Procedura : 2019/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0242/2019

Teksty złożone :

RC-B9-0242/2019

Debaty :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Głosowanie :

PV 19/12/2019 - 6.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0107

<Date>{18/12/2019}18.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0242/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0243/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0244/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0245/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0256/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0257/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 167kWORD 51k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0242/2019 (ECR)

B9-0243/2019 (Verts/ALE)

B9-0244/2019 (S&D)

B9-0245/2019 (GUE/NGL)

B9-0256/2019 (Renew)

B9-0257/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar</Titre>

<DocRef>(2019/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

<Depute>Erik Marquardt, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels, José Gusmão</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar

(2019/2981(RSP))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Afganistanu, w szczególności rezolucję z dnia 14 grudnia 2017 r.[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie praw dziecka z okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka[2],

 uwzględniając oświadczenia wydane w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Grupę Przyjaciół Dzieci w Konfliktach Zbrojnych (CAAC), której Unia Europejska jest członkiem, dotyczące zarzutów wykorzystywania seksualnego chłopców w prowincji Logar oraz późniejszych działań przeciwko obrońcom praw człowieka,

 uwzględniając afgańską ustawę o ochronie prawa dziecka ratyfikowaną w dniu 5 marca 2019 r.,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

 uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,

 uwzględniając sprawozdanie UNICEF z listopada 2019 r. pt. „Convention on the Rights of the Child at a crossroads” [Konwencja ONZ o prawach dziecka – na rozdrożu],

 uwzględniając sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dla Rady Bezpieczeństwa z dni 23 marca 2018 r. i 29 marca 2019 r. w sprawie przemocy seksualnej związanej z konfliktami, a także sprawozdanie z dnia 10 marca 2019 r. w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych w Afganistanie,

 uwzględniając wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych oraz w sprawie obrońców praw człowieka,

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie Afganistanu,

 uwzględniając umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem, podpisaną w dniu 18 lutego 2017 r.,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jak podano w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego ONZ z 2019 r. w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych w Afganistanie, w latach 2015–2018 w Afganistanie doszło do 14 000 przypadków nadużyć wobec dzieci; mając na uwadze, że co najmniej 12 599 dzieci zginęło lub zostało okaleczonych, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich ofiar cywilnych; mając na uwadze, że wykorzystywanie seksualne chłopców, gwałty na nich oraz ich niegodziwe traktowanie, czyli praktyka znana jako baczczebazi, stanowiąca niewolnictwo seksualne dzieci, jest rozpowszechniona w wielu prowincjach Afganistanu;

B. mając na uwadze, że misja wspierająca ONZ w Afganistanie (UNAMA) poinformowała, że 136 afgańskich chłopców uczęszczających do co najmniej sześciu szkół w prowincji Logar było wykorzystywanych seksualnie przez siatkę pedofilską; mając na uwadze, że dotychczas w śledztwie wykryto ponad 100 filmów zamieszczonych w internecie; mając na uwadze, że co najmniej siedmiu chłopców zidentyfikowanych na nagraniach nie żyje, przy czym pięciu z nich zamordowały ich własne rodziny;

C. mając na uwadze, że baczcze – zwykle chłopcy w wieku od 10 do 18 lat – są kupowani lub uprowadzani ze zubożałych rodzin przez wpływowych członków elity na obszarach wiejskich, w tym polityków i wojskowych; mając na uwadze, że chłopcy ci są przebierani za kobiety i występują jako tancerze na prywatnych przyjęciach, po czym często są wykorzystywani seksualnie przez mężczyzn;

D. mając na uwadze, że w proceder ten zamieszani są dyrektorzy szkół, nauczyciele i władze lokalne w prowincji Logar; mając na uwadze, że bezkarność przemocy seksualnej jest powszechna ze względu na wysoką pozycję sprawców, niedowierzanie wśród rodzin ofiar i ich społeczności, a także system wartości, który stawia honor rodziny przed dobrem dziecka;

E. mając na uwadze, że w Afganistanie dzieci, które padły ofiarą gwałtu i wykorzystywania seksualnego, mają bardzo ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości i do wsparcia; mając na uwadze, że według doniesień panuje sytuacja odwrotna – dzieci, które zgłaszają wykorzystywanie seksualne często doświadczają dalszych nadużyć, stygmatyzacji i ostracyzmu, co skutkuje dodatkową traumą fizyczną i psychiczną, a nawet giną z rąk sprawców, władz, przywódców bojówek i własnych rodzin;

F. mając na uwadze, że Instytut Społeczno-Obywatelski na rzecz Młodzieży w prowincji Logar bada sytuację w innych szkołach w regionie; mając na uwadze, że przypuszczalnie ofiarą procederu bacczebazi padły jeszcze tysiące innych chłopców w tej prowincji;

G. mając na uwadze, że Afganistan zreformował swój kodeks karny w 2018 r., penalizując wykorzystywanie seksualne dzieci; mając na uwadze, że w 2019 r. władze afgańskie przyjęły ustawę o ochronie praw dziecka; mając na uwadze, że problemem pozostaje egzekwowanie przepisów penalizujących werbowanie i wykorzystywanie zwerbowanych dzieci oraz przemoc wobec nich i ich wykorzystywanie seksualne;

H. mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka Mohammad Musa Mahmudi i Ehsanullah Hamidi z Instytutu Społeczno-Obywatelskiego na rzecz Młodzieży w prowincji Logar zostali arbitralnie zatrzymani przez przedstawicieli Krajowej Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa w drodze na spotkanie z ambasadorem UE w Kabulu; mając na uwadze, że obu ich zwolniono 27 listopada 2019 r., lecz  nadal istnieją obawy o ich bezpieczeństwo; mając na uwadze, że obaj obrońcy praw człowieka otrzymywali wcześniej groźby w mediach społecznościowych, niekiedy od funkcjonariuszy publicznych; mając ponadto na uwadze, że gubernator prowincji groził im również karą za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

I. mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka w Afganistanie są coraz mocniej atakowani przez władze afgańskie i ugrupowania zbrojne oraz narażeni na nękanie, zastraszanie, groźby i przemoc; mając na uwadze, że rząd afgański wielokrotnie zaniechał wszczęcia dochodzeń w sprawie ataków na obrońców praw człowieka;

1. wyraża ubolewanie w związku z obecnym powszechnym wykorzystywaniem i niewolnictwem seksualnym chłopców w Afganistanie; kieruje do ofiar wyrazy pełnego wsparcia i solidaryzuje się z nimi; wyraża poważne zaniepokojenie powszechnością głęboko zakorzenionej praktyki wykorzystywania seksualnego chłopców, bezkarnością sprawców i bezbronnością ofiar;

2. zauważa niedawną reakcję władz Afganistanu oraz ich decyzję o prowadzeniu dochodzeń i ściganiu sprawców; przypomina władzom, że ochrona dzieci i innych szczególnie wrażliwych grup musi stanowić trzon każdej polityki w obszarze ochrony praw człowieka, i wzywa centralne i lokalne władze Afganistanu do kontynuowania zdecydowanych działań mających na celu wykorzenienie procederu baczczebazi w tym kraju;

3. wyraża głębokie ubolewanie, że w szkołach – instytucjach cieszących się zaufaniem i szacunkiem – nauczyciele oraz dyrektorzy, którzy mają ogromny wpływ na swoich podopiecznych i ponoszą wielką odpowiedzialność za ich rozwój zarówno intelektualny, jak i psychologiczny, mieli dopuszczać się wykorzystywania seksualnego;

4. wzywa rząd Afganistanu do natychmiastowego zawieszenia w pełnieniu funkcji osób podejrzanych o udział w wykorzystywaniu seksualnym i przemocy do czasu zakończenia dochodzenia oraz do zapewnienia ofiarom i ich rodzinom niezbędnego wsparcia medycznego, psychologicznego i socjalnego;

5. wzywa Biuro Prokuratora Generalnego, aby wszczęło niezależne i bezstronne dochodzenie w sprawie zarzutów wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec chłopców w prowincji Logar, gwarantujące ofiarom poszanowanie ich praw i ochronę; przypomina, że ze względu na fakt, iż zarzuty postawiono również przedstawicielom organów krajowych, dochodzenie należy prowadzić we współpracy z organami międzynarodowymi, w tym z misją UNAMA, oraz przy zachowaniu pełnej przejrzystości;

6. wzywa władze afgańskie do natychmiastowego ustanowienia mechanizmu ochrony i sprawozdawczości dla organizacji i prawników, którzy zgłaszają i ujawniają przypadki naruszeń praw dziecka; wzywa władze Afganistanu do udostępnienia krajowej linii telefonów zaufania dla ofiar łamania praw dziecka;

7. wzywa władze afgańskie do pełnego stosowania prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony praw dziecka; wzywa władze afgańskie do pełnego wdrożenia nowego afgańskiego kodeksu karnego z 2018 r. oraz ustawy o ochronie praw dziecka z 2019 r., aby zagwarantować, że sprawcy wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci poniosą pełną odpowiedzialność za swoje czyny;

8. wzywa rząd Afganistanu, by zorganizował ogólnokrajową kampanię informacyjną, aby uświadomić społeczeństwu sens zakazu procederu baczczebazi oraz prawo nieletnich do ochrony przed tego rodzaju fizycznym nadużywaniem i wykorzystywaniem seksualnym; podkreśla, że tylko poprzez połączenie egzekwowania prawa i edukacji w tej kwestii możliwe będzie zaprowadzenie w społeczeństwie afgańskim zmian kulturowych koniecznych do wyeliminowania tej praktyki; nalega, aby te wysiłki priorytetowo traktowały destygmatyzację ofiar baczczebazi i aby zapobiegały sytuacji, w której ofiary byłyby poddawane ostracyzmowi, odrzucane przez swoje rodziny, a nawet zabijane;

9. wyraża uznanie dla pracy Mohammada Musy Mahmudiego, Ehsanullaha Hamidiego i wszystkich obrońców praw człowieka w Afganistanie, którzy działają w jednym z najniebezpieczniejszych środowisk na świecie, są zagrożeni przez podmioty państwowe i niepaństwowe i nie otrzymują ochrony niezbędnej im do wykonywania pracy bez strachu przed represjami; podkreśla, że niezależnie od okoliczności władze Afganistanu muszą zapewnić obrońcom praw człowieka możliwość prowadzenia działalności w zakresie praw człowieka bez gróźb, zastraszania i przeszkód;

10. apeluje o większą kontrolę i monitorowanie pomocy finansowej UE dla Afganistanu, aby zapewnić, że wsparcie budżetowe rzeczywiście służy otoczeniu sprzyjającemu ochronie i promowaniu praw człowieka;

11. wzywa władze afgańskie do zagwarantowania bezpieczeństwa Mohammadowi Musie Mahmudiemu i Ehsanullahowi Hamidiemu; wzywa władze Afganistanu do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich obrońców praw człowieka, więźniów sumienia i dziennikarzy przetrzymywanych i skazanych wyłącznie za korzystanie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i udziału w pokojowych zgromadzeniach;

12. wzywa Biuro Prokuratora Generalnego do przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego śledztwa w sprawie arbitralnych zatrzymań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostali aresztowani w następstwie zgłoszonych przez siebie przypadków wykorzystywania seksualnego i przemocy, a następnie zwolnieni z aresztu po kilku dniach;

13. wzywa państwa członkowskie UE posiadające misje dyplomatyczne w Afganistanie oraz agencje rozwoju w terenie do niesienia pomocy władzom i lokalnym podmiotom społeczeństwa obywatelskiego, które starają się wykorzenić proceder baczczebazi ze społeczeństwa afgańskiego;

14. wzywa państwa członkowskie UE posiadające misje dyplomatyczne na miejscu do pełnego wdrożenia wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka oraz do zapewnienia wszelkiego odpowiedniego wsparcia obrońcom praw człowieka, którzy zostali zatrzymani, w tym wizyt w więzieniach i monitorowania procesów sądowych; przypomina, że delegatura UE i państwa członkowskie powinny koniecznie w pełni wdrożyć wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka oraz w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej / wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Afganistanu.

 

 

[1] Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 85.

[2] Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0066.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności