Postup : 2019/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0242/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0242/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0107

<Date>{18/12/2019}18.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0242/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0243/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0244/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0245/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0256/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0257/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0242/2019 (ECR)

B9‑0243/2019 (Verts/ALE)

B9‑0244/2019 (S&D)

B9‑0245/2019 (GUE/NGL)

B9‑0256/2019 (Renew)

B9‑0257/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Afganistane, najmä o obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar</Titre>

<DocRef>(2019/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan, Gheorghe‑Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva‑Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Erik Marquardt, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels, José Gusmão</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Afganistane, najmä o obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar

(2019/2981(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane, najmä na uznesenie zo 14. decembra 2017[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2019 o právach detí pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa[2],

 so zreteľom na vyhlásenia Skupiny priateľov detí v ozbrojených konfliktoch (CAAC), ktorej členom je aj Európska únia, z 3. decembra 2019 o obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar a následných krokoch proti obhajcom ľudských práv,

 so zreteľom na afganský zákon o ochrane práv dieťaťa ratifikovaný 5. marca 2019,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

 so zreteľom na správu organizácie UNICEF z novembra 2019 o Dohovore o právach dieťaťa na križovatke,

 so zreteľom na správy generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktmi z 23. marca 2018 a z 29. marca 2019 a na správu o deťoch a ozbrojenom konflikte v Afganistane z 10. marca 2019,

 so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, o deťoch v ozbrojených konfliktoch a o obhajcoch ľudských práv,

 so zreteľom na závery zasadnutia Rady o Afganistane zo 8. apríla 2019,

 so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom, podpísanú 18. februára 2017,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v rokoch 2015 až 2018 bolo v Afganistane podľa správy generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov z roku 2019 o deťoch a ozbrojenom konflikte v Afganistane spáchaných v roku 14 000 prípadov násilia voči deťom; keďže najmenej 12 599 detí bolo zabitých alebo zmrzačených, čo predstavuje takmer tretinu všetkých civilných obetí; keďže v niekoľkých provinciách Afganistanu je rozšírené sexuálne zneužívanie, znásilňovanie a vykorisťovanie chlapcov, čo je zvyk nazývaný bača bází, ktorý predstavuje detské sexuálne otroctvo;

B. keďže pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) informovala o tom, že 136 afganských chlapcov v aspoň šiestich školách v provincii Lowgar bolo sexuálne zneužitých pedofilnou sieťou; keďže vyšetrovaním sa zatiaľ zistilo viac ako 100 videí zverejnených na internete; keďže najmenej sedem chlapcov, ktorí sa vyskytli vo videách, bolo nájdených mŕtvych a päť bolo zavraždených ich rodinami;

C. keďže bača sú chlapci zvyčajne vo veku od 10 do 18 rokov, ktorí sú kupovaní alebo unášaní z chudobných rodín vplyvnými členmi elity vo vidieckych oblastiach vrátane politikov a príslušníkov armády; keďže chlapci sú oblečení ako ženy a vystupujú ako tanečníci na súkromných oslavách a po týchto vystúpeniach sú často sexuálne zneužívaní mužmi;

D. keďže sú zapojení aj riaditelia škôl, učitelia a miestne orgány z provincie Lowgar; keďže beztrestnosť v prípade sexuálneho násilia je bežná v dôsledku vplyvných pozícií, ktoré často zastávajú páchatelia, sklamaním v rodinách a komunitách obetí a v dôsledku hodnotového systému, ktorý stavia rodinnú česť vyššie ako individuálny záujem dieťaťa;

E. keďže deti v Afganistane, ktoré sú vystavené znásilneniu a sexuálnemu vykorisťovaniu, majú veľmi obmedzený prístup k spravodlivosti alebo podpore; keďže v správach sa uvádza opak a že deti, ktoré nahlasujú sexuálne zneužívanie, často čelia ďalšiemu zneužívaniu, stigmatizácii, ostrakizácii a dokonca smrti zo strany páchateľov, orgánov, vodcov milícií a ich vlastných rodín, čo vedie k ďalšej fyzickej a psychickej traume;

F. keďže sociálna a občianska inštitúcia pre mladistvých v meste Lowgar skúma situáciu v iných školách v regióne; keďže tisíce ďalších chlapcov v provincii sa považujú za obete bača bází;

G. keďže Afganistan reformoval svoj trestný zákonník v roku 2018, a zaradzuje sexuálne zneužívanie detí medzi trestné činy; keďže v roku 2019 afganské orgány prijali zákon o ochrane práv detí; keďže presadzovanie ustanovení, ktoré kriminalizujú získavanie detí, ich využívanie a sexuálne násilie a zneužívanie detí, stále zostáva výzvou;

H. keďže obhajcovia ľudských práv Muhamad Musa Mahmudí a Ehšanuláh Hamídí z Inštitúcie pre sociálne a občianske otázky mladistvých v Lowgare boli svojvoľne zadržiavaní Národným riaditeľstvom pre bezpečnosť, keď sa mali stretnúť s veľvyslancom EÚ v Kábule; keďže obaja boli 27. novembra 2019 prepustení a jestvujú obavy o ich bezpečnosť; keďže dvaja obhajcovia ľudských práv v minulosti dostali vyhrážky zo sociálnych médií, niektoré od verejných činiteľov; keďže okrem toho guvernér provincie pohrozil ich potrestaním za šírenie nepravdivých informácií;

I. keďže obhajcovia ľudských práv v Afganistane čoraz viac čelia útokom afganských orgánov a ozbrojených skupín a sú vystavení obťažovaniu, zastrašovaniu, hrozbám a násiliu; keďže afganská vláda opakovane nevyšetrila útoky na obhajcov ľudských práv;

1. odsudzuje rozšírené a pretrvávajúce sexuálne zneužívanie a otroctvo chlapcov v Afganistane; vyjadruje plnú podporu obetiam a solidaritu s nimi; vyjadruje vážne znepokojenie nad výskytom hlboko zakorenených praktík sexuálneho zneužívania voči chlapcom, beztrestnosťou páchateľov a zraniteľným postavením obetí;

2. berie na vedomie nedávnu reakciu afganských orgánov a ich snahu vyšetrovať a stíhať zodpovedné osoby; pripomína orgánom, že ochrana detí a ďalších zraniteľných skupín musí byť základom každej politiky v oblasti ochrany ľudských práv, a vyzýva afganské ústredné a miestne orgány, aby pokračovali v aktívnych opatreniach na odstránenie zvyku bača bází v krajine;

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prípady sexuálneho zneužívania sa údajne odohrali na školách, dôveryhodných a rešpektovaných inštitúciách a dopúšťali sa ich učitelia a riaditelia škôl, ktorí majú obrovský vplyv na svojich žiakov a veľkú zodpovednosť za ich rozvoj, tak intelektuálny, ako aj psychologický;

4. vyzýva afganskú vládu, aby okamžite suspendovala osoby, ktoré sú údajne zapojené do prípadov sexuálneho zneužívania a násilia, až do ukončenia vyšetrovania, a aby obetiam a ich rodinám poskytla potrebnú lekársku, psychologickú a sociálnu podporu;

5. vyzýva úrad generálneho prokurátora, aby začal nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho zneužívania a násilia voči chlapcom v provincii Lowgar, ktoré zaručí práva obetí a ich ochranu; pripomína, že vzhľadom na to, že obvinenia boli tiež vznesené voči jednotlivcom v rámci vnútroštátnych orgánov, vyšetrovanie by sa malo uskutočňovať v spolupráci s medzinárodnými orgánmi vrátane misie UNAMA a v plnej transparentnosti;

6. naliehavo vyzýva afganské orgány, aby okamžite vytvorili mechanizmus ochrany a podávania správ pre organizácie a advokátov, ktorí ohlasujú a odhaľujú porušovania práv detí; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby zriadili telefonickú linku podpory pre obete zneužívania práv detí;

7. vyzýva afganské orgány, aby v plnej miere využívali vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy o ochrane práv detí; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby v plnej miere vykonávali nový afganský trestný zákonník z roku 2018 a zákon o ochrane práv dieťaťa z roku 2019 s cieľom zabezpečiť plnú zodpovednosť za prípady sexuálneho zneužívania a násilia voči deťom;

8. naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby začala celoštátnu kampaň s cieľom vzdelávať spoločnosť o zákaze zvyku bača bází a o práve maloletých osôb byť chránené pred takýmto fyzickým a sexuálnym zneužívaním; zdôrazňuje, že len kombináciou presadzovania práva a vzdelávania v tejto otázke bude možné dosiahnuť kultúrne zmeny potrebné v afganskej spoločnosti s cieľom odstrániť tento zvyk; trvá na tom, že tieto snahy sa prioritne zameriavajú na obete zvyku bača bází a zamedzujú, aby boli svojimi komunitami ostrakizované, vylučované zo svojich rodín alebo zabíjané;

9. oceňuje prácu Muhamada Musu Mahmudího, Ehšanuláha Hamídího a všetkých obhajcov ľudských práv v Afganistane, ktorí pôsobia v jednom z najnebezpečnejších prostredí na svete, sú ohrození štátnymi a neštátnymi subjektmi a nedostávajú ochranu, ktorú potrebujú na vykonávanie svojej práce bez strachu z represálií; zdôrazňuje, že orgány Afganistanu musia za každých okolností zabezpečiť, aby obhajcovia ľudských práv mohli svoju prácu vykonávať bez toho, aby zažívali vyhrážky, zastrašovanie alebo aby sa im bránilo v činnosti;

10. naliehavo vyzýva na väčšiu kontrolu a monitorovanie finančnej pomoci EÚ pre Afganistan s cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci rozpočtovej podpory skutočne podporovalo také prostredie, ktoré prispieva k ochrane a podpore ľudských práv;

11. naliehavo vyzýva afganské orgány, aby zaručili bezpečnosť Muhamada Musu Mahmudího a Ehšanuláha Hamídího; vyzýva ďalej orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv, väzňov svedomia a novinárov, ktorí boli zadržaní a odsúdení len za vyjadrenie svojho práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie;

12. vyzýva úrad generálneho prokurátora, aby začal nezávislé a nestranné vyšetrovanie svojvoľného zadržiavania členov občianskej spoločnosti, ktorí boli zatknutí po tom, ako nahlásili prípady sexuálneho zneužívania a násilia, a ktorí boli po niekoľkých dňoch prepustení;

13. vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami v Afganistane a ich rozvojové agentúry na mieste, aby pomáhali orgánom a miestnym subjektom občianskej spoločnosti, ktorých úlohou je vykoreniť zvyk bača bází z afganskej spoločnosti;

14. vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami v Afganistane, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a poskytli náležitú podporu ochrancom ľudských práv, ktorí sú zadržiavaní, vrátane návštev vo väzniciach a monitorovania súdnych procesov; pripomína, že je dôležité, aby delegácia EÚ a jej členské štáty v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa a o deťoch v ozbrojených konfliktoch;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganistanu.

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 85.

[2] Prijaté texty, P9_TA(2019)0066.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia