaa on löydetty kuolleena ja että heidän perheensä olivat murhanneet heistä viisi;

C. ottaa huomioon, että maaseudun eliitin vaikutusvaltaiset jäsenet, myös poliitikot ja upseerit, ostavat tai sieppaavat köyhiltä perheiltä bacha-poikia, jotka ovat tavallisesti 10–18-vuotiaita; ottaa huomioon, että pojat pukeutuvat naisiksi ja toimivat tanssijoina yksityisissä juhlissa, minkä jälkeen miehet käyttävät heitä usein seksuaalisesti hyväksi;

D. ottaa huomioon, että asiaan on sekaantunut Logarin maakunnassa rehtoreita, opettajia ja paikallisviranomaisia; ottaa huomioon, että seksuaalisesta väkivallasta rankaisematta jättäminen on yleistä, mikä johtuu rikoksentekijöiden usein vahvasta asemasta, uhrien perheissä ja yhteisöissä vallitsevasta epäuskosta ja arvojärjestelmästä, jossa perheen kunnia asetetaan lapsen henkilökohtaisen edun edelle;

E. ottaa huomioon, että Afganistanissa raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä kärsivillä lapsilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet saada oikeussuojaa tai tukea; ottaa huomioon, että tietojen mukaan tapahtuu päinvastaista ja että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ilmoittavat lapset kohtaavat usein lisää hyväksikäyttöä, leimautumista, hyljeksintää ja jopa kuoleman rikoksentekijöiden, viranomaisten, puolisotilaallisten joukkojen johtajien ja omien perheidensä käsissä, mikä aiheuttaa lisää fyysisiä ja psyykkisiä traumoja;

F. ottaa huomioon, että Logar Youth Social and Civil Institution -kansalaisjärjestö tutkii tilannetta alueen muissa kouluissa; ottaa huomioon, että tuhansien poikien uskotaan joutuvan bacha bazi -käytännön uhreiksi maakunnassa;

G. ottaa huomioon, että Afganistan uudisti rikoslakinsa vuonna 2018 kriminalisoimalla lasten seksuaalisen hyväksikäytön; ottaa huomioon, että Afganistanin viranomaiset hyväksyivät vuonna 2019 lain lapsen oikeuksien suojelusta; toteaa, että lasten värväämisen, värvättyjen lasten käytön ja seksuaalisen väkivallan ja lasten hyväksikäytön kriminalisointia koskevien säännösten täytäntöönpano on edelleen haaste;

H. ottaa huomioon, että kansallinen turvallisuusneuvosto pidätti mielivaltaisesti Logar Youth Social and Civil Institution -kansalaisjärjestöön kuuluvat ihmisoikeuksien puolustajat Mohammad Musa Mahmudin ja Ehsanullah Hamidin, kun heidän oli määrä tavata EU:n suurlähettiläs Kabulissa; ottaa huomioon, että molemmat vapautettiin 27. marraskuuta 2019 ja heidän turvallisuutensa on edelleen huolenaihe; ottaa huomioon, että molemmat ihmisoikeuksien puolustajat ovat aiemmin saaneet sosiaalisessa mediassa uhkauksia, joista osa on peräisin virkamiehiltä; ottaa huomioon, että lisäksi maakunnan kuvernööri uhkasi rangaista heitä väärien tietojen levittämisestä;

I. ottaa huomioon, että Afganistanin viranomaiset ja aseelliset ryhmät hyökkäävät yhä useammin ihmisoikeuksien puolustajia vastaan Afganistanissa ja että heitä häiritään, pelotellaan ja uhkaillaan ja että he joutuvat väkivallan kohteeksi; ottaa huomioon, että Afganistanin hallitus on toistuvasti jättänyt tutkimatta ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneita hyökkäyksiä;

1. pitää valitettavana laajalle levinnyttä ja jatkuvaa poikien seksuaalista hyväksikäyttöä ja orjuutta Afganistanissa; ilmaisee täyden tukensa ja solidaarisuutensa uhreille; on erittäin huolissaan poikiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön syvään juurtuneiden käytäntöjen yleisyydestä, rikoksentekijöiden rankaisemattomuudesta ja uhrien haavoittuvasta asemasta;

2. antaa tunnustusta Afganistanin viranomaisten viimeaikaisille reaktioille ja niiden pyrkimyksille tutkia tapaukset ja asettaa niistä vastuussa olevat syytteeseen; muistuttaa viranomaisia siitä, että lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelun on oltava kaiken ihmisoikeuksien suojelua koskevan politiikan ytimessä, ja kehottaa Afganistanin keskus- ja paikallisviranomaisia jatkamaan aktiivisia toimia bacha bazi -käytännön kitkemiseksi maasta;

3. pitää erittäin valitettavana, että seksuaalista hyväksikäyttöä on väitetysti tapahtunut kouluissa, luotettavissa ja arvostetuissa laitoksissa ja että sitä ovat harjoittaneet opettajat ja rehtorit, joilla on valtava vaikutus oppilaisiin ja suuri vastuu heidän älyllisestä ja psykologisesta kehityksestään;

4. kehottaa Afganistanin hallitusta pidättämään välittömästi virantoimituksesta henkilöt, joiden väitetään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja väkivaltaan, kunnes tutkinta on saatu päätökseen, ja antamaan uhreille ja heidän perheilleen tarvittavaa lääketieteellistä, psykologista ja sosiaalista tukea;

5. kehottaa syyttäjänvirastoa käynnistämään riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan poikiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa Logarin maakunnassa koskevista syytöksistä, mikä takaa uhrien oikeudet ja heidän suojelunsa; muistuttaa, että koska syytöksiä on esitetty myös kansallisiin viranomaisiin kuuluvia yksityishenkilöitä vastaan, tutkinta olisi suoritettava yhteistyössä kansainvälisten elinten, myös UNAMAn, kanssa ja täysin avoimesti;

6. kehottaa Afganistanin viranomaisia perustamaan välittömästi suojelu- ja ilmoitusmekanismin järjestöille ja kehottaa ilmoittamaan lasten oikeuksien loukkauksista ja paljastamaan ne; kehottaa Afganistanin viranomaisia perustamaan kansallisen uhrien tukilinjan, jossa käsitellään lasten oikeuksien loukkauksia;

7. kehottaa Afganistanin viranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti lapsen oikeuksien suojelua koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta; kehottaa Afganistanin viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön Afganistanin uuden rikoslain vuodelta 2018 ja lapsen oikeuksien suojelua koskevan lain vuodelta 2019, jotta varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta;

8. kehottaa Afganistanin hallitusta käynnistämään koko maan kattavan kampanjan, jolla valistetaan yhteiskuntaa bacha bazi -käytännön kieltämisestä ja alaikäisten oikeudesta suojeluun tällaiselta fyysiseltä ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä; korostaa, että tämän käytännön poistamiseksi tarvittava kulttuurinen muutos Afganistanin yhteiskunnassa voidaan saavuttaa vain yhdistämällä asiaa koskeva lainvalvonta ja koulutus; vaatii, että näissä toimissa asetetaan etusijalle bacha bazi -käytännön uhrien leimaamisen poistaminen ja estetään heidän hyljeksintänsä yhteisöissään, karkottaminen perheistään tai heidän tappamisensa;

9. antaa tunnustusta Mohammad Musa Mahmudin, Ehsanullah Hamidin ja kaikkien niiden Afganistanin ihmisoikeuksien puolustajien työlle, jotka toimivat yhdessä maailman vaarallisimmista ympäristöistä, joita uhkaavat valtiolliset ja valtiosta riippumattomat toimijat ja jotka eivät saa tarvitsemaansa suojelua suorittaakseen työnsä ilman kostotoimien pelkoa; korostaa, että Afganistanin viranomaisten on kaikissa oloissa varmistettava, että ihmisoikeuksien puolustajat pystyvät tekemään ihmisoikeustyötään ilman uhkailua, ahdistelua ja haitantekoa;

10. kehottaa valvomaan ja seuraamaan tarkemmin EU:n Afganistanille antamaa taloudellista apua, jotta voidaan varmistaa, että budjettituella todella edistetään ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä edistävää ympäristöä;

11. kehottaa Afganistanin viranomaisia takaamaan Mohammad Musa Mahmudin ja Ehsanullah Hamidin turvallisuuden; kehottaa lisäksi Afganistanin viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, mielipidevangit ja toimittajat, jotka on pidätetty ja tuomittu pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet sananvapauttaan ja oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumiseen;

12. kehottaa yleisen syyttäjän virastoa käynnistämään riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan sellaisten kansalaisyhteiskunnan jäsenten mielivaltaisista pidätyksistä, jotka pidätettiin heidän ilmoitettuaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta ja jotka vapautettiin useiden päivien jälkeen;

13. kehottaa EU:n jäsenvaltioita, joilla on Afganistanissa diplomaattisia edustustoja, ja niiden kentällä toimivia kehitysvirastoja avustamaan viranomaisia ja paikallisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka pyrkivät poistamaan bacha bazi -käytännön Afganistanin yhteiskunnasta;

14. kehottaa EU:n jäsenvaltioita, joilla on diplomaattisia edustustoja paikan päällä, panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja antamaan kaiken tarvittavan tuen pidätetyille ihmisoikeuksien puolustajille, vankilavierailut ja oikeudenkäyntien seuranta mukaan lukien; muistuttaa, että unionin edustuston ja EU:n jäsenvaltioiden on tärkeää panna täysimääräisesti täytäntöön lapsen oikeuksien edistämistä ja suojelua sekä lapsia aseellisten selkkausten yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin hallitukselle ja parlamentille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö